Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Сучасна податкова полтика України та її вплив на зовншньоекономчну дяльнсть пдприємств

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.2.2014. Год: 2012. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Загальна характеристика податкового регулювання ЗЕД…………...5
1.1. Податкове регулювання ЗЕД……………………………………….5
1.2. Вплив внутрішнього оподаткування на зовнішньоекономічні відносини…………………………………………………………….7
1.3. Роль податкового регулювання в регулюванні ЗЕД……………..11
Розділ 2. Перспективи розвитку податкового регулювання ЗЕД підприємств в Україні……………………………………………………………………………15
2.1. Методи оцінки впливу податкової системи на ЗЕД підприємств.15
2.2. Податкова політика: проблеми і шляхи розв’язку………………20
2.3. Суть податкової оптимізації зовнішньоекономічних операцій….25
Висновок………………………………………………………………………….35
Список використаної літератури………………………………………………37


Вступ
Сучасний стан розвитку інтеграції національних господарських систем вимагає постійного пошуку механізмів регулювання зовнішньоекономічної стратегії країни для збереження її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Важливим засобом такого регулювання постає податкова система.
В цьому контексті важливим є питання проведення виваженої податкової політики, спрямованої на збільшення та покращення зовнішньоторговельного обороту країни, залучення іноземного капіталу в національну економіку, забезпечення виконання фіскальних функцій без значних потрясінь для національної господарської системи.
Тенденція до посилення інтеграційних процесів у світовій економіці, які ставлять конкретні вимоги до розвитку та функціонування національної господарської системи сфері оподаткування. Крім цього, об’єктивною рисою глобалізації є існування різних за розвитком національних економік, що визначає і різні підходи в застосування тих чи інших механізмів здійснення зовнішньоекономічної співпраці. Для України нагальною потребою виступає вдосконалення податкової системи та податкового регулювання які сприяють стабілізації конкурентоспроможності її економіки при входження в світове господарство.
Розвиток економічних процесів трансформаційного періоду в країнах з перехідною економікою, до яких належить Україна, засвідчив різну міру податкового регулювання і ролі, яка йому надавалася. Цей механізм знаходиться в залежності від стану та тенденції розвитку економічних процесів.
Тому доцільним є дослідження досвіду економічно розвинутих країн на різних етапах становлення господарських систем та систематизація сучасних підходів до оподаткування. Це має бути корисним для України при розробці податкових підходів, наближених до класичних уяв, вироблених шляхом теоретичного та емпіричного розвитку світових економічних систем.
Актуальність питання посилюється ще й тим, що економіка будь-якої держави знаходиться в постійному взаємозв’язку з економіками інших країн, де особливе місце відводиться податковому регулюванню та системі оподаткування, оскільки вони суттєво впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності та участі держави в міжнародному поділі праці.
Метою роботи є аналіз системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та рекомендації щодо вдосконалення оподаткування ЗЕД на рівні підприємства.
Для досягнення поставленої мети автором вирішуються такі завдання:
- розкрити змістподаткового регулювання ЗЕД;
- проаналізувати вплив внутрішнього та зовнішнього оподаткування на зовнішньоекономічні відносини;
- вивчити методи оцінки впливу податкової системи на ЗЕД на підприємстві;
- обґрунтувати необхідність вдосконалення податкової політики ЗЕД.
Об’єктом дослідження є податкове регулювання як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток держави.
Предметом дослідження є податкова система України в цілому та податкове регулювання зокрема, а також податкові системи зарубіжних країн.
Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять сучасні загальнонаукові методи й прийоми пізнання, зокрема: формально-логічний, історико-порівняльний, системно-структурний, порівняльно-правовий, програмно-цільовий, логічний, статистичний, соціальний тощо.
Теоретичною та методологічною основою роботи є аналітичні матеріали, статті періодичних видань, монографії з питань зовнішньоекономічної політики та оподаткування експортно-імпортних операції, нормативно-правові акти з питань регулювання ЗЕД.
Проблеми податкового регулювання ЗЕД в Україні досліджували такі провідні вітчизняні вчені як Гребельник О.П., Мартинюк В.П., Мельник Т.М., Василик О.Д., Андрущенко В.Л., Суторміна В.М., Федосов В.М. та інші.
