Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Специфка перекладу суспльно-полтичних реалй

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.3.2014. Сдан: 2012. Страниц: 49. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення мовних реалій . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Визначення поняття мовної реалії у сучасному перекладознавстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Класифікація мовних реалій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Основні характеристики суспільно-політичних реалій . . . . . . Розділ 2. Особливості перекладу англійських реалій українською мовою 2.1. Засоби перекладу англійських мовних реалій . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Аналіз засобів перекладу суспільно-політичних реалій з англійської мови на українську . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Додаток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 8 12 17 17 22

ВСТУП


Темою даного дослідження є «Специфіка перекладу суспільно-політичних реалій».
Актуальність дослідження даної проблеми полягає у тому, що проблема перекладу реалій вважається однією з найголовніших та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Якщо мовне і культурне розмаїття сьогодні визначене як багатство цивілізації, то саме переклад працює на його збереження. Переклад виступає як засіб захисту національних мов і культур, даючи імпульси для їхнього саморозвитку і водночас зберігаючи їх від надмірного іншомовного впливу. Перекладаючи текст з іноземної мови, який відображає національно-культурні стереотипи людських відносин, звичаїв і подій, перекладачу необхідно використовувати ресурси знання рідної мови, уявляти, як були б названі рідною мовою ті чи інші явища, якщо б вони існували в житті його народу. Коли у перекладача є правильне уявлення про реалію та її контекстуальне використання, йому легше знайти адекватний відповідник цієї реалії в перекладі. Проблемою визначення мовних реалій та специфікою їх перекладу займалися такі визначні вчені-лінгвісти як Вайсбурд М.Л., Виноградов В.С., Власов С.І., Жомнір О.В., Зорівчак Р.П., Коптілов В.В., Соболєв Л.Н., Федоров A.B., Флорин С.П., Чернов Г.В., Рецкер Я.І. та інші, але ці питання залишаються актуальними й зараз.
Об’єкт дослідження - мовні реалії англійської та української мов.
Предмет дослідження - засоби перекладу мовних реалій з англійської мови на українську.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу суспільно-політичних мовних реалій з англійської мови на українську.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань дослідження:
1) визначити зміст поняття мовної реалії та її структуру;
2) розглянути класифікації мовних реалій;
3) з’ясувати основні особливості суспільно-політичних мовних реалій;
4) дослідити засоби перекладу англійських мовних реалій;
5) зробити кількісний аналіз засобів перекладу суспільно-політичних мовних реалій з англійської мови на українську.
Методи дослідження:
? опрацювання наукових джерел, присвячених вивченню мовних реалій;
? порівняльний аналіз підходів, що існують у сучасному перекладознавстві, до проблем перекладу мовних реалій;
? узагальнення досвіду вивчення проблем перекладу мовних реалій;
? кількісний аналіз отриманих результатів.
Наукова новизна дослідження полягає у визначенні місця реалії в системі безеквівалентної лексики, у систематизації наукових знань про реалію як безеквівалентну одиницю будь-якої мови.
Практична цінність роботи полягає у дослідженні особливостей перекладу мовних реалій, зокрема ретельному аналізі засобів перекладу суспільно-політичних реалій українською мовою. Результати такого дослідження можуть виявитися корисними у перекладацькій діяльності та на заняттях з практики перекладу.
У першому розділі роботи розглянуто поняття реалії у перекладознавстві, її структура; класифікації мовних реалій; основні характеристики суспільно-політичних мовних реалій.
У другому розділі роботи визначено специфіку перекладу мовних реалій та розглянуто засоби відтворення суспільно-політичних реалій при перекладі. Під час дослідження особливостей перекладу мовних реалій українською мовою було складено словник суспільно-політичних реалій та зроблено кількісний аналіз засобів їх перекладу.
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ РЕАЛІЙ


