Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Принципи формування органзацйних структур управлння сервсною дяльнстю

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 18.12.2013. Год: 2012. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ……….4
Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ……….6
1.1.Поняття та сутність організаційних структур управління………6
1.2.Місце організаційних структур у системі менеджменту………...8
1.3.Класифікація структур управління організацією……….12
РОЗДІЛ 2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………...19
2.1.Принципи побудови організаційних структур управління на підприємствах сфери сервісу………..19
2.2.Оцінка ефективності формування організаційної структури на підприємстві сервісної діяльності………...24
Висновки ………... 29
Список використаних джерел ………. 31


ВСТУП
Кожна організація має свою власну структуру управління, створену з урахуванням особливостей її діяльності.
Організаційна структура являє собою внутрішньосистемний порядок, форму організаційних відносин і елементів. Вона створюється субєктом управління для оптимізації звязків і відносин. Організаційна структура завжди формальна і закріплена правовими нормами. В них відображаються всі її основні характеристики й елементи.
Створюється організаційна структура завжди свідомо (людиною), виходячи з цілей і функцій системи, умов діяльності виробництва. Вона використовується як засіб приведення системи у відповідність з цілями й умовами діяльності.
Організаційна структура управління по суті є одним з елементів механізму господарювання; вона відображає насамперед процеси виробничо-економічно о характеру і повинна відповідати інтересам організації.
Раніше вважалося, що структура буде ідеальною, якщо чітко розподілити права й обовязки на всіх рівнях управління, детально регламентувати завдання структурних підрозділів і завдання конкретних працівників, якщо реалізація управлінської діяльності здійснюється згідно з формальними правилами й інструкціями, а працівники організації - висококваліфіковані спеціалісти, що керуються у своїй роботі інтересами справи. Життя свідчить про недостатність цих умов, бо не можна нехтувати впливом на підприємство зовнішнього середовища. На практиці виникають різноманітні ситуації, які неможливо передбачити, а отже, регламентувати й формалізувати. В умовах формування розвинутих ринкових відносин організаційна структура управління має бути спрямована на стимулювання робітників, трудового колективу, створення сприятливих умов для досягнення кінцевих цілей підприємства.
Застосування того чи іншого варіанта структури управління в кожному окремому випадку визначається конкретними умовами діяльності керованого обєкта. Найефективніше виконання поставлених завдань забезпечують ті структури, які, не руйнуючи взаємозвязків, що склалися в організації, дають змогу забезпечити досягнення заданих цілей шляхом налагодження прямої взаємодії підрозділів на будь-якому рівні управління за умови доцільного перерозподілу прав та обовязків.
На відміну від виробничої структури підприємства, що охоплює сукупність процесів, що визначають рух створюваного продукту, починаючи від комплектування ресурсів і закінчуючи отриманням готової продукції, організаційна структура підприємства забезпечує встановлення відносин підпорядкування (субординації) та погодження (досягнення єдиної думки, координації) у діяльності органів, завданням яких є організація випуску продукції підприємства. Якість організаційної структури визначається різноманітними чинниками. Всі ці чинники у тому чи іншому ступені з часом змінюються, іноді досить значно. Очевидно, що зі зміною цих факторів, що впливають для забезпечення як мінімум колишньої ефективності повинна змінюватися і залежна від них організаційна структура.
Метою роботи є вивчення основних видів структур управління, принципів формування організаційної структури підприємства сервісної діяльності та розгляд методів оцінки ефективності структури управління.
Завдання дослідження:
· виклад теоретичних аспектів формування організаційної структури управління підприємством;
· визначення місця організаційних структур у системі менеджменту;
· розробка принципів побудови управлінських структур на підприємствах сервісної діяльності;
· визначення значимості оцінки ефективності структури управління у діяльності організації.
Обєктом дослідження є процес побудови організаційних структур управління підприємством сервісної діяльності.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

