На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик . ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГЧН ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКО ФНАНСОВО ЗВТНОСТ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.1.2014. Сдан: 2013. Страниц: 76. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 6
1.1. Поняття фінансової звітності та загальні вимоги до неї 6
1.2. Основні принципи підготовки фінансової звітності 10
1.3. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності 16
1.4. Огляд літератури та нормативно-правової бази 19
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ І ПОРЯДОК ЇЇ СКЛАДАННЯ 24
2.1. Документальне оформлення бухгалтерської фінансової звітності 24
2.1.1. Методика підготовки Балансу 24
2.1.2. Методика підготовки Звіту про фінансові результати 31
2.1.3. Методика підготовки Звіту про рух грошових коштів 36
2.1.4. Методика підготовки Звіту про власний капітал 38
2.1.5. Призначення і склад приміток 39
2.2. Відображення витрат, доходів і фінансових результатів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку 41
2.2.1. Синтетичний та аналітичний облік доходів діяльності підприємства 41
2.2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 44
2.2.3. Відображення в обліку фінансових результатів діяльності підприємств 50
2.3. Проведення інвентаризації на підприємстві перед складанням річної фінансової звітності 54
2.4. Шляхи вдосконалення фінансової звітності 57
РОЗДІЛ 3. НАСКРІЗНА ЗАДАЧА 60
3.1. Облікова картка підприємства 60
3.2. Журнал реєстрації господарських операцій 62
3.3. Оборотно-сальдова відомість 65
3.4. Фінансова звітність 67
ВИСНОВКИ 71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72


ВСТУП

Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, що пов’язані з активним впровадженням ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання, вимагають, перш за все, підтримання високої власної конкурентної позиції. За цих обставин значно зростає попит на фінансову інформацію. Актуальність обраної мною теми зумовлена тим, що саме виняткова роль інформаційного забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу до бухгалтерської фінансової звітності як основного джерела інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати його виробничо-господарської діяльності за звітний період.
Метою курсової роботи є поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних та практичних знань у сфері бухгалтерської фінансової звітності, а також застосування їх під час вирішення конкретного фахового завдання.
Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити наступні основні задачі:
- розкрити економічну сутність бухгалтерської фінансової звітності, визначити її роль в системі інформаційного забезпечення підтримки і обґрунтування управлінських рішень;
- дослідити склад якісних характеристик інформації та принципів формування фінансової звітності з метою оцінки їх впливу на фінансові показники;
- визначити порядок подання й оприлюднення звітності;
- ознайомитись з документальним оформленням бухгалтерської звітності;
- навчитись відображенню витрат, доходів і фінансових результатів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку;
- обґрунтувати напрямки удосконалення фінансової звітності.
В даній курсовій роботі планується розглянути такі питання, як: особливості фінансової звітності, характеристика основних форм звітності тощо.
Об’єктом дослідження є процедури складання, подання та використання фінансової звітності на підприємствах.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів побудови фінансової звітності.
При проведенні дослідження були використані діалектичний та системний підходи до вивчення теоретичних і методологічних основ формування і використання бухгалтерської фінансової звітності. У межах діалектичного підходу використано методи індукції та дедукції.
При вирішенні поставлених задач в дослідженні використані загальнонаукові методи: аналізу і синтезу, порівняльних, а також методи групування, деталізації, вибірковий та власне спостереження.
Робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів і одного практичного у вигляді виконаного фахового завдання, висновків, списку використаних джерел із 41 найменування, реєстрів синтетичного обліку. Загальний обсяг роботи становить 76 сторінок друкованого тексту, включає 30 таблиць, 6 рисунків.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

