Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Облк власного капталу.ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВН ТА ТЕОРЕТИЧН АСПЕКТИ ОБЛКУ ВЛАСНОГО КАПТАЛУ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 26.3.2014. Сдан: 2010. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ 4
Розділ1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 6
1.1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку власного капіталу 6
1.2. Теоретичні аспекти обліку власного капіталу 7
Розділ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 11
СПТ «урожай» братського району миколаївськох області 10
Розділ 3. СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СПТ «урожай» братського району миколаївськох області 23
3.1. Облік статутного капіталу 23
3.2. Облік додаткового капіталу 27
3.3. Облік резервного капіталу 29
3.4. Облік вилученого та неоплаченого капіталу 31
3.5. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) 33
3.6. Шляхи вдосконалення обліку власного капіталу 35
Висновки 41
Література 44
Додатки……………………………………………………………………………...45

Вступ

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних субєктів господарської діяльності, які зобовязані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. Законом передбачено:
1) державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку і звітності;
2) застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та не суперечать міжнародним стандартам;
3) розробка галузевими міністерствами та іншими органами виконавчої влади методичних рекомендацій щодо застосування національних П(С)БО відповідно до галузевих особливостей;
4) напрямки діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку тощо.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
створення єдиних правил ведення бухгалтерською обліку та складання фінансової звітності, які є обовязковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів;
удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Отже, актуальність теми дослідження полягає в тому, що запровадження в економічне життя України ринкових відносин, провокує до розвитку окремих фірм не державного характеру, що в свою чергу вимагає грамотної політики в галузях управління цими фірмами, це стосується і обліку результатів діяльності підприємств. Так як попередня вітчизняна наука розглядала вищезазначені проблеми з точки зору планової економіки, то й відповідно управлінські питання розглядались під призмою класового підходу, а, отже, створення нового підходу - актуалізація та модернізація управлінських питань стоять відкритими. В курсовій роботі робляться спроби зробити аналіз методів та шляхів обліку власного капіталу у суспільстві з ринковою економікою, використовуючи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід.
Метою курсової роботи є розгляд проблеми обліку власного капіталу.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є проблеми бухгалтерського обліку.
Предметом дослідження є облік власного капіталу підприємства.

Розділ 1. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
1.1. Законодавчо-нормативні аспекти обліку власного капіталу
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних субєктів господарської діяльності, які зобовязані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. Законом передбачено:
1) державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку і звітності;
2) застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та не суперечать міжнародним стандартам;
3) розробка галузевими міністерствами та іншими органами виконавчої влади методичних рекомендацій щодо застосування національних П(С)БО відповідно до галузевих особливостей;
4) напрямки діяльності Методологічної ради з бухгалтерського обліку тощо.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
створення єдиних правил ведення бухгалтерською обліку та складання фінансової звітності, які є обовязковими для всіх підприємств, гарантують і захищають інтереси користувачів;
удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал":
1.Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.
2.Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3.Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).
4.Метоюскладаннязвітупровласний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
5.Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).
6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

1.2. Теоретичні аспекти обліку власного капіталу
Поява поняття “власний капітал” в бухгалтерській термінології має обєктивний характер, в основі якого лежить узагальнення багатовікової практики бухгалтерського обліку. Його історичний огляд вказує на глибокий генезис і широту підходів до трактування власного капіталу як економічної категорії. Для наукового визначення власного капіталу розглянуто випадки, коли поняття “власний капітал” розглядається на макроекономічному рівні і особлива увага зосереджена на мікроекономічному, тобто на власному капіталі в бухгалтерському обліку. Серед науковців немає єдності щодо визначення поняття “власний капітал”, у зв’язку з чим уточнено це поняття.
Власний капітал - це загальна вартість власних засобів підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів.
Розраховується сума власного капіталу як частина в активах, що залишається після вирахування його зобов’язань.
Дослідження власного капіталу потребує з’ясування сутності капіталу. Найважливішими аспектами розкриття сутності капіталу є економічний, юридичний, обліковий (рис. 1).


