На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик нновацйн процеси в систем освти

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 3.4.2014. Сдан: 2012. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….3
Розділ I. Теоретичні основи проблеми інновацій в педагогіці………….5
1.1. Поняття інновації в педагогіці…………………………………….5
1.2. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки…………………………………………………………..8
1.3. Інноваційні заклади освіти……………………………………….12
Розділ II. Досвід упровадження інноваційних методів та технологій в освіті………………………………………………………………………….......14
2.1 Інноваційні методи вивчення іноземних мов…………………..14
2.2 Сучасні інноваційні процеси в освіті…………………………....18
2.2.1 Інформатизація освіти……………………………………...18
2.2.2 Зовнішнє незалежне оцінювання………………………….20
2.2.3 Профільне навчання………………………………………...22
2.2.4 Дванадцяти-бальна система оцінювання……………….....24
Висновки…………………………………………………………………….30
Список використаної Літератури…………………………….....32

Вступ
Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної уніфікації і стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не може бути стихійним. Він потребує управління. Для сучасного етапу розвитку освіти в Україні характерна широка наявність у ньому інноваційних процесів. Інноваційна діяльність в Україні передбачена проектом Концепції державної інноваційної політики (1997) та проектом Положення «Про порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти» (1999).
Об’єкт дослідження - система освіти в Україні.
Предмет - інноваційні заклади освіти.
Мета: теоретично дослідити та проаналізувати особливості інноваційних процесів в системі освіти в Україні.
Завдання:
1) Проаналізувати наукову літературу з визначеної проблеми;
2) Дослідити особливості інноваційних процесів в системі освіти;
3) Проаналізувати інноваційні заклади освіти.
Методи: аналіз психолого-педагогічної літератури, освітньої документації, спостереження, аналіз статистичних даних.
У сучасній педагогіці терміни “інновація”, “інноваційний” означають певне нововведення, що стосується того чи того аспекту освітньо-виховного процесу.
Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки - проблема вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику.
Школа за роки свого існування нагромадила багатий педагогічний досвід - джерело розвитку педагогічної науки, підґрунтя зростання професіоналізму, майстерності вчителів-практиків. Його постійне вивчення, осмислення, оновлення зумовлене змінами парадигм освіти, концепцій навчання й виховання, форм і методів практичної діяльності педагогів
Різновидами передового педагогічного досвіду є новаторський і дослідницький. Новаторському педагогічному досвіду властиві оригінальність, новизна, емпіричний характер практичної діяльності. В основі його - педагогічне новаторство - діяльність учителів та вихователів, спрямована на поліпшення, раціоналізацію процесу навчання й виховання.
Нові концепції виховання й навчання пропонували способи педагогічного розвязання проблеми людини та її ставлення до суспільства, природи, культури й пізнання.
Інноваційність сучасної освіти, як і суспільства в цілому, зумовлена об’єктивними причинами еволюційного розвитку соціуму.
Суттєвою відмінністю освітніх та педагогічних інновацій є рівень уза­гальнення і розповсюдження інноваційного досвіду . Освітня інновація може набути значення педагогічної, якщо нові ідеї та досвід певного освітнього субєкта стають доступ­ними іншим, що, безумовно, передбачає фіксацію інновації, осмислення та узагальнення її результатів, відповідне оформлення, популяризацію і розповсюдження.
Розділ І
Теоретичні основи проблеми інновацій в педагогіці
1.1 Поняття інновацій в педагогіці
Інновації (італ. innovatione - новина, нововведення) - нові форми організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери.
Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і цілих колективів.
У сучасній педагогіці терміни «інновація», «інноваційний» означають певне нововведення, що стосується того чи іншого аспекту освітньо-виховного процесу. Кінцевим результатом творчого пошуку можуть бути нові технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. При цьому нове у педагогіці - то не лише авторські ідеї, підходи, технологічні методи, які досі не використовувались, а й комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу з прогресивними засадами, що дає змогу ефективно забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості. Свідченням цього є, зокрема, активне звертання сучасних педагогів до педагогічної спадщини минулого - вітчизняної та зарубіжної [4].
Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки - проблема вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, теорій, концепцій [2].
Управління інноваційним процесом передбачає аналіз і оцінку введених учителями педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної розробки і застосування. Водночас керівники навчального закладу проводять цілеспрямований відбір, оцінку й застосування на практиці досвіду колег, нових ідей, методик, запропонованих наукою.
Потреба в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти спричинена певними обставинами. По-перше, розбудова суверенної держави викликала необхідність докорінної зміни системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах різного типу: ліцеях, гімназіях, авторських школах, коледжах, приватних, недільних, духовних школах тощо. Пошуки, які ведуть колективи навчальних закладів нового типу, можуть збагатити не лише шкільну практику, а й педагогічну науку. По-друге, виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої держави - особистості, здатної засвоювати й творчо розвивати культуру, потребує постійного пошуку нових організаційних форм, індивідуального підходу до особистості, нових технологій навчання і виховання. В цій ситуації суттєво зростає роль і авторитет педагогічного знання, яке може стати теоретичною базою для нових пошуків, інновацій. По-третє, змінився характер ставлення учителів до факту засвоєння і застосування педагогічних нововведень. Якщо раніше інноваційна діяльність обмежувалася використанням рекомендованих зверху нововведень, то сьогодні вона набуває дослідницько-пошукового характеру: учитель обирає нові програми, підручники, використовує нові прийоми і способи педагогічної діяльності. По-четверте, створилася реальна ситуація конкурентно-здатності закладів освіти, спричинена входженням загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові відносини, створенням нових типів навчальних закладів, у тому числі й недержавних [4].
Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи та педагогіки. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення. Дослідниками сформульовано ряд законів перебігу інноваційних процесів. Серед них Закон необоротної дестабілізації педагогічного середовища. Сутність його полягає в тому, що будь-який інноваційний процес вносить у педагогічне середовище необоротні зміни. Цілісна система, що існує, починає руйнуватися і потребує деякого часу для створення нової системи на базі нових елементів або асиміляції старої.
Закон обовязкової реалізації інноваційного процесу. Будь-який інноваційний процес, в основі якого є педагогічне відкриття, рано чи пізно, стихійно або свідомо повинен реалізуватися. Достатньо пригадати досвід видатних педагогів А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, С.Т.Шацького, вчителів-новаторів В.Ф.Шаталова, І.П.Волкова, І.П.Іванова та ін.
Закон стереотипізації педагогічних інновацій. Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, отримуючи статус стереотипної.
Учительська професія вимагає особливої чутливості........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алфімов Д.В. Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: [збірник наукових праць] - Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. / Д.В. Алфімов. - К.: Логос, 2000. - С. 158-160.
2. Буркова Л.В. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму управління інноваційним процесом в освіті // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Л.В. Буркова. - К.:Логос, 2000. - С. 231-238.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., Ірпінь: Перун, 2001. - 1440 с.
4. Викторова Л.В. Инновационные процессы в образовании / Л.В. Викторова // Инновационные процессы в образовании( название журнала).- 2002. - №2. - С.6
5. Даниленко Л.І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти / Л.І. Даниленко // название журнала.- 2003. - №3. - С.70-74.
6. Ермола A.M. Роль информационно-методического обеспечения в управлении образованием/ А.М. Ермола. //Мастерская гуманности: Информ. вест . - 1996. - №4. - с 4-5
7. Закон України "Про інноваційну діяльність". - 4 липня 2002 р. -www.gdo.kiev.ua < >.
8. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". - 16 січня 2003 р.
9. Інформатизації і комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів України - 20 років // Комп’ютер у школі та сім’ї / [Гуржій А.М., Биков В.Ю., Гапон В.В., Плескач М.Я.]. - №5. - 2005. - C.3-11.


