Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз та аудит фнансових результатв та використаного прибутку на СП ПрАТ Терхем-Луцьк

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.12.2013. Год: 2012. Страниц: 60. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ………………………………………………………………………...........3
Розділ I. Теоретичні основи аналізу та аудиту фінансових результатів
1.1. Фінансові результати: їх зміст і значення для розширення виробниц-
цтва………………………………………………………………………………..5
1.2. Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль в умовах розвитку
підприємництва....................................... ..................................................... ........9
1.3. Особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств…..13
Розділ II. Аналіз та аудит фінансових результатів та використаного прибутку на СП ПрАТ “Теріхем-Луцьк”
2.1. Економіко-організаційна характеристика СП ПрАТ “Теріхем-Луцьк”...18
2.2. Факторний аналіз прибутку підприємства………………………………..31
2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства…………………………34
2.4. Методика проведення аудиту фінансових результатів суб’єктів господа-
рювання………………………………………………………………………….44
Розділ III. Основні проблеми та шляхи удосконалення фінансово-господарської діяльності в ринкових умовах України
3.1. Концепції визначення фінансового результату в міжнародній обліковій політиці…………………………………………………………………………...47
3.2. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства………………………………………………………….53
Висновки………………………………………………………………………...57
Список використаних джерел………………………………………………...59
Додатки…………………………………………………………………………..62


Вступ
Запровадження ринкових відносин в Україні зумовило необхідність глибокого осмислення категорії фінансового результату діяльності суб’єктів господарювання, що є вихідною умовою для її регулювання. Об’єктивність рішень, передусім залежить від наявності достовірної інформації про діяльність підприємства зокрема щодо витрат і доходів як основних складових фінансових результатів.
Позитивне значення фінансового результату є основним джерелом фінансування господарської діяльності промислових підприємств. Адже саме від величини цього показника залежить рівень платоспроможності, результативності та прибутковості господарської діяльності, можливості економічного розвитку підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності - її дохідність, що і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять інвесторів, кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін. Тому, дослідження проведення аналізу і аудиту фінансового результату, його взаємозв’язку та взаємодії з іншими економічними показниками, впливу на рівень результативності господарської діяльності та динаміку потенціалу економічного зростання та розвитку підприємства представляють суттєву актуальність.
Проблеми аналізу та аудиту фінансових результатів та використання прибутку підприємства розглядаються у працях багатьої вчених: М. Т. Білухи, П. І. Гайдуцького, М. В. Кужельного, О. Ю. Редько, В. В. Сопко, О. А. Петрик, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голова, Ю. А. Вериги та ін.
Метою написання курсової роботи є теоретичне обґрунтування положень та їх практичне застосування в проведенні аналізу та аудиту фінансових результатів та використання прибутку підприємства на прикладі СП ПрАТ “Теріхем - Луцьк”.
Основними завданнями написання курсової роботи є:
1. Розкрити сутність фінансових результатів і їх значення для розширення виробництва.
2. Вияснити економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль в умовах розвитку підприємства.
3. Обгрунтувати особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств.
4. Розглянути економіко-організаційну характеристику СП ПрАТ “Теріхем-Луцьк”.
5. Провести аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства
6. Дослідити концепції визначення фінансового результату в міжнародній обліковій практиці
7. Запропонувати шляхи вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства.
Об’єктом дослідження є фінансово - господарська діяльність СП ПрАТ “Теріхем - Луцьк”.
Предметом дослідження є методики проведення аналізу та аудиту фінансових результатів та використання прибутку промислових підприємств.
При написанні курсової роботи використовувались методи порівняння, конкретизації, синтезу, економіко - математичні методи, метод індукції - на етапі збору, систематизації та обробки інформації для проведення досліджень та метод дедукції - у процесі теоретичного осмислення проблеми та методи економіного аналізу.
Інформаційною базою написання курсової роботи є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань аналізу та аудиту фінансових результатів, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи та облікові регістри.


РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансові результати: їх зміст і значення для розширення ви-
робництва

Система управління фінансовими результатами є складовою частиною загальної системи управління підприємством. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [29, 108].
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. [19, 143].
У виробничо-фінансовій діяльності підприємства бере участь велика кількість взаємоповязаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного підприємтсва - якомога ефективніше використати ці фактори.
Ефективність використання факторів виробництва, виявляється у фінансових результатах діяльності підприємства.
Економічний підсумок виробничої діяльності підприємств, що виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовими результатами.
Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками:
а) аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;
б) аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансово-інвестиційної діяльності;
в) аналіз та оцінка використання чистого прибутку;
г) аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;
д) аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;
е) аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;
ж) факторний аналіз показників рентабельності [3, 267].
Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками, як валовий і чистий дохід, прибуток..
Вироблена субєктами господарювання валова продукція включає вартість спожитих засобів виробництва і новостворену живою працею вартість - валовий дохід. Валовий дохід - це та частина вартості та вимірювана його частина валового продукту, яка залишається за вирахуванням частини вартості та вимірюваної його частини всього виробленого продукту, який відшкодовує вкладений у виробництво і спожитий у ньому постійний капітал. Отже, валовий дохід - це частина вартості валової продукції за вирахуванням матеріально-грошових витрат, крім тих, що використані на оплату праці [4, 98]
Валовий дохід є узагальнюючим показником, який характеризує результати діяльності підприємств. Його розмір залежить від обсягу виробленої продукції та використаних на її виробництво матеріально-грошових ресурсів, крім тих, що використовуються на оплату праці.
Основними факторами підвищення валового доходу є збільшення обсягу виробництва продукції та зниження матеріально-грошових витрат.
Валовий дохід, створюваний на підприємстві, є джерелом оплати праці працівників сфери матеріального виробництва і накопичень, однією з форм яких є чистий дохід.
Чистий дохід - це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування витрат живої і уречевленої праці. К. Маркс зазначав: "Чистий же дохід є додаткова вартість, отже - додатковий продукт, який залишається за вирахуванням заробітної плати...". Таким чином, чистий дохід є додатковим продуктом, тобто це валовий дохід за вирахуванням коштів на оплату праці.
Чистий дохід, який створюється на підприємстві, поділяється на дві частини. Одна з них вилучається в дохід бюджету через механізм цін, друга залишається на підприємстві й визначається як різниця між вартістю продукції та витратами на її виробництво. Ця частина чистого доходу є чистим доходом підприємства.
Чистий дохід підприємства, у свою чергу, складається з реалізованого чистого доходу і чистого доходу, який залишається в залишках продукції, призначеної для внутрішньогосподарського використання.
Чистий дохід у залишках продукції, яка використовується на внутрішньогосподарські потреби, визначається як різниця між вартістю продукції за цінами реалізації та її собівартістю.
Реалізований чистий дохід розраховується за проданою продукцією і тому тотожний прибутку підприємства, отриманого від продажу продукції [27, 166]
Отже, прибуток - це частина чистого доходу, одна з його форм. Визначається він у встановленому порядку.
За розміром прибуток від продажу продукції, хоч і тотожний реалізованому чистому доходу, однак менший від чистого доходу підприємства на суму, що залишається в залишках продукції, використаної на внутрішньогосподарські потреби.
Крім прибутку від продажу на підприємствах розраховуються прибутки від основної, інвестиційної, фінансової діяльності, позареалізаційних операцій, загальний і чистий. Кожний з наведених видів прибутку розраховується за певною схемою і має власний розмір.
Загальний прибуток - це прибуток від продажу продукції та надання послуг, реалізації інших цінностей і нематеріальних активів, інвестиційної та фінансової діяльності, скоригований на суму позареалізаційних (надзвичайних) доходів і витрат.
Чистий прибуток - це частина загального прибутку після сплати з нього відповідних податків і платежів у бюджет [30, 500]
Прибуток є найважливішим показником, який узагальнено характеризує виробничо-фінансову діяльність підприємства. В отриманому прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Прибуток є основним джерелом розширення основних і оборотних фондів, дієвим фактором, який стимулює (шляхом створення та використання фондів економічного стимулювання) до досягнення якомога вищих показників виробництва, джерелом доходів Державного бюджету.
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Фінансові результати: їх зміст і значення для розширення ви-
робництва

