На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Ринок прац, закономрност розвитку рвноваги.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.2.2014. Сдан: 2012. Страниц: 54. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України

Вступ………………………………………………………………………………….3
Розділ I: Суть і теоретичні основи ринку праці
1.1 Сутність, особливості та елементи ринку праці……………………….6
1.2 Структура та сегментація ринку праці..…………………………..……10
1.3 Попит, пропозиція та рівновага на ринку праці………………..……..13
1.4 Моделі ринку праці..…………………………………………………….22
Розділ II. Ринок праці в розвинутих країнах.
2.1 Ринок праці в європейських країнах в умовах глобалізації та світової кризи………………………………………………………………………………...26
2.2 Статистика праці в країнах ОЕРС. ……...……………………………..32
2.3 Ринок праці США……………………………………………..………...37
Розділ III. Проблеми та причини кризових явищ ринку праці України.
3.1 Сучасний стан ринку праці України в умовах світової кризи……..…40
3.2 Шляхи вирішення кризових явищ на ринку праці України..………...45
Висновок…………………………………………………………………………….50
Список використаної літератури…………………………………………………..53
Додатки


ВСТУП
Ринок праці є одним з основних елементів ринкової економіки. Він являє собою систему організації найманої праці на засадах закону попиту і пропозиції. Включає в себе: працедавців (пред’явників попиту на працю), робочу силу, що пропонує на ринку свою здатність до праці, а також механізми й інститути узгодження всіх інтересів найманих працівників і працедавців.
Ринок праці - найбільш складний елемент ринкової економіки. Тут не тільки переплітаються інтереси робітника та роботодавця при визначенні ціни праці та умов функціонування, але й відоб­ражаються практично всі соціально- економічні явища, які відбу­ваються в суспільстві. Від того, наскільки успішно функціонує економіка, у якій фазі економічного циклу вона знаходиться, якою є поведінка основних субєктів ринку - робітника та роботодав­ця, залежить попит на робочу силу та її пропозиція, а відповідно, і рівень безробіття. Рівень інфляції та ставка позикового відсот­ка визначають інвестиційну активність, що, у свою чергу, формує рух системи робочих місць: зростає або скорочується їх кількість, створюються високотехнологічні робочі місця або відтворюються на старому технічному рівні. Від рівня доходів населення зале­жить ступінь його трудової активності: чим нижчий дохід, тим, за інших однакових умов, більше людей змушені виходити на ринок праці і тим сильніше зростає напруженість на ньому. Знач­ний вплив на поведінку субєктів ринку праці чинять традиції, що склалися в трудовій сфері, та національні особливості повед­інки. Тому ринки праці в Україні, Росії, Японії, Німеччині мають чітко визначені специфічні риси.
На цей час не можна сказати, що Україна зустрілась із зовсім невивченим економічним явищем. Такі ж або багато в чому схожі процеси існували та існують як у розвинених країнах, так і в країнах колишнього соціалістичного табору. Тому ті явища, що відбуваються на ринку праці України, треба вивчати як про­яв, з одного боку, загальних закономірностей, властивих ринко­вим відносинам, а з іншого - української специфіки формування ринкового середовища.
Важливим питанням є необхідність розкриття поняття рин­ку праці, визначення того, що він може внести нового в систему значенням безробіття, чи він привносить нові якісні елементи в систему соціально-трудових відносин як на рівні суспільства в цілому, так і на рівні окремого підприємства.
Кризові явища в економіці, катастрофічний спад виробництва в останній період призвели до різкого скорочення попиту на пра­цю, але в умовах менталітету суспільства, що склався, і спрямо­ваності на збереження трудових колективів це викликало не сті­льки зростання відкритого безробіття, скільки накопичення при­хованого.
Це явище є найбільш виразною особливістю сучасного україн­ського ринку праці. Знецінення заощаджень унаслідок інфляції, висока вартість кредитів призвели до різкого падіння інвестицій­ної діяльності та до стагнації існуючої системи робочих місць: нові робочі місця у виробничій сфері практичносте створюються, а ті, що існують, швидко скорочуються, морально та фізично ста­ріють.
