На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Структурно-семантичн особливост фразеологзмв англйської мови з словом-компонентом house/home

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 27.3.2014. Сдан: 2012. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ I.Фразеологія як наука………………………………………….….5
1.1. Фразеологія як об’єкт вивчення………………………………….5
1.2. Фразеологічні одиниці………….………………………………..9
1.3. Національно-культурна специфіка фразеологізмів…….…….12
1.4. Структурна класифікація фразеологічних одиниць……………13
Розділ II.Класифікація фразеологізмів зі словом-компонентом house/homeв сучасній англійській мові…………………….………….......15
2.1 Семантична класифікація………………………………………..15
2.2 Структурна класифікація………….…………………………....20
Висновки…………………………………………………………………….23
Список використаної Літератури…………………………….....24


ВСТУП
Мова - це одна з найважливіших складових нашого життя. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті та розвивається разом із суспільством. Саме тому протягом багатьох сторіч учені проводять дослідження щодо відкриття головних законів розвитку не тільки мови в цілому, але й її окремих частин.
Словник - це один із аспектів мови, з яким слід знайомити як в школі, так і у вищих навчальних закладах. Але, які ж слова та ідіоми учні та студенти мають запамятати? Слова необхідно уважно підбирати - в залежності від принципів підбору лінгвістичного матеріалу, умов викладання та вивчення іноземної мови.
Фразеологія - один із розділів лексикології, що вивчає усталені мовні звороти (переклад мій) [8, с. 11]. Об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв’язок з іншими мовними одиницями, зокрема словом і реченням. Фразеологія весь час збагачується та вдосконалюється завдяки приказкам та прислівям, афоризмам і анекдотам, каламбурам, професіоналізмам, мовним штампам та кліше - з усього, що впродовж багатьох століть плекає і зберігає у своїй памяті носій мови - народ (переклад мій) [5, с. 11 - 13].
Фразеологізми займають особливе місце в словнику англійської мови. Їх структура приваблює і викликає велику зацікавленість науковців та вимагає серйозного аналізу змісту та форми мовних одиниць. ФО (фразеологічна одиниця) є частиною культури англійського народу, тому необхідно знати і розуміти їхню структуру, семантику та суть, тому що без розуміння ФО дуже важко осягнути національний склад мислення носіїв мови.
Фразеологічні вирази часто зустрічаються в творах класиків та сучасних письменників, активно використовуються в засобах масової інформації та у повсякденному мовленні.
Актуальність теми дослідження обумовлена важливістю вживання фразеологізмів у нашому мовленні, адже саме властивості фразеологізмів, такі як образність та експресивність, роблять наше мовлення яскравішим, емоціональнішим, більш образним і виразним.
Предметом дослідження цієї роботи є фразеологізми сучасної англійської мови.
Мета дослідження: виявити і проаналізувати структурно-семантичні особливості фразеологізмів англійської мови зі словом-компонентом house/home, а також проаналізувати різні класифікації ФО.
Обєкт дослідження: фразеологічні одиниці англійської мови зі словом-компонентом house/home та їх структурно-семантичні особливості.
Для досягнення вказаної мети, були поставлені наступні завдання:
1. Здійснити огляд літератури з проблеми ФО.
2. Виявити корпус фразеологізмів з компонентом house/homeв фразеологічному фонді англійської мови.
3. Розробити класифікацію основних фразеологізмів зі словом-компонентом house/home за семантичними ознаками.
4. Класифікувати основні фразеологізми зі словом компонентом house/home за структурною класифікацією І. В. Арнольд [5].
Матеріал дослідження - фразеологічні одиниці зі словом-компонентомhouse/homeв кількості 66 одиниць, відібраних із «Большогоангло-русскогофразеологическогословаря» О. В. Куніна[9].
В ході проведення даногодослідження були використані наступні методи: метод словникових дефініцій, суцільної вибірки, контекстно-семантичний, дескриптивний, методи компаративного та крос культурного аналізу.
Мета та завдання дослідження визначили його структуру. Робота складається зі вступу, у якому окреслюються межі дослідження, двох розділів, кожен з яких закінчується висновками, загальних висновків, та списку використаної літератури, що містить23джерела.


