На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Аудит грошових коштв цнних паперв ФГ «Владам» Жовтневого району»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 25.3.2014. Сдан: 2010. Страниц: 52. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ І. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ…………………………………………………..6
1.1.Законодавчо-нормативні аспекти аудиту грошових коштів…………………6
1.2.Теоретичні аспекти аудиту грошових коштів…….. ………………………....9
РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФГ «ВЛАДАМ» ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗОН РИЗИКУ ПО ОПЕРАЦІЯМ З ГРОШОВИХ КОШТІВ….……………………….16
2.1. Фінансово-економічна характеристика ФГ «Владам»……………………....16
2.2.Визначення основних зон ризику по операціям з грошовими коштами…………………………………………………………………………….22
РОЗДІЛ ІІІ. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ФГ «ВЛАДАМ» ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ…………………………………………………………29
3.1. Переддослідна стадія аудиту……………..…………………………………..29
3.2. Особливості перевірки обліку грошових коштів…………………………..32
3.3.Формування аудиторського висновку та оформлення звіту з аудиту грошових коштів………………………………………..………………………….40
3.4. Шляхи вдосконалення аудиту грошових коштів…………………………….44
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………......47
СПИСОК ВИКОРИСТВНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..49


Вступ
Гроші - одне з найдавніших явищ суспільства - відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
Гроші - це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості.Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.
На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємствавиживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялося достатньої уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і формування кінцевих результатів його господарської діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.
Метою курсової роботи є більш детальне вивчення природи грошових коштів підприємства, а саме зясування поняття, принципи, систему грошових коштів; організації обліку грошових коштів; здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання грошових коштів у касі підприємства і на розрахункових рахунках, дослідити питання контролю та аудиту грошових коштів, а також аналізу грошових потоків.
Для досягнення цієї мети вирішуються, зокрема, такі задачі:
· розглядаються сутність грошей, їх функції та механізм впливу на економічні процеси;
· вивчено правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні;
· проаналізовано нинішній стан досліджуваного підприємства ФГ «Владам» Жовтневого району;
· наведено основні вимоги щодо організації готівкових та безготівкових розрахунків на підприємствах України;
· приділено увагу питанню порушення законодавства з готівкового обігу та, відповідно, відповідальності за такі порушення;
Обєктом дослідження є діяльність підприємства ФГ «Владам».
Предметом дослідження є методологічні аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів.
Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу: математико-статистичні, методи економічної статистики, методи фінансового аналізу, прийоми групування, порівняння.
При написанні курсової роботи були використані нормативно-правові документі, періодичні видання, книги, інтернет-ресурси, а також внутрішні документи ФГ «Владам».

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
1.1.Законодавчо-нормативні аспекти аудиту грошових коштів
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового напряму. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N996-XIV зі змінами та доповненнями (далі - Закон про бухоблік) [4, с. 5-17].
Відповідно до якого бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Відповідно складання фінансової звітності - бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період є завершальним етапом бухгалтерського обліку.
У звязку з цим необхідно визначити коло користувачів звітністю, рішення яких впливатимуть на підприємство та інформаційні потреби яких зумовлюватимуть застосування при аналізі тих чи інших прийомів і показників. Згідно зі ст. 14 Закону про бухоблік) [4, с. 15] підприємства зобовязані надавати фінансову звітність таким категоріям користувачів:
- органам, до сфери управління яких вони належать;
- трудовим колективам на їх вимогу;
- власникам (засновникам) відповідно до засновницьких документів;
- органам виконавчої влади;
- іншим користувачам відповідно до законодавства.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Щоб фінансова звітність задовольняла інформаційні потреби різних категорій користувачів, вона повинна складатися відповідно до певних принципів, які викладені у ст. 4 Закону про бух облік [4, с. 7-8]. Бухгалтерський облік і фінансова звітність базуються на таких принципах:
· обачливість - застосування у бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобовязань і витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
· повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатні вплинути на рішення, які приймаються на її основі;
· автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відділена від його власників, у звязку з чим особисте майно і зобовязання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
· послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством вибраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і має бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
· безперервність - оцінка активів і зобовязань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
· нарахування та відповідність доходів та витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
· превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не тільки виходячи з юридичної форми;
· історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво і придбання;
· єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
· періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності. Цей принцип спрямовано на забезпечення зіставлюваності показників фінансової звітності підприємства у часі. Якщо фінансова звітність не зіставляється на постійній основі, то осмислене порівняння показників за різні періоди часу по суті неможливе.
Згідно з вимогами ст. 11 Закону про бухоблік [4, с. 14] фінансова звітність підприємства включає:
1) Баланс (форма № 1);
2) Звіт про фінансові результати (форма № 2);
3) Звіт про рух грошових коштів (форма № 3);
4) Звіт про власний капітал (форма № 4);
5) Примітки до звітів (форма № 5).
