На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Правов позицї Конституцйного Суду України з питань реалзацї та захисту прав людини

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Право. Добавлен: 2.2.2014. Сдан: 2013. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ І Правовий статус та функції Конституційного Суду України..........5
1.1 Правосуддя як функція Конституційного Суду України……………….5
1.2 Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України…….9
1.3 Правозахисна функція Конституційного Суду України………………12
РОЗДІЛ II Основні правові позиції Конституційного Суду України….........16
2.1 Сутність правових позицій Конституційного Суду України……..………………………………………………………………........16
2.2 Правові позиції Конституційного Суду України з питань реалізації та захисту громадянських прав людини і громадянина………….…………………………………………….…………….19
2.3 Правові позиції Конституційного Суду України запитань реалізації та захисту політичних та соціально-економічних прав людини і громадянина……………………………………………………………………..22
ВИСНОВОК…………..………………………………………………………….29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……..……………………...………....31


ВСТУП

Актуальність і рівень дослідженості теми курсової роботи. Після прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України і запровадження спеціалізованого інституту судового конституційного контролю - Конституційного Суду України - у представників різних галузей юридичної науки виник особливий інтерес до вивчення цього політико-правового явища. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який на відміну від інших органів державної влади наділений спеціальною компетенцією по забезпеченню конституційної законності в Україні. У звязку з цим виникла необхідність дослідження даного інституту в контексті співвідношення здійснення контрольних функцій органу конституційної юрисдикції і органів державної влади, розмежування їх компетенції.
Теоретичне і практичне значення роботи. В цій роботі досліджуються правові позиції Конституційного Суду України з питань реалізації та захисту прав людини, що оцінюється крізь призму принципу поділу влади та інших конституційних основ суверенної української державності, його конституційного статусу, повноважень, функцій і основних напрямів діяльності.
Обєктом дослідження є комплекс конституційних правовідносин, що здійснюється Конституційним Судом України, а також система конституційно-правових норм.
Предметом дослідження є юрисдикція Конституційного Суду України як державного інституту судової влади, що здійснює свою діяльність у формі конституційного контролю.
Метою дослідження є аналіз основних напрямів становлення і функціонування Конституційного Суду України, та сутність правових позицій.
Основними завданнями дослідження є - з`ясування політико-правової природи єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні - Конституційного Суду України, його місця в системі державної влади і ролі в утвердженні верховенства права, у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, меж компетенції Суду та юридичної природи його правових актів, їх юридичної сили і місця у вітчизняній правовій системі.
Методологічна основа дослідження. У процесі дослідження використовувалася система філософських, загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, в тому числі формально-логічний, систематичний, аналітичний, порівняльно-правовий, історичний.
Нормативну базу курсової роботи склали: Конституція України, Закон України ”Про Конституційний Суд України”, судова практика, перш за все рішення та висновки Конституційного Суду України, Постанови Пленуму Верховного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини, рішення конституційних судів зарубіжних країн та інші джерела - у межах завдань та предмета дослідження.
Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, які поєднують шість підрозділів, висновків, списку джерел. Повний обсяг роботи - 30 сторінок. Список використаної літератури та нормативних актів займає 4 сторінки.