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика податкового регулювання ЗЕД
1.1. Податкове регулювання ЗЕД
Застосовуючи різноманітні методи регулювання ЗЕД, у тому числі і податкові, держава оперативно реагує на зміни економічної ситуації на світовому ринку і вносить потрібні корективи у свою зовнішньоекономічну політику.
Практично кожна країна світу має свої податкові норми, які регулюють податковий механізм, що застосовуються до резидентів, які діють за кордом, та до нерезидентів, які мають бізнес в цій країні.
Сучасна податкова політика держав у сфері зовнішньоекономічної діяльності характеризується розвитком двох тенденцій: протекціонізму та лібералізації. Сучасна система набула більш гнуч­кого характеру у зв’язку з розширенням використання досконаліших засобів протек­ціоністського захисту.
Загальний підхід до застосування податкового регулювання обумовлено участю країни у тому чи іншому економічному об’єднанні.
Співробітництво у сфері оподаткування стала наслідком розуміння неможливості ефективного функціонування без спільних для усіх країн механізмів регулювання.
Генеральною угодою з тарифів та торгівлі (ГАТТ) країнами-учасниками було вирішено здійснити заходи щодо зменшення митних тарифів на промислові товари, які повинні були зменшитись до кінця 1971 року, наприклад, в результаті Кеннеді-раунду у середньому на 35%.
Проведення Токіо-раунду призвело до зниження імпортного тарифу на 33% та розробці нових регулятивних механізмів світової торгівлі у вигряді субсидій, антидемпінгових процедур тощо.
Домовленості в рамках ГАТТ/СОТ існують на багатьох базових засадах, і, зокрема, щодо податкового регулювання зовнішньоторговельних операцій [3,12].
Перш за все це позбавлення дискримінації, тобто країна повинна неупереджено ставитись до будь яких торгівельних партнерів (їм в однаковій мірі надається режим «найбільшого сприяння»). Не повинна проводитись дискримінаційна політика між національними і закордонними товарами і послугами, яким надано «національний режим». Щодо торгівельної політики держави, то вона повинна бути передбачуваною для іноземних компаній.
Режим найбільшого сприяння передбачає застосування мит та митних зборів в однаковій мірі для країн та видів товару. Проте потрібно зазначити, що сторони угоди визнають можливість застосування захисних чи інших заходів, які впливають на імпорт, якщо такі заходи спрямовані на політику економічного розвитку, на підвищення загального рівня життя народу.
Крім того, угодами ГАТТ/СОТ підкреслена необхідність проведення торгівельної політика, яка буде сприятливою для слаборозвинених країн: надання певного часу для пристосування до умов світової конкуренції, спеціальні пільги тощо.
У процесі лібералізації зовнішньої торгівлі важливим є не лише зниження середніх рівнів тарифів, а і зменшення різниці між різними його рівнями, виключення пільг, крім тих, що надаються в рамках спеціальних режимів торгівлі. Разом з цим, для країн з перехідною економікою, важливими є митно-тарифні пільги для стимулювання розвитку національних товаровиробників та експорту готових виробів.
Потрібно відмітити, що на ефективність та рівень регулювання зовнішньоекономічних відносин засобами митно-тарифного оподаткування безпосередній вплив має внутрішньонаціональна податкова система.
Перш за все посилені податкові засоби регулювання зовнішньоторговельних операцій використовують країни, які не відносяться до числа економічно достатньо-розвинутих, тобто не мають достатнього для відкрито-економічної конкуренції розвитку національного ринку. Розвинуті країни, які мають високий якісний рівень продукції, менші витрати на її виробництво, вдаються до імпортних обмежень в основному в звязку з відвертою демпінговою інтервенцією.
Необхідно відмітити, що підходи до застосування податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в значній мірі залежать від участі країни в тому чи іншому економічному угрупованні, або бажання стати членом такого угруповання. Але в більшості випадків досить значні відмінності в рівнях митного оподаткування різних країн не є перешкодою до їх участі в економічних союзах.
