На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик аналз органзацї служби дловодства та розробка рекоментадй по її вдосконаленню

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.10.2013. Сдан: 2011. Страниц: 57. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ ………………………………………………………………….. Розділ І. Служби діловодства. Види. Характеристика………… 1.1. Організація діловодства на підприємстві…………………… 1.2. Основні принципи наукової організації праці……………… Розділ ІІ. Сутність і види управлінських документів………..... 2.1. Класифікація управлінських документів……………………. 2.2. Системи документації в управлінні, принципи документування………………………………………………………. 2.3. Робота з документами, що надходять на підприємство…… 2.4. Контроль за станом документального забезпечення управління…………………………………………………………….. Розділ ІІІ. Основні напрямки удосконалення діловодства і документообігу на підприємствах………………………………… Висновки……………………………………………………………… Список використаної літератури…………………………………. 3 5 7 9 12 12 16 43 51 54 55 57


Вступ
Актуальність теми. Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми.
Об’єктом дослідження дипломного дослідження є організація служби діловодства та проблеми сучасного діловодства в Україні.
Предмет дослідження - діловодство, документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації.
Мета теми - провести аналіз організації служби діловодства та розробити рекомендації по її вдосконаленню.
Завдання дипломного проекту:
• висвітлити методологію і методику раціоналізації діловодства;
• подати організацію діловодства на підприємстві;
• охарактеризувати основні принципи наукової організації праці;
• висвітлити сутність і види управлінських документів;
• подати основні напрямки удосконалення діловодства і документообігу на підприємствах.
Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації. На основі документів приймаються рішення управлінського, виробничого та господарського характеру. При роботі з документами слід керуватися виробленими в процесі вітчизняної та світової практики методами і прийомами, що забезпечують ритмічну роботу закладу по організації діловиробничого процесу.
Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. А в управлінській діяльності документ виступає як предмет і як результат праці.
Протягом останнього десятиріччя в світі йде формування інформаційного суспільства, а тому все більше розвиваються обчислювальні й інформаційні мережі - унiкальний симбіоз комп’ютерів і комунікацій. Останнім часом, ці мережі почали розвиватися і в Україні. Йде активне включення країни у всесвітні мережеві структури - у «Мережу мережей» - Internet. Людська цивілізація вступила в еру інформації і інформаційно-комунікаційних технологій, які в першу чергу радикально змінили сферу управлінського документознавства.
Методи дослідження. При дослідженні теми курсової роботи були використані такі методи наукового дослідження:
• аналіз і синтез літератури та законодавчих документів;
• описовий метод;
• метод узагальнення матеріалу;
• метод спостереження за діяльністю працівників служби діловодства.
Структура дипломної роботи складається зі вступу, трьох теоретичних розділів, висновків, списку використаної літератури.
Розділ І. Служби діловодства. Види. Характеристика