Форми та порядок складання цих звітів містяться відповідно у П(С)БО 2 - П(С)БО 5, затверджених наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 [4, с. 12], а вимоги до змісту інформації, що наводиться у Приміткам до звітів, містяться у всіх П(С)БО.

1.2.Теоретичні аспекти аудиту грошових коштів
Гроші - одне з найдавніших явищ суспільства - відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
Гроші - це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці [18, с. 120].
Гроші - це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати.
Гроші - це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.
Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Прикладом такого підходу може бути характеристика суті грошей в підручнику "Економікс" Макконнела та Брю [44, с. 380]. На питання "що таке гроші?" автори підручника дають відповідь: "Гроші є тим, що вони роблять. Все те, що виконує функції грошей, є грішми".
Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися.
Різноманітність і складність виробничих відносин, які втілюються в грошах, визначають множинність форм прояву самих грошей. Кожна з таких форм одержала назву функції грошей. Функція грошей - це певна дія чи "робота" грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.
Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них.
Міра вартості - це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
Це відбувається тому, що у товарах і грошах втілена абстрактна праця, причому певна її кількість. Тому за допомогою грошей відбувається порівняння вартості різних товарів. Вартість товарів, виражена у грошах, є його ціною. Щоб визначити вартість товарів у грошах, треба певну кількість грошового матеріалу прийняти за одиницю. Вона називається масштабом цін. У різних країнах за грошову одиницю були прийняті різні вагові кількості грошового металу.
Масштаб цін встановлює держава в законодавчому порядку, тоді як функцію міри вартості гроші виконують обєктивно. Масштаб цін не залежить від зміни вартості грошового металу, бо він є фіксованою ваговою кількістю металу.
Гроші як міра вартості широко використовуються як рахункові, як одиниця рахування. За їх допомогою можна надати кількісного виразу всім економічним процесам і явищам на мікро- і макрорівнях, на всіх стадіях процесу суспільного відтворення, без чого неможлива їх організація й управління [25, с. 265].
Всі звичайні товари, надходячи до сфери обміну, шукають собі грошовий еквівалент, який представлений там готовністю субєктів ринку купити відповідні товари. У зіткненні сторін - бажання продати і готовність купити - визначається в кінцевому підсумку мінова вартість товару чи сума грошей, якою товар оцінюється на ринку та яка задовольняє обох субєктів операції. До цього й зводиться економічний зміст вираження вартості за допомогою грошей в сучасних умовах.
Функцію міри вартості гроші виконують ідеально. Виробник заздалегідь, до появи з товаром на ринку, визначає ціну, за якою вигідно продати його. Але й при зустрічі з покупцем на ринку, де остаточно вирішується ціна товарів, наявність грошей у будь-якій формі не обовязкова. Продаж взагалі може відбуватися в борг, під майбутні гроші, але ціна визначається в момент операції купівлі-продажу. Тим більше не потрібна наявність реальних грошей при встановленні товарних цін державними органами. Проте вони повинні мати чітке уявлення про мінову вартість грошей, яка фактично склалася і діє на ринку, щоб установити ціну, адекватну вартості товару.
Другою за значенням є функція грошей як засобу обігу. У цій функції гроші служать засобом реалізації товарів, виступають посередником у їх обміні. Цю функцію можуть виконувати лише реальні гроші, тобто наявні золоті монети, зливки і т.д., або їх паперові замінники.
Паперові гроші не мають власної вартості (за винятком вартості паперу і обробки), а тому, як і неповноцінні монети, вони є символами вартості. Держава, випускаючи паперові гроші, надає їм примусовий курс у законодавчому порядку і використовує їх як замінник повноцінних грошей.
Обмін товарів за допомогою грошей в цій функції здійснюється за схемою „Т - Г - Т".
Гроші як засіб обігу забезпечують перебіг товарів від виробника до споживача, після чого товари виходять із сфери обігу. Проте самі гроші залишаються в обігу, переходячи від одного субєкта до іншого.
З розвитком ринкових відносин і сфери використання грошей як засобу обігу розвивались і розширювалися вимоги до них.
У сучасних умовах використання грошей як засобу обігу здійснюється переважно в роздрібній торгівлі, при наданні послуг населенню, в міжнародній торгівлі та ін. Проте і в цих сферах поступово звужується використання функції засобу обігу завдяки проникненню сюди кредитних відносин.
Функцію засобу нагромадження гроші виконують, якщо за обміном товару на гроші не настане обмін грошей на товар і гроші залишать сферу обігу і утворять скарб [55, с. 211].
