На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Банки їх роль в ринковй економц

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.2.2014. Сдан: 2013. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Стор.
ВСТУП 3
1 Сутність, функції і роль банків як елемента ринкової економіки 5
1.1 Сутність та основні функції банків 5
1.2 Види банків та їх класифікація 9
1.3 Місце і роль банків як фінансових посередників у економіці ринкового типу 15
2 Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України 19
2.1 Сучасний стан банківської системи України 19
2.2 Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України 23
ВИСНОВКИ 32
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 34ВСТУП


У ринковій економіці слово “банк” набуває надзвичайної ваги в суспільному житті. Банки різних рівнів своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно обслуговують і впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні.
Підвищення ролі банків як ключової ланки в системі господарювання є однією з передумов формування в Україні повноцінних ринкових відносин. Саме банки, мобілізуючи тимчасово вільні грошові кошти і перетворюючи їх на капітал, здатний приносити прибуток, збільшують реальне багатство країни. Саме банки є тими центрами, де розпочинається і закінчується ділове партнерство численних учасників господарської діяльності. Тобто, банківська система - це основа розвитку підприємницької діяльності, вирішальний фактор економічного зростання і підвищення життєвого рівня населення. Тому саме від ефективності та надійності роботи банків значною мірою залежить успіх у подоланні економічної кризи проведенні ринкових реформ.
Немає необхідності доводити, що розвинута ринкова економіка не може існувати без відповідних видів банків. Банки - один із найважливіших елементів ринкової інфраструктури. В них концентруються величезні фінансові кошти, що направляються на розвиток окремих галузей економіки і підприємств.
В економіці ринкового типу банківська система представлена різноманітними банками та іншими фінансово-кредитними посередниками. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємоповязаних і взаємодіючих банків, кожний з яких виконує функції, що випливають з його призначення.
Об`єктом курсової роботи є банки, як елемент ринкової економіки.
Метою даної курсової роботи є визначення ролі банків як одного з основних елементів ринкової економіки.
Виходячи з поставленої мети можна сформулювати наступні завдання курсової роботи:
? визначити сутність та осноі функції банків;
? ознайомитися з видами банків та провести їх класифікацію;
? визначити місце і роль банків як фінансових посередників в економіці ринкового типу;
? ознайомитися з сучансим станом банківської системи України;
? проаналізувати проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.
Мета і часткові завдання курсової роботи зумовили її структуру, яка складається з 2 розділів.1 Сутність, функції і роль банків як елемента ринкової економіки

