На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик НФОРМАЦЙН СИСТЕМИ В ЕКОНОМЦ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Статистика. Добавлен: 2.2.2014. Сдан: 2011. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

1. Інформаційні системи в економіці……………………………….…3
1.1. Поняття інформаційна система………………………………………….3
1.2. Особливості використання інформаційних систем в економіці……....5
1.3. Приклади програм: їх характеристика, функції, особливості
застосування……………………………………………………………....7
2. Технологія створення розрахункових документів
засобами офісних пакетів……………………………………………….10
2.1. Головне меню табличного процесору Microsoft Excel……………….10
2.2 Організація розрахунків. Майстер функцій……………………………11
2.3 Створення списку даних та форм введення даних…………………….13
2.4 Прості операції над списком даних…………………………………….15
2.5 Створення зведених таблиць……………………………………………17
3. Технологічна схема проведення розрахунків та аналізу даних……………………………………………………………………………...19
Висновок………………………………………………………………………...23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….....24
ДОДАТОК 1………………………………………………………………………...25
ДОДАТОК 2………………………………………………………………………...26
ДОДАТОК 3………………………………………………………………………...27


1. Інформаційні системи в економіці

1.1. Поняття інформаційна система

Інформаційні системи, як інформація і інформаційні технології, існували з моменту появи суспільства, оскільки на будь-якій стадії його розвитку є потреба в управлінні. Організація управління виробництвом (послугами) засновано на взаємодії керуючої (менеджер) і керованої (виробничо-технологічної) частин. Фактичний стан керованого (виробничо-технологічного) процесу постійно порівнюється із необхідним станом за вимогами результату управління. Таке порівняння здійснюється за використанням інформаційних технологій, тому що для управління потрібна систематизована, заздалегідь підготовлена інформація про необхідний і фактичний стан керованої частини. Отже, вироблення інформації - місія інформаційних систем (рис. 1).

Рис. 1 - Управлінська інформаційна система

Господарство країни, як система, складається з виробничо-технологічної та інформаційної систем. Перша частина - об’єкт управління, друга - засіб для управління. Обидві системи перебувають у постійній взаємодії і взаємозалежності, які забезпечуються системами комунікацій. Реалізація функцій систем і їх корегування здійснюється через систему управління. А весь цей складний механізм працює задля головної мети - зростання ефективності господарської діяльності.
З посилання на загальне поняття системи, в інформаційній системі дані на вході опрацьовуються в інформацію, яка є виходом і передається користувачеві. Управлінська інформаційна система поєднує людські і комп’ютерні ресурси в збиранні, обробці, передачі і використанні даних з метою ефективного управління операціями і планування бізнесу. Частіше використовуються управлінські системи із зворотним зв’язком. Зворотний зв’язок являє собою дані або інформацію відносно мети управління. Порівняння(контроль) - це головна функція системи, яка перевіряє та оцінює зворотний зв’язок, всякий раз визначає, в якому напрямку змінювати систему для досягнення її мети, коли необхідне регулювання для таких компонентів системи, як вхід та опрацювання даних для забезпечення необхідного виходу. Інформаційну систему із зворотним зв’язком називають кібернетичною або саморегульованою системою (рис. 2). [9, с.53]

Рис. 2 - Кібернетична система

Тривалий час наприкінці минулого століття основна увага приділялась організації автоматизованих систем управління (АСУ). АСУ - це система “людина-машина”, що забезпечує ефективне функціонування об’єкта, в якій збір і переробка інформації, необхідної для реалізації функцій управління, здійснюється із застосуванням засобів автоматизації і обчислювальної техніки. Технологічною основою АСУ є автоматизована інформаційна система (АІС). З часом, коли персональні комп’ютери стали в управлінських системах звичайним явище перевага надається терміну “інформаційні системи” над терміном “автоматизовані інформаційні системи”, який практично уже не використовується. Отже, за аналогією з АСУ- це система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановлених функцій за допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації називається інформаційною системою. [5, с.38]
1.2. Особливості використання інформаційних систем в економіці