РОЗДІЛ І
Фразеологія як наука
1.1. Фразеологізми як обєкт вивчення
Фразеологія - наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми). Фразеологічні одиниці заповнюють прогалини в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною сторін дійсності і у багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів, ситуацій і так далі. Утворення фразеологізмів ослабляє протиріччя між потребами мислення і обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих же випадках, коли фразеологізм має свій лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні.
Фразеологія - це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить свійвідбиток історія народу, своєрідність його культури і побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд з повністю національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи - представники попередніх епох.
Фразеологізми - високо інформативні одиниці мови і не можуть розглядатися як «прикраси» або «надмірності». Подібне трактування фразеологізмів зустрічається в деяких роботах і зараз є застарілим. Фразеологізми - одна з мовних універсалій, оскільки немає мов без фразеологізмів.
Фразеологія - надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання даних інших наук - лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки і країнознавства.
Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у працях таких мовознавців як М.В. Ломоносова, Ф.І. Буслаєва, О.О. Потебні, І.І. Срезневського, П.Ф. Фортунатова, О.О. Шахматова, ґрунтовне дослідження синтаксичної природи словосполучень, а також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких комплексів слів (переклад мій)[8, c. 21 - 22].
Вагомий внесок у розробку проблем фразеології зробили Л.А. Булаховський, Л.С. Паламарчук, Г.М. Удовиченко, П.Й. Горецький, М.М Сидоренко, Н.А. Москаленко, О.С. Юрченко та інші.
Думки лінгвістів про проблеми фразеології розходяться, і це цілком природно. У англійській і американській лінгвістичній літературі мало робіт, спеціально присвячених теорії фразеології, але і в наявних найзначніших роботах [15], [18] не ставляться такі фундаментальні питання, як науково обґрунтовані критерії виділення фразеологізмів,співвідношення фразеологізмів і слів, системність фразеології, фразеологічна варіантність, формування фраз, метод вивчення фразеології і ін. Також не ставиться англійськими і американськими ученими питання про фразеологію як про лінгвістичну дисципліну. Цим пояснюєт........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алехина А. И. Фразеологическая единица и слово. / А. И. Алехина. - Минск, 1991. - 184 с.
2. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. / Н. Н. Амосова. - Л., 1989. - 97 с.
3. Амосова Н.Н. Слово и контекст. - В кн.: Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике//Л., 1958, Учен.зап. ЛГУ им. Жданова, № 243, вып. 42.
4. Андреенко Н. И. Культурологические особенности фразеологизмов в английском языке /Н.И. Андреенко// Рефераты по языковедению. [Електроннийресурс].-2007. - Режимдоступу: uni/scpapers.nsf/publications/D949A515360B4BCBC32567BA003568C1
5. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. / И. В. Арнольд. - М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1959. - 351 с.
6. Арсентьева Е.Ф. - Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале русского и английского языков)/ Е.Ф.Арсентьева//Казань, 2006. - 253с.
7. Виноградов, В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: избр. тр. - М.: Наука, 1986. - 182 с.
8. Гак В.Г. Фразеология, образность и культура// Советская лексикография. Сборник статей. - М., 1988. - С. 159 - 169.
9. Кунин А. В. Английская фразеология. Теоретический курс. / А. В. Кунин. - М., 1981. - 285 с.
10. Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь./ А. В. Кунин. - М. : Русский язык, 2001. - 945 с.
11. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. / А. В. Кунин. - М.: Международные отношения, 1996. - 380 с.
12. Ларин Б. А. Очерки по фразеологии / Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике: Учен.зап. - Л.: ЛГУ. - 1996. - 381 с.
13. Маслова В.А. Основы фразеологии /В.А. Маслова // Москва: Высшая школа, 2004. - 376с.
14. Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. / Е. Д. Поливанов. - Л., 1958. - 348 с.
15. Поливанов Е. Д. За марксистское языкознание./ Е. Д. Поливанов. - М., 1931. - 183 с.
16. Поливанов Е. Д. Литература и марксизм. В 4 кн. Кн. 4. Русский язык сегодняшнего дня / Е. Д. Поливанов. - М.-Л., 1928. - 203 с.
17. Прокопьева С.М. Механизмы создания фразеологической образности. /С.М. Прокопьева // - М., 1996. Москва: Высшая школа, 1982. - 373с.
18. Смит Л. П. Фразеология английского языка. / Л. П. Смит. - М. : Дрофа, 1998. - 158 с.
19. Субботин Ю.А. Фразеологизмы и их классификация/Ю.А. Субботин// Электронный вестник центра переподготовки и повышения квалификации по филологии и лингвострановедению. [Електронний ресурс]. - 2005. - Режим доступу: < >20. Телия В.Н. Русская фразеология в контексте культуры. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 336с.)
21. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. / Н. М. Шанский. - М.: Высшая школа, 1985. - 160 с.
22. Большая Советская Энциклопедия. [Електронний ресурс] / Режим доступу: >23. Жеребцов С.Н. Особенности перевода фразеологизмов. /С. Н. Жеребцов// Рефераты по языковедению. [Електронний ресурс]. - 2006. - Режим доступу: ww.prosv.ru.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.