Загальне керівництво організацією діловодства в установі здійснює її керівник. Уся організаційна робота з раціональної постановки діловодства в установі покладається на службу діловодства. Остання є самостійним структурним підрозділом установи і підпорядковується її керівникові.
Факторами, які визначають організаційну побудову служби діловодства, є її основні функції, обсяг робіт по кожній з них, а також розмір установи, тобто кількість її структурних підрозділів, їх територіальне розміщення, загальна кількість працівників, кількість рівнів прийняття рішень, норми управління, прийнята система документування й організації роботи з документами, рівень механізації та автоматизації документальних процесів тощо.
У практиці управління існують такі види служб діловодства:
• управління справами - в міністерствах, відомствах, корпораціях;
• загальний відділ - у виконкомах та органах управління громадськими організаціями;
• канцелярія - в об’єднаннях, організаціях, фірмах, на підприємствах.
В установах, які не мають таких структурних підрозділів, відповідальність за організацію діловодства покладається на секретаря або спеціально виділену для цього особу.
У своїй роботі служба діловодства має керуватися законами України, що встановлюють порядок організації і діяльності державного апарату, актами органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування з питань здійснення контролю за виконанням документів, удосконалення організаційних структур, державними стандартами на організаційно-розпорядчу документацію, положеннями Типової інструкції з діловодства, розпорядчими документами вищої і самої установи, вказівками архівних органів та іншими чинними нормативами щодо роботи з документами.
До складу служби діловодства можуть входити: секретаріат; підрозділи (або ділянки роботи) з обліку та реєстрації, контролю, раціоналізації роботи з документами, розгляду листів (скарг); експедиція; копіювально-розмножувальне бюро; архів. Організаційно і методично їй підпорядковані секретарі структурних підрозділів та обчислювальний центр.
Кількісний склад працівників служби діловодства визначається типовими нормами часу на роботи з діловодного обслуговування, характером праці, обсягом документообігу, а їх обов’язки - посадовими інструкціями.
Основними завданнями служби діловодства є встановлення єдиного порядку роботи з документами в установі та підвідомчій мережі, документальне забезпечення діяльності на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами і скорочення кількості документів.
Відповідно до цих завдань служба діловодства:
• розробляє інструкції з діловодства для установи та підвідомчої мережі, номенклатури та описи справ установи і типові номенклатури для підвідомчої мережі;
• організовує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечує документальне й організаційно-технічне обслуговування роботи колегіальних органів;
· організовує роботу з пропозиціями, заявами та скаргами громадян;
· організовує друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів;
· здійснює уніфікацію систем документації і документів з урахуванням можливості їх машинного оброблення, вживає заходів до скорочення кількості форм і видів документів;
· контролює якість підготовки та оформлення документів, їх своєчасне виконання в установі, вживає заходів щодо скорочення строків проходження і виконання документів, узагальнює і аналізує дані про хід і результати цієї роботи; здійснює приймання, реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук, доставку документів, інформування за документами; реалізує єдиний порядок відбору, обліку, зберігання, якості оброблення та використання документів, що утворюються в діяльності установи і підвідомчої мережі, для передачі на державне зберігання; удосконалює форми й методи роботи з документами в установі і підвідомчій мережі завдяки використанню організаційної техніки і засобів обчислювальної техніки; здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами у підрозділах і підвідомчій мережі; організує підвищення кваліфікації працівників установи щодо роботи з документами; впроваджує державні стандарти, уніфіковані системи документації та інші нормативи в установі та підвідомчій мережі; завіряє печаткою документи в усіх випадках, передбачених інструкцією щодо роботи з документами в установі.

1.1. Організація діловодства на підприємстві
Діяльність управлінських працівників повязана з діловодством - створенням, прийманням-передаванням, зберіганням, опрацюванням документів. Раціональна організація діловодства дає змогу забезпечити ефективний обмін інформацією на підприємстві і прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Відомі три організаційні форми діловодства (рис. 1):

Рис.1 Організаційні форми діловодства у підприємстві
1) централізована: застосовується у великих підприємствах з великим документообігом. При цьому вона передбачає виконання усіх операцій з документами в спеціалізованих структурних підрозділах, наприклад канцелярії, друкарському бюро. Ця форма характерна також для невеликих підприємств з малим документообігом, в яких усі операції з документами виконує секретар. Централізована форма діловодства найбільш економічна, оскільки забезпечує раціональне використання технічних засобів, трудових ресурсів;
2) децентралізована: передбачає виконання усіх операцій з документами в структурних підрозділах підприємства, якщо вони територіально розєднані. Ця форма забезпечує оперативне і якісне виконання операцій з документами. Однак вона передбачає наявність діловодного персоналу і технічних засобів у структурних підрозділах і тому є неекономічною;
3) змішана: найбільш поширена у підприємствах торгівлі і громадського харчування. При цьому частину операцій роботи з документами (приймання, відправлення, реєстрація, контроль виконання) покладено на спеціалізовані службу, наприклад канцелярію, секретаря, а решту операцій (складання документів, поточне їх зберігання, формування справ) виконують структурні підрозділи. Змішана форма є оптимальною для більшості торговельних підприємств, оскільки документообіг у них не досить великий для централізованої форми діловодства, а використання децентралізованої - економічно недоцільне.
Основною функцією діловодства підрозділів і працівників (секретарів, діловодів) є організація раціонального документообігу, що передбачає організацію руху документів з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або відправлення. Правильна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, позитивно впливає на управлінський процес у цілому.
Документообіг у підприємствах торгівлі і громадського харчування здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами опрацювання інформації (керівник підприємства, керівники структурних підрозділів, фахівці і технічні виконавці) і пунктами технічної обробки документів (структурні підрозділи, канцелярія, друкарське бюро та ін.).
Основними вимогами до раціональної організації документообігу у підприємствах є:
1) прямоточність руху потоків документів, що передбачає прямий шлях проходження документації до одержувача;
2) виконання принципу одноразового перебування документа в одному структурному підрозділі або в одного виконавця;
3) додержання принципу паралельності -- в разі потреби одночасної роботи з документом кількох структурних підрозділів або виконавців його необхідно копіювати.
Під час розробки раціонального документообігу складають схеми руху основних груп і видів документів. Це дає змогу визначити раціональні маршрути і етапи опрацювання документів, уніфікувати шляхи руху, порядок їх опрацювання і на цій основі - доцільний порядок роботи з документами. Принципова схема документообігу у підприємстві наведена на рис. 2.

