На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик « Економчна роль монополй».Теоретичн засади дослдження монополй

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.11.2013. Сдан: 2013. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………………….…… 4
1. Теоретичні засади дослідження монополій ………………………….……. 6
1.1 Сутність, причини виникнення та механізм функціонування монополій .. 6
1.2 Основні форми та види монополій ………………………………………... 11
2. Значення та роль конкуренції і монополії для економіки ………………… 18
3. Аналіз антимонопольного законодавства як основи боротьби з негативними наслідками діяльності монополій ……………………………………….......... 27
3.1 Характеристика антимонопольного законодавства України …………….. 27
3.2 Особливості досвіду зарубіжних країн у сфері антимонопольного законодавства …………………………………………………………………... 37
4. Проблеми та шляхи вдосконалення антимонопольної політики України . 42
Висновки ………………………………………………………………… ……. 45
Список використаної літератури …………………………………………… 47


ВСТУП
Проблеми монополізації господарського життя, конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення.
З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних мір проти монополізму не можна сподіватися на успіх економічної реформи і перехід до ринкової економіки. Успіх економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відношень. У нашій країні, промисловості якої в спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався цілий комплекс гігантів-монополістів, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки і недопущення посилення ролі вже чинних на ринку монополій.
В Україні процес створення державного контролю по недопущенню недобросовісної конкуренції фактично почався з нуля, тому що присутня в керівництві економікою командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності.
Тому на даному етапі величезне значення має створення й удосконалення законодавчої бази з приводу регулювання монополістичних процесів і конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у даній сфері.
Актуальність розвитку монополій та антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним, оскільки про порушення його постійно проводяться справи, деякі з яких набувають неабиякого розмаху.
Діяльність органів, покликаних наглядати за дотриманням антимонопольного законодавства показує, що дані порушення надають шкоди суспільству у величезних розмірах.
Необхідність постійного вдосконалення даного законодавства пояснюється тим, що фірми-порушники постійно знаходять шляхи того, як зробити свої анти конкурентні дії, або зловживання монопольним становищем законними.
Метою роботи є дослідження стану монополій в Україні та існуючого антимонопольного законодавства в Україні та іноземних державах.
Щоб досягти даної мети у дослідженні ставляться такі завдання:
- розкрити суть монополій, причини та особливості їх виникнення;
- дослідити негативний вплив монополій та необхідність проведення антимонопольної політики;
- проаналізувати антимонопольне законодавства України та деяких інших країн;
- висвітлити деякі елементи іноземного законодавства, які Україна може використати для покращення діяльності у сфері недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем.
Предметом даного дослідження є стан монополій та антимонопольне законодавство України та інших країн.
Об’єктом дослідження є монополії, як один з типів будови ринку.
Методи, які застосовуються для проведення даної роботи є: дедуктивний, аналітичний і монографічний.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЙ
1.1 Сутність, причини виникнення та механізм функціонування монополій
Вільна конкуренція, як одна з динамічних сил розвитку економіки, діяла у XVIII-XIX ст. На той час монополії були винятком i не впливали суттєво на процес суспільного відтворення. Однак на межі XIX - ХХ ст. почався бурхливий процес становлення i розвитку монополій, які зайняли панівне становище у матеріальному виробництві й нематеріальній сфері. Водночас відбувався перехід від вільної конкуренції до панування монополій.
Наприкінці XIX століття ринок чи ледве не вперше за свою багатовікову історію розвитку зіткнувся зі складними проблемами. Виникла реальна загроза для функціонування конкуренції (цього необхідного атрибута ринку). На шляху конкуренції появилися істотні перешкоди у вигляді монополістичних утворень в економіці.
Монополія ( від греч. monos- один, poleo- продаю) - виключне право на щось (виробництво, торгівлю, промисел і т.д.), яке належить одній особі, певній групі людей або державі.
Це великі господарські обєднання (картелі, синдикати, трести, концерни і так далі), що знаходяться в приватній власності (індивідуальній, груповій чи акціонерній) і здійснюють контроль над галузями, ринками й економікою на основі високого ступеня концентрації виробництва і капіталу з метою встановлення монопольних цін і витягу монопольних прибутків.
У реальному господарюванні досконала конкуренція може існувати лише як епізод, окремий момент тому, що розвиток конкурентних відносин обєктивно веде до появи монополії.
Монополія породжується конкуренцією, однак має свою відмінність: крім об’єктивності містить суб’єктивний зговір, неформальний союз одних проти інших.