1.1 Сутність та основні функції банків


Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. банк ? це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Від банків слід відрізняти фінансові установи - юридичні особи, які проводять одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів. Банки ? це кредитно-фінансові установи, головне призначення яких акумулювати тимчасово вільні кошти підприємств, населення та бюджетних установ і надавати кредити своїм клієнтам та обслуговувати грошовий обіг.
В сучасному суспільстві банки займаються самими різноманітними видами операцій. Вони не тільки організовують грошовий обіг та кредитні відносини, через них здійснюються фінансування народного господарства, страхові операції, купівля - продаж цінних паперів, а в деяких випадках посередницькі угоди та управління майном. Кредитні установи виступають в якості консультантів, приймають участь в обговоренні народогосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства. Отже банк - це такий рівень розвитку кредитної справи, за якого кредитні, грошові й розрахункові операції концентруються в єдиному центрі, що організує грошовий обіг та кредитні відносини. У сучасному світі через банки здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, посередницькі угоди й управління майном [11, c. 65].
Особливості діяльності банку за ринкових умов можна показати, називаючи його функції. Що одночасно і розкривають суть банку, як специфічного інституту товарного господарства. Основними функціями банків є:
? посередництво в кредиті;
? акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал;
? посередництво в платежах;
? створення кредитних засобів обігу.
Функція посередництва в кредиті полягає у перерозподілі банками коштів, що тимчасово вивільнюються в процесі кругообігу капіталів підпиємств і доходів населення. Банки виконують роль посередників між тими суб’єктами ринку, які нагромаджують тимчасово вільні кошти, і тими учасниками економічного обігу, які тимчасово потребують додаткового капіталу. Таким чином, банки сприяють вільному “переливанню” коштів економіці, спрямовуючи капітали в найефективніші сфери її застосування. Посередництво банків у кредитних відносонах дає змогу також суттєво знизити ризик в економічній системі, оскільки банки мають ширші можливості для визначення стану платоспроможностіпозичальників, а також для диверсифікації коштів своїх клієнтів, що зменшує ймовірність утрат.
Акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал визначає роль банків і перетворення їх на капітал визначає роль банків як основних фінансових інститутів, що стимулюють процес нагромадження й заощадження гошових ресурсів формуються гнучкою політикою банків, що пропонують власникам коштів зручну форму зберігання грошей у вигляді різноматних депозитів, які дають дохід у вигляді процента. Сконцентровані в такий спосіб ресурси перетворються на позичковий капітал, що використовується банками для надання кредиту підприємствам. Використання кредиту забезпечує розвиток виробництва та збільшення споживання, тобто загальний економічний розвиток суспільства [2, c. 125].
Функція посередництва в платежах полягає в організації банками безготівкових розрахунків між суб’єктами ринку переказуванням коштів з рахунку на рахунок або заліком взаємних вимог. Підприємства, організації, населення, державні установи тримаючи свої кошти на банківських рахунках, активно використовують їх як засіб взаєморозрахунків, що суттєво знижує загальні витрати обігу в економіці.
Створення кредитних засобів обігу полягає втім, що банки своїми кредитно-розрахунковими операціями забезпечують потреби господарського обігу належною кількістю платіжних засобів у формі кредитних гроршей.
Ці операції пов’язані з депозитно-чековою емісією, суть якої полягає в тім, що банк, подаючи кредит клієнту, зараховуєсуму позики на його розрахунковий рахунок. У межах цієї суми клієнт може одержати готівку або виписати чеки для розрахунків. Відтак банк, створює додаткові платіжні засоби, оскільки видача кредиту передує збульшенню залишку на поточному рахунку і не залежитьвід попереднього внесення реальних коштів до банку. Ця функція банків сприяє підтриманню незалежної еластичності грошової системи країни, пристосовуючи грошову масу до потреб господарського обігу.
Основними функціями центрального банку, що визничають його місце і роль в економіці, є:
? емісія готівки й організація грошового обігу;
? функція “банку банків”;
? функція банку уряду;
? реалізація гошово-кредитної політики.
Центральний банк має монопольне право на випуск банкнот, які є єдиним законним платіжним засобом, обов’язковим для всіх плетежів на території даної країни. Банкнотна емісія здійснюється центральним банком у порядку кредитування уряду й комерційних банків під заставу державних цінних паперів комерційних векселів, а також у порядку списання коштів із рахунків комерційних банків в центральному банку для підкріплення касових резервів банківських установ [2, c. 361].
Емісія готівки покладає на центральний банк токож певні зобов’язання з організації грошового обігу в країні, тобто не тільки виготовлення банкнот, встановлення їх номіналів, зовнішнього вигляду й ознак платіжності, а й інкасаторських послуг для комерційних банків, заміни зношених банкнот і монет, опрацювання й запровадження єдиних правил введення ведення касових операцій у країні та інших заходів, що забезпечують нормальний обіг готівки.
Функція “банку банків” означає, що центральні банки у переважній більшості країн не вступають у безпосередні взаємовідносини з підприємствами, організаціями й населенням, а здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування інших банківських установ, уже через них впливаючи на економічні процеси. Тому функція “банку банків” передбачає діяльність центрального банку як міжбанківського розрахункового центру та кредитора останньої інстанції.
Під функцією “банк уряду” розуміється, що центральний банк виконує роль фіскального агента уряду, забезпечуючи касове виконання державного бюджету та здійснюючи операції, пов’язані з обслуговуванням бержавного боргу. Як банк уряду центральний банк є також його кредитором, здійснюючи коротко- і довгострокове кредитування держави у формі прямих позик або купівлі чи посередництва у розміщенні на ринку державних цінних паперів.
Як банк уряду центральний банк зберігає офіційні золотовалютні резерви країни, що виконують роль гарантійно-страхового фонду в міжнародних розрахунках та використовуються для підтримування курсу національної грошової одиниці відносно інших валют.
Реалізація грошово-кредитної політики - це ключова функція ценрального банку. На ній головним чином базується вирішення його основної задачі - забезпечення сталості валюти. Так за умов, коли потрібно стабілізувати чи зменшити масу грошей в обігу, стримати зростання платоспроможного потоку, знизити інфляцію, то центральний банк продає державні цінні папери комерційним банкам. То якщо центральному банку потрібно збільшити грошову масу, він буде купувати цінні папери у комерційних банків, фірм та населення.
Виконання центральним банком указаних функцій дозволяє забезпечити ефективну діяльність кредитної системи в цілому та сприяє досягненню цілей, що полягає у забезпеченні т........

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1. Банки и банковское дело / Под ред. И. Т. Балабанова. - СПб: Питер, 2000. - 256 с.
2. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
3. Гірченко Т.Д. Управління конкурентоспроможністю банківської системи Ук­раїни / Т.Д. Гірченко, А.Я., Кузнецова // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- №1. - С. 43-48.
4. Гриценко Л.Л. Банківська система України: сучаснйи стан і напрямки її розкитку / Л.Л. Гриценко, Є.Ю. Онопрієнко // актуальні проблеми економіки. ? 2010. ? №10(112). ? С.111?116.
5. Диба М.І., Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України / М.І. Диба, Є.С. Осадчий // Фінанси України.- 2008.- №6. - С. 77-89.
6. Довгань Ж.Н. Капіталізація банківської системи України / Ж.Н. Довгань // Вісник Національного банку Ук­раїни.- 2008.- №11. - С. 10-14.
7. Звіти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг // Державна комісія з регу­лювання ринків фінансових послуг // www.dfp.gov.ua < >8. Звіти Національного банку України // Національний банк України www.bank.gov.ua < >9. Коваленко В.В. Критеріальні ознаки фінансової стабільності банківської системи / В.В. Коваленко // Міжна­родна банківська конкуренція: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнарод. наук. конф. (15-16 травня 2008 р.). - Суми: Національний аграрний університет, 2008. - С. 51-53.
10. Коваленко В.В. Проблеми капіталізації та концентрації капіталу в банківській сфері / В.В. Коваленко // Віс­ник Української академії банківської справи. ? 2006.?№1. ? С. 49?54.
11. Петрук О. М. Банківська справа: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. - 461 с.
12. Прімєрова О.К. Інтеграція банківської системи як організаційна інновація і потреба роз­витку світового фінансового ринку // Проблеми науки.- 2008.- №5. - С. 31-37.
13. Фролов С. М. Банківська справа: Навчальний посібник для студентів екон. фак. ун-тів. - Суми: СумДУ, 2001. - 205 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.