Рис. 2 Схема документообігу у підприємстві
1.2. Основні принципи наукової організації праці

В основі наукової організації управлінської праці полягають певні принципи (рис. 2.1):
1. Комплексність: заходи щодо НОП повинні впроваджуватися за всіма напрямками діяльності підприємства, поряд із удосконаленням операційних процесів.
2. Масовість: залучення широкого активу працівників і громадських організацій до розробки та впровадження НОП.
3. Плановість: заходи щодо наукової організації праці мають бути розроблені і впроваджені планомірно, на підставі відповідного плану.
4. Науковість: заходи щодо наукової організації праці повинні мати наукове обґрунтування.
5. Нормативність: наукова організація праці повинна враховувати та застосовувати міжгалузеві і галузеві нормативи, типові проекти, стандарти.
6. Ефективність: забезпечення максимальної економічної та соціальної ефективності при мінімальних витратах.
7. Загальна охопленість: заходи повинні охоплювати всі структурні підрозділи та категорії працівників підприємства.
8. Конкретність: встановлення конкретних осіб, відповідальних за розробку заходів НОП.
9. Зацікавленість: застосування морального та матеріального заохочення працівників та окремих категорій в розробці та впровадженні заходів НОП.


Рис. 2.1 Принципи наукової організації праці

Кожен з розглянутих принципів має самостійне значення. Разом з тим вони доповнюють один одного, розкриваючи різні засоби загального підходу до організації управлінської праці.


