Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Фнансове планування в Україн: минуле та сьогодн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 28.11.2013. Сдан: 2013. Страниц: 60. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДНІ 6
1.1 Зміст, завдання та методи фінансового планування 6
1.2 Фінансове планування за часів командно-адміністративної економіки 11
1.3 Особливості сучасного фінансового планування в Україні 14
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА 21
2.1. Бюджет продажу 21
2.2. Графік очікуваних надходжень коштів 25
2.3. Бюджет виробництва 26
2.4. Бюджет прямих витрат на матеріали 28
2.5. Графік очікуваних виплат коштів 31
2.6. Бюджет прямих витрат на оплату праці 32
2.7. Бюджет загальновиробничих витрат 33
2.8. Бюджет адміністративних витрат 33
2.9. Бюджет витрат на збут 34
2.10. Бюджет собівартості виготовленої продукції 35
2.11. Бюджет собівартості реалізованої продукції 36
2.12. Бюджет руху грошових коштів 36
2.13. Прогнозний звіт про прибутки і збитки 37
2.14. Бюджет сплати ПДВ 39
2.15. Бюджетний баланс 39
РОЗДІЛ 3. КОЄФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ФІРМИ 41
3.1. Розрахунок та аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості 41
3.2. Розрахунок та аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності 43
3.3 Розрахунок та аналіз коефіцієнтів ділової активності 45
3.4. Розрахунок та аналіз показників рентабельності 47
ВИСНОКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50
ДОДАТКИ 52ВСТУП


Фінансове планування - це планування всіх доходів і напрямів витрат грошових коштів для забезпечення розвитку підприємства. Фінансове планування здійснюється за допомогою складання фінансових планів різного змісту та призначення залежно від завдань, обєктів планування. Планування в чому визначається пріоритетами, обраними керівництвом підприємства.
Фінансове планування не завжди було таким яким ми уявляємо його сьогодні - протягом багатьох років панування адміністративно-командної економіки фінансове планування ґрунтувалося на планах виробничо-господарської діяльності, найважливіші показники яких доводилися до підприємств "зверху" - з головної організації, міністерств, а тим - з Держплану. Пануючими були натурально-речові показники, а фінанси виконували лише функцію обліку та відомості. Самостійного значення фінансові показники не мали.
В умовах ринкової економіки фінансовим показникам повертається важливе місце в фінансовому плануванні, починається активна еволюція змісту та методів.
Мета курсової роботи - аналіз фінансового планування в Україні в умовах адміністративно-командної економіки та сучасної ринкової.
Завдання роботи:
1) Визначити зміст, завдання та методи фінансового планування
2) Проаналізувати особливості фінансового планування за часів командно-адміністративної економіки
3) Розглянути особливості фінансового планування в умовах сучасної української економіки
4) Сформувати бюджети підприємства та на їх основі скласти бюджетний баланс.
5) Проаналізувати фінансовий стан підприємства на основі коефіцієнтного аналізу
Методи дослідження. Курсова робота є результатом теоретичних досліджень, які ґрунтувались на опрацюванні, аналізі, порівнянні та узагальненні інформації наукової та науково-методичної літератури, матеріалів наукових конференцій та довідкових джерел.
Для вирішення поставлених завдань були використані такі наукові методи: логічного узагальнення; аналізу, синтезу і порівняння.


РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ ТА СЬОГОДНІ


1.1 Зміст, завдання та методи фінансового планування


В умовах ринкової економіки стійкість і успіх будь-якого субєкта господарювання можна забезпечити тільки ефективним плануванням його економічної діяльності. Планування функціонує в таких сферах, як планування діяльності окремої господарської одиниці і планування господарських відносин. При плановій економіці кожне підприємство на основі контрольних цифр, які були сформовані вищою організацією, в обовязковому порядку розраховували техпромфінплан. В даний час самі підприємства повинні розуміти важливість і необхідність грамотних розрахунків на перспективу своєї діяльності за планами: виробництва продукції, робіт, послуг; витрат на випуск продукції; інвестицій; соціального розвитку колективу підприємства; за фінансовим планом.
Поняття фінансового планування в кожного автора є своїм, тому важливо розглянути деякі з них.
Так наприклад такі автори як Карасева И.М., Ревякіна М.А. розуміють під фінансовим плануванням - планування всіх доходів і напрямків витрачання грошових коштів для забезпечення розвитку підприємства. Фінансове планування здійснюється за допомогою складання фінансових планів різного змісту та призначення залежно від завдань і обєктів планування [6, с.201].
Теплова Т.В. вважає, що під фінансовим плануванням розуміється процес створення безлічі планів по залученню та використанню грошових коштів, у тому числі капіталу, як довгострокового фінансового джерела [19, с.73].
Автор Савчук В.П. вважає, що це управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві, що реалізуються в деталізованих фінансових планах. Фінансове планування є складовою частиною загального процесу планування і, отже, управлінського процесу, здійснюваного менеджментом підприємства [16, с. 105].
Отже, всі ці автори визначають фінансове планування як процес створення фінансових планів. Проте автор А.М. Ковалева вважає, що це вид управлінської діяльності, повязаний з процесом складання фінансових планів, контролю за їх виконанням, виявлення причин їх відхилень від запланованого [9, с. 312].
Таким чином, фінансове планування являє собою якусь стратегію. На нинішньому етапі розвитку для більшості підприємств головною метою планування є отримання максимального прибутку. За допомогою планування керівники підприємств забезпечують направлення зусиль всіх працівників, що у процесі виробничо-господарської діяльності, на досягнення поставлених цілей [7, с.176].
У масштабах конкретного підприємства стратегічне планування - це розробки стратегії фінансової діяльності підприємства на певний період, виходячи з результатів фінансового аналізу стану підприємства і прогнозу змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Стратегічне планування має виходити з реальних можливостей розвитку підприємства. Тому стратегія - це перш за все своєчасна і необхідна реакція організації на обєктивні зовнішні та внутрішні обставини її діяльності.
Фінансове планування - це складний процес, що включає в себе ряд етапів, відображених на рис. 1.

Рисунок 1.1 - Основні етапи фінансового планування на підприємстві [18]
Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є [8, с. 524]:
- забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;
- встановлення раціональних фінансових відносин з іншими субєктами господарювання, банками, страховими компаніями тощо;
- визначення шляхів ефективного використання капіталу, оцінка раціональності його використання;
- виявлення і мобілізація резерві збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;
- здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів.
Необхідність та важливість фінансового планування визначається його роллю в забезпеченні ефективного розвитку підприємства, яка полягає у наступному [17]:
1. Фінансове планування виступає інструментом регулювання системи економічних відносин щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Таким чином, фінансове планування забезпечує реалізацію резервів зростання фінансових ресурсів та раціоналізацію їх використання на підприємстві.
2. Фінансове планування координує фінансові цілі різного порядку (стратегічні і поточні), дозволяє оптимізувати фінансові рішення конфліктного характеру (прибутковість - рівень фінансового ризику - ліквідність). Така координація різнорівневих та різнонаправлених цілей дозволяє, з одного боку, спрямувати діяльність підприємства на реалізацію головної стратегічної мети функціонування, а з іншого - забезпечити необхідні пропорції формування активів, капіталу, грошових потоків в процесі його розвитку і «прямування» до стратегічної мети.
3. Фінансове планування виступає інструментом мінімізації фінансових ризиків підприємства, так як процес фінансового планування здійснюється з врахуванням фактору ризику, а багатоваріантність планових розрахунків передбачає формування алгоритмів реагування і поведінки підприємства в різних ситуаціях, що генерують фактори зовнішнього і внутрішнього середовища.
4. Фінансове планування, виступаючи однією з найважливіших функцій фінансового управління, є своєрідним інтегруючим елементом в системі управління, який узгоджує, координує такі функції фінансового менеджменту, як формування інформаційної бази, фінансовий контроль та стимулювання виконання прийнятих управлінських рішень в сфері фінансів, так як певною мірою забезпечує можливість реалізації цих функцій.
У літературі, присвяченій плануванню на підприємствах, звичайно розрізняють дві схеми організації робіт по складанню планів
• методом "break-down" (зверху - вниз);
• методом "build-up" (знизу - вверх).
По методу "break-down" робота по складанню бюджетів починається "зверху", тобто керівництво підприємства визначає цілі й завдання, зокрема планові показники по прибутку. Потім ці показники все більш деталізуються по мірі просування на більш низькі рівні. Вищі рівні в такий спосіб формують планове завдання для більш низьких рівнів [13].
За методом "build-up" роблять навпаки. Наприклад, розрахунок показників реалізації починають окремі збутові підрозділи, а потім вже керівник відділу реалізації підприємства зводить ці показники у єдиний бюджет (план) реалізації, який у подальшому може ввійти складовою частиною в загальний бюджет (план) підприємства [13].
Методи "break-down" та "build-up" - це дві протилежні тенденції. На практиці доцільно використовувати тільки один з цих методів. Планування і складання бюджетів представляють собою процес, в якому необхідно постійно здійснювати координацію бюджетів різних підрозділів.
Методи фінансового планування - це конкретні способи планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за допомогою кількох методів. До них належать [1, с.233]:
1) балансовий;
2) нормативний;
3) розрахунково-аналітичний;
4) оптимізація планових розрахунків;
5) економіко-математичне моделювання.
Балансовий метод - полягає в тому, що балансуються не тільки підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття. Застосовується при прогнозі надходжень і виплат їх грошових фондів, квартального плану доходів та витрат, платіжного календаря та ін.
Нормативний - полягає в тому, що на основі встановлених норм та техніко-економічних нормативів (ставки податків, ставки тарифів, зборів та внесків, норми амортизаційних відрахувань, норми оборотних коштів) розраховується потреба господарського субєкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих ресурсів.
Розрахунково-аналітичний - планові показники розраховуються на основі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді.
Оптимізація планових розрахунків - полягає у складанні кількох варіантів планових розрахунків. З метою отримання найоптимальнішого варіанта планових рішень проводять їх оптимізацію. Для цього можуть використовуватись різні критерії вибору [1, с.233]:
• максимум прибутку на грошову одиницю вкладеного капіталу;
• мінімум фінансових витрат;
• мінімум поточних витрат;
• мінімум вкладень капіталу за максимально ефективного результату;
• максимум абсолютної суми одержаного прибутку.
Економіко-математичне моделювання - дає змогу знайти кількісне вираження взаємозвязків між фінансовими показниками та факторами, які їх визначають. Економіко-математична модель - це точний математичний опис факторів, які характеризують структуру та закономірності зміни даного економічного явища і здійснюються за допомогою математичних прийомів.