«Один нечесний бухгалтер
страшніший за армію ворога»
Наполеон І Бонапарт

1.1. Поняття фінансової звітності та загальні вимоги до неї


Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період [37].
Загальні вимоги до бухгалтерської фінансової звітності викладено у статті 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” [2]:
На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобовязані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.
Для субєктів малого підприємництва і представництв іноземних субєктів господарської діяльності НП(С) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.
Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики [38].
Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 ст. 154 ПКУ [1], зобовязані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для субєктів малого підприємництва, один раз на рік.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо [41]:
- придбання, продажу та володіння цінними паперами;
- участі в капіталі підприємства;
- оцінки якості управління;
- оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
- забезпеченості зобов’язань підприємства;
- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
- регулювання діяльності підприємства;
- інших рішень.
Відповідно до ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2] на основі даних бухгалтерського обліку всі підприємства повинні складати фінансову звітність. До складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включаються такі звіти:
1. Баланс (звіт про фінансовий стан);
2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим і непрямим методами);
4. Звіт про власний капітал;
5. Примітки до фінансової звітності.
Корисніть фінансових звітів, тобто міра задоволення потреб користувачів звітів виявляється у розрізі трьох основних її складових: вимог до якості фінансової звітності, елементів фінансової звітності та принципів включення даних у звітність [40] (Рис.1).


Рис.1.1. Корисність фінансових звітів

НП(С)БО 1 визначає 4 основні вимоги, що предявляються до якості фінансової звітності [17] (Рис.1.2).


Рис.1.2. Вимоги до фінансової інформації

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, НП(С)БО 1 [17] вимагає наявність у ній даних про:
• підприємство;
• дату звітності та звітний період;
• валюту звітності та одиницю її виміру;
• відповідні показники (статті) за звітний та попередній періоди;
• облікову політику підприємства та її зміни;
• аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів;
• консолідацію фінансових звітів;
• припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
• обмеження щодо володіння активами;
• участь у спільних підприємствах;
• виявлені помилки та повязані з ними коригування;
• переоцінку статей фінансових звітів;
• іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними НП(С)БО.
Доречність інформації характеризується її впливом на прийняття рішень користувачами та своєчасністю. На прийняття рішень користувачами впливає лише суттєва інформація. Суттєвість - це точка відсікання інформації, яка потрапляє до фінансової звітності, або рівень точності такої інформації. Ця точка може бути визначена на підставі як кількісних, так і якісних факторів. Фінансова звітність повинна бути підготовлена та надана користувачам у певні терміни, які визначаються чинним законодавством. У разі надмірної затримки під час надання звітної інформації вона може втратити свою доречність.
Дані фінансової звітності є основою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, але й для їх прогнозування. Так, інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто використовується, як основа для прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів діяльності, спроможності підприємства вчасно виконати свої зобовязання, сплатити дивіденди, тощо. Аналітичні потреби користувачів задовольняються завдяки відповідній структурі фінансових звітів (наприклад, у балансі статті розташовуються у порядку зростання їх ліквідності), наданню зіставної інформації за звітний та попередній періоди.
Корисною для користувачів може бути лише достовірна інформація. Достовірність досягається за відсутності суттєвих помилок та необєктивних (упереджених) суджень. Ступінь достовірності фінансової звітності оцінюється за допомогою аудиту.
Метою НП(С)БО 1 [17] є також забезпечення зіставності фінансової інформації, як наданої одним підприємством за різні звітні періоди, так і різними підприємствами. За НП(С)БО 1 [17] зіставна інформація попередніх звітних періодів має бути розкрита в фінансовій звітності як в описовому, так і в цифровому вигляді, якщо вона необхідна для розуміння фінансових звітів за поточний період.
Таким чином, можна зробити висновок, що фінансова звітність є джерелом повної інформації про фінансовий стан підприємства та показників його діяльності за певний період. Користуючись фінансовою звітністю, керівники кожного підрозділу можуть побачити широку картину діяльності підприємства в цілому. Загальні вимоги, яким має задовольняти бухгалтерська фінансова звітність викладено у ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2]. До того ж, при складанні фінансової звітності треба памятати і той факт, що вона має бути корисною, тобто відповідати всім вимогам якості.


1.2. Основні принципи підготовки фінансової звітності


Для досягнення якісних характеристик інформації, яка міститься в фінансовій звітності, під час її формування дотримуються ряду принципів (Рис.1.3).


