Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик « Договр майнового найму»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 27.2.2014. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………..3
I. Поняття договору майнового найму…………………………………5
II. Права та обоє язки сторін договору найму………………………...10
III. Припинення договору найму………………………………………14
IV. Різновиди договору майнового найму…………………………….19
ВИСНОВКИ…………………………………………………………....22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………….24

ВСТУП
Актуальність обраної теми “Договір майнового найму” можна пояснити тим, що наша країна вийшла на загальносвітові економічні підходи господарювання, тому такі питання як договір оренди, договір лізингу і т.п. є досить важливими для України.
Закон про оренду регулює організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних підприємств, їхніх структурних підрозділів, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна. Оренда майна інших форм власності регулюється положенням Закону про оренду, якщо інше не передбачено законодавством України та договором оренди.
Відповідно до Закону про оренду об’єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси підприємств або їхніх структурних підрозділів (філіалів, цехів, дільниць), окреме індивідуально визначене майно, наприклад: окремі будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інструменти, інші матеріальні цінності.
Законодавством встановлюються види цілісних майнових комплексів підприємств, які за характером своєї діяльності не можуть бути об’єктами оренди. Наприклад, діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї. Не можуть бути об’єктом оренди транспортні підприємства, які здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, підприємств, діяльність яких пов’язана з видобутком дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням та інша діяльність. Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992р. затверджений Перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається. До них належать радіотелевізійні передавальні центри та об"єкти, що становлять загальнодержавну систему зв’язку, а також об’єкти, що забезпечують зв’язком органи законодавчої та виконавчої влади, магістральні лінії електропередачі, магістральні трубопроводи та інші об’єкти.
В даній роботі ставлю перед собою мету дослідити в першу чергу такі питання як поняття договору майнового найму, права та обов’язки сторін такого найму, окремими питаннями розглянути особливості укладення та дотримання договорів оренди та лізингу.
Гадаю, що дана робота сприятиме кращому розумінню питань, пов’язаних з договорами майнового найму в Україні.


I. Поняття договору майнового найму
Договором визнається угода двох і більше осіб, яка спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовід­носин.
Договір є однією з найпоширеніших підстав виникнення зобовязань.
За договором майнового найму наймодавець зобовязується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату.
Договір майнового найму між громадянами на строк більше одного року повинен бути укладений у письмовій формі.
Найм (оренду) регулює гл.58 ЦК. За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобовязується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк (ст.759 ЦК) [17].
Договір найму (оренди) - це договір, за яким одна сторона (наймодавець, орендар) передає або зобовязується передати іншій стороні (наймачеві, орендатору) майно в користування за плату на певний строк, а наймач (орендатор) зобовязується вчасно вносити плату і повернути майно після закінчення строку договору.
Договір найму іменується також орендою. Кожний із різновидів договору найму (оренда, прокат тощо) має свої особливості.
Відмінність договору найму від інших договорів:
1) наймач одержує майно не у власність, а лише в тимчасове користування. За цією ознакою договір відрізняється від договору купівлі-продажу, за яким покупець майна стає його власником. Оскільки наймач є лише тимчасовим користувачем майна, то після спливу строку договору або у разі його дострокового розірвання він зобовязаний повернути взяте у найм майно наймодавцеві у справному вигляді;
2) предметом договору найму можуть бути лише індивідуально-визначені, неспоживні речі (нежилі приміщення, обладнання, машини тощо), що не знищуються в процесі їх використання, адже здане в найм майно підлягає поверненню. За цією ознакою договір найму (оренди) відрізняється від договору позики, за яким позичальник придбаває майно у власність і він зобовязаний повернути позикодавцеві таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості;
3) сплатний договір - за цією ознакою він відрізняється від договору позички.
Характеристики договору - двосторонній і сплатний. Згідно з новим ЦК може бути як консенсуальним, так і реальним.
Предмет договору найму. Коло майна, що може бути предметом найму, визначене у ст.760 ЦК. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму. Предметом договору найму можуть бути також майнові права.
Сторони в договорі. ЦК не містить спеціальних вимог до сторін договору найму - його учасниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Наймодавцями можуть бути як власники майна, так і уповноважені ними особи. Наймачами можуть бути як юридичні особи різних організаційно-правових форм і форм власності, так і дієздатні фізичні особи.
Форма договору. До форми договору найму застосовуються загальні правила про форму правочинів.
Строк договору. Згідно зі ст.763 ЦК договір найму укладається на строк, встановлений договором. Стаття не встановлює граничних строків договору майнового найму. Це дає сторонам можливість укладати договір на будь-який строк, що визначається ними. Разом з тим передбачено, що законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів майна.
Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк.
Отже, зобовязання за договором найму, укладеним на........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зобовязальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери. -К., 1998.
2. Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учебно-практ. пособ. - М., 2001.
3. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобовязань // Предпринимательство, хозяйство й право. - 2000. -№4. - С.21-27; №5. - С.22-30; №6. - С. 12-15.
4. Кисіль С. Проблемні аспекти лізингових угод // Предпринимательство, хозяйство й право. - 2000. - №7. - С.9-13.
5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. -- К., 2001.
6. Макашов Л. Плата за аренду недвижимого имущества // Право України. - 1997. - №3. - С.59-62.
7. Малышенко К. Проблеми зффективности договора лизинга в Украине // Предпринимательство, хозяйство й право. - 1998. -№5. - С.21.
8. Мороз М. Припинення і розірвання договору оренди майна державних підприємств // Вісник Академії правових наук України. -1999. - №3. - С.94-103.
9. Половко С. Проблеми правового регулювання оренди державного майна // Право України. - 1998. - №3. - С.51.
10. Руденко М. Девять отличий аренды и лизинга // Предпринимательство, хозяйство й право. - 1999. - №3. - С.32-35.
11. Руденко М. Существенные условия договора финансового лизинга // Предпринимательство, хозяйство й право. -- 1999. -№11. - С.16-21.
12 Рябко Л. Правовая природа договора лизинга // Право України. - 2000. - №1. - С.70-73.
13. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: 2-е вид. - К., 2003.
14. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя: 5-е изд. - Харьков, 2003. - С.393-465.
15. Стативка А. О договоре лизинга // Предпринимательство, хозяйство й право. - 1999. - №2. - С.9.
16. Утка В. Аренда предприятия как имущественного комплекса // Хозяйство й право. - 1999. - №2. - С.74-77.
17. Цивільний кодекс України: Коментар. - Харків, 2003.
18. Цивільне право України: Підручник / Є.О.Харитонов, Н.О.Саніахметова. - К.: Істина, 2003. - 776 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.