Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Международная миграция населения

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.12.2013. Год: 2012. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП


На сучасному етапі розвитку людства, світовій економіці притаманна глобалізація, одним з проявів якої є міжнародна міграція робочої сили. Зростання масштабів,розширення кількості шляхів міжнародної міграції та залучення до неї значного обсягу трудових ресурсів, актуалізує дослідження міжнародної міграції робочої сили та її вплив на світове господарство.
Необхідність дослідження міжнародних міграційних процесів обумовлена також тенденцією до нарощування інтенсивності,пошире ням на всю територію країни України, значним впливом на соціальний та економічний розвиток нашої держави.
Вільна зовнішньоекономічна діяльність, формування ринкової економіки та інтеграція у світове господарство вимагають дослідження міграційних процесів, удосконалення механізмів державного регулювання, розробки методів оцінки впливу міграції на соціально-економічні процеси в країні.
Нехтування контролю міграційних процесів в країні, як свідчить досвід інших країн, призводить до економічного спаду, депопуляції населення. Всі ці фактори і визначають актуальність теми даної роботи.
У процес вивчення теорії і практики міжнародної трудової міграції великий внесок зробили вітчизняні вчені: В.Будкін,О. Позняк, А.Кравченко, С.Злупко, А.Румянцев. У своїх працях вони досліджували процес інтернаціоналізації робочої сили, нормативно-правові аспекти регулювання міграційних процесів, організаційно-економ чні механізми їх регулювання за умов перехідної економіки. І хоча найважливіші аспекти міжнародної міграції робочої сили були відображені у роботах українських дослідників, все ж таки окремі проблеми, наприклад ,застосування концепцій видатних економістів з розвинутих країн світу в Україні та оцінка соціальних та економічних наслідків, залишилися поза увагою.
Також слід зазначити ще один аспект міжнародної міграції, який має важливе значення для пострадянських країн і, в тому числі, України - інтелектуальна міграція, яка, на даний час не врегульована і спричиняє кадрове спустошення в наукових галузях. Дослідження причин, тенденцій та напрямків інтелектуальної міграції дозволить розробити інструменти для врегулювання цього процесу, і як наслідок, до розвитку науки в Україні.
Метою даної роботи є:
1. Визначення та аналіз теоретичних аспектів міжнародної міграції робочої сили.
2. Дослідження сучасного стану міграційних процесів в Україні.
3. Аналіз нормативно-правової бази та державного регулювання міжнародної міграції в Україні.
Об’єктом даної курсової роботи є міжнародна міграція робочої сили в Україні.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних положень, які є основою поняття міжнародної міграції робочої сили, а також сучасні тенденції у напрямах та масштабах переміщення трудової сили.
Методи, що були застосовані під час написання курсової роботи - методи аналізу, синтезу та порівняння, системного підходу, якісного та кількісного порівнянь
Статистика, що використовувалась в ході роботи була взята з посібників, статей українських та іноземних авторів, закони України щодо міграційних процесів, а також наукові розробки працівників Української академії банківської справи Національного банку України.


РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти міжнародної міграції робочої сили


1.1 Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили

Міграція як економічна категорія відома ще з давніх часів. За період «старої міграції» (XVI-XIX століття) причинами переміщення населення стали нові географічні відкриття, переміщення капіталу, розвиток капіталізму. Проте, міграція робочої сили як масове явище почалася в період демократизації суспільства (друга половина XX століття ) і триває до нашого часу. Отож, звернемося до визначення сутності та аналізу цього процесу.
Під міжнародною міграцією робочої сили слід розуміти переміщення працездатного населення в межах країни, а також з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, а також пошуку кращих умов життя [1,с.337].
Поняття міжнародної міграції робочої сили нерозривно пов’язане з такими поняттями, як імміграція,еміграція, іграційне сальдо, інтелектуальна міграція, рееміграція населення.
Під цими поняттями розуміють:
? Міграція робочої сили - це переміщення, переселення працездатного населення з одних держав в інші терміном більше ніж на рік, викликане причинами економічного й іншого характеру.
? Імміграція - це в’їзд іноземців на тривале чи постійне місце проживання або повернення на батьківщину людей, які були змушені її залишити.
? Еміграція - виїзд громадян в іншу країну на постійне або довготривале тимчасове проживання.
? Міграційне сальдо - різниця еміграції з країни та імміграції в країну.
? Інтелектуальна міграція - міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів.
? Рееміграція - це виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину на постійне місце проживання [2].
Оскільки міжнародна міграція робочої сили існувала ще стародавніх часів, ми можемо виділити основні етапи її розвитку:
1. До початку ХVІІІ століття, коли мало місце масове примусове переміщення рабів з однієї країни в іншу, передусім із Африки на Американський континент;
2. 1725-1880 рр., коли мала місце масова еміграція робочої сили з Європи в Північну Америку, Австралію та Нову Зеландію;
3. 1880-1914 рр., коли розгорнулась масова еміграція робочої сили із Східної та Південної Європи, Китаю, Індії, Японії, Східної Африки в Америку;
4. 1918-1939рр., коли зросли масштаби міжнародної міграції робочої сили в традиційні центри прийому іноземної робочої сили;
5. 1945-1989 рр., коли зросли масштаби внутріконтинентально міграції;
6. З 1989 року по даний період, коли розгорнулась масова еміграція з країн з перехідною економікою.
Міжнародна міграція робочої сили може бути спричинена багатьма факторами, але найголовнішим все ж залишається економічні фактори. До них включають:
1. Нерівномірний економічний розвиток країн світового господарства.
2. Рівень розвитку науково-технологічно о прогресу.
3. Рівень зайнятості населення.
4. Рівень доходів.
Також, на рівень міжнародної трудової міграції впливають соціально-політичні фактори, такі як:
1. Політична нестабільність.
2. Військові перевороти.
3. Політичні перевороти.
Не менш впливовими є і релігійно-етнічні причини. До них відносять:
1. Повернення емігрантів на етнічну батьківщину.
2. Міграція релігійних сект із країн в країну [3,с.236-264].
На сьогоднішній день не існує загальної класифікації міжнародної міграції робочої сили. Але, я вважаю, що її можна класифікувати за наступними ознаками:
1. За напрямком: внутрішня, зовнішня, внутрішньоконтинента ьна, інтеграційна, міжконтинентальна.
2. За часом здійснення: постійна, тимчасова, сезонна, маятникова.
3. За організацією міграційних потоків: добровільна міграція, організована, самодіяльна,примусов .
4. За професійним складом: міграція працівників, міграція спеціалістів, міграція працівників гуманітарних професій.
5. За якісним складом: міграція робочої сили низької класифікації, міграція робочої сили високої класифікації, міграція вчених (інтелектуальна міграція).