Однією з головних проблем, які несе людству світова економічна криза, є масове безробіття. Звільнення з роботи звичайно сприймається більшістю людей як особиста трагедія, оскільки означає не тільки втрату джерела доходів, але й певного статусу у суспільстві. Тому важливим завданням будь-якої соціально орієнтованої держави є допомога тим, хто втратив роботу, та запобігання масовому безробіттю. Враховуючи те, що в довгостроковій перспективі Україна збирається увійти до складу Європейського Союзу, досвід країн-учасниць цього об’єднання у сфері регулювання ринку праці є особливо важливим для нашої держави. На ринок праці європейських країн та на політику його регулювання протягом останніх двох десятиліть найбільше впливали процеси глобалізації та посилення конкуренції на світовому ринку. Враховуючи те, що Україна також втягнута до відповідних процесів, вивчення практики регулювання ринку праці є дуже актуальним.
Визначальними факторами, які на сьогоднішній день впливають на розвиток ринку праці європейських країн, є глобалізація економічних відносин та світова економічна криза.
Формування ринку праці як складової ринкових відносин у нашій країні знаходиться на початковій фазі розвитку. Поки що, він є механічною сумою множини регіональних і локальних ринків, нерозвинута його інфраструктура, слабо діють механізми саморегулювання. Разом із тим різко зросла відповідальність кожного працівника за міру своєї праці і споживання, сформувався діяльний мотиваційний механізм кваліфікованої професійної праці, зросла ініціатива більшості працюючого населення України. Обєктом дослідження є ринок праці України. Отримання незалежності стимулювало нашу державу до активних дій щодо забезпечення безробітного населення робочими місцями.
Метою даної роботи є вивчення сучасного та аналізу подальшого розвитку ринку праці та його значення для пожвавлення економіки нашої країни.
Виходячи із мети сформульовано наступні завдання:
а) визначити роль та значення ринку праці в сучасній системі;
б) дослідити умови функціонування ринку праці як складової ринку робочої сили;
в) охарактеризувати ринок праці європейських країн в умовах кризи;
г) визначити сучасний стан ринку праці в умовах світової кризи та шляхи вирішення цих проблем.
Отже, ринок праці дзеркально відображує більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі, та фокусує в собі найгостріші проблеми: високий рівень безробіття, посилення структурних диспропорцій зайнятості, зміни в якості робочої сили і мотивації праці.
Дана тема актуальна і має важливе значення тому, що вирішення широкого спектру проблем у соціально-трудовій сфері може бути забезпечене шляхом підвищення ефективності функціонування ринку праці, що припускає, з одного боку, підвищення гнучкості ринку праці, а з іншого - забезпечення дотримання соціальних прав і гарантій.
Розділ I: Суть і теоретичні основи ринку праці

1.1 Сутність, особливості та елементи ринку праці
Серед понять ринкової економіки центральне місце займає визначення сутності і змісту ринку як такого і його різновидностей.
У найбільш загальному вигляді ринок - це система економічних відносин між продавцем і покупцем товарів та послуг, форма зв’язку між сторонами обміну, у процесі якого встановлюється ринкова ціна на об’єкт обміну і відбувається зміна його власника.
Під ринком розуміють також механізм, що зводить разом продавців і покупців товарів та послуг.
Кожне з цих визначень (система відносин, простір, механізм) підкреслює суттєві сторони поняття “ринок” і тим визначає його багатогранність. [2, с.4]
Ринкова система являє собою сукупність взаємозвязаних ринків, які охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Ці ринки взаємодіють між собою на основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції тощо. Ринкові ціни є тією інформацією, що дає змогу постачальникам і споживачам ресурсів приймати необхідні економічні рішення та погоджувати їх.[11, с.11]
Складовими ринкової системи є: ринок товарів (сировини, матеріалів, палива, готових виробів, проектних робіт, наукових досліджень, послуг, житла), ринок капіталу (інвестицій, цінних паперів, і грошей (кредитів)) і ринок праці.