1.1. Визначення поняття мовної реалії у сучасному перекладознавстві


Переклад реалій - це частина великої та важливої проблеми передачі національної та історичної своєрідності.
Реалію як перекладознавчий термін, як компонент вивчено ще недостатньо. Не досліджено лінгвістичної сутності реалії, не випрацьовано чітких критеріїв її ідентифікації; експлікація реалій у вітчизняній і зарубіжній лексикографічній практиці здійснюється емпірично.
Слово «realia» за походженням є формою множини жіночого роду пізньолатинського прикметника realis, що перетворився в іменник однини. Це слово у не зовсім точному значенні набуло універсальної чинності у філологічній літературі ХІХ і першої половини ХХ століть загалом для позначення матеріальних предметів та національних звичаїв. Частота вживання його зросла з утвердженням реалізму. Так, Б.О. Ларін у семантичних етюдах «Про різновиди художнього мовлення», навівши вислови «тупая смертельная бедность», «тупые движения», «продажа книг идёт тупо», зазначає: «У всіх трьох випадках слово «тупой»… не обов’язкове, навіть несподіване для цієї реалії, але незамінне як вираз модальної якості думки» [13 , с. 25].
У перекладознавчих працях лексема «реалія» як термін з’явилася у 40-х роках. Його уперше вжив А. Федоров (його діяльність склала цілу епоху в історії радянського перекладознавства) у праці «Про художній переклад» (1941), але для того, щоб позначити не лексему, а національно-специфічний об’єкт [24]. Характеризуючи працю перекладача, автор зазначає: «Але водночас - це діяльність, що вимагає певних знань, не тільки практично-мовних, а й літературознавчих і історико-лінгвістичних, не кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що дозволяє… усвідомити… історичні і географічні реалії і т. ін., одним словом, уміти орієнтуватися в будь-якому тексті» [23]. У подальших працях дослідник, що зробив чимало для вивчення реалій, для обґрунтування їхньої класифікації та способів відтворення їхніх функцій у перекладі, залишився вірний такому розумінню терміну «реалія». В останньому виданні книжки «Основи загальної теорії перекладу: Лінгвістичні проблеми» (1983) А. Федоров дещо уточнює дефініцію реалії: ідеться не просто про «слова, що позначають реалії», а про «слова, що позначають національно-специфічні реалії суспільного життя і матеріального побуту» [24, с. 185 ].
Згідно з визначенням О.С. Ахманової, реалії - це «в класичній граматиці всілякі чинники, що вивчаються зовнішньою лінгвістикою, такі, як державний устрій країни, історія і культура даного народу, мовні контакти носіїв даної мови і тому подібне з точки зору їх віддзеркалення в даній мові» [1, с. 381].
За визначенням Г.Д. Томахіна, реалії - це «назви властивих лише певним націям і народам предметів матеріальної культури, фактів історії, державних інститутів, імена національних і фольклорних героїв, міфологічних істот тощо» [23, с. 13].
В українському перекладознавстві термін «реалія» вперше вжив О. Кундзіч у праці «Перекладацька мисль і перекладацький недомисел» (1954), підкреслюючи при цьому неперекладність реалій: «Я схильний вважати народні пісні аналогічними реаліями даного народу, що, як правило, не перекладаються» [17, с. 76 ].
Словом «реалія» позначають предмет, річ, яка матеріально існує або існувала, нерідко пов’язуючи це слово за змістом з поняттям «життя» [5].
Значним поступом в опрацюванні реалій в українському перекладознавстві є праці В. Коптілова. У визначенні реалій учений акцентує передусім чинник міжмовного зіставлення. Так, у праці «Актуальні питання українського художнього перекладу» В. Коптілов називає реаліями «слова, що позначають предмети та явища, невідомі мові перекладу» [14].
З цього твердження випливає й той факт, що слова можуть бути реаліями в одній мові, але не бути такими в іншій. Наприклад, у Великобританії, як і у нас, є проїзні квитки, а у США їх немає. Отже, стосовно американського варіанту англійської мови наш «проїзний квиток» - реалія, а стосовно британського варіанту - ні.
З погляду семантики реалії, завдяки наявності в їхньому семантичному континуумі метамовної інформації про закріплення за «своїм» мовним колективом, збігаються частково з діалектизмами. Як і діалектизми, вони надають мовленню певного колориту, формують мовну характеристику літературних персонажів. Але принципова розбіжність між ними і діалектизмами полягає у тому, що географічна інформація реалій зв’язана з позначуваним предметом, це інформація про специфічні предмети та явища певного географічного ареалу. Місцева маркованість діалектизмів - це інформація про специфічні мовні засоби позначення загальновідомих предметів [20].
Вживається у філологічній літературі і термін «діалектні реалії». Його розуміють подвійно, позначаючи ним слова, що називають предмети і явища вузького ареалу, або ж діалектні регіональні назви для предметів чи уявлень загальнонародних.
Як вважає Полюжин М.М., певну близькість з семантичного та стилістичного боку мають реалії з термінами - мовними знаками, які репрезентують наукові поняття спеціальної професійної галузі знань. Їхня кореляція полягає в тому, що інколи термін збігається з реалією, тобто існують терміни-реалії [22]. Наприклад, pitch - подача у бейсболі. Це свого роду термін, та оскільки на Україні немає такого виду спорту, то це реалія. Як і реалії, терміни можуть набувати переносного значення, це один із активних процесів у сучасних мовах.
За походженням терміни і реалії різняться між собою. Реалії виникають переважно в народній гущі, а терміни створюють учені та спеціалісти-практики, часто на основі елементів з латинської та грецької мов або шляхом свідомого переосмислення звичайних «неспеціалізованих» слів. Сукупність термінів з певної галузі створює єдине ціле - терміносистему. Опис значення терміна тотожний самому його значенню, у реалії ж можна виділити при описі окремі аспекти [9].
Терміни і реалії по-різному стають широковідомими: терміни як назви певних предметів починають часто вживатися з поширенням цих предметів, в науці це зв’язано з процесом обміну науковою інформацією. Реалії проникають в інші мови завдяки художньому перекладу і засобам масової комунікації. Головна розбіжність між ними - сфера їхнього вжитку, функціонально-стилістичний критерій: терміни найширше вживаються у мові науки, вони - основа всіх терміносистем. Реалії переважають у художніх текстах, усному мовленні. Деколи реалія як словосполучення складається з компонентів, які самі не є реаліями [10].


