Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Вдгук по практиц на Чорноморскй товарнй брж агро-промислового комплексу

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 22.12.2013. Год: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ
1. Правові основи функціонування «АПК ЧТБ»
2. Організаційно-еко омічна характеристика біржі.
3. Біржові угоди і організація біржових торгів.
4. Діяльність посередників на біржі.
5. Брокерська діяльність на біржі. Оплата праці брокерів.
6. Структура біржових товарів, їх характеристика, роль сільськогосподарсько продукції при заключенні біржових контрактів.
7. Ціноутворення на біржі та аналіз цін на біржові товари.
8. Процедура поставки за біржовими контрактами.
9. Шляхи зменшення ризиків при заключенні біржових контрактів.
10. Роль біржі при здійснені зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК.
11. Основні шляхи покращення діяльності бірж: правовий і економічний аспект.
Висновки.
Додатки


ВСТУП
Практична підготовка студентів є невідємною складовою частиною навчального процессу. Під час її проходження студент отримує поглиблення і закріплення знань і професійних навичок, отриманих в процесі навчання на основі вивчення практичних ситуацій.
Базою виробничої практики мною було вибрано Чорноморську товарну біржу агропромислового комплексу (ЧТБ АПК ) (там же була пройдена і виробнича практика). Метою даної практики є вивчення практичних ситуацій, збір і аналіз матеріалу, необхідного для написання звіту про виробничу практику.
Задачами виробничої практики є:
· Ознайомлення з організацією: його структурою, основними функціями управлінських і виробничих підрозділів;
· Особиста участь в поточній діяльності біржі;
· Підбір та систематизація матеріалів для виконання звіту про виробничу практику.
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами учбового плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу.
Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й, з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок.
Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу та звітності підприємства, закони України, постанови Уряду, матеріали, опубліковані в періодичній та спеціальній літературі, внутрішні документи біржі.


1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ «АПК ЧТБ»
Сучасний етап розвитку України характеризується переходом до ринкової економіки, ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринку. В складі цієї інфраструктури одне з основних місць належить біржам: товарним, фондовим, валютним та іншим. Найбільш масовий розвиток одержали товарні біржі, які являють собою організований товарний ринок, в межах якого відповідно до встановлених правил здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу є організацією, що обєднує юридичних i фізичних осіб, якi здійснюють виробничу i комерційну діяльність, i має за мету:
§ надання послуг в укладенні біржових угод,
§ виявлення товарних цін, попиту i пропозицій на товари,
§ вивчення, упорядкування i полегшення товарообігу i повязаних з ним торговельних операцій.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу дiє на основi самоврядування, господарської самостiйностi, є юридичною особою, має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, власнi поточнi рахунки в банках, печатку iз своїм найменуванням.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу не займається комерцiйним посередництвом i не має на метi одержання прибутку.
Дiяльнiсть ЧТБ АПК здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, правил бiржової торгiвлi та бiржового арбiтражу.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу здiйснює свою дiяльнiсть за принципами:
§ рiвноправностi учасникiв бiржових торгiв;
§ застосування вiльних (ринкових) цiн;
§ публiчного проведення бiржових торгiв.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу:
§ встановлює вiдповiдно до чинного законодавства України власнi Правила бiржової торгiвлi та бiржового арбiтражу, якi є обовязковими для всiх учасникiв торгiв;
§ створює пiдроздiли бiржi та затверджувати положення про них;
§ розробляє з урахуванням державних стандартiв власнi стандарти i типовi контракти;
§ зупиняє на деякий час бiржову торгiвлю, якщо цiни бiржових угод протягом дня вiдхиляються бiльше нiж на визначений бiржовим комiтетом (радою бiржi) розмiр;
§ встановлює вступнi та перiодичнi внески для членiв бiржi, плату за послуги, що надаються бiржею;
§ встановлює iншi грошовi збори;
§ встановлює i стягує вiдповiдно до Статуту бiржi плату за реєстрацiю угод на бiржi, штрафи та iншi санкцiї за порушення Статуту бiржi та бiржових правил;
§ засновує арбiтражнi комiсiї для вирiшення спорiв у торговельних угодах;
§ вносить в державнi органи пропозицiї з питань, що стосуються бiржової дiяльностi;
§ видає бiржовi бюлетенi, довiдники та iншi iнформацiйнi i рекламнi видання, газету “Діловий інтерес”.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу забезпечує створення умов для:
§ проведення бiржової торгiвлi;
§ регулювання бiржових операцiй;
§ регулювання цiн на пiдставi спiввiдношення попиту та пропозицiї на товари, що допускаються до обiгу на бiржi;
§ надання членам i вiдвiдувачам бiржi органiзацiйних та iнших послуг;
§ збiр, обробку i поширення iнформацiї, повязаної з конюнктурою ринку. Розвиток товарної біржі зумовлений рядом економічних умов, які в найбільшій мірі проявляються в умовах функціонування вільної ринкові економіки. До найважливіших із цих умов відносяться (схема 1):