Процес виробництва зумовлює необхідність нагромадження грошей і тимчасового вилучення засобів і предметів праці має накопичувати достатню суму грошей, а тому тією чи іншою мірою він виступає збирачем скарбів. При цьому можуть нагромаджуватись не тільки золото чи срібло, а й металеві та паперові знаки грошей.
У сучасних умовах сфера функціонування грошей як засобу нагромадження вартості розділилася на дві частини. У тій із них, де нагромадження вартості зумовлюється потребами розширеного відтворення, оборотом капіталу, має конкретно-цільове призначення і є відносно короткочасним, цю функцію гроші виконують у формі знаків вартості. У тій же частині, де нагромаджується абсолютне багатство, необхідне за межами усталеного процесу суспільного відтворення, воно носить форму скарбу й обслуговується дійсними грошима - золотом.
Гроші, що виконують........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

? Про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.84 р. № 8073-Х // Бібліотека законодавства / Укладач Л. Мар горська. - Х.: Фактор, 2002. - 230 с.
? Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV // Бухгалтерський облік: нормативна база / Укладач О. Піроженко. - Х.: Фактор, 2002 р. - с. 5-17.
? Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею чи втратою дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і валютних цінностей: Закон України від 06.06.95 р. № 217/95-ВР // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436 у редакції Указу Президента України від 11.05.99 р. № 491/99 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.96 р. № 51 (з урахуванням наказу Державного комітету статистики України від 27.07.98 р. № 263) // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, доведені наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116 // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 вересня 2003 року № 440 „Про затвердження форми Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання вказаного Звіту"// [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? Закон Украіни „Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889-IV // [Электрон. ресурс]. - Режим доступу: ЛІГА:Закон Професіонал 7.4.2 Copyricht: ІАЦ „ЛІГА"1994-2002.
? 1С:Предприятие версия 7.7. Руководство пользователя, Коллект. авторов., под ред. Алексеева А. - М.: Фирма "1С", 1999. - 520 с.
? 1С:Предприятие. Версия 7.7. Комплексная конфигурация „Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры для Украины". Описание. - М.: Фирма "1С", 2001. - 648 с. (356-365)
? Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т. Балабанова .-СПб.; М.; Х.; Минск: Питер, 2001.-254 с. - (Крат. курс)
? Белуха, Н.Т. Аудит: Учебник: Для студентов экон. спец. вузов.-К.: Знання, 2000.-772 с.
? Борщ Н. Касові операції. - Х.: Фактор, 2002. - 280 с.
? Вареня, В.О. Ревiзiя касових, розрахункових i кредитних операцiй // Свiт бух. облiку .- 1998.- № 7-8.- C. 75-82.
? Васюренко, О.В. Банкiвський менеджмент: Посiбник [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Васюренко.-К.: Академiя, 2001.-317 с..-(Альма-Матер).
? Гайдай Н., Черная С. Методика операционной проверки денежных активов торговых предприятий // Бухгалт. учет и аудит.- 2002.- № 5.- С. 43-47; № 6.- С. 38-46.
? Годовая финансвая отчетнсоть. Спецвипуск, 2005, № 12 (газета „Налоги и бухгалтерський учт"), 104 с.
? Гуйда, Л. Нашла касса на инвентаризацию // Дебет-кредит: Прил. к газ. "Галиц. контракти".- 2001.- № 21.- C. 25-30.
? Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Под ред. Е.Ф. Жукова.-М.: ЮНИТИ, 2000.-624 с..-Библиогр.: с. 617.
? Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др.; Под общ. ред. В.Лукашевича - М., 1996. - 612 с.
? Iзмайлова, К.В. Фiнансовий аналiз: Навч. посiб. [для студ.] / К.В. Iзмайлова; Межрегiон. акад. упр. персоналом.-К., 2000.-147 с.
? Завгородний, В.П., Савченко, В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка.-К.: Блиц-Информ, 1996.-832 с.
? Згурский, О. Урок 17. Касса и кассовые операции // Дебет-кредит.-2001.- № 32.- С. 30-35.
? Згурский, О., Пантелеев, В. Урок 16. Касса и кассовые операции. Оплата труда // Дебет-кредит: Прил. к газ. "Галиц. контракти".- 2001.- № 24.- C. 37-51.
? Иванов, В.М. Деньги и кредит: Курс лекций / В.М. Иванов; Межрегион. акад. упр. персоналом.-2-е изд., стер.-К., 2001.-231 с.
? Каморджанова Н.А., Карташова И.В. Бухгалтерский учет в схемах и рисунках: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 429 с.
? Касса и кассовые операции. Регистраторы расчетных операций / Подгот. О. Згурский // Дебет-кредит. Шк. бухгалтера.- 2002.- № 6.- C. 83-96.
? Касса и кассовые операции: Шпаргалка // Дебет-кредит. Шк. бухгалтера.- 2002.- № 11.- С. 114-124.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.