1.2 Фінансове планування за часів командно-адміністративної економіки


За часів СРСР фінансове планування не розглядалося як специфічна планова діяльність: фінансовий план був однією із складових частин державного плану, що не мав самостійного значення. В умовах адміністративно-командної системи фінансове планування було «внутрішньою річчю», тобто системою планування, в якій складання плану було необхідно тільки для статистики і не розглядалося як інструмент управління фінансовою діяльністю [11].
Практика роботи фінансових служб не передбачала серйозних теоретичних обґрунтувань прогнозних і планових розрахунків. Фінансове планування являло собою розробку поточних і перспективних фінансових планів (у вигляді балансів доходів і витрат), методика розробки та формат яких повністю визначали Міністерство фінансів СРСР і галузеві міністерства. Впровадження в практику господарювання в середині 1960-х років принципів самоокупності та самофінансування не внесло істотних змін у зміст фінансових планів [5].
Директивним плануванням є спосіб управління економікою країни за допомогою розробки обовязкових для виконання завдань щодо виробництва й розподілу продукції та послуг. Слід підкреслити, що вся система соціалістичного народногосподарського планування мала виключно директивний характер, силу закону. Тому за невиконання планових завдань керівники субєктів господарювання несли дисциплінарну, а іноді кримінальну відповідальність. Такі плани мали адресний характер і відрізнялися надмірною деталізацією.
До другої половини 80-х рр. в колишньому СРСР і ряді соціалістичних країн Східної Європи директивне планування застосовувалося з метою прямого впливу центральної влади на всі ланки народного господарства для досягнення певних цілей і заданих загальних напрямів розвитку. Директивне планування має певні переваги в критичних ситуаціях (в період підготовки до війни, ведення військових дій, відновлення зруйнованого війною господарства), дозволяючи в максимальному ступені концентрувати ресурси на найважливіших стратегічних напрямках. Однак в умовах нормального розвитку воно гальмує економічне зростання, позбавляючи підприємців і нижчих органів управління самостійності і відповідальності у виробленні власної стратегії, можливості її забезпечення ресурсами, гнучкої реакції на швидко мінливі вимоги ринку [14, с.194].
Багато недоліків соціалістичного планування породжені його директивністью. Проте з цього не випливає висновок про недоцільність застосування такого планування в ринкових умовах. Директивне планування може служити ефективним засобом вирішення багатьох народногосподарських завдань, що мають загальнонаціональне значення, наприклад, в області охорони навколишнього середовища, оборони, соціальної політики, структурної перебудови економіки і т.п. Фахівці в галузі планування відзначають, що директивне планування, будучи альтернативою ринкової саморегулюючої системи, не є тим не менше антиподом ринку. Це система планування, яка практикується не тільки державою, а й самим бізнесом.
Директивні плани становили собою централізовані державні перспективні програми розвитку народного господарства, його соціальної сфери, культури, освіти, науки й техніки. На основі цих планів вищі органи влади визначали нижчим інстанціям обсяги, терміни, умови та ін. параметри виробництва, розподілу та споживання в державному і колективному секторах економіки [15, 392с.].
План, підготовлюваний Держпланом, був в основному виробничо-технічним - макроекономічні показники складалися з натуральних показників, які в свою чергу випливали з виробничого, технологічного та ін планів і виступали їх наслідком. Відповідно з плану виробництва будувався план розподілу продукції, служив основою встановлення господарських звязків. Кожен постачальник привязувався до свого споживача, знаючи, скільки повинен поставити йому своєю продукції і навпаки, споживач знав, хто йому постачає сировину, напівфабрикати, комплектуючі вироби.
Плани носили адресний характер і відрізнялися надмірною деталізацією. Внаслідок названих особливостей вони були важко реалізованими в масштабах країни і поступово себе вичерпали.