Історія монополії досягає глибокої старожитності. Монополістичні тенденції в різних формах і в неоднаковому ступені виявляються на всіх етапах розвитку ринкових процесів і супроводжують їх. Але їхня новітня історія починається в останній третині XIX століття, особливо під час економічної кризи 1873 р.
Взаємозв’язаність явищ криз і монополій указує на одну з причин монополізації, як: спробу багатьох фірм знайти порятунок кризових потрясінь у монополістичній практиці. Не випадково монополії в тодішній економічній літературі одержали назву “дітей кризи”.
Причини виникнення і розвитку монополій пов’язані з дією обєктивних економічних законів, розвитком продуктивних сил і суттєвими змінами в технологічному способі виробництва. Конкретно цими причинами є:
По-перше, дія закону конкуренції. Закон конкуренції та кожна його функція підпорядковані досягненню головної мети виробництва - максимізації прибутку. Щоб максимізувати прибуток, виробник повинен постійно нарощувати обсяги виробництва і продажу товарів, поступово усувати своїх конкурентів. В решті-решт виробник захоплює і контролює велику частину виробництва і збуту товарів, перетворюється на монополіста. Це свідчить, що конкуренція породжує свій антипод - монополію. Конкуренція і монополія завжди існують в реальній ринковій економіці як дві протилежні і взаємообумовлюючі характеристики.
По-друге, причиною виникнення монополії є дія закону концентрації капіталу і виробництва.
Концентрація капіталу - це процес збільшення розмірів індивідуального капіталу за рахунок капіталізації прибутку, тобто використання певної його частини на розширення виробництва.
Тому наслідком концентрації капіталу є концентрація виробництва. Рушійною силою цього процесу є конкурентна боротьба. В результаті конкуренції з маси дрібних і середніх підприємств відокремлюються кілька найбільших, які стають монополіями. Таким чином, створюється ланцюжок: конкуренція породжує концентрацію виробництва, а ця концентрація, на певному ступені свого розвитку, призводить до монополії.
По-третє, причиною створення монополії є процес централізації капіталу.
Централізація капіталу - це збільшення розмірів капіталу внаслідок поглинання або обєднання кількох раніше самостійних індивідуальних капіталів в один, більший. Однією з основних форм централізації капіталу є створення акціонерних компаній. Отже, концентрація і централізація капіталу й виробництва створили обєктивну необхідність і можливість виникнення монополій, стали їх економічною основою.
По-четверте, причиною виникнення монополій є трансформація індивідуальної приватної власності.
В останній третині XIX ст. організаційно-економічна структура виробництва була представлена переважно малими і середніми підприємствами індивідуальної приватної власності, яка стала гальмом розвитку продуктивних сил. У цей час значні досягнення науково-технічного прогресу створили можливість будівництва залізниць, морських портів, каналів, великих заводів, інших великих обєктів. Однак жоден капіталіст окремо не мав необхідних капіталів, щоб фінансувати такі проекти.
Отже, потрібна була нова форма власності, яка могла б розвязати ці проблеми. капітали декількох підприємств.
По-пяте, економічні кризи, які у другій половині XIX ст. стали фактором прискорення концентрації і централізації виробництва і створення на цій основі монополій.
Наслідком економічних криз є масове розорення і банкрутство дрібних і середніх підприємств. Деякі з них насильно поглинаються великим капіталом, а інші змушені погоджуватись на обєднання, щоб уникнути розорення. Взаємоповязаність цих двох явищ-криз та монополій показує одну з причин прискореної монополізації економіки.
Упродовж XX ст. процес монополізації набув значних масштабів і монопольні утворення стали основою господарського життя у більш розвинених країнах світу.
Розглянемо базову модель монополії. Вона включає наступні характеристики:
1. На ринку функціонує лише один виробник якоїсь продукції. Отже, справедливим буде твердження: фірма-монополіст - це і є певна галузь виробництва. Тоді для монопольного ринку бракує поділу на попит щодо окремої фірми та ринковий (галузевий) попит, а також на пропозицію окремої фірми та ринкову пропозицію. Для чистого монополіста ці поняття синоніми.
2. Товар, який виробляє монополіст, не має близького замінника. Практично немає таких товарів, які не можна було б замінити на щось інше. Однак щодо товару монополіста справедливим буде припущення, що у споживача існує лише два можливих варіанти поведінки: або взагалі відмовитися від споживання цього товару, або придбати його у монополіста.