1.2. Класифікація мовних реалій


Ми розглянули поняття реалії, її структуру, але для більш повної характеристики доцільно розглянути типи реалій. Вченими, зокрема такими як Р. Зорівчак, С. Влахов і С. Флорин, А. Реформатський, В. Іванов, А. Супрун, В. Крупнов, запропоновано різнотипні класифікації реалій, досліджено труднощі, пов’язані з адекватним перенесенням у перекладний текст всього масиву культурної інформації, закодованої в реаліях, що містяться в першотворі, та намічено можливі шляхи подолання цих труднощів. На наш погляд, найкращою класифікацією реалій є класифікація Власова С.І. та Флорина С.П., які розглянули реалії під різними кутами зору [2]. Класифікація реалій має на їх погляд:
1) поділ за предметною ознакою;
2) поділ за місцевою ознакою (в залежності від національної та мовної залежності).
За предметною ознакою мовні реалії розподіляються на:
1. Географічні реалії:
1) найменування об’єктів фізичної географії, в тому ж числі й метеорології: степ, прерія, сопка, солончак, торнадо;
2) найменування географічних об’єктів, пов’язаних з діяльністю людини: польдер, крига, язовір, грид, арик;
3) найменування ендеміків: ківі, снігова людина, піщундська сосна, секвоя;
2. Етнографічні реалії:
1) Побут:
а) їжа, напої, побутові заклади тощо: щі, чебуреки, кумис, ель, сидр; таверна, пиріжкова, бістро, сауна, драгстор;
б) одежа (включно взуття, головні убори тощо) і прикраси: кімоно, сарі, рукавички, лапті, сомбреро, кокошник, фібула, верик;
в) житло, меблі, посуд тощо, обладнання: хата, юрта, дівчача, горниця, обрік, амфора, кубишка;
г) транспорт (засоби та водії): рикша, кеб, ландо, пірога, ямщик, кебмен, гондольєр;
д) інше: сакви, махорка, будинок відпочинку, путівка, кізяк;
2) Праця:
а) люди праці: передовик, бригадир, фермер, грум, консьєржка;
б) знаряддя праці: кетмень, мачете, бумеранг, ласо, чуберка;
в) організація праці (включно господарства): колгосп, ранчо, гільдія, лапаз, манд........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.