Рис.1.3. Принципи формування фінансової звітності

Під час підготовки фінансової звітності кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників - фізичних осіб. Таким чином, особисте майно та зобовязання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства. Тому в фінансовій звітності передбачене відображення лише зобовязань власників за внесками до капіталу та розподілу власникам (у вигляді відсотків, дивідендів, вилучення капіталу тощо). Цей принцип отримав назву принципу автономності підприємства. Отже, якщо власник підприємства вносить власні грошові кошти у банк з метою збільшення статутного капіталу даного підприємства, то ця операція буде відображена у фінансовій звітності. Якщо ж метою власника буде отримання відсотків за депозитним вкладом, що здійснений його власними коштами, та їх використання на свої потреби, то така господарська операція не вплине на показники фінансової звітності.
Фінансові звіти складаються також виходячи з принципу безперервності діяльності підприємства, тобто підприємство не має ні наміру, ані потреби ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатиметься таким у подальшому. За протилежних обставин, якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити свою діяльність або про неможливість її продовження, підприємство не може використовувати П(С)БО як основу для підготовки своїх фінансових звітів (п.18 П(С)БО 6 [18]). Тоді поділ його активів і зобовязань на необоротні та оборотні втрачає доречність: адже підприємство повинне у процесі ліквідації покрити усі свої зобовязання, тому всі активи стають оборотними, а зобовязання - короткотерміновими. Переважна оцінка статей балансу за історичною собівартістю також не може бути використана, їх слід переоцінити за ринковою вартістю. Фактично втрачає сенс застосування майже всіх принципів формування фінансової звітності безперервно діючого підприємства.
Принцип періодичності припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу (звітні періоди) з метою складання фінансової звітності. За НП(С)БО 1 [17] звітний період складає календарний рік. Проте, для новоствореного підприємства або для підприємства, яке ліквідується, тривалість звітного періоду може бути іншою.
Під час визначення оцінки активів у балансі пріоритет надається їх історичній собівартості, яка складається з витрат на їх виробництво або придбання. Наприклад, до собівартості придбаного обладнання будуть включені ціна постачальника, витрати на його доставку та монтаж.
Слід зауважити також на відмінностях у складі фактичної собівартості, яка зараз застосовується до оцінки статей балансу в Україні, та історичної собівартості як основної оцінки статей балансу за НП(С)БО 1 [17].
До собівартості придбаних активів включатимуться:
• ціна придбання;
• податки, мито, збори (крім тих, що повертаються згодом підприємству);
• витрати на їх доставку, вантажно-розвантажувальні роботи;
• витрати доведення активів до стану, придатного для використання (реалізації);
• інші витрати, безпосередньо повязані з придбанням цих активів.
Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Цей принцип застосовується одночасно з принципом відповідності, за яким витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого звязку між ними та отриманими доходами.
Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах повинна бути також повною, зважаючи на її важливість для користувача та витрати, повязані з отриманням цієї інформації. Тому фінансова звітність не обмежується лише балансом, звітами про фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів, але містить примітки, які надають інформацію про облікову політику підприємства та додаткові пояснення до окремих статей цих звітів. У примітках наводиться інформація про склад грошових коштів, склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків, а також наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність фінансових звітів [35].