Рис. 1. Трактування капіталу в трьох аспектах

Капітал має юридичне і економічне значення. Юридичне значення капіталу полягає передусім в тому, що його розмір визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які суб’єкт господарювання має за своїми зобов’язаннями. Економічна роль власного капіталу полягає в забезпеченні підприємства власними фінансовими ресурсами, необхідними як для початку, так і для продовження реальної господарської діяльності. Саме такий підхід до розуміння статутного капіталу був виключений в адміністративно-регульованій економіці. Розглядаючи економічну сутність, потрібно відмітити найважливіші характеристики капіталу, які полягають у тому, що він виступає основним чинником виробництва; характеризує фінансові ресурси підприємства, які приносять прибуток; використовується як головне джерело формування добробуту його власників; є головним виміром ринкової вартості підприємства. Його динаміка є важливим показником ефективності господарської діяльності.
Слід зазначити, що сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників фірми. На суму власного капіталу суттєво впливають усі умовності бухгалтерського обліку, що були застосовані при оцінці активів і кредиторської заборгованості, і вона може лише випадково співпадати із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.
Разом з тим, власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
1) довгострокового фінансування - знаходиться у розпорядженні підприємства необмежено довго;
2) відповідальності і захисту прав кредиторів - відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;
3) компенсації понесених збитків - тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;
4) кредитоспроможності - при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.
5) фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;
6) самостійності і влади - розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;
7) розподілу доходів і активів - частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.
Як правило, підприємство створюється з метою отримання прибутку. Реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.
Згідно з фінансовою концепцією збереження капіталу прибуток заробляється підприємством (а, відповідно, зберігається та нарощується його капітал) тільки за умови, що сума чистих активів на кінець періоду перевищує суму чистих активів на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього періоду.
Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).
Власний капітал складається із:
· статутного капіталу;
· пайового капіталу;
· додатково вкладеного капіталу;
· іншого додаткового капіталу;
· резервного капіталу;
· нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
· неоплаченого капіталу;
· вилученого капіталу.
Для реальної оцінки показника власного капіталу сума неоплаченого капіталу , вилученого капіталу та непокритого збитку підприємства віднімається при визначенні підсумку власного капіталу в балансі підприємства.


Розділ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СПТ «урожай» братського району миколаївськох області

Приватне с\г підприємство «Урожай» розташоване в селищі Братське, Братського району Миколаївської області на відстані 100-110 км від обласного центру. Організаційно-економічна характеристика підприємства повязана з економічною ефективністю виробництва та реалізацією продукції, впливає на характер, виробництва, фінансовий стан економіки господарства тощо.
Загальна інформація
Назва установи: СПТ «Урожай»
Тип установи : виробник сільськогосподарської продукції
Рівень підпорядкованості: районний
Форма власності : приватна
Керівник : Куліш І.О.
Посада керівника : директор
Спеціалізація установи : Вирощування рослинницької продукції
Ідентифікаційний код: 03765453
Місцезнаходження : с.м.т. Братське Братського району Миколаївської області
Поштовий індекс : 57401
Поштова адреса: Миколаївська обл., Братський район, с.м.т. Братське, вул. Леніна 56
С\г виробництво в Укра........


Література

Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. К.: Либідь, 2000. - 692 с.
Бухгалтерский учет в торговле: Учеб для студентов / Я.В.Соколов, А.Д.Зыков, А.П.Капралов и др. - 2-е изд. - М.: Экономика, 1986. - 432 с.
Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. 2-е вид. - Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 608 с.
Голов С. Звіт про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №4. - С. 3-15.
Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. - К.: Либідь, 2000. - 567 с.
Грабова Н.Н. Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.
Губачова О. Звіт про власний капітал // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - №4. - С. 32-39.
Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001. - 195 с.
Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики. - К.: Лібра, 2000. - 458 с.
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. - Ч. 2-3. - К.: Лібра, 1996. - 438 с.
Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К.: КНЕУ, 2000. - 453 с.
Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник. - Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2000. - 368 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.