1.1.Поняття та сутність організаційних структур управління

Категорія "структура" відображає будову та внутрішню форму системи. Звязок елементів у структурі підпорядковується діалектиці взаємозвязків частини і цілого. Наявність структури - невідємний атрибут усіх існуючих систем, адже саме структура надає їм цілісності. Категорія "структура" означає відносно стійкі звязки, що виникають між елементами організації.
Є багато визначень поняття організаційної структури управління; вони відрізняються рівнем деталізації досліджуваного предмета. Розглянемо декілька з них.
1. Структура, що відображає синтез взаємозвязків різних елементів, які функціонують для досягнення визначеної мети, називається організаційною. Отже, організаційна структура будь-якої системи повязана з досягненням глобальної мети.
2. Згідно з іншим визначенням, організаційна структура - це конструкція організації, на основі якої здійснюється управління фірмою. Вона має або формальне, або неформальне вираження й охоплює два аспекти:
- канали влади та комунікації між різними адміністративними службами і працівниками;
- інформацію, що передається цими каналами.
3. Організаційну структуру управління розглядають також як категорію менеджменту, що відображає організаційний аспект звязків управління і становить єдність рівнів і ланок управління в їх взаємозвязку.
Ланка управління - відокремлений орган, що виконує функції управління, має права для їх реалізації, визначену відповідальність за виконання функцій та використання прав.
Рівень управління - сукупність ланок управління на певному етапі ієрархії управління. Рівні управління, поєднуючи різні ланки, характеризують рівень концентрації процесу управління і послідовність підпорядкування одних ланок іншим зверху донизу [4, с.95-96].
4. Організаційна структура управління - склад, взаємозвязки та супідрядність організаційних одиниць апарату управління, які виконують різні функції управління організацією.
Згідно з цим визначенням основними елементами організаційної структури управління є:
· склад і структура функцій управління;
· чисельність працівників для реалізації кожної управлінської функції;
· професійно-кваліфі аційний склад працівників апарату управління;
· склад самостійних структурних підрозділів;
· кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними;
· інформаційні звязки.
Отже, кожне з визначень покращує розуміння сутності організаційних структур управління підприємством; чим досконаліша організаційна структура управління, тим ефективніший вплив управління на процес виробництва. [6]
Структура організації - це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілей організації. Поняття "функціональна область" відноситься до роботи, яку виконує підрозділ для організації в цілому, наприклад, маркетинг, виробництво, фінанси, кадри [2].
У структурі управління виділяють такі поняття, як елементи, звязки і рівні [11].
Елементами є як окремі працівники (керівники, фахівці, службовці, виконують певну функцію управління), так і органи управління - відділи та служби, що виконують певні функціональні обовязки. У рамках структури протікає управлінський процес, між учасниками якого розділені функції і завдання управління. З цих позицій ОСУ - форма поділу і кооперації управлінської діяльності, спрямованої на досягнення мети.
Відносини між елементами підтримуються з допомогою звязків. У будь-якій організаційній структурі працюють горизонтальні та вертикальні звязки. Перші носять характер погодження і є однорівневими, другі - це звязки підпорядкування (властні відносини всередині організації), необхідність в них виникає при наявності різних рівнів управління, на кожному з яких - свої цілі [18, с.62].
Звязки елементів системи управління поділяються на лінійні, функціональні та міжфункціональні. Лінійні звязки виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів управління. Ці звязки зявляються там, де один керів­ник адміністративно підпорядкований іншому. Функціональні звязки характеризують взаємодію керівників, що виконують певні функції на різних рівнях управління. Але між ними не існує адміністративного підпорядкування. Міжфункціональні звязки мають місце між підрозділами одно­го і того ж рівня управління [20].
Між всіма названими вище складовими ОСУ існують складні відносини взаємозалежності: зміни в кожній з них викликають необхідність перегляду всіх інших.
Збільшення кількості елементів і рівнів в ОСУ неминуче призводить до багатократного зростання числа і складності звязків, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень; наслідком цього нерідко є уповільнення процесу управління, що в сучасних умовах тотожно погіршенню якості функціонування менеджменту організації.
Таким чином організаційна структура - це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягати цілей органі...


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Белоусов Р.А. Основные этапы развития и практики управления. М., 2005.
2. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб и доп.-М.: ИНФРА-М, 2003. -с.91-112.
3. Веснин В.Р. Основы менеджмента. 2-е изд., доп. и испр. - М.:Элит - 2000, 2002
4. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.
5. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. - К.: «Магнолія плюс», 2000. - 336 с.
6. Дикань Н.В. Менеджмент: Навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. - К.: Знання, 2008. - 389 с.
7. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб.пособие. 2-е изд., перераб. - Минск: Новое знание, 2001
8. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. - К.: Академвидав, 2003. - 414 с.
9. Макконнелл Кэмбелл P., Брю Стекли Л. Экономика / Пер. с англ. - М., Республика, 1992. - 435 с., ст.105
10. Мартыненко Н. М. «Основы менеджмента». К., 2003.
11. Менеджмент в АПК І Ю.Б.Королев, В.Д.Коротнев, Г.Н.Кочетова и др.. - М.: Колос С, 2007. - 424с
12. Менеджмент організації: Навчальний посібник. Румянцева З.П., Соломатін Н.А. и др. - М.: 1996. - 432 с.
13. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 2002.
14. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 384 с
15. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.
16. Організаційні структури управління підприємством [електронний ресурс]/ Бондар Н.М.-Режим доступу до сайту: publicaciiub104.html
17. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006.- 664 c.
18. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.
19. Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2007. - 512 с
20. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 415 с.
21. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. - 3-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 152с.
22. Управління проектами: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 231 с.


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.