Надання користувачам інформації про політику бухгалтерського обліку, яку підприємство повинно використовувати постійно при складанні фінансових звітів, будь-яких змін у цій політиці та впливу таких змін на показники фінансових звітів є вимогою принципу послідовності. Дотримання цього принципу є передумовою зіставності фінансових звітів, адже користувачі отримують можливість визначати відмінні риси різних політик бухгалтерського обліку щодо схожих операцій та інших подій, які використовуються одним і тим же підприємством протягом певних звітних періодів.
Що ж стосується змін облікової політики, то в П(С)БО 6 [18] визначено:
• коли можливі такі зміни;
• що не вважається зміною облікової політики;
• як впливають зміни облікової політики на показники фінансових звітів;
• які примітки слід надавати у випадку змін облікової політики.
Цілий ряд господарських операцій, таких як погашення сумнівної дебіторської заборгованості, визначення можливого строку корисного використання основних засобів тощо, супроводжуються певною невизначеністю та потребують професійного судження. Тому, при складанні фінансових звітів слід застосовувати принцип обачності, щоб активи або дохід не були завищені, а зобовязання чи витрати - занижені. Наприклад, запаси підприємства на момент їх отримання відображаються в обліку за історичною собівартістю, тобто застосовується принцип історичної собівартості. Проте, під час складання балансу вони переоцінюються за нижчою з оцінок - історичною собівартістю або чистою вартістю реалізації. Тут перевага надається іншому принципу - принципу обачності.
Принцип єдиного грошового вимірника передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності.
Під час складання фінансової звітності необхідно намагатися збалансувати усі перелічені принципи таким чином, щоб досягти якісних характеристик фінансової звітності.
Порівнюючи нове НП(С)БО 1 [17] з вимогами нормативно-правових актів, що втратили чинність на сьогоднішній день - Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою КМУ від квітня 1993 року № 250 [10], та Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту, затвердженою МФУ №139 від 18 серпня 1995 року [12], треба сказати, що розбіжності між ними стосуються як складу звітності, так і методологічних основ її подання.
Методологічні відмінності полягають перш за все у тому, що:
• якісні характеристики фінансової звітності розглядались з точки зору такого користувача звітів як держава;
• не використовувались принципи безперервності діяльності та превалювання змісту над формою;
• принципи нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності використовувались частково і непослідовно.
Внаслідок цього:
• бухгалтерські звіти безперервно діючого підприємства та такого, що припиняє свою діяльність, готувалися за однаковими правилами;
• під час підготовки звітності не враховувалась ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, повязаних з певною статтею, та можливість її достовірної оцінки;
• принцип нарахування застосовувався формально, не зважаючи на економічну сутність господарських операцій;
• жорстке регулювання методології обліку фактично виключало можливість застосування професійного судження та формування облікової політики керівництвом українського підприємства;
• не розглядалися непередбачені події та події після дати балансу;
• склад собівартості в значній мірі визначався податковим законодавством, а не економічною сутністю цієї категорії.
Усе це позначалось на якісних характеристиках звітності українських підприємств, не сприяючи ні їх зрозумілості, ні доречності, ні достовірності, ні зіставності в нових економічних умовах. Тому, мета НП(С)БО 1 [17] - уникнути зазначених недоліків.
У висновку можна сказати, що для якісних фінансових звітів характерним є дотримання таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності складання звітності, історичної собівартості активів, повного висвітлення, нарахування та відповідності доходів і витрат, єдиного грошового вимірника, превалювання змісту над формою, обачності, послідовності.