Насамперед для країн, що розвиваються, в тому числі для України, корисною є політика митно-тарифного регулювання, спрямована на прискорення економічної трансформації та зміцнення позиції національної економіки. В даному випадку йдеться про необхідність підтримки пріоритетних галузей господарства, які неконкурентоспроможні на цей час.
Доцільним є твердження У. Ківікарі про необхідність заміни квот та ліцензій ефективними тарифами при розвитку процесів лібералізації економіки [11,12,14].
Зважаючи на все вище сказане можна зробити висновок, що сучасна державна податкова політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності розвивається за двома напрямками: протекціонізму та лібералізації.

1.2 Вплив внутрішнього оподаткування на зовнішньоекономічні відносини

Сучасні підходи до функціонування податкових систем в різних країнах спираються основною мірою на теоретичні постулати економіки пропонування, тобто боротьби з кризовими явищами шляхом радикального зниження податкових ставок.
Найбільш оптимальною ставкою прибуткового податку у світовій практиці вважається податкова ставка в межах 20-40%.
Аналізуючи методологічні принципи проведення реформ національних податкових систем можна виділити декілька основних аспектів та наслідків їх дії:
1. Успішними вважаються тільки ті податкові реформи, які призводять до змін в системі оподаткування відповідно до потреб соціально-економічного розвитку країни;
2. Найкращих наслідків досягають ті реформи, що відбуваються у фазі економічного піднесення, коли інвестиційні рішення господарюючих субєктів доповнюються зменшенням рівня оподаткування;
3. Початковим результатом зменшення податкових ставок є зменшення бюджетних надходжень, а тільки через певний час підвищення рівня бюджетних доходів за рахунок розширення податкової бази;
4. Вірогідність позитивного чи негативного впливу податкової реформи на соціально-економічні процеси в країні залежить від узгодженості чи неузгодженості податкової політики з іншими соціально-економічними факторами;
5. Засоби податкового стимулювання (податкові пільги) мають суперечливий вплив на економічний розвиток;
6. Високі податкові ставки не є самі по собі негативною характеристикою системи оподаткування;
7. Зменшення податкового рівня повинно ґрунтуватись на такому зниженні державних видатків, яке позитивно вплине на соціально-економічні процеси.
Виходячи з вище сказаного, першочерговим завданням податкових реформ на сучасному етапі економічної глобалізації постає податкова гармонізація, координація національних податкових політик, зближення рівнів оподаткування, засобів визначення податкової бази, характеру податкових пільг, які надаються.
Активну роботу в цьому напрямку веде ЄС, намаганням якого є усунення податкових кордонів.
Зусилля ЄС зосередились на двох головних напрямках:
1. Гармонізація ставок податку на додану вартість;
2. Запровадження акцизних зборів та уніфікація податків на доходи від цінних паперів і депозитів у банківських установах.
Країнами ЄС також ведеться робота по укладанню міжнародних податкових угод з "третіми" країнами, що в 90-х роках стало важливим фактором стимулювання припливу іноземних інвестицій до Західної Європи.
В цілому стратегія ЄС у сфері податкової гармонізації має на меті такі цілі:
1. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності європейських фірм на світовому ринку;
2. Забезпечити податковий нейтралітет на рівні ЄС та не допускати диспропорцій, які виникають в результаті тих чи інших дій країн-учасниць;
3. Удосконалити національні податкові законодавства з метою зробити їх більш відкритими, простішими і стабільнішими;
4. Посилити податковий контроль за діяльністю компаній.
Ці заходи повинні зміцнити сформовані спільні ринки капіталів, праці, товарів та послуг в ме........

Список використаної літератури:
1. Податковий кодекс України від 1 вересня 2012 р. - К.: Правова Єдність, 2012. - 644 с.
2. Господарський кодекс України від 1 вересня 2011 р. - Харків: «Право», 2011. - 185 с.
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 № 959-XII із змін, та допов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.гаdа.кіеv.uа < >4. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 № 1251-XII в ред. Закону від 18.02. 97 № 77/97-ВР із змін, та допов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.гаdа.кіеv.uа < >5. Давиденко А.Л. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання /А.Л.Давиденко //Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6. - C. 3-8.