Економічні інформаційні системи - це людино-машинні системи, які збирають, нагромаджують, зберігають, оброблюють і видають за запитом чи замовленням інформацію у вигляді даних і знань, необхідних для керування економічним об’єктом.
Сучасні економічні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації.
В економіці роль нервової системи відіграють інформаційні потоки. Порушення в потоках інформації призводять до перебоїв як в роботі конкретного підприємства, так і всього господарства, а без достовірної, повної та своєчасної інформації неможливо керувати будь-яким виробництвом.
В економіці з урахуванням сфери застосування виділяються [8, с. 64]:
• банківські інформаційні системи;
• інформаційні системи фондового ринку;
• страхові інформаційні системи;
• податкові інформаційні системи;
• інформаційні системи промислових підприємств і організацій (особливе місце за значимістю та поширеність в них займають бухгалтерські ІС);
• статистичні інформаційні системи та ін.
За рівнем автоматизації процесів управління ІС поділяються на - інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні ІС.
За ступенем централізації обробки інформації - централізовані ІС, децентралізовані ІС, інформаційні системи колективного використання.
За ступенем інтеграції функцій - багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями управління (підприємство - обєднання, обєднання - галузь і т. ін.), багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування і т. ін.
За типом ІС розподіляються на фактографічні, документальні і документально-фактографічні ІС.
Принципи побудови і функціонування ЕІС [10, с. 81]:
1) відповідність - ЕІС повинна забезпечувати функціонування обєкту із заданою ефективністю;
2) економічність - економічний виграш на обєкті від використання ЕІС повинен перевищувати витрати на обробку інформації;
3) регламентність - обробка більшої частини інформації за розкладом, із заданою періодичністю;
4) самоконтроль - виявлення та виправлення помилок системою в даних і процесах їх обробки;
5) інтегральність - одноразове введення даних в ЕІС та їх багаторазове (багатоцільове) використання;
6) адаптивність - здатність ЕІС змінювати свою структуру і закон поведінки для досягнення оптимального результату при змінних зовнішніх умовах.
Система управління являє собою сукупність взаємодіючи........


ації адреси комірки, в якій знаходиться «Ставка податку з додаткової вартості (у відсотках)».
Для розрахунку показників за квартал використовуємо функцію СУММ. Для цього обираємо команду Вставка / Функция та вказуємо необхідний діапазон значень.
В результаті розрахунків отримуємо наступну таблицю:
Показник (грн.) Січень Лютий Березень Квартал
Валова виручка 16321475 14456357 15876512 46654344
ПДВ 3264295 2891271,4 3175302,4 9330868,8
Виручка від реалізації 13057180 11565085,6 12701209,6 37323475,2
Витрати на виробництво утому числі: 1541399 1517224 1531680 4590303
Заробітна плата 475500 460000 489000 1424500
Орендна плата 876325 876325 876325 2628975
Оренда устаткування 54899 54899 54899 164697
Інші витрати 134675 126000 111456 372131
Валовий прибуток 11515781 10047861,6 11169529,6 32733172,2
Податок на прибуток 2638081,82 2311729,552 2564876,512 7514687,884
Чистий прибуток 8877699,18 7736132,048 8604653,088 25218484,32

Б) Проводимо аналіз динаміки зміни контингенту по університету за період з 2002 по 205 р.р. (див. Додаток 2).
Використовуючи формули прораховуємо кількість студентів за кожен рік окремо та за весь період разом.
Прораховуємо середню кількість студентів за кожне півріччя за допомогою Майстра функцій, а також спеціальність, на якій навчається найбільша кількість студентів та найменша.
Побудуємо кругову діаграму гістограму в стовпцях динаміки зміни контингенту по університету всіх спеціальностей за період 2002-2005 р.р (див. Додаток 3).
4. Використовуючи всі види діаграм проілюструємо динаміку зміни конгінгенгу по університету кожної спеціальності окремо за весь період. (див. Додаток 3).
Для проведення аналізу використовуємо функції СУММ, СРЗНАЧ, МАКС, МИН:

Спеціальність 2002 2003 2004 2005 Разом
Діловодство 36 28 50 29 =????(C4:F4)
Бухгалтерський облік 29 214 15 22 =????(C5:F5)
Економіка підприємства 24 14 25 21 =????(C6:F6)
Правознавство 19 5 16 10 =????(C7:F7)
Менеджмент організацій 25 23 10 18 =????(C8:F8)
СРЗНАЧ =СРЗНАЧ(C4:C8) =СРЗНАЧ(D4:D8) =СРЗНАЧ(E4:E8) =СРЗНАЧ(F4:F8) =????(C9:F9)
МАКС =МАКС(C4:C8) =МАКС(D4:D8) =МАКС(E4:E8) =МАКС(F4:F8) =????(C10:F10)
МІН =МИН(C4:C8) =МИН(D4:D8) =МИН(E4:E8) =МИН(F4:F8) =????(C11:F11)
ВСЬОГО =????(C4:C8) =????(D4:D8) =????(E4:E8) =????(F4:F8) =????(C12:F12)