1.3. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності


За звітним періодом фінансова звітність поділяється на річну і квартальну. Звітним періодом для подання річної звітності є календарний рік.
За календарний рік фінансова звітність готується підприємствами у повному складі. Крім того, щоквартально всі підприємства та організації готують проміжну фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Баланс складається станом на кінець останнього дня кварталу (року), а Звіт про фінансові результати - наростаючим підсумком з початку звітного року.
Для новоствореного підприємства перший звітний період може бути менший за 12 місяців, але не більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.
Відповідно до ст. 14 ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2], фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Строки та порядок подання фінансової звітності визначено у “Порядку подання фінансової звітності”, затвердженому постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 [11]. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
Всі користувачі фінансової звітності зображені на Рис.1.4. Обовязково подається квартальна та річна фінансова звітність таким користувачам:
- органам, до сфери управління яких вони належать;
- трудовим колективам на їх вимогу;
- власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;
- органам державної статистики;
- органам державного казначейства або місцевим фінансовим органам;
- іншим користувачам згідно з законодавством (зокрема, НБУ, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку).

Рис.1.4. Користувачі фінансової звітності

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше, ніж на 25 день після закінчення звітного кварталу, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.
Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої) вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою - дата одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства звязку, що обслуговує адресата. Подання фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника підприємства або його заступника, в якому зазначають перелік форм фінансової звітності та обсяг (кількість сторінок).
У Законі [2] визначено перелік організаційно-правових форм і видів діяльності підприємств та організацій, які зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань. До таких підприємств відносяться: відкриті акціонерні товариства; підприємства-емітенти облігацій; банки; довірчі товариства; валютні та фондові біржі; інвестиційні фонди; інвестиційні компанії; кредитні спілки; недержавні пенсійні фонди; страхові компанії; інші фінансові установи.
Відповідно до п. 12 “Порядку подання фінансової звітності” перед складанням річної фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентариз........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/2755-17
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс] // Режим доступа. - http.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 № 419 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/419-2000-п
4. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0040-05
5. Наказ МФУ «Про затвердження П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» від 25.02.2000 р. № 39 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0161-00
6. Наказ МФУ «Про затвердження НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0336-13
7. Наказ МФУ «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 № 88 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0168-95
8. Наказ МФУ «Про внесення змін і доповнень до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства» від 24.02.2001 р. № 101 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0161-00
9. Наказ МФУ «Про примітки до річної фінансової звітності» (з урахуванням змін за наказом МФУ від 09.12.2011 р. № 1591) від 29 листопада 2000 р. № 302 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0904-00
10. «Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затверджене постановою КМУ від 3 квітня 1993 року № 250 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/250-93-п
11. “Порядок подання фінансової звітності”, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/419-2000-п
12. «Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту», затверджена МФУ №139 від 18 серпня 1995 року [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0321-95
13. “Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затверджена наказом МФУ від 11 серпня 1994 р. № 69 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0202-94
14. «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 № 291 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - laws/show/z0893-99
15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - bank/7245/index.html
16. «Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності», затверджені наказом МФУ від 28 березня 2013 року № 433 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - control/uk/publish/article/main?art_id=373066&cat_id=293536
17. НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - control/uk/publish/article/main?art_id=366860&cat_id=285157
18. П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджений наказом МФУ від 28 травня 1999 року № 137 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu6/
19. П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджений наказом МФУ від 27 квітня 2000 року № 92 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu7/
20. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затверджений наказом МФУ від 18 жовтня 1999 року № 242 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu8/
21. П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом МФУ від 20 жовтня 1999 року № 246 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu9/
22. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08 жовтня 1999 року № 237 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu10/
23. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», затверджений наказом МФУ від 30 листопада 2001 року № 559 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu13/
24. П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом МФУ від 31 грудня 1999 року № 318 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu16/
25. П(С)БО 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом МФУ від 28 грудня 2000 року № 353 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu17/
26. П(С)БО 20 ««Консолідована фінансова звітність», затверджений наказом МФУ від 30 липня 1999 року № 176 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu20/
27. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджений наказом МФУ від 10 серпня 2000 року № 193 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu21/
28. П(С)БО 24 «Прибуток на акцію», затверджений наказом МФУ від 16 липня 2001 року № 344 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu24/
29. П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджений наказом МФУ від 07 листопада 2003 року № 617 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu27/
30. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджений наказом МФУ від 19 травня 2005 року № 412 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu29/
31. П(С)БО 30 «Біологічні активи», затверджений наказом МФУ від 18 листопада 2005 року № 790 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu30/
32. П(С)БО 31 «Фінансові витрати», затверджений наказом МФУ від 28 квітня 2006 року № 415 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu31/
33. П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджений наказом МФУ від 02 липня 2007 року № 779 [Електронний ресурс] // Режим доступа. - ukr/info/instrbuh/psbu32/
34. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст]: Підручник для вузів / Ф.Ф.Бутинець. - Житомир: ЖІТІ; 2000. - 640 с.
35. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ: “Баланс-Клуб” , 2000 р.- 768 с.
36. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф.Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2005. - 320 с.
37. Волкова І. А. Фінансовий облік - 2 [Текст]: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.А.Волкова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 224 с.
38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік [Текст]: Підручник / О. В. Лишиленко. - К.: А.С.К., 2006. - 659 с.
39. Пархоменко В. Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20.
40. Сук Л. К. Бухгалтерський облік [Текст]: Навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - К.: Знання, 2012. - 471 с.
41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст]: Підручник / Н.М.Ткаченко. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.