Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Структура апарату державної влади в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 12.12.2013. Год: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
Вступ................................................ ..................................................... ..............................3
1. Поняття, ознаки та види органів державної влади................................................ 5-25
1.1. Апарат держави як система державних органів.............................................. ........5
1.2. Принципи організації і діяльності державного аппарату........................................8
1.3. Структура апарату державної влади в Україні.............................................. ..........9
2. Співвідношення державного апарату з механізмом держави ............................26-29
2.1. Механізм держави: загальна характеристика....................................... .................26
2.2. Співвідношення державного апарату з механізмом держави..............................28
Висновки............................................. ..................................................... .........................30
Використана література........................................... ..................................................... ..33
Додатки.............................................. ..................................................... ..........................35


Вступ
Сучасна правова держава покликана бути гарантом стабільності, безпеки для своїх громадян, забезпечувати впорядкованість і організованість суспільних відносин, визнання й повне прийняття як вищу цінність людської особистості, її прав і свобод, що повинно реалізовуватися в діяльності всього механізму держави в цілому.
Державна діяльність не повина мати стихійного характеру. Тільки функціонуваня спеціальної системи органів та організацій, які входять до державного механізму, дозволяє організаційно та ефективно реалізувати завдання та функції держави, її призначення у суспільстві. Саме тому питання визначення поняття апарату держави, його сутності, принципів формування, структури, закономірностей функціонування у співвідношенні з поняттям механізму держави є важливим і актуальним.
Державний апарат, за посередництвом якого безпосередньо здійснюються державна влада і управління суспільством, виокремлюється із більш широкої за обсягом категорії «механізм держави» на підставі належності державним органам як окремому різновиду державних організацій державно-владних повноважень. Державний апарат покликаний виконувати основні функції держави щодо практичного здійснення державної влади і управління суспільством, різними сферами його життєдіяльності, є невідємною, істотною ознакою як виникнення, так і існування держави. Тому саме державному апарату має бути приділена першочергова увага в контексті більш широкої проблематики механізму держави.
Об’єктом дослідження є поняття державного апарату як самостійної категорії, що характеризується певними ознаками, особливостями та призначенням.
Предметом курсової роботи є суспільні відносини та правові норми, що складають основу теорії держави та права України. Значна увага приділена аналізу державних органів України, а також співвідношення державного апарату з механізмом держави.
Метою курсової роботи є системне вивчення категорії "державний апарат" шляхом аналізу його ознак, поняття,структури та функцій.
З огляду на потреби розвитку правової системи суспільства метою курсової роботи є комплексне дослідження проблеми державного апарату України, його загальнотеоретичних засад, юридичної природи, місця в правовій дійсності, методології, видової характеристики та взаємодії з такими загальнотеоретичними категоріями, як право, суспільні інтереси, правовідносини, законність, відповідальність, позитивне регулювання, реалізація права та ін.
У відповідності з метою дослідження, ставляться наступні завдання:
- визначити поняття державного апарату як правової категорії;
- проаналізувати розподіл, класифікація та діяльність державних органів, як складових державного апарату;
- охарактеризувати систему принципів діяльності державного апарату України;
- дослідити особливості співвідношення апарату держави з механізмом держави.
У ході роботи мною були проаналізовані дослідження науковців ( Скакун О.Ф, Аверянов В.Б., Зайчук О.В., Оніщенко Н.М.,Харченко Н.П.,Петришин О.В. та ін), нормативні акти, підручники з теорії та історії держави і права, основний закон нашої держави-Конституція, періодика.