Ринок праці - це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками.
Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу товару “робоча сила”, а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави.[12, с.8]
У ринковій економіці ринок праці охоплює всіх здатних працювати: як зайнятих, так і не зайнятих найманою працею.
Отже, ринок праці - це ринок найманої праці. Він охоплює відносини від моменту наймання працівників на роботу до їхнього звільнення.
Для виникнення, формування й функціонування ринку праці необхідні певні умови. Насамперед мають бути забезпечені правові умови функціонування цього ринку, зокрема можливість вільного пересування на ньому громадян, вільного вибору роботи, тобто юридична свобода працівника, можливість самостійно розпоряджатися своєю здатністю працювати. Проте цього недостатньо, оскільки, з економічного погляду, власник робочої сили змушений продавати її тоді, коли у нього немає всього необхідного для ведення свого господарства як джерела для одержання засобів існування, або коли дохід з інших джерел є недостатнім.
Покупцем товару “робоча сила” на ринку виступає підприємець, який має все необхідне для ведення власного господарства. Крім своєї праці, підприємець залучає інших працівників за певну грошову винагороду. Відбувається обмін індивідуальної здатності до праці на засоби існування, необхідні для відтворення робочої сили, а також здійснюється розміщення працівників у системі суспільного поділу праці країни.
Важливою умовою формування й функціонування ринку праці є відповідність працівника вимогам робочого місця, а запропонованого місця - інтересам працівника.
Ринок робочих місць як складова ринку праці, що відбиває потребу у робочій силі, передусім характеризується кількістю вакансій на підприємствах і в організаціях. При цьому беруть до уваги вакансії як тих підприємств і організацій, які вже функціонують, так і тих, що тільки вводяться в дію. Крім того, враховуються і ті робочі місця, на яких працівники не задовольняють роботодавця, і тому він шукає їм заміну.
Необхідними умовами функціонування ринку праці є також організація єдиної, замкненої по території країни й ефективно діючої системи бірж праці; широкомасштабна система професійної орієнтації, професійного навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки; наявність у територіальних органів виконавчої влади необхідних фінансових і матеріальних коштів, достатніх для організації ефективної роботи системи працевлаштування, організації громадських робіт, стимулювання зайнятості; соціальна підтримка громадян, включаючи безробітних і членів сімей, які перебувають на їхньому утриманні, та ін.
Елементами ринку праці є: товар, який він пропонує, попит, пропозиція та ціна. [11, с.11-15]
Ринок праці, як і будь-який інший вид ринку, має такі основні ха­рактеристики: субєкти ринку, що визначають попит і пропозицію, ринкова ціна; конкуренція. Його функціонування узгоджується з ви­могами відомих законів пропиту і пропозиції. Водночас цей вид рив­ку є специфічним порівняно з іншими його видами. Виділимо най­важливіші його особливості:
- ринок праці належить до ресурсних ринків, а отже має своєрідних субєктів порівняно з ринками споживчих товарів. Субєктами по­питу на ринку праці є фірми та держава, а пропозиції - домашні господарства;
- попит на працю, як і на будь-які інші види економічних ресурсів, е похідним попитом;
- велика тривалість взаємовідносин продавця і покупця. Якщо на ринках більшості споживчих товарів контакт продавця і покупця короткочасний і закінчується передачею прав власності на об’єкт торгівлі, то на ринку праці взаємовідносини продавця і покупця тривають стільки часу, на який укладається угода з найму пра­цівника. Тривалість контактів продавця і покупця є необхідною умовою постійного відновлення операцій купівлі-продажу послуг праці.