6. Дідківський М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник // М.Дідківський. - К.: Знання. - 2006. - 462 с.
7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник/ Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін.; Мін-во освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 791 с.
8. Ліпіхіна Т.Д. Формування системи оподаткування імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності / Т.Д. Ліпіхіна // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Редкол.: відповідальний редактор М.І.Долішній. - Львів: Ред. - вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. - Т.2. - С.138 - 142.
9. Оподаткування експортно-імпортних операцій // Галицькі контракти. - 2007. - №50: Документи для роботи. - C. 77-79.
10. Петренко М. О. Роль оподаткування зовнішньої торгівлі у зростанні доходів бюджету / М.О.Петренко // Фінанси України. - 2005. - №3. - С.44-47.
11. Луніна І. Податкова система України у контексті створення умов для економічного зростання / І.Луніна // Економіка України. - 2000. - №1 - С.37-47.
12. Писаренко Б.А. Механізм активного управління податковими платежами на підприємстві як фактор їх економічної стабільності / Б.А.Писаренко, Н.Б.Проценко // Вісник Академії економічних наук України. - 2003. - №1. - С.67-68.
13. Стоєв В.Л. Оптимізація оподаткування та поліпшення фінансово-економічного стану підприємств / В.Л.Стоєв // Держава і регіони. - 2006. - №3, С.301.
14. Хілобок Ю.А. Основні напрямки реформування сучасної податкової політики України / Ю.А.Хілобок // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2009. - № 2(6). - С. 114-118.
15. Томчинська М. «Оцінка податкової політики в Україні та її майбутні перспективи» / М.Томчинська // Економіст - 2009. - № 6. - С. 46-54.
16. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографії / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]; за ред. З.С. Варналія. - К.: Знання України. - 2008. - 675с.
17. Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України / Й.Петрович // Банківська справа. - 2008 - № 6. - С. 43-49.
18. Огоновський А.Р. Система податків в Україні та основні напрями її реформування / А.Р.Огоновський // Науковий вісник. - 2008. - №17. - С.228 - 238.
19. Коломієць Н.О. Проблеми та необхідність реформування податкової системи / Н.О.Коломієць // Вісник Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. - 2009. - №4. - С. 83-87.
20. Василичев Д.В. Розбудова податкової системи України / Д.В.Василичев // Економічний простір. - №20/2. - 2008. - С.137-143.
21. Захаркіна Л.С. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / Захаркіна Л.С., Жильцова Д.О. // Матеріали економічної наукової інтернет-конференції «Теорія і практика сучасної економічної науки: проблеми та шляхи вирішення». - м. Тернопіль - 7 грудня 2011 р., - С. 163-164.
22.Петренко М.О. Вивізне мито як інструмент реалізації фінансової політики України / М.О.Петренко // Наукові праці НДФІ. - 2003. - № 3. - С.152-159.
23. Азаров М.Я. Все про податки: Довідник / М.Я.Азаров, Кольга В.Д., Онищенко В.А. / За ред. М.Я. Азарова. - К.: Експерт-Про, 2000. - 490 с.
24. Паласевич М.Б. Оптимізація податкового стимулювання банківської інвестиційної діяльності / М.Б.Паласевич [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
< portal/chem_biol/nvnltu/16_1/398_Palasewycz_16_1.pdf>.
25. Борисов О. Проблемы налогового стимулирования инвестиционной деятельности банков / О.Борисов // Вопросы экономики. - 2005. - №5. - С.76-88.
26. Державна податкова адміністрація України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: >27. Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування: Збірник документів / Упоряд. П.В. Пашко. - К.: Знання, 2004. - 1173 с.
28. Заступіна О. Валютний і податковий контроль операцій міжнародного фінансового лізингу / О.Заступіна // Справочник экономиста - Вересень 2006. - №9 (33) - С. 12; Жовтень 2006. - №10 (34) - С. 17; Листопад 2006. - №11 (35) - С. 10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.mediapro.com.ua/economist/new_issue.php < economist/new_issue.php>.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.