Слід зазначити, що у чистого монополіста немає прямих конкурентів на ринку товарів. Проте це не означає, що він взагалі не вступає у відносини конкуренції. Насамперед потрібно взяти до уваги, що монополіст, у свою чергу, стає покупцем на ринку ресурсів, де він стикається з іншим конкурентним середовищем.
3. Чистий монополіст сам установлює ціну на свій товар. Якщо конкурентну фірму ми назвали такою, що погоджується з ціною, то монополіст - це той, хто диктує ціну. Щоб зрозуміти механізм диктату монополіста, треба згадати, як взагалі формується ринкова ціна. Ціна рівноваги є результатом взаємодії попиту та пропозиції. Оскільки для монополіста попит збігається з ринковим, і його можна розглядати як заданий, то встановити рівноважну ціну він може, маневруючи пропозицією: збільшення пропозиції знижує ціну і, навпаки, зменшення пропозиції призводить до зростання цін.
4. Вступ у галузь інших виробників заблокований. Практично кожен виробник бажає стати монополістом та обмежити конкуренцію на ринку його товарів. Монополізація ринку може досягатися:
1. Зростанням фірми за рахунок капіталізації прибутку, банкрутством конкурентів, їх поглинанням до досягнення фірмою повного панування у галузі.
2. Обєднанням капіталів на добровільних засадах і перетворенням такого обєднання на панівного виробника.
Будь-який монополіст зможе зберегти своє монопольне становище лише тоді, коли вступ до цієї галузі для інших виробників буде надійно заблокований. Тому блокування вступу в галузь, встановлення відповідних барєрів - обовязкова умова для існування чистої монополії. Барєри для вступу в галузь стосуються не тільки чистої монополії, а й олігополії чи монополістичної конкуренції, а тому заслуговують на особливу увагу.
Ці барєри можуть набувати різних форм:
а) масштаби виробництва. Як правило, фірма-монополіст - це досить велике підприємство, тому для створення гідної конкуренції потрібно вкласти значні кошти, що для абсолютної більшості потенційних конкурентів не під силу та й недоцільно;
б) легальні барєри. Це певні законодавчі норми, що регламентують той чи інший вид діяльності. Найпоширенішими серед них є патенти (виключне право на виробництво будь-якого продукту чи використання якоїсь технології) та ліцензії (право на заняття якимось видом діяльності);
в) власність на найважливіші види ресурсів. Утримати своє монопольне становище на ринку можна, захопивши ті види ресурсів, за допомогою яких виробляється продукція монополіста. Це спрацьовує тоді, коли обмеженість ресурсів абсолютна, і у них немає близького замінника;
г) недобросовісна конкуренція. Деякі фірми-монополісти застосовують методи боротьби з конкурентами, які не тільки не відповідають кодексу честі підприємця, а й у більшості країн заборонені законом. Це може бути тиск на постачальників сировини, профспілки, війна з метою банкрутства конкурента тощо. Однак виявити порушника закону та застосувати до нього відповідне покарання досить складно.
Отже, головною ознакою монопольного утворення (монополії) є заняття монопольного положення. Останнє визначається як домінуюче положення підприємця, що дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку визначеного товару.
Монопольне положення є бажаним для кожного підприємця або підприємства. Воно дозволяє їм уникнути цілий ряд проблем і ризиків, повязаних із конкуренцією, зайняти привілейовану позицію на ринку, концентруючи у своїх руках визначену господарську владу, вони мають можливість із позицій сили впливати на інших учасників ринку, навязувати їм свої умови. Можна вважати, що вони навязують своїм контрагентам, а іноді і товариству свої особисті інтереси.
1.2 Основні форми та види монополій
Термін «монополія» походить від грецьких слів («mono» - один, «poleo» - продаю) - наявність одного продавця товару чи послуги на ринку. Це монополія одного підприємства або продавця.
Сучасна теорія розрізняє декілька видів монополістичних станів:
- Проста або повна монополія (монополія окремого підприємства).
- Олігополія (монополія як змова).
- Монопсонія.
- Олігопсонія.
Повна або чиста монополія означає ситуацію, коли існує єдиний виробник або продавець якогось виду продукції. Це означає, що виключне право на володіння і розпорядження певним матеріальним або нематеріальним благом зосереджується в одних руках. В умовах чистої монополії галузь складається з однієї фірми, тобто поняття “фірма” та “галузь” співпадають. На перший погляд така ситуація малоймовірна і, дійсно, в масштабах країни зустрічається дуже рідко. Проте, якщо взяти більш скромний масштаб, наприклад, маленьке містечко, то ситуація, де спостерігається чиста монополія буде досить типовою. В такому містечку існує одна електростанція, одна залізниця, єдиний аеропорт, один банк, одне крупне підприємство і т.д. Для прикладу: в США 5% ВНП створюється в умовах, близьких до чистої монополії.