Система управління фінансовими результатами є складовою частиною загальної системи управління підприємством. Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [29, 108].
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. [19, 143].
У виробничо-фінансовій діяльності підприємства бере участь велика кількість взаємоповязаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного підприємтсва - якомога ефективніше використати ці фактори.
Ефективність використання факторів виробництва, виявляється у фінансових результатах діяльності підприємства.
Економічний підсумок виробничої діяльності підприємств, що виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовими результатами.
Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками:
а) аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;
б) аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансово-інвестиційної діяльності;
в) аналіз та оцінка використання чистого прибутку;
г) аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;
д) аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;
е) аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;
ж) факторний аналіз показників рентабельності [3, 267].
Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються такими економічними показниками, як валовий і чистий дохід, прибуток..
Вироблена субєктами господарювання валова продукція включає вартість спожитих засобів виробництва і новостворену живою працею вартість - валовий дохід. Валовий дохід - це та частина вартості та вимірювана його частина валового продукту, яка залишається за вирахуванням частини вартості та вимірюваної його частини всього виробленого продукту, який відшкодовує вкладений у виробництво і спожитий у ньому постійний капітал. Отже, валовий дохід - це частина вартості валової продукції за вирахуванням матеріально-грошових витрат, крім тих, що використані на оплату праці [4, 98]
Валовий дохід є узагальнюючим показником, який характеризує результати діяльності підприємств. Його розмір залежить від обсягу виробленої продукції та використаних на її виробництво матеріально-грошових ресурсів, крім тих, що використовуються на оплату праці.
Основними факторами підвищення валового доходу є збільшення обсягу виробництва продукції та зниження матеріально-грошових витрат.
Валовий дохід, створюваний на підприємстві, є джерелом оплати праці працівників сфери матеріального виробництва і накопичень, однією з форм яких є чистий дохід.
Чистий дохід - це частина вартості продукту, яка залишається після відшкодування витрат живої і уречевленої праці. К. Маркс зазначав: "Чистий же дохід є додаткова вартість, отже - додатковий продукт, який залишається за вирахуванням заробітної плати...". Таким чином, чистий дохід є додатковим продуктом, тобто це валовий дохід за вирахуванням коштів на оплату праці.
Чистий дохід, який створюється на підприємстві, поділяється на дві частини. Одна з них вилучається в дохід бюджету через механізм цін, друга залишається на підприємстві й визначається як різниця між вартістю продукції та витратами на її виробництво. Ця частина чистого доходу є чистим доходом підприємства.
Чистий дохід підприємства, у свою чергу, складається з реалізованого чистого доходу і чистого доходу, який залишається в залишках продукції, призначеної для внутрішньогосподарського використання.
Чистий дохід у залишках продукції, яка використовується на внутрішньогосподарські потреби, визначається як різниця між вартістю продукції за цінами реалізації та її собівартістю.
Реалізований чистий дохід розраховується за проданою продукцією і тому тотожний прибутку підприємства, отриманого від продажу продукції [27, 166]
Отже, прибуток - це частина чистого доходу, одна з його форм. Визначається він у встановленому порядку.
За розміром прибуток від продажу продукції, хоч і тотожний реалізованому чистому доходу, однак менший від чистого доходу підприємства на суму, що залишається в залишках продукції, використаної на внутрішньогосподарські потреби.
Крім прибутку від продажу на підприємствах розраховуються прибутки від основної, інвестиційної, фінансової діяльності, позареалізаційних операцій, загальний і чистий. Кожний з наведених видів прибутку розраховується за певною схемою і має власний розмір.
Загальний прибуток - це прибуток від продажу продукції та надання послуг, реалізації інших цінностей і нематеріальних активів, інвестиційної та фінансової діяльності, скоригований на суму позареалізаційних (надзвичайних) доходів і витрат.
Чистий прибуток - це частина загального прибутку після сплати з нього відповідних податків і платежів у бюджет [30, 500]
Прибуток є найважливішим показником, який узагальнено характеризує виробничо-фінансову діяльність підприємства. В отриманому прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Прибуток є основним джерелом розширення основних і оборотних фондів, дієвим фактором, який стимулює (шляхом створення та використання фондів економічного стимулювання) до досягнення якомога вищих показників виробництва, джерелом доходів Державного бюджету.