Схема 1.Умови розвитку товарних бірж.
Характеризуючи біржову торгівлю як важливий елемент ринкових відносин, можна достатній мірі стверджувати, що вона відноситься до розряду загальнолюдських цінностей, є надбанням світової цивілізації і залишиться такою в майбутньому. Ефективність функціонування товарних бірж в умовах ринкової економіки визначається функціями, які вони виконують(схема2).Ос овними з цих функцій є:

Схема 2. Функції товарних бірж в ринковій економіці
Так, в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", який є основним нормативно-правовим документом у цій сфері, зафіксовані такі цілі регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринкуУкраїни;
- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних звязків субєктів зовнішньоекономічної діяльності України;
- створення найбільш сприятливих умов для доручення економіки України до системи світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Цей самий Закон визначає субєктів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
- Україна як держава в особі її органів у межах їх компетенції;
- недержавні органи управління економікою (товарні, фондові, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші організації координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів;
- самі субєкти зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.
Для регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні використовуються певні інструменти, а саме:
- закони України;
- передбачені в законах України акти тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції;
- економічні заходи оперативного регулювання (валютно-фінансового кредитного та іншого) в межах законів України;
- рішення недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх статутними документами в межах законів України.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМ ЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖІ.
Характеризуючи товарну біржу з організаційної точки зору, можна сказати, що товарна біржа - це торговельне місце особливого типу, де сходяться покупець і продавець або безпосередньо один з одним (на відкритій для непрофесіоналів біржі), або через посередників-спеціал стів, таких як брокери, дилери, маклери (на закритій біржі). Це місце, де оптові попит і пропозиція зводяться в одну точку - біржове кільце для кожної товарної секції. Головний засіб досягнення цієї мети - стандартизація самих обєктів торгівлі, а саме: товарів на наявних і контрактів на термінових біржах. Стандартизуються також правила ведення торгів, процедури проходження замовлень, порядок розрахунку за угодами та інші види біржової діяльності.
Розглянута в даному ракурсі Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу постає як своєрідна, особливої конструкції "машина" щодо ведення торговельних операцій на основі принципу управління вільною конкуренцією через обмеження можливості монополізації доступу до товарів і гласність визначення цін.
Для управлiння товарною бiржею та забезпечення її функцiй на бiржi створюються виконавча дирекцiя та спецiальнi пiдроздiли: розрахункова палата, бiржовий арбiтраж, котирувальна комiсiя та iншi пiдроздiли i допомiжнi служби, необхiднi для її дiяльностi.
Пiдроздiли бiржi дiють на основi положень, що затверджуються загальними зборами членiв товарної бiржi або уповноваженим ними органом.
З працiвниками бiржi, якi працюють за наймом, за згодою сторiн можуть укладатися трудовi контракти.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу (ЧТБ АПК) створена 13 жовтня 1991 року як відновлення і продовження традицій Миколаївської товарної біржі. Засновниками ЧТБ АПК виступили більше 100 колгоспів і радгоспів, фермерів, промислових підприємств і комерційних структур Миколаївської області. Предметом діяльності ЧТБ АПК є створення умов для проведення біржової торгівлі; організація, здійснення, проведення біржових торгів (аукціонів, конкурсів) і реєстрація договорів купівлі-продажу промислових, сільськогосподарськи , продовольчих товарів, предметів споживання, сировини, енергоносіїв і ресурсів, нерухомості, майна та транспортних засобів, нематеріальних активів, майнових і немайнових прав і т.п.; проведення інвентаризації та оцінка майна; регулювання цін за допомогою співвідношення попиту і пропозицій на товари, які допускаються до обігу на біржі; надання членам і відвідувачам біржі, юридичним і фізичним особам організаційних , інформаційних, консультаційних та інших послуг. В даний час на біржі акредитовано 75 брокерських контор. Висновком Міністерства аграрної політики України від 30.08.2000 р., Даним ЧТБ АПК, підтверджена її відповідність по наданню послуг з укладення договорів купівлі-продажу сільськогосподарсько продукції та продовольства для державних потреб, їх реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, яке поступає в рахунок сплати збору на обовязкове державне пенсійне страхування, погашення податкової заборгованості та поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічни ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, а також реєстрація зовнішньоекономічних контрактів. Торги на ЧТБ АПК проводяться щосереди о 11:00 в торговому залі за адресою: вул .. Садова, 1а.
Вельми міцна популярність Чорноморської товарної біржі і на світових ринках.
Біржова торгівля, митні, фрахтові, вантажно-розвантажув льні та інші роботи - все це є невідємною частиною історії нашого краю, і забувати про це - значить збіднювати історію Миколаївщини.
Миколаївська товарна біржа була заснована 13 грудня 1885. Скупка хліба у селян, поміщиків проводилася скупниками, комісіонерами і оправлялася в порт для торгових домів. Хлібна торгівля на всьому Півдні знаходилася в руках декількох спекулянтів. У 1893р. експорт зерна...


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.