Чиста монополія виникає звичайно там, де відсутні реальні альтернативи, немає близьких замінників (субститутів), товар, що випускається, є в деякій мірі унікальним. Це в повній мірі можна віднести до природних монополій, типовим прикладом яких є муніціпальні комунальні служби. В цих умовах монополіст володіє реальною владою з точки зору реалізації продукту, в де-якій мірі контролює ціну і може впливати на неї, змінюючи кількість товару.
Монополія виникає там і тоді, коли бар’єри для входу в галузь важко по-долати. Держава створює офіційні бар’єри, видаючи патенти та ліцензії.
Монополія може мати своєю основою виключне право на який-небудь ресурс (наприклад, на природні фактори виробництва). Хрестоматійним прикладом являється діяльність компанії “Де Бірс”, яка вже давно володіє найбагатшими алмазними копальнями в Південній Африці і тому контролює від 80 до 85% пропозиції на світовому ринку алмазів .
Чиста монополія дуже рідко зустрічається на практиці. Вона є нестійкою і її дуже важко витримати надовго. Але вона дає фірмі монопольні високі прибутки.
У сучасному ринковому середовищі найбільш поширеною є олігополія. Це слово грецького походження і означає “мало (небагато) продавців”. Справді, в економіці розвинутих західних країн спостерігається така ситуація, коли в окремих галузях домінують 3-4 крупних фірми. Так у середині 80-х років частка чотирьох провідних автомобільних фірм становила у національному виробництві Японії 71%, ФРН - 79,5%, США - 97,8%, Великобританія - 95,5%, Франції - 99,8%. Схожа ситуація спостерігається і в інших галузях.
Олігополія існує тоді, коли на ринку діє декілька крупних продавців одного товару, або його близьких субститутів. Це є своєрідне переплетення монополій і конкуренції. На думку багатьох спеціалістів, така ситуація є найбільш оптимальною, бо завдяки їй вдається поєднати переваги крупного виробництва з конкурентною поведінкою.
Невелика кількість продавців пояснюється тим, що новим пре........


Список використаної літератури
Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”
Закон України “Про природні монополії” від 20.04.2000р. №1682-ІІІ
Закон України “Про захист економічної конкуренції”
Закон України “Про Антимонопольний комітет України”
Антошкіна Л. І., Бабіч Н. М., Беседін В. Ф., Беседін І. В., Бондар І. К. Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 2005. - 410 с.
Базилевич В. Д. Економічна теорія: Підручник. - К. : Знання-Прес, 2007. - 720 с.
Бандурка О. М. Державне регулювання економіки: Підручник для вищих закл. освіти МВС України / Університет внутрішніх справ. - Х. -2006. - 160 с.
Грецький Р.Л. Механізм захисту конкуренції в контексті антимонопольної політики України // Формування ринкових відносин в Україні, №1 (80), 2008 р., ст.27-31;
Кольцова Д.В., Романенко В.В. Аналіз проблем розвитку конкуренції і обмеження монополізму в Україні // Економічний простір, №18, 2008 р., ст..42-46;
Косік А. Ф.. Мікроекономіка: 2-ге вид., перероб. і доп. Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2008. - 438 с.
Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум: Навч. посіб. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006. - 331 с.
Лагутін В. Шкода від монополій і користь від конкуренції: чи все так просто? // Економіка України. - 2007. - № 4. - С. 55-61.
Національна економіка: Підручник //За ред. проф. к.е.н. П.В. Круша. - К.: Каравела, 2008.
Паламарчук В.О., Филюк Г.М. Державне регулювання природних монополій в Україні // Економіка. Фінанси. Право, 2006. - №5. - C. 12 - 15
Паламарчук В.О., Филюк Г.М. Практика господарювання та необхідність державного регулювання природних монополій в українській економіці // Економіка. Фінанси. Право, 2006. - №8. - C. 5 - 11
Слободчикова Ю.В. Характеристика антимонопольної політики України // Держава і регіони, №5, 2009 р., ст.. 137-141;
Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навч. посіб. - К.: "Фірма "ІНКОС"; ЦНЛ, 2007. - 221 с.
www.rada.gov.ua
www.amc.gov.ua


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.