На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ФОРМУВАННЯ ПЗНАВАЛЬНОГО НТЕРЕСУ ШКОЛЯРВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 4.3.2014. Сдан: 2011. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………....3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО
ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ…………………..5
1.1. Вивчення поняття «пізнавальний інтерес» у науковій літературі……5
1.2.Вплив активних методів навчання на формування пізнавального
інтересу школярів………………………………………………………...8
1.3. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу учнів на
уроках математики.........................................................................................13
Висновки до розділу 1....................................................................................15
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКИ ПІЗНАВАЛЬНИХ УРОКІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ….16
2.1.Вивчення та аналіз проблеми в практиці роботи сучасної школи…...16
2.2. Дослідницька робота по формуванню пізнавального інтересу
учнів на уроках математики в 5 класі………………………………….19
Висновки до розділу 2.....................................................................................24
ВИСНОВОК………………………………………………………………………..25
Додатки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….26


ВСТУП

Актуальність дослідження. Нові завдання шкільної освіти в Україні, які спрямовані на гуманізацію та демократизацію всього навчально-виховного процесу в школі, визначають нові пріоритети навчання і виховання, потребують формування ініціативної особистості, здатної до раціональної творчої праці.
Головною метою виховання має бути формування індивідуально вираженої, всебічно розвинутої особистості. Ідея формування й розвитку особистості трактується як процес становлення людини-одиниці, яка поєднує в собі риси національного, загальнолюдського, суспільно-значущого та індивідуально-неповторного. Завдяки цьому, кожна людина реалізовує своє природне право бути оригінальною, неординарною індивідуальністю, бути самим собою, мати свій особистісний вияв. Особистість трактується як окрема індивідуальність, особа, тобто конкретна людина-одиниця, наділена властивими їй певними ознаками культури, особливостями здібностей, характеру, волі, свідомості, потреб, інтересів, вдачі й манер поведінки та неповторної людської долі.
Під вихованням розуміється певний цілеспрямований систематичний вплив на тіло, душу й розум дитини з метою прищеплення їй якостей здорової, розумної і порядної людини. Покликання освіти, навчання й виховання полягає в тому, щоб зберегти й помножити людське в людині і природне в природі, забезпечувати олюднення знань.
Отже, навчання і виховання ґрунтується на активній позиції учнів, їхній пізнавальній самостійності. Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний процес таких засобів активізації, як системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що сприяє зміцненню пізнавальних інтересів дітей.
Виховання у дітей стійких пізнавальних інтересів, їх розвиток завжди були актуальною проблемою, тому що від того, як активно учні вивчають навчальний матеріал залежить тільки від учителя, ефективності його роботи.
Саме тому обрана курсова робота «Активні методи навчання на уроках математики як засіб формування пізнавальних інтересів школярів» є актуальною.
Мета дослідження: розкрити суть, основні особливості активних методів навчання та виявити їх вплив на формування пізнавальних інтересів школярів.
Завдання дослідження:
? визначити сутність поняття «пізнавальний інтерес» у науковій літературі;
? проаналізувати особливості використання активних методів у процесі навчання;
? визначити педагогічні умови формування пізнавального інтересу учнів на уроках математики;
? розробити конспект уроку по формування пізнавального інтересу учнів на уроках математики.
Обєкт дослідження: активні засоби навчання.
Предмет дослідження: процес формування пізнавального інтересу за допомогою активних методів навчання.
Методи дослідження: спостереження за навчально-виховним процесом середньої школи, бесіди з учителями, теоретичний аналіз методичної літератури, навчальної програми, підручнику.
Структура та обсяг роботи: вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