РОЗДІЛ І Правовий статус та функції Конституційного Суду України
1.1 Правосуддя як функція Конституційного Суду України
Конституційний Суд України є порівняно новим інститутом правової системи нашої держави. Як уже зазначалося, до 1996 року, незважаючи на наявність правової бази, він так і не був створений. Ситуація змінилася з прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України, яка по-новому визначила механізм формування органу конституційної юрисдикції. Відповідно до нього і був сформований Конституційний Суд України [15, c. 3].
16 жовтня 1996 року Верховною Радою України був прийнятий Закон ”Конституційний Суд України”, через два дні - 18 жовтня, Конституційний Суд розпочав свою діяльність.
Сьогодні організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та Законом ”Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року [24, c. 3]. Крім цього, внутрішня робота Конституційного Суду України регулюється також актами, які він приймає сам. Сьогодні таким актом є Регламент Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1998 р. Конституція України (ст. 147) визначає Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Відповідно до ст. 2 Закону “Про Конституційний Суд України”, завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції як Основного Закону на всій території України. Виконання цього завдання здійснюється шляхом реалізації Конституційним Судом наступних повноважень:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, а також правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (п. 1 статті 150 Конституції України).
2) надання висновку про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів України, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди та їх обов’язковість (ч. 1 статті 151 Конституції України);
3) надання висновку щодо додержання процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (ч. 2 статті 151 Конституції України);
4) офіційне тлумачення Конституції України та законів України (п. 2 статті 150 Конституції України);
5) надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157, 158 Конституції України (стаття 159 Конституції України).
Цікаво зауважити, що дещо іншими були повноваження Конституційного Суду України за Законом ”Про Конституційний Суд України” від 3 червня 1992 р. Відповідно до нього, акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також акти Верховної Ради і Ради Міністрів Республіки Крим перевірялися Конституційним Судом не тільки на предмет їх відповідності Конституції України, але й законам України. Більше того, закони та інші нормативні акти, що порушують права і свободи людини, могли перевірятися Конституційним Судом ще й на предмет їх відповідності визнаним Україною міжнародним актам [5, c. 45].
Правова природа Конституційного Суду України розкривається через з’ясування особливостей його статусу. Ці особливості полягають у наступному.
1. Конституційний Суд здійснює спеціалізований конституційний контроль як самостійний вид державної діяльності. Цим зумовлено місце Конституційного Суду в системі правової охорони Конституції України взагалі і конституційного контролю зокрема. Як відомо, Конституційний Суд є не єдиним органом в цій системі, адже відповідні контрольні повноваження здійснюють Президент України, Верховна Рада. Проте лише Конституційний Суд є спеціалізованим органом конституційного контролю.
2. Конституційний Суд України є судовим органом держави, адже віднесені до його компетенції питання він вирішує в порядку судової процедури.
3. Відповідно до Конституції України (ст. 147) Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. В теорії права юрисдикцію розглядають як сукупність повноважень відповідних органів щодо розгляду і вирішення правових спорів , правової оцінки діянь суб’єктів права і застосування відповідних санкцій. Отже, визначення Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції означає, що це єдиний в державі орган, який уповноважений вирішувати питання конституційності відповідних правових актів та інші справи, віднесені до його виключної компетенції.
4. Особлива роль належить Конституційному Суду України в системі стримувань і противаг. Необхідність здійснення в Україні державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову закріплено в ст. 6 Конституції України. Це - один із найбільш важливих принципів організації державної влади. Отже всі три гілки влади є самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами України. Важливим фактором узгодження їх діяльності є відповідні засоби стримувань і противаг, які мають урівноважувати усі три гілки державної влади. Одним із таких засобів є діяльність Конституційного Суду України. Вирішуючи суперечки між органами державної влади Конституційний Суд виступає як орган примирення і компромісу, як гарант політичного миру і стабільності у суспільстві і державі, як охоронець конституційного ладу держави.
5. Рішення Конституційного Суду України виносяться від імені України, діють на всій її території, мають загальнообов’язкову юридичну силу і можуть бути подолані лише шляхом прийняття нової Конституції чи внесення змін до існуючої. Тим самим юридична сила рішень органу конституційної юстиції прирівняна до юридичної сили конституції.
6. В підсумку, Конституційний Суд відіграє головну роль у забезпеченні верховенства і прямої дії Конституції України на всій території держави і стосовно до всіх суб’єктів права [3, c. 31].
За чинним законодавством (ст. 4 Закону), діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах: верховенства права, незалежності, а також колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави[52, с. 7].
Таким чином, принцип верховенства права в діяльності Конституційного Суду України означає його підпорядкованість праву, визнання пріоритету права.
Таким чином, говорячи про місце Конституційного Суду України у механізмі держави необхідно відзначити, що він посідає особливе місце у системі поділу влади, що закріплена в Конституції України. Будучи органом судової влади, Конституційний Суд України за своїм статусом належить до системи вищих органів державної влади, знаходиться на рівні таких інститутів державної влади, як глава держави, парламент, уряд. За певними ж ознаками Конституційний Суд України стоїть вище цих органів, адже через здійснення конституційного правосуддя він може впливати на їх діяльність шляхом вирішення справ про конституційність виданих ними актів, офіційного і загальнообов’язкового тлумачення Конституції і законів України [9, с. 2].