В результаті виконання вказаних функції отримуємо наступну таблицю:
Висновок

Поширення інформаційних систем в економіці принесло із собою масштабні революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. Якщо раніше вважалося, що керівник має достатні знання для того, щоб контролювати всю роботу, то в інформаційному середовищі кожний працівник має специфічні, лише йому притаманні функції і знання. Крім того, використання споріднених інформаційних систем в управлінні різними виробничими системами приводить до єдиних методів ведення бізнесу, фінансів, обліку, діловодства й управління. Отже, технологічне інформаційне середовище руйнує сталу ієрархію, створюючи на її місці більш гнучкі вільні структури.
Підсумовуючи вищесказане, можна з впевненістю твердити, що програма Мicrosoft Еxcel дозволяє користувачам ефективно створювати та обробляти бази даних. В Мicrosoft Еxcel можна створювати лише невеликі бази даних. Для управління і сортування даних в Мicrosoft Еxcel також є досить зручні функції, команди сортування і пошуку інформації, зручно організований ввід та знищення даних.
Створення баз даних вимагає від користувача певних знань та кваліфікації, зокрема:
- знання самої програми Еxcel, її основних функцій та можливостей;
- розуміння структури бази даних, знання способів організації даних;
- практичні навички при роботі з базою даних.
Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової інформації. При цьому застосування компютерів змінює зміст та організацію праці облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення обліку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Левин А. Самоучитель роботи на компютері. - 6-е изд./М.: Изд-во «Нолидж», 1999, - 656 С.
2. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 363 с.
3. Гольдберг ЕЛ. Автоматизация аудиторской деятельности в программе "Помощник аудитора" // Аудит и финансовый анализ. - 2000. - № 3. - С. 173.
4. Леонард Вудди, Ботт Эд. Использование Microcoft Office 2000. специальное издание: Пер с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 1024 с.: ил. - Парал. тит. англ.
5. Лилия Козленко. Проектирование информационных систем.// "КомпьютерПресс" (№9, 2001 г.)
6. Маргарита Черненко. Проблемы управления украинскими предприятиями.// "Корпоративные системы". №4 2002
7. «Проектування інформаційних систем». Посібник. За ред. В.С.Пономаренка. ВЦ «Академія». 2001 р.
8. «Інформаційні системи і технології в економіці». Посібник. За ред. В.С.Пономаренка. ВЦ «Академія». 2002 р.
9. «Проэктирование экономических информационных систем». Підручник. Г.Н.Смирнова, А.А.Сорокін, Ю.Ф.Тельнов. 2002 р.
10. Ситник В.Ф., Писаревсъка ТА., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 1997. - 252 с.
11. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. - К.: КНЕУ, 2000. - 220 с.
12. Цыганок А.В. Системы управления производственными предприятиями // Корпоративные системы. - 2000. - № 3. - С. 20-21.


ДОДАТОК 1

ВАТ Державний експортно-імпортний
банк України (Укрексімбанк)
вул. Горького, 56, м. Київ, 049320, тел./факс (044) 183-32-79, тел. 753-66-12
E-maіl: wemkold@dkau.kіev.ua Код ЄДРПОУ 45390628
_____ N _________ На N _________ від _____ підприємства

Аналіз роботи підприємства в 1 кв. 2004 р.
Показник (грн.) Січень Лютий Березень Квартал
Валова виручка 16321475 14456357 15876512 ?
ПДВ v v v ?
Виручка від реалізації v v v ?
Витрати на виробництво утому числі: v v v ?
Заробітна плата 475500 460000 489000 ?
Орендна плата 876325 876325 876325 ?
Оренда устаткування 54899 54899 54899 ?
Інші витрати 134675 126000 111456 ?
Валовий прибуток v v v ?
Податок на прибуток v v v ?
Чистий прибуток v v v ?


ДОДАТОК 2

Динаміка зміни контингенту по університету за період з 2002 по 205 р.р.
Спеціальність 2002 2003 2004 2005 Разом
Діловодство 36 28 50 29 ?
Бухгалтерський облік 29 214 15 22 ?
Економіка підприємства 24 14 25 21 ?
Правознавство 19 5 16 10 ?
Менеджмент організацій 25 23 10 18 ?
СРЗНАЧ v v v v ?
МАКС v v v v ?
МІН v v v v ?
ВСЬОГО ? ? ? ? ?


ДОДАТОК 3

Ілюстрація динаміку зміни конгінгенгу по
університету кожної спеціальності окремо за весь період
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.