Можна виділити три недоліки наслідків такого планування в державному масштабі :
- Мала ефективність державного сектора в економіці і заохочення так званих планово-збиткових підприємств не сприяло економічному зростанню.
- Державна опіка породжувала утриманство та інертність населення.
- Надмірне державне втручання вело до підриву самого ринку, його природних (притаманних людській природі) законів.
Незважаючи на зазначені недоліки, елементи директивного планування можуть і повинні використовуватися в певних умовах не тільки на державному, рівні, а й у сфері бізнесу. Проте в кожному конкретному випадку масштаби, обєкти і сфери застос........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. - К. : Знання-Прес, 2006 - 233 с.
2. Бадзим О.С. Удосконалення методів розробки фінансової складової бізнес-плану / О.С. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №12. - С.79-86.
3. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування. навчальний посібник / О.Г. Біла. - Львів: Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
4. Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О.Г. Біла // Фінанси України. - 2007. - №4. - С.112-118.
5. Воробьев А. В. Эволюция научных взглядов на стратегическое финансовое планирование за рубежом / А. В. Воробьев. // Управление экономическими системами. - 2011. - №5(29) - С. 24-30
6. Карасева И.М. Финансовый менеджмент: учебное пособие по специализации «Менеджмент организации» / И.М. Карасева, М.А. Ревякина: под ред. Ю.П. Анискина. - Москва: Омега-Л, 2007. - 201 с.
7. Кобец Е.А. Планирование на предприятии / Е.А. Кобец - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. - 176-177с.
8. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент : теория и практика / В. В. Ковалев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 524 с.
9. Ковалева А.М. Финансы и кредит : учебное пособие А.М. Ковалева - М. : Финансы и статистика, 2006. - 312 с.
10. Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємствах / В.П. Кодацький // Статистика України. - 2006. - №2. - С.95-97.
11. Кравченко О.О. Генезис теорій фінансового планування і прогнозування / О.О. Кравченко // Вісник економіки транспорту і промисловості - 2011. - № 36 - С. 56
12. Линенко А.В. Особливості складання бізнес-плану / А. В. Линенко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2007. - №2. - С.148-150.
13. Московських В. П. Шляхи фінансового прогнозування в Україні / В. П. Московських // Фінанси України. : - 1997. - №3. - С. 15-16.
14. Мукашева Б.А. Государственное регулирования экономики / Мукашева Б.А., Демушкина Л.О. - Астана, 2004 - 194 с.
15. Романовский М.В. Корпоративные финансы: учебник для вузов / М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. Стандарт третьего поколения. - СПб. : Питер, 2011. - 392 с.
16. Савчук, В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия / В.П. Савчук. - М. : Инфра-М, 2003. - 105 с.
17. Ситник Г.В. Принципи фінансового планування та його роль у забезпеченні збалансованого фінансового розвитку підприємства // Г.В. Ситник / Інноваційна економіка - 2011. - №7(26) - С. 76-77
18. Татьянич Л.С. Роль Фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання // Л.С. Татьянич / Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу - 2010 - №1(9) - С. 80
19. Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте. / Т.В. Теплова - М. : ГУ ВШЭ, 1998. - 73с.
20. Терещенко О.О. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансового контролінгу / О.О. Терещенко, Д.М. Стащук, Д.Г. Савчук // Фінанси України. - 2011. - №2. - 117-126 с.
21. Удод О.А. Директивне планування в срср [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2 : Г-Д / О.А. Удод, В. А. Смолій К. : В-во «Наукова думка», 2004. - 488 с. - Режим доступу: ?termin=Dyrektyvne_planuvannya_v_SRSR
22. Федулова Л.І. прогнозування технологічного розвитку галузей промисловості / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. - 2008. - №1. - С.9-27.
23. Штефан Л.Г. Бізнес-план як складова функціонування підприємства / Л.Г Штефан // Персонал. - 2007. - №10. - С.15-17
Подать заявку на покупку Курсовик по не указаному предмету

Ваше предложение по стоимости за работу: