Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоретико-методологчн засади дослдження економчної категорї санацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.12.2013. Год: 2012. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ………………………………………………………………………..3
І. Теоретико-методологічні засади дослідження економічної категорії санації
1.1. Сутність та види санації……………………………………………..5
1.2. Особливості механізму фінансового оздоровлення підприємств..11
ІІ.Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства « Еверест »……………………………………………………….18
ІІІ. Шляхи застосування фінансового оздоровлення господарюючих суб’єктів на прикладі закордонних та вітчизняних підприємств…………………………………………………………………..…..38
Висновки……………………………………………………….……….....47
Список використаної літератури……………………………………...…49
Додатки………………………………………………………………..…..51


Вступ
На сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств працюють збитково і надалі спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств.
Для ефективного реагування на ці загрозливі тенденції необхідно формувати систему заходів щодо оздоровлення підприємств, виходу їх із фінансової кризи на основі концепції інституту неспроможності, процедури якого передбачають проведення санації.
Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (фінансового оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити активну діяльність. Адже в ринковій економіці банкрутство підприємств - нормальне явище: із кожних 100 новостворених підприємств утримується на ринку не більш як 20-30.
Попри велику кількість наукових праць і значні досягнення в теорії та практиці управління санацією, є низка питань, які залишаються постійним об’єктом дискусій.
Актуальність даної теми полягає в тому, що для України з її проблемами на сучасному етапі важливими є пошук і застосування ефективних методів фінансового оздоровлення проблемних господарюючих суб’єктів задля виводу їх з кризи. Адже у сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів гострою проблемою є банкрутство. Тому саме санація є ефективним способом попередження та «лікування» цієї проблеми.
Актуальність цієї проблеми підсилюється прийняттям Закону України“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, що регулює питання фінансової санації та банкрутства підприємств.
Мета курсової роботи - вивчити та проаналізувати інформаційні джерела з даної теми; перспективи розвитку господарюючих суб’єктів України; розкрити роль санації як найважливішого способу оздоровлення суб’єктів господарювання; проаналізувати державне регулювання фінансового оздоровлення підприємств України.
В першому теоретико-методологічному розділі „Теоретико-методологічні засади дослідження економічної категорії санації і розкрито:
- поняття та економічний зміст санації;
- види санації;
- роль фінансового оздоровлення;
- особливості механізму фінансового оздоровлення підприємства.
В другому аналітично-розрахунковому розділі „ Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства «Еверест»” підраховано основні показники ефективності діяльності приватного підприємства «Еверест».
В третьому рекомендаційному розділі ,, Шляхи застосування фінансового оздоровлення господарюючих суб’єктів на прикладі закордонних та вітчизняних підприємств ” висвітлено найбільш пріоритетні способи проведення санації та особливості застосування їх в Україні та закордоном.


1. Теоретико-методологічні засади дослідження економічної категорії санації
1.1. Сутність та види санації