- велику роль відіграють не грошові чинники - складність і престиж­ність роботи, умови праці, її безпека для здоровя, гаранти зайня­тості і професійного росту, моральний клімат в колективі тощо;
- на ринок праці значний вплив здійснюють різні інституціональні структури - профспілки, трудове законодавство, державна політи­ка зайнятості і професійної підготовки, спілки підприємців та ін­ші. [27, с.256-257]
Ринок праці впливає на розвиток народного госпо­дарства, діє в певних напрямах, проявляється в різно­манітних формах і виконує різні функції. Під останніми розуміють рід та вид діяльності. Сучасний ринок праці виконує такі функції:
- суспільного поділу праці - ринок праці розмежовує найманого працівника та роботодавця, розподіляє найманих працівників за професіями та кваліфікацією, галузями виробництва та регіонами.
- інформаційну - дає учасникам процесу купівлі-продажу товару робоча сила інформацію щодо умов найму, рівня зарплати, пропозиції робочих місць, якості робочої сили тощо.
- посередницьку - ринок праці встановлює звязок , між роботодавцями та найманими працівниками, які вихо­дять на ринок праці для задоволення взаємних інтересів і потреб.
- ціноутворюючу - це основна функція ринку праці, що встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили. Лише на ринку праці відбувається загальне визнан­ня затрат праці на відтворення товару «робоча сила» і ви­значається його вартість.
- стимулюючу - завдяки механізму конкуренції ринок праці стимулює більш ефективне використання трудових ресурсів з метою підвищення прибутковості вироб­ництва, також стимулює найманих працівників підвищу­вати свій професійно-кваліфікаційний рівень.
- оздоровлюючу - завдяки конкуренції суспільне вироб­ництво звільняється від економічно слабких, нежиттєздатних підприємств. Ринок праці дозволяє одержувати перевагу в конкурентній боротьбі працівникам з най­більш високими якісними показниками робочої сили. Саме ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, примушує працівників триматися за робоче місце в умовах гострої конкуренції, а з іншого - матеріально зацікавлює, стимулює їх ініціативність, компетентність, кваліфікованість.
- регулюючу - певною мірою ринок впливає на форму­вання пропорцій суспільного виробництва, розвиток регіонів, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регіонів, галузей в інші більш ефективні.
1.2 Структура та сегментація ринку праці
Ринок праці ре­гулює надлишки трудових ресурсів, їх оптимальне роз­міщення, а, отже, і ефективне використання. В Україні ринок праці ще повною мірою не виконує всіх своїх функцій, оскільки знаходиться ще на стадії розвитку.
Ринок праці обмежується певним економічним про­стором, який має чіткі територіальні, галузеві, демогра­фічні, соціальні, національні та інші параметри. Сегмен­тація ринку праці - це розподіл, розбивання ринку робочої сили на окремі групи за певними критеріями, залежно від поставленої мети вивчення, аналізу чи управління.
Сегментація ринку праці - це поділ працівників і робочих місць на замкнуті сектори, зони, які обмежують мобільність робо­чої сили своїми рамками.
Ознаками сегментації можуть бути:
- територіальне положення - регіон, місто, район тощо;
- демографічні характеристики - статевовіковий і сімейний склад населення;
- соціально-економічні характеристики - рівень освіти, про­фесійно-кваліфікаційний склад працівників, стаж роботи тощо;
- економічні критерії - розподіл покупців робочої сили за формами власності, за їхнім фінансовим станом; розподіл продавців робочої сили за рівнем матеріальної забезпече­ності та ін.;
- психографічні показники - особисті якості працівників, їх належність до певних верств і прошарків суспільства тощо; поведінкові характеристики - мотивація зайнятості та ін.
Великого значення набуває створення сегментів для тих, хто особливі потребує соціальної підтримки з боку держави. Це такі групи осіб з низькою конкурентоспроможністю, яким потрібна робота: молодь, що досягла працездатного віку, працівники по­хилого віку, інваліди, жінки з дітьми.
Сегментація ринку праці передбачає поділ ринку праці на дві частини: первинний і вторинний ринки праці.