1.2 Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України

Конституція держави регулює різні аспекти суспільного і державного життя. Проте таке регулювання носить, як правило, загальний характер, що не виключає неодноманітного застосування її положень, а також виникнення з цього приводу спірних ситуацій. Тому виникає потреба у конкретизації конституційних норм. Це здійснюється шляхом тлумачення Конституції, а також законів держави. Як відомо, за юридичними наслідками тлумачення буває офіційним і неофіційним. Юридично обов’язковим є лише офіційне тлумачення законодавства.
Відповідно до п. 2 ст. 150 Конституції України, а також п. 4 ст. 13 Закону ”Про Конституційний Суд України”, офіційне тлумачення Конституції і законів України є одним із повноважень Конституційного Суду України.
Єдиним органом,........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бойко В.Ф., Євдокімов В.О., Юлдашев О.Х. Право людини на правосуддя: Навч. посіб. - К.,: Варта, - МАУП, 2003.,с. 256.
2. Висновок від 2 червня 1999 р. № 2-в/99; справа № 1- 20/99. // < >3. Владиченко С. Про перспективи посилення захисту прав людини засобами конституційного правосуддя в Україні // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. -№ 3. - с. 31-35.
4. Годованець В.Ф., Конституційне Право України: Навч. посіб. - К.:МАУП, 2005р., с. 356.
5. Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - № 5-6. - с. 45-53.
6. Закон України внесення змін до розділу ІУ ”Прикінцеві і перехідні положення” Закону України Про Конституційний Суд України від 4 серпня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 41. - ст. 355. // >7. Закон України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» у відповідність з рішенням Конституційного Суду України від 10.10.2001 № 13-рп/2001. // >8. Закон України ”Про статус суддів” від 15.12.1992 № 2862-XII. // >9. Закон України ”Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 № 2453-VI. /Голос України. - 2010. - 3 серпня. - №142// >10. Калініченко О. Ґенеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України. - 2003. - №5. - с. 36-40.
11. Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов’язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. -№ 1. - с. 76-80.
12. Кіліч Х. Проблема тлумачення в конституційній юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 4.- с. 47-49.
13. Козюбра М. Попередній конституційний контроль і захист прав людини // Вісник Конституційного Суду України. - 2001 р. - № 2. - с. 54-60.
14. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998, с. 325.
15. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - ст. 141. ( Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.12.2004р. // ВВР. - № 2 - ст.44.) // >16. Конституційна юрисдикція: підручник / Ю.Г. Барабаш, І.І. Дахова, О.П. Євсєєв та ін. / За ред. Ю.Г. Барабаша та А.О. Селіванова. - Х.: Право, 2012. - 168 с.
17. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. - К., 2001, с. 278.
18. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998, с. 206.
19. Костицький М., Годованець В. Правові проблеми судового захисту прав людини і громадянина в Конституційному Суді України // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 3. - С. 53-66.
20. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. - К., 1998, с. 577.
21. Правознавство: Підручник; за ред. В.В. Копєйчикова - К.: Юрінком Інтер, 2006 р., с. 748.
22. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996р. № 422/96-ВР/ Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №49. - с. 272.
23. «Про Рахункову палату Верховної Ради України» (справа про Рахункову палату): Конституційний Суд; Рішення від 23.12.1997 № 7-зп. // >24. Регламент Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного Суду України 5 березня 1997 року. // >25.Рішення від 10 жовтня 2001 р. № 13-рп/2001; Справа № 1-23/2001. // >26. Рішення від 10 квітня 2003 р. № 8-ргі/2003; справа про поширення відомостей. // >27. Рішення від 10 червня 2009 р. № 14-рп; Справа N 1-24/2009. // >28. Рішення від 2 листопада 2004 р. № 15-рп; Справа № 1-33/2004. // >29. Рішення від 21 листопада 2002 р. № 18-рп; справа про безоплатне користування шкільними підручниками. // >30. Рішення від 20 червня 2001 р. № 10-рп; Справа N 1-1/2001. // >31. Рішенні від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010, Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" "Про міліцію".// >32. Рішення від 23 жовтня 2003 р. № 17-рп/2003;Справа N 1-13/2003. // >33. Рішення від 29 травня 2002 р. № 10-рп/98; Закону України про безоплатну медичну допомогу. // >34.Рішення від 31 травня 2011 р. № 4-рп/2011; Справа N 1-18/2011. // >35. Рішення у справі про постійне користування земельними ділянками; Справа N 1-17/2005 від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005.
36. Рішення № 2-рп/2002 від 30 січня 2002 р.; справа про грошову заставу // >37. Рішення № 5-рп від 30 жовтня 1997 р., Закону України "Про прокуратуру".// >38. Рішення № 5-рп/2000 від 18.04.2000, Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (справа про віковий ценз). // >39. Рішення № 11-рп/99 від 29 грудня; Справа N 1-33/99. // >40. Рішення № 14-рп/98 від 29 жовтня 1998 р.; Справа N 1-31/98. // >41. Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. - 1999. - № 2. - с. 352.
42. Савенко М. Роль міжнародно-правових актів у діяльності Конституційного Суду України із захисту прав і свобод людини // Вісник Конституційного Суду України. - 2001 р. - № 2. - с. 72-79.
43. Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини // Право України. - 1999. - № 4. - с. 35-38.
44. Селіванов А., Євграфов П. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності // Право України. - 2003. - № 4. - с.80-85.
45. Скакун О. Конституційний Суд як учасник правотворчості (законотворчості) в Україні // Юридична Україна. - 2003. - № 1. - с. 26-33.
46. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - с. 656.
47. Скомороха В., Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України - 1999 - №9 - с. 8-13.
48.Скомороха В. Захист прав і свобод людини Конституційним Судом України з прав людини та громадянина // Вісник Конституційного Суду України. - 2001 р. - № 2. - с. 40-48.
49. Скомороха В. Проблеми понятійного апарату у дослідженні теорії і практики конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України. - 2003. - № 4. - с. 20-21.
50. Тацій В., Тодика Ю. Межі тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - № 2. - с. 60-64.
51. Тесленко М.В. Конституційна юрисдикція в Україні: Навчальний посібник // Міністерство освіти і науки України. - К.:Шк., 2003. - с. 255.
52. Україна. Закон “Про Конституційний Суд України“ : Прийнятий 16 жовт. 1996 р. // Уряд. кур’єр. - 1996. - 22 жовт. - с. 7-10; Право України. - 1996. - № 12. // >Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.