1.1. Вивчення поняття «пізнавальний інтерес» у науковій літературі

Пізнавальний інтерес - це активне мотивоване емоційне ставлення субєкта до предмета пізнання, яке має систематично враховуватись і розвиватись у процесі навчання, оскільки безпосередньо впливає на формування і розвиток особистісної спрямованості дитини.
Найважливішим мотивом пізнавальної діяльності людини, який збуджує її до пошуку істини, є пізнавальний інтерес, який визначають як позитивне оцінне ставлення субєкта до своєї діяльності, вибіркову спрямованість людини на обєкт і явища навколишньої дійсності. Виховання у дітей стійких пізнавальних інтересів, їх розвиток завжди були актуальною проблемою, тому що від того, як активно учні вивчають навчальний матеріал, наскільки самостійно проходить їхня діяльність на уроці, залежить ефективність усієї роботи вчителя.
Проблема формування пізнавальної інтересу досліджувалась такими видатними педагогами як А.Дістервег, Я.Коменський, В.Сухомлинський. Розглядається вона і у дослідженнях О.Жоржик, О.Савченко, І.Шамової, Л.Шушори та інших вчених. Дослідники підкреслюють, що виховання активного ставлення до знань, науки взагалі й до навчальної діяльності зокрема неможливе без розвитку допитливості, потягу до знань, інтересу до пізнання. Суворі, категоричні вимоги, покарання, адміністративні заходи безсилі, якщо в дитини немає потреби навчатися, якщо пізнавальна діяльність для неї позбавлена життєвого змісту [23, с.80].
Пізнавальний інтерес активізує всі психічні процеси людини, на високому рівні розвитку, збуджує до постійного пошуку. Учені відзначають, що пізнавальні інтереси активізують розумову діяльність, впливають на зміни у способах її здійснення тощо.
Пізнавальний інтерес розглядають як основний мотив навчальної діяльності, як індивідуальну цінність кожного учня, пов’язану з його особистісним смислом . Школяру цікаво «пізнавати нове», «бачити свій рух в пізнанні», «проникати в науку».
М.Савчин стверджує, що пізнавальний інтерес - це виразна інтелектуальна спрямованість особистості на пошук нового у предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене ставлення до предметів, явищ, подій.
О.Савченко зазначає, що пізнавальний інтерес - це прагнення до знань, що виявляється в активному ставленні учня до пізнання сутнісних властивостей предметів і явищ дійсності [29, с.112].
В основі сучасних досліджень пізнавального інтересу лежать праці Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, А.О.Смірнова, Б.М.Теплова, В.М.Мясіщева, Л.В. Занкова, Д.Н. Узнадзе, Г.С. Щукіної та інших відомих психологів. Поняття інтересу трактується по-різному, інтерес виступає як вибіркова спрямованість особистості на ту чи іншу діяльність, як прояв емоційної та мислиневої активності, як своєрідний сплав емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, як структура, що складається з домінуючих потреб, як ставлення людини до світу. Таким чином, психологічне поняття «інтерес» характеризується багатогранністю свого змісту, форм прояву та ролі для становлення і життєдіяльності особистості.
Єдиним для всіх авторів у розумінні інтересу є поняття вибірковості, яке відображає сутність цього, у багатьох відношеннях загадкового і досі до кінця не вивченого явища. Через інтерес поновлюється зв’язок суб’єкта з об’єктивним світом. Та предметом інтересу для людини буває далеко не все, а лише те, що має для неї необхідність, значимість, цінність і привабливість. Чому людей, що живуть в одному й тому ж соціально-культурному економічному та побутовому середовищі, цікавлять різні об’єкти навколишнього світу? Чому діти, що виховуються в одній сім’ї або вчаться в одному класі, залюбки наслідують або відкидають досвід старших? Чому однакові педагогічні умови спонукають до різних висновків, дій, післядій і бажань? Відповісти на ці запитання науці вдалося поки що частково, головним чином на основі експериментальних спостережень, статистичного аналізу, вивчення психічних процесів та узагальнення тенденцій розвитку людського суспільства в цілому та окремих вікових груп дітей і ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Алексюк A.M. Загальні методи навчання в школі / A.M. Алексюк. - К.: Рад. шк., 1983. - 311 с.
2. Алексюк А.М. Взаємодія форм організації і методів навчання/ A.M.Алексюк // Рад. школа. - 1983. - № 7. - С. 8-15.
3. Ананьин С.А. Интерес по учению современной психологии и педагогики / С.А. Ананьин. - К., 2005. - 500 с.
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: [Общедидактический аспект] / Ю.К. Бабанский. - М., 1977. - 263 с.
5. Балаєва Н.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках у початкових класах / Н.І. Балаєва // Педагогіка і психологія. - 2004. - №2. - с.12.
6. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів школярів / Н.М. Бібік. - К.: Віпол, 2005. - 96 с.
7. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П.Волкова. - К., 2001. - 576 с.
8. Гордон Л.Д. Психологія і педагогіка інтересу / Л.Д. Гордон. - К.: Радянська школа, 1990. - 123 с.
9. Горощенко В.П. Методика преподавания. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ / В.П. Горощенко. - М., 1984. - 412 с.
10. Дубровина И.В. Возростная и педагогическая психология [Хрестоматия] / И.В. Дубровина. - М.: «Академия», 1998. - 319 с.
11. Заброцький М.М. Педагогічна психологія: [Курс лекцій] / М.М.Заброцький. - К.: МАУП, 2009. - 100 с.
12. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г.Здравомыслов. - М.: Политиздат, 2006. - 223 с.
13. Иванов В.Г. Развитие и воспитание познавательных интересов старших школьников / В.Г. Иванов. - Л.: ЛГУ, 2007. - 382 с.
14. Ильин Е.П. Мотивы человека: теория и методы изучения / Е.П. Ильин. - К.: Вища школа, 2008. - 292 с.
15. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. - СПб., 2006. - 512 с.
16. Киричук О.І. Навчальні інтереси молодших школярів / О.І. Киричук. - К.: Рад. Школа, 1982. - 128 с
17. Киричук О.Б. Виховання в учнів інтересу до навчання / О.Б. Киричук. - К.: «Знання», 2005. - 248 с.
18. Киричук О.Б. Основи психології / О.Б. Киричук. - К.: Либідь,2006. - 632 с.
19. Кислюк О. Співвідношення понять «мотив», «стимул», «потреба» та інтерес до навчання / О.Кислюк // Соціальна психологія. - 2004. - № 5. - с.109.
20. Коробов Е.Т. Активные методы обучения / Е.Т. Коробов. - Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. гос. ун-та, 1993. - 103 с.
21. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Костюк. - М.: Педагогика, 1998. - 304 с.
22. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. - К.: Рад. Школа, 1989. - 608 с
23. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: [Навч. Посібник] / В.С.Лозниця. - К.: КНЕУ, 2009. - 288 с.
24. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А.К. Маркова. - М.: Просвещение, 2006. - 196 с.
25. Нові технології навчання: [Наук.-метод. зб.]. - К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2000. - [Вип. 27.; Вип. 28].
26. Петровский А.В. Психология. Словарь / А.В. Петровский. - М.: Политиздат, 2000. - 494 с.
27. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2009. - 720 с.
28. Рубинштейн М.М. Воспитание читательских интересов у школьников / М.М.Рубинштейн. - М.: Учпедгиз, 1990. - 214 с.
29. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів / О.Я. Савченко. -К.: Рад. Школа, 1982. - 176 с.
30. Щукина Г.И. Психологические проблемы формирования познавательных интересов учащихся / Г.И. Щукина. - М., 1988. - 208 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.