Для запобігання банкрутству підприємства і його фінансово­го оздоровлення проводять фінансову санацію.
Слово «санація» походить від латинського «sanare», що означає оздоровлення або одужання.
З фінансово-кредитного погляду це поняття тре­ба трактувати як систему заходів, що проводяться для запобігання банкрутству промислових, торгових, банківських підприємств (організацій) і спрямовуються на їхнє майбутнє відродження.
В економічній літературі трапляється й ширше трактування по­няття санації як суми всіх розрахованих на стратегічну перспекти­ву заходів організаційного, виробничого, фінансового та соціаль­но-економічного характеру, які використовуються, з одного боку, для подолання неліквідності та усунення капітальних збитків, а з іншого - для відновлення рентабельності, продуктивності праці та інно­вацій, які забезпечили б прибутковість і життєздатність підприєм­ства в довгостроковому періоді [5, c. 496].
Отже, санація - це оздоровлення фінансового стану підприємства через систему фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційних та соціальних заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності [6, c.415].
Мета фінансової санації така:
1) покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення;
2) поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємства;
3) скорочення всіх видів заборгованості;
4) поліпшення структури оборотного капіталу;
5) формування фондів фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру [4, c.399].
Рішення про проведення санації приймають:
1) з ініціативи суб’єкта господарювання, що перебуває в кризі;
2) з ініціативи фінансово-кредитної установи;
3) з ініціативи заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства;
4) з ініціативи Агентства з питань банкрутства підприємств (державних);
5) з ініціативи НБУ;
6) з власної ініціативи боржника (звернувся до суду);
7) після закінчення терміну з дня опублікування в офіційному друкованому органі Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України (коли надійшли пропозиції від юридичних чи фізичних осіб щодо санації і неспроможності підприємства) [12, c.145-146].
В іншому значенні рішення про проведення санації у випадку фінансової кри­зи та загрози банкрутства підприємства можуть бути прийняті:
а) у досудовому порядку;
б) під час судових процедур після порушення справи про
банкрутство підприємства-боржника.
Досудова санація- це система заходів для відновлення платоспроможності боржника, які здійснюють до початку по­рушення справи про банкрутство. Досудову санацію проводять з ініціативи власників чи керівників підприємства, його кре­диторів, органів виконавчої влади і місцевого самоврядуван­ня, відповідних контрольних органів у межах їх повноважень. При проведенні досудової санації (в межах заходів із запобі­гання банкрутству) підприємству може бути надана фінансова допомога від власників, кредиторів та інших осіб у розмірі, достатньому для погашення його зобовязань та відновлення платоспроможності. Термін проведення досудової санації пе­реважно не перевищує 12 місяців.
У рамках судових процедурпри проведенні справи про банк­рутство господарський суд може приймати рішення про:
а) розпорядження майном боржника;
б) мирову угоду - процедуру досягнення домовленості між
боржником і кредиторами щодо пролонгації термінів сплати
належних кредиторам платежів або зменшення суми боргів;
в) санацію боржника;
г) ліквідацію банкрута [7, c.247].
Цілісний погляд та етапи розробки санаційної концепції окремого підприємства репрезентує класична модель санації (Додаток Б) [4, c.400].
Як показує вищезазначена модель, процес фінансового оздоровлення підприємства розпочинається з аналізу причин виникнення кризової ситуації (санаційного аудиту). Проводиться поглиблений аналіз таких показників, як платоспроможність, ліквідність, прибутковість, фінансовий леверидж. За результатами цього аналізу та аналізу причин виникнення фінансової кризи робиться висновок щодо можливої або недоцільної санації даного підприємства [10, c.431].
Ця модель широко використовується як основа для розробки механізму фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання в умовах ринку [4, c.400].
Залежно від масштабів кризового стану підприємства й умов надання йому зовнішньої допомоги виділяють два види санації:
А) без зміни статусу юридичної особи. Таку санацію здійснюють з метою усунення неплатоспроможності підприємства, якщо його кризовий стан - тимчасове явище;
Б) зі зміною статусу юридичної особи підприємства. Ця форма санації має назву реорганізації підприємства і передбачає здійснення процедур зміни форми власності, організаційно-правових форм діяльності тощо. Реорганізацію підприємства проводять при його глибокому кризовому стані [13, c.521].
Відповідно до законодавства України, санація вводиться на строк не більше як дванадцять місяців. На клопотання комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців.
Протягом трьох місяців із дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов’язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації.
План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов’язань.
План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства.
У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участі інвесторів.
Основними критеріями оцінки ефективності санації є ліквідність і платоспроможність; прибутковість; додаткова вартість, створена в результаті санації; конкурентні переваги.
Проте бувають ситуації, коли господарюючий суб’єкт внаслідок дії на нього різних внутрішніх та зовнішніх факторів не може ефективно працювати, що веде його до фінансової кризи, а за ще більш несприятливих умов - до банкрутства. При таких обставинах санація відіграє надзвичайно важливу роль.
Звичайно, швидка ліквідація підприємства - це один із найпростіших шляхів погашення кредиторської заборгованості, проте цей процес породжує низку інших проблем, зокрема, розпорошування національного багатства та руйнування потенціалу країни, окрім того, зростає кількість безробітних, що є передумовою соціальної напруженості та зниження рівня життя населення.
Відомо, що ліквідація частіше всього є невигідною. Так, в Україні кошти, отримані при ліквідації підприємств-боржників, у середньому становили 1,5% вимог кредиторів, а в міжнародній практиці цей показник становить близько 30%, що в таких масштабах є надзвичайно мало [14, c.44].
Практика показує, що вихід суб’єкта господарювання з кризи повністю залежить від добре продуманого плану санації: на 70% від його стратегічної спрямованості, на 20% - від ефективності управління ним і на 10% - від якості виконання поставлених планом завдань. Виходячи з цього, можна сказати, що добре обміркована санація може забезпечити загальний успіх [12, c.150].

1.2. Особливості механізму фінансового оздоровлення підприємств

Для повнішого розкриття змісту санації слід конкретизувати види заходів, які проводяться у межах фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання. Метою фінансової санаціїє покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів н........

Список використаної літератури:

1. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про банкрутство» від 30.06.99 р. №784-ХІV
2. Господарський кодекс України
3. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2004. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
4. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. - К.:КНЕУ, 2001. - 457 с.
5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник (2-ге видання, виправлене та доповнене) - Львів: Видавництво "Центр Європи", 1997. - 576 с.
6. Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.
7. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Семенів О. М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й. М. Петровича. - Львів: «Новий Світ-2000», 2004. - 680 с.
8. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Підручник. - К.: УБС НБУ, 2007. - 550 с.
9. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів. ЛБІ НБУ, 2000. - 485с.
10. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.
11. Череп А. В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: Підручник. - К.: Кондор, 2006. - 380 с.
12. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Каравела, 2004. - 586 с.
13. Інтернет-ресурс lib/econom/econ_teor/4_1.htm
14. Інтернет-ресурс< ref/economy/0_object14554.html>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.