1. Поняття, ознаки та види органів державної влади
1.1. Апарат держави як система державних органів
Державний апарат являє собою систему органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються функції держави, досягаються різноманітні цілі та завдання держави. Він є важливим складовим елементом будь-якої держави, що забезпечує управління державними і громадськими справами. Разом із удосконаленням суспільства ускладнюється процес управління та діяльність державного апарату.
Категорія «державний апарат» має самостійне значення і визначається як окреме юридичне поняття. Проте слід зазначити, що нині у науковій літературі не існує чіткого поняття апарату держави. Зокрема на думку О.В. Петришина, державний апарат - це «сукупність державних органів, їх ланок та підрозділів, уповноважених здійснювати державну владу та управління, які спираються на можливість застосування примусу» [20]; О.Ф. Скакун характеризує апарат держави у вузькому значенні як апарат виконавчої влади та широкому - як сукупність владних структур, збройних сил, міліції, дипломатичних представництв тощо [15, c.97]; М. Н. Марченко визначає його як систему органів, що здійснюють державну владу [14]; а В.Б. Аверянов характеризує державний апарат як сукупність органів, за допомогою яких практично здійснюється державна влада [9]; О.В. Зайчук та Н.М. Онищенко визначають апарат держави як конституційно передбачену систему державно-владних структур, наділених визначеними повноваженнями представницького, управлінського та судового характеру [11].
Апарат держави як система державних органів має такі ознаки:
1) система державних органів, що становить собою налагоджену структурну організацію, засновану на загальних принципах, єдності кінцевої мети, взаємодії та орієнтовану на забезпечення реалізації функцій держави;
2) система юридично оформлених державних органів, тобто таких, що наділені компетенцією і займаються управлінням суспільством на професійній основі як носії влади;
3) система органів, кожний із яких має матеріально-технічні засоби для здійснення цих функцій;
4) система органів, диференційованих відповідно до принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову;
5) система органів, яка здійснює свою діяльність з управління суспільством і виконання функцій держави в управлінських і правових формах.
Безпосередньо управлінські форми діяльності державного апарату не мають юридичного характеру, вони виконують наступні організаційні функції: регламентуючу, господарську, ідеологічну. На відміну від управлінських форм, правові форми діяльності мають юридичний характер: правотворча, правозастосовна, правоохоронна, контрольно-наглядова, установча. Зокрема, правотворча діяльність охоплює підготовку проектів нормативних юридичних актів, їх прийняття та видання; правозастосовна діяльність - організацію і контроль за додержанням правових норм; правоохоронна діяльність здійснюється з метою охорони і захисту правових норм шляхом застосування заходів юридичного впливу до правопорушників .
Державний апарат є системою державних органів. Особливе призначення органу держави зумовлює наявність ряду ознак, серед яких виділяють наступні: відносна самостійність; формуються народом; наділені нормативно закріпленими повноваженнями; мають визначену структуру та межі діяльності у територіальних і предметних межах; мають повноваження владного характеру; відповідно до компетеції приймають нормативні акти; у процесі реалізації повноважень спираються на організаційну, матеріальну та примусову силу держави; забезпечують діяльність шляхом застосування засобів виховання, розяснення, переконання, заохочення та примусу; використовують символи держави у офіційному порядку; наділені особливим порядком утворення, видами діяльності, характером та обсягом повноважень, формами і методами виконання функцій.
Узагальнюючи наведені ознаки, можна визначити орган держави як колективну чи індивідуальну структурну ланку апарату держави, що має нормативне закріплені владні повноваження, приймає загальнообовязкові рішення, забезпечуючи їх виконання, у тому числі і примусовими засобами.
Основними критеріями класифікації органів держави є наступні.
I. За соціальною природою розрізняють:
а) первинні органи, що формуються безпосередньо народом як джерелом влади і мають представницький характер (парламент, президент);
б) вторинні, які мають похідний характер, формуються первинними і підзвітні їм (уряд).
II. За способом утворення державні органи поділяють на:
а) виборні, які обираються населенням чи представницькими органами;
б) призначувані, що призначаються главою держави чи вищими органами (уряд);
в) успадковані (монарх).
III. За способом прийняття рішень:
а) колегіальні, що приймають рішення після обговорення шляхом голосування (парламент, уряд);
б) одноосібні, у яких рішення приймає керівник і несе за нього відповідальність (президент).
IV. За територіальними межами розрізняють:
а) центральні, рішення яких поширюються на всю державу та все населення (парламент, уряд);
б) федеральні, що характерні для федеративної держави і поширюють рішення на її субєктів;
в) місцеві, що поширюють рішення на певну адміністративну одиницю (місцеві адміністрації).
V. За часом дії органи функціонують як:
а) постійні, що виконують основні завдання держави і функціонують протягом значного етапу її історичного розвитку;
б) тимчасові, які створюються для вирішення невідкладних завдань, викликаних надзвичайними обставинами.
VI. За функціональним призначенням розрізняють:
а) законодавчі органи, які мають представницький характер та правотворчі функції;
б) виконавчі органи, що здійснюють виконавчо-розпорядчі функції;
в) судові органи, які мають незалежний характер, підкоряються лише закону і здійснюють функції правосуддя.
VII. За обсягом повноважень розрізняють:
а) органи загальної компетенції (парламент, уряд);
б) органи спеціальної компетенції (міністерства, відомства).
1.2. Принципи організації і діяльності державного аппарату
Єдність системи органів держави, що складають апарат, забезпечується за допомогою системи принципів - основних ідей та положень, що закріплюються нормативно і є основою його функціонування.
Необхідно зазначити, що ці принципи мають динамічний характер і виникають чи змінюються відповідно до потреб суспільного розвитку та етапу функціонування держави. Як правило, вони закріплюються конституційно і мають програмно-декларативний характер.
До основних принципів організації і діяльності державного апарату належать: пріоритет прав і свобод людини; єдність і поділ влади; верховенство права; законність; ієрархічність; організаційно-правова звязаність діяльності державних органів і посадових осіб; поєднання виборності і призначуваності; демократизм методів і стилю роботи; змінюваність; поєднання колегіальності та єдиноначальності; гласність і урахування громадської думки; професійна компетентність; економічність, програмування, науковість; право рівного доступу до державної служби.
Важливим........


Використана література

1. Конституція України.
2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 //Відомості Верховної Ради України.- 1993- №52.
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997. //Відомості Верховної Ради України, 1997-№24- ст.170.
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 //Відомості Верховної Ради України.- 1999- №20-21- ст.190.
5. Закон України "Про судоустрій Україні" // Відомості Верховної Ради України.-2002- N 27-28- ст.180,
6. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України-2001- №33.
7. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України- 1991-№53-ст.793.
8. Аппарат государственного управления: интересы и деятельность. - К., 1993.
9. Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Аверянова. - К., 2002 - 668 с.
10. Журавльова Г. Поділ влади в сучасній Україні (проблеми теорії і практики) //Право України.- 1998- №11.
11. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права: Академічний курс. ?К., 2006
12. Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі // Право України- 1997- №2.
13. Кривенко Л. Світовий досвід і утвердження парламентаризму в Україні // Віче- 1996- №2.
14. Марченко М.Н. Теория государства и права. - М., 2004.-640с.
15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - 2-е вид. - Х., 2005. - 656 с.
16. Сравнительное конститупионное право / Отв. ред. В.Е.Чиркин. - М., 1996.
17. Петришин А. Государственная служба. Харьков, 1998.
18. Титарчук В. Вдосконалення державного апарату (окремі питання) // Право України- 1999- №3.
19. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского .-Том 20 (59)- 2007 - № 2- С. 278-284.
20. Цвік М.В., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - X., 2009 - 572 с.
21. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. - М., 1997.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.