1.2. Основні центри міжнародної трудової міграції

Кількість напрямів міжнародної міграції робочої сили постійно збільшується. Так наприклад, у ХVІІІ- ХІХ столітті трудова міграція була спрямована передусім в Північну Америку та Австралію - в бідні капіталом колонії. Переміщення засобів виробництв і фінансових ресурсів сприяло розвитку світової господарської системи, і як наслідок, розширенню кількості географічних напрямів трудової міграції. Відбувається значне переміщення населення з Китаю та Індії у південно-східну Азію та райони Індійського океану.
Утворюються перші ринки робочої сили, які належать США і Канаді. Трудові ресурси цих країн історично склалися за рахунок трудових іммігрантів. До США і Канади завжди займали лідируючі позиції по кількості емігрантів. Так наприклад, наприкінці XX ст. щорічний приплив до Америки становив 1,4 млн. чол., тоді як до Європи - 800 тис. чол.
США і Канада й надалі притягує емігрантів як з Європи так і з Латинської Америки та Азії, хоча частка останніх в міграційних потоках більша.
Крім того, серед емігрантів, які виїжджають до Америки збільшується частка вчених та висококваліфікованих спеціалістів.
Другий за розмірами ринок робочої сили - країни Західної та Північної Європи. Після створення Європейського Союзу, елементом якого є спільний ринок робочої сили, кількість емігрантів значно...

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. посібник 2-ге вид. перероб. та доп. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 688 с.
2. ’---Козик, В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григорєв, А.У. Босак. К.: Вікар, 2003. 368 с.: іл. (Вища освіта ХХІ ст). ‹ pbooks/book-37/ua/›
3. Міжнародні економічні відносини Бондаренко М.І., Шавкун В.М., Танасієнко Н.П. Хмельницький: ХНУ, 2008. - 63 с.
4. Вовканич, С.В. Розвиток інтелектуального потенціалу та зовнішньо міграційні процеси [Текст]: навч. посіб.- К.: Регіональна економіка, 2010.- С.23-35-234 с.
5.Соціальні сироти. [Електронний ресурс].- Режим доступу: ‹ соціальні-сироти-вихо у-з-проблеми-поки-не знайдено/a 2541921-1›.
6. Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема. [Електронний ресурс].- Режим доступу: ‹ project_ua_›
full.php?m_id=4040.
7. Офіційний веб-сайт державної служби статистики України. [Електронний
ресурс].- Режим доступу: ‹ ›
8. Краузе О. Зовнішня трудова міграція населення України / О.Краузе // Галицький економічний вісник. - 2010.-№2(27). - с.26 - 34.
9.Скільки талановитих науковців виїхало з-за кордону. [Електронний ресурс].-Режим доступу: ‹ article/61938›.
10. Українські заробітчани за минулий рік переказали додому 7,5 мільярдів доларів. [Електронний ресурс].-Режим доступу:
ukr/news/ukraiinski_za obitchani_za_minuliy rik_perek zali_dodomu_75_milya div_dolariv_1829588 ‹ ukr/news/ukraiinski_za obitchani_za_minuliy rik_perek zali_dodomu_75_milya div_dolariv_1829588›.

11. Офіційний вісник України [Електронний ресурс].- Режим доступу: ‹ ›
12. Про Концепцію державної міграційної політики. [Електронний ресурс].-Режим доступу: ‹ laws/show/622/2011›.
13. International Migration.[Електронни ресурс].- Режим доступу: unpp/
14. International Migrant Stock. [Електронний ресурс].-Режим доступу: ‹ migration/index.asp›
15. Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of the country in which they live.[Електронний ресурс].- Режим доступу: ‹ documents/ga/res/40/a 0r144.htm›
16. Міграція в Україні: факти і цифри.[Електронний ресурс].- Режим доступу: ua/pdf/Facts&Figures_ 5_ua_f.pdf ‹ -ECVAg›
17. Офіційний сайт світового банку.[Електронний ресурс].- Режим доступу:‹ ›
18. Васильківський Д.М. Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасний стан,причини, наслідки / Д.М. Васильківський // Вісник Хм.нац.ун.- 2009.-№1.- С.97-101.
19. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. [Електронний ресурс].- Режим доступу: ‹ sbu/control/uk/index›
20. Стащак А.Д. Державна міграційна політика, міграційне регулювання та
міграційний менеджмент в Україні та Харківському регіоні [Текст].- Х.: Центр навчальної літератури, 2008.- С.64-71.
Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.