Розділ ІІ. Сутність і види управлінських документів
2.1. Класифікація управлінських документів
Як свідчить практика, переважну і найважливішу частину інформації фіксують. Фіксування інформації є обовязковим елементом управлінської діяльності у підприємствах, оскільки без цього немає можливості її зберігати, одержувати, передавати і опрацьовувати.
Матеріальними носіями зафіксованої інформації є документи.
В історичному аспекті документи виникли разом із писемністю, спочатку як засіб закріплення майнових відносин, а потім як засіб комунікацій, передавання ділової інформації. Нині документи розглядають як засіб закріплення на різних носіях інформації про явища, події реальної дійсності або розумової діяльності.
Документ - це матеріальний обєкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді.
Управлінський документ - це документ, який містить відомості організаційного, розпорядчого або підвідомчого характеру, що створюється в цілях управління і відповідним чином оформлюється.
Документи, які використовують в управлінській діяльності, класифікують за багатьма ознаками (рис. 3):
I. Залежно від використаного для фіксації матеріалу:
1) документи на паперовій основі:
а) письмові (це рукописні або машинописні документи, а також виготовлені за допомогою розмножувальної техніки або друкарським засобом). У загальному документообігу підприємств торгівлі і громадського харчування вони становлять близько 95 % усіх документів.
б) графічні (це креслення, схеми, графіки, рисунки та ін). їх перевагами їх є доступність для будь-якого фахівця.
2) документи на фото-, кіноплівці, магнітній стрічці.
II. За походженням:
1) офіційні (службові) - направляють адресатові від імені підприємства або посадової особи і оформлюють у встановленому порядку;
2) особисті (іменні) - створює особа поза сферою своєї службової діяльності (заява, скарга, лист громадянина керівнику підприємства або депутату та ін.).
III. За видами діяльності:
1) організаційно-розпорядчі документи;
2) документи з фінансово-розрахункових питань;
3) документи з постачально-збутових питань;
4) документи з особового складу.
IV. За найменуванням виділяють кілька десятків видів і різновидів документів. Вид обєднує документи з погляду цільової спрямованості і структури, наприклад, наказ, анкета, акт, договір та ін. Різновидами документів є накази по особовому складу і з основної діяльності, акт приймання-передавання і дефектний акт.
V. За кількістю відображених питань:
1) прості (звичайно містять одне питання);
2) складні (з кількома питаннями).
VI. За місцем складання:
1) зовнішні (одержані підприємством або відправлені ним за його межі):
а) вихідні - відправлені з підприємства;
б) вхідні - адресовані підприємству.
2) внутрішні (складені на підприємстві для внутрішнього використання).
VII. За строками виконання:
1) термінові документи;
2) нетермінові документи.
VIII. За формою:
1) індивідуальні;
2) типові;
3) трафаретні.
IX. За засобами передачі інформації:
1) рукописно-друковані;
2) графічні;
3) фото-, кінодокументи;
4) звукові.
X. За строками зберігання:
1) постійного зберігання;
2) довгострокового зберігання;
3) тимчасового зберігання.
XІ. За стадією утворення:
1) оригінали документів (перший або єдиний примірник офіційного документа);
2) чернетки;
3) копії документів (відображають інформацію, яку повністю або частково містить оригінал).
Існують три різновиди копій:
а) відбиток (повна копія вихідного документа, яка залишається у справі замість відправленого адресатові);
б) витяг (копія, що відбиває частину оригіналу документа, завірену в установленому порядку);
в) дублікат (повна копія оригіналу, яка має ту саму юридичну силу). Дублікат видається у випадку втрати оригіналу.
XII. За ступенем гласності:
1) секретні документи (містять інформацію, що є державною таємницею);
2) документи для службового використання (містять інформацію, поширення якої за межами підприємства може завдати йому шкоди);
Керівники підприємств самостійно визначають види інформації і перелік документів, які є комерційною таємницею, а також порядок роботи з такими документами.
3) звичайні документи (вільно видають для ознайомлення усіх, хто в цьому зацікавлений, включаючи споживачів, постачальників та ін).

Рис. 3 Схема класифікації упр........


Список використаної літератури
Підручники:
1. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. - К. : МАУП, 1997. - 344 с.

Посібники:
2. Палеха Ю.І. Организация общего и кадрового делопроизводства. - К.:МЗУУП., 1993. - 268 с.
3. Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах. - К.: Вид-во Європейського університету. - 2001. - 557 с.

Статті у наукових фахових виданнях:
4. Палеха Ю.І. Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. - Т. 11. - С. 168 - 172.
5. Палеха Ю.І. До історії організації діловодства в державному апараті управлінських урядів 1917-1918 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. - Т.12. - С. 132-136.
6. Палеха Ю.І. Діловодство у державному апараті часів Директорії // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2004. - №3. - С. 66-68.
7. Палеха Ю.І. Визначення і структура культури діловодства// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2004. - №4.- С. 40-44.

Статті в інших наукових виданнях:
8. Палеха Ю.І. Ворончук І.О. Делопроизводство периода Центральной Рады в Украине // Персонал. -1997 - №4 - С. 64-70.
9. Палеха Ю.И. Ворончук І.О. Создание национальной системы делопроизводства в Украине в 1917-1918 // Персонал. - 1997 - №5. - С.82-86.
10. Палеха Ю.І. Методологічні основи культури управління // Освіта та управління. - 1998 - №2. - С. 62-65.
11. Палеха Ю.І. Культура діловодства як механізм документаційного забезпечення управління //Економіка управління. - 2004. - №3. - С.87-91.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.