Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Атестаця - один з чинникв кадрової полтики у сфер державної служби. Цл, завдання та функцї атестацї. Органзаця проведення атестацї державних службовцв. Атестаця посадових осб органв мсцевого самоврядування. Управлння атестацєю.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 30.11.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
Інститут права та суспільних відносин
Реферат на тему:
«Атестація посадових осіб
місцевого самоврядування»
Виконав:
студент ІІІ курсу
групи ПЗ-32
Легкобит Іван
Київ - 2008 р.
ПЛАН

1. Поняття, завдання, функції атестації державних службовців.
2. Принципи атестації.
3. Організація і проведення атестації державних службовців.
4. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.
5. Використана література.
1. Поняття, завдання, функції атестації державних службовців

Удосконалення та впорядкування проходження державної служби потребує проведення оцінювання результативності та ефективності професійної діяльності державного службовця. Воно реалізується шляхом запровадження періодичної атестації службовців.
Атестація службовців є правовим засобом розширення демократичних засад у кадровій політиці та в управлінні державною службою, засобом забезпечення формування й реалізації цілеспрямованої та передбачуваної кадрової політики у сфері державної служби.
У системі державної служби інститут атестації є складовою інституту проходження державної служби. При цьому атестацію державних службовців слід розглядати як систему, що відповідно до системного підходу має такі складові:
· цілі атестації
· завдання та функції атестації
· структура складових системи атестації та її процедур
· зв'язок чи комунікації з іншими складовими системами державної служби
· елементи системи атестації державних службовців
· управління атестацією державних службовців
· історія становлення та розвитку
Загальною метою атестації державного службовця є сприяння підвищенню результативності та ефективності діяльності органів державної влади, інших органів, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу», шляхом добору, розстановки та просування по службі професійно підготовлених, кваліфікованих і досвідчених фахівців. Тим самим атестація державних службовців безпосередньо пов'язана із забезпеченням результативності надання державних послуг особі, громадянину, юридичним і фізичним особам, що може оцінюватися економічними та соціальними критеріями.
З погляду завдань і функцій атестацію доцільно розглядати у широкому та вузькому розумінні.
Атестація у широкому розумінні є одним із чинників проведення державної кадрової політики у сфері державної служби. Її основні функції та завдання:
· дотримання на практиці принципів державної служби
· забезпечення законності в системі функціонування державної служби
· формування професійного кадрового персоналу державних органів
· виявлення потенційних можливостей державного службовця з метою підвищення його по службі
· застосування до державного службовця заходів відповідальності та стимулювання
· підвищення відповідальності та дисципліни
· забезпечення реального функціонування механізму просування службовців у службовій ієрархії
· підтримання стабільності державної служби
· стимулювання підвищення кваліфікації та професіоналізму службовців
· попередження й боротьба з правопорушеннями та корупцією в системі державної служби
Атестація у вузькому розумінні провадиться з метою перевірки й оцінювання професійних, ділових і особистих якостей службовця, визначення його службово-посадової відповідності вимогам, висунутим до служби. Отже, у цьому розумінні основним завданням атестації є визначення відповідності службовця посаді, яку він обіймає.
Під атестацією державних службовців розуміють діяльність, у процесі якої атестаційна комісія в межах передбаченої науково обґрунтованої процедури з метою виявлення ступеня відповідності працівника посаді, яку він обіймає, оцінює результати його професійної діяльності, професійні, особисті й моральні якості службовця, внесок державного службовця у наслідки діяльності структурного підрозділу, в якому він працює, та всього органу в цілому, результатами якої стають висновки й рекомендації атестаційної комісії щодо поліпшення організації діяльності органу, конкретного структурного підрозділу, умов праці службовця, який атестується, відповідності службовця займаній посаді та пропозиції щодо планування кар'єри цього державного службовця.
2. Принципи атестації

Зміст і сутність атестаційної діяльності розкриваються у науково обґрунтованих принципах атестації, які є похідними від принципів державної служби, а саме: загальність, гласність, системність атестації, об'єктивність і комплексність оцінки, позапартійність, колективність і обґрунтованість оцінки та рекомендацій атестаційної комісії, обов'язковість прийняття за результатами атестації організаційно-правових заходів відповідальності та стимулювання (дієвість атестації).
Принцип загальності атестації означає, що вона проводиться в усіх органах державної влади, інших органах, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Принцип гласності полягає у тому, що атестаційна процедура здійснюється відкрито. Цей принцип характеризується відкритістю обговорення професійних, особистих і моральних якостей службовця, усіх сторін його службової діяльності. Гласність виявляється в тому, що службовцеві надається право ознайомитися з підготовленою на нього характеристикою. Він має змогу висувати свої заперечення щодо характеристики й готувати пропозиції та зауваження щодо поліпшення роботи конкретного структурного підрозділу та органу державної влади в цілому. Результати атестації підлягають оприлюдненню.
Принцип систематичності атестації означає, що вона проводиться постійно через визначені в нормативних актах проміжки часу. Цей принцип має забезпечувати належний рівень виконання службовцями посадових обов'язків незалежно від зовнішніх чинників, змін, політичних умов.
Принцип об'єктивності оцінювання виявляється у тому, що професійні, ділові, особисті й моральні якості службовця розглядаються з точки зору їх практичного впливу на результати діяльності органу, його структурного підрозділу.
Принцип комплексності оцінювання має гарантувати всебічність, принциповість і об'єктивність оцінювання службовця. Комплексність оцінювання означає атестацію службовця як таких, тобто оцінювання їхньої роботи за трьома основними напрямами: результатів діяльності службовців, виконання посадових обов'язків, процесу управлінської праці та їх організації, особистих якостей службовця.
Позапартійність атестації означає відсутність політичного підходу до оцінювання виконання посадових обов'язків державним службовцем, оскільки згідно з принципом позапартійності державної служби під час виконання службових повноважень він зобов'язаний керуватися виробленою єдиною державною політикою в конкретній сфері управління з метою задоволення суспільного інтересу.
Важливим принципом атестації є колективність оцінювання. Сутність цього принципу полягає в тому, що процес збирання, аналізу, узагальнення атестаційної інформації, розгляду професійних, ділових і моральних якостей і вироблення оцінки службовців здійснюється групою висококваліфікованих фахівців.
Принцип обґрунтованості оцінювання та рекомендацій атестаційної комісії є одним з найважливіших. Обґрунтувати ту чи іншу оцінку означає довести її доцільність, істинність і справедливість, визнати, що вона відбиває справжні досягнення та заслуги, а також наявні недоліки й помилки службовця.
Серед принципів атестації чільне місце займає принцип дієвості атестації, що полягає в обов'язковому прийнятті за результатами атестації організаційно-правових заходів щодо реалізації рішень атестаційної комісії, а в разі потреби - заходів щодо відповідальності та стимулювання. Атестація и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.