Первинний ринок характеризується тим, що на ньому присутні «хороші роботи». Ознаками цього ринку є:
- стабільність зайнятості і надійність становища працівника;
- високий рівень заробітної плати;
- чітко визначені можливості для професійного росту (трудової кар`єри);
- використання прогресивних технологій, що потребують високої кваліфікації працівників;
- наявність ефективних профспілок.
Вторинний ринок праці - це ринок, на якому присутні «погані роботи», що характеризуються ознаками, прямо протилеж­ними первинним ринкам праці. Ознаками вторинного ринку є:
- велика плинність кадрів і нестабільна зайнятість;
- низький рівень заробітної плати;
- практично відсутнє просування по службових сходинках;
- використання застарілих і трудомістких технологій; - відсутність профспілок.
Причини такої сегментації полягають у тому, що виробничі технології, які застосовуються, визначають структуру робочих місць, і не всі вони потребують високої кваліфікац........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Авдєєв Л.Г. «Довготривале безробіття як соціально економічне явище» // Ринок праці та проблеми зайнятості, 2010, №1, с.5-7
2. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп-К.:Атіка, 2006. - 386 с.
3. Базілінська О. Я.Макроекономіка: Навч. посіб. - К.:Цент навчальної літератури, 2005. - 442с.
4. Близнюк В.В. «Ринок праці України та ризики його функціонування» // Економіка і прогнозування, 2009, №1, с. 121-135
5. Блог про фінансову кризу у світі //
6. Бюлетень Національного банку України, березень 2010
7. «Группа восьми» в цифрах, 2009, статистический сборник, Росстат М. 2009, 131с.
8. Гнибіденко Ф.і «Фінонсова-економічна криза: стан та перспективи її подолання» // Ринок праці та зайнятість насаленн, 2009, №1, с.11-16
9. Головне управління статистики в Хмельницькій області - ukr/index.htm
10. Жуков В.і. Трудові відносини на ринку праціі в Україні // Ринок праці та зайнятість населення, 2009, №2, c. 17-20
11. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 299с.
12. Карпіщенко О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книг», 2006 .- 264с.
13. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник.-К:Центр начальної літератури, 2004.-416с.
14. Лібанова Є.М. Ринок праці: навчальний посібник. - Київ: - Центр навчальної літератури, 2003. - 224с.
15. Лісовий А.В Мікроекономіка: Навчальнйи посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-208с.
16. Мазаракі А.А. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр. - К.: КНТЕУ, 2002. - 323 с.
17. Маршавін Ю.М. «Ринок праці України: від кризи до продуктивної зайнятості» // Ринок праці та зайнятість населення, 2010, №1, с. 17-21
18. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч.посібник. - К.:ВД»Професіонал», 2004.-394с.
19. Никоненко А. В. «Ринок праці європейських країн в умовах глобалізації та світової економічної кризи» // Вісник Бердянського університету менеджменту і бузнесу, 2010, №2, с.95-101
20. Офіційний веб-портал федерації професійних спілок України -
21. Офіційний сайт Держкомстату України -
22. Офіційний сайт міністерства зайнятості та соціальної політики -
23. Петюх В.М. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 288 с.
24. Пилипенко С. М., Л. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 358 с.
25. Піддубна, В. І. Рожко, Г. О. Писаренко, О. В. Титар. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2006, - 296 с.
26. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2007. - 703 с.
27. Рудий М.М Мікроекономіка: Навч.посібник.-К.:Каравелла; Видавець Піча Ю.В., 2008.-312с.
28. Соскін О.І «Фінансова економічні ризики розвитку України в умовах сучаної кризи» // Економіка і управління, 2009, №4, с.20-30
29. Тарлецкая Л. «Страны ОЭСР в международной статистике труда» // Мировая экономика и международные отношения, 2010, №1, с.47-53
30. Федоренко В.Г. «Ринок праці в України та економічні тенденції в умовах світової кризи» // Економіка і держава, 2010, №1, с. 4-5
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.