1.3. Особливості аудиту фінансової звітності промислових підпри-
ємств

Фінансовий результат діяльності промислового підприємства характе-
ризує його економічну ефективність. Детальній перевірці підлягають доходи
і видатки. На початку аудиту фінансової звітності субєктів підприємницької
діяльності встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншимнормативно-правовим актам (Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку тощо) [ 23, 232] . Під час аудиту показників фінансової звітності для встановлення її реальності й достовірності аудитори мають виявляти нереальну дебіторську заборгованість.
При цьому особливу увагу потрібно зосередити на контролі позовної давності заборгованості, що рахуєт........Список використаних джерел:

1. Бець М. П. Планування рентабельності виробництва / Бець М.П. //Економіка України. - 2007. - №2. - С. 40-45.
2. Бобко В. В. Поняття "прибуток" і "збитки" в контексті бухгалтерського обліку / В. В. Бобко // Облік і фінанси АПК. - 2010. - Вип. 2. - С. 21-23.
3. Боднар Н. М. Економіка підприємства : навч. посібн. / Н. М. Боднар. - К. : Вид-во А.С.К., 2004. - 400 с.
4. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2006. - 480 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерській облік в зарубіжних країнах : навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. спец. “Облік та аудит” / Ф. Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька. - Житомир : Рута, 2002. - 544 с.
6. Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Верхоглядова Н. І., Ільїна С. Б., Шило В. П. // Економічний простір. - 2008. - № 18. - С. 237-245.
7. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : моногр. / С. Ф. Голов. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 522 с
8. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : практ. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - К. : Лібра, 2001 - 840 с.
9. Гуцаленко Л. В. Критерії формування інформації у фінансовій звітності / Л. В. Гуцаленко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи. - К. : ДАСОА, 2007. - 277 с.
10. Давидов Г. М. Аудит : навч. посібн. / Г. М. Давидов. - Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. - К. : Вид-во "Знання", КОО, 2001. - 363 с.
11. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. дорош. - К. : Вид - во “Знання”, 2001. - 402 с.
12. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. акад. С. Ф. Покропивного. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - С. 436.
13. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності : навч. посібн. / А. Г. Загородній, Б. Ф. Усач, Р. Л. Хомяк. - Львів, 2004. - 208 с.
14. Зінченко О. А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 106-111.
15. Національні і міжнародні стандарти бухобліку: процес зближення // Баланс.- 2001. - № 51. - С. 21-22.
16. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 2006. - 274 с.
17. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. - К.: Кондор, 2009. - 503 с.
18. Офіційний web-сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ре-сурс]. - Доступний з >19. Пранчій В. І. Фінанси підприємств / В. І. Пранчій. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.
20. Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту / В.С. Рудницький. - Тернопіль : Економічна думка, 1998. - 192 с.
21. Сидяга Б. Механізми управління формуванням і використанням прибутку підприємствами / Б. Сидяга // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 1(26). - С. 41-45.
22. Скалюк Р. В. Значення фінансових результатів в системі розвитку господарської діяльності промислових підприємств / Р. В. Скалюк // Актуальні проблеми економіки. - № 18. - 2010. - С. 15 - 19.
23. Сопко В. В. Організація і методика проведення аудиту : навч.-практ. посібн. / В. В. Сопко, Н. І. Верхоглядова та ін. - К. : ВД "Професіонал", 2004. - 624 с.
24. Ткаченко Є. Ю. Управління формуванням прибутку в процесі господарської діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-ук: / Є. Ю. Ткаченко. - Запоріжжя, 2006. - 22 с.
25. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. - К. : Вид-во "Знання", 2006. - 295 с.
26. Уткіна Н. В. Економічний зміст фінансового результату діяльності підприємства: історичний аспект /Н. В. Уткіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007.- № 11. - С.133-137
27. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: МАУП,2004. - 328с
28. Цвітковський М. І. Формування доходів підприємств // Економіка. Фінанси. Право. 2007. №8 С.44-49
29. Червінська С. Л. Особливості визначення фінансових результатів діяльності промислових підприємств/С. Л. Червінька//Облік і фінанси АПК-2009-№6-С.107-110
30. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальне видання. - К.: Каравела, 2005. - С. 500-501.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.