10. Климюк В.І. Сумський національний аграрний університет. Режим доступу: < 13_NPN_2010/Philologia/65737.doc.htm>)
11. Концепція національної програми інформатизації // Голос України. -1998. - 7 квіт. - С.10.22
12. Концепція загальної середньої освіти (12-ти річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2000. - №2. - С. 3-22.
13. Козлова О.І. Основні стратегії педагогічного впливу при традийійному та інноваційному підходах до навчання // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: [збірник наукових праць] / О.І. Козлова.- К.:Логос, 2000. - 245 c.
14. Лунячек В.Е. Елементи технології управління сучасною школою. / В.Е. Ленячек.- Харків, Гімназія, 1999. - 112 c.
15. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации./ А.В. Осин. - М.: Агентство „Издательский сервис”, 2004. - 320 с.
16. Остапчук О.Є. Методологія інноваційних процесів - крок до розуміння сутності / О.Є. Остапчук // Рідна школа.- 2004. - Листопад. - С.3-6.
17. Остапчук О.Є. Інноваційні процеси в освіті: пошук істини триває // [Підручник для директора.] - 2003. - №4. - С.3-8. ??
18. Педагогічний пошук / Упоряд. І.М. Баженова. - К.: Рад. школа, 1988. - 541 c.
19. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Наказ МОН України №522 від 07.11.2000 р.
20. Полонский В.М. Инновации в образовании (методологический анализ) / В.М. Полонский// Инновации в образовании. - 2007. - №2. - С. 4-13.
21. Полонский В.М. Инновации в образовании (методологический анализ) / В.М. Полонский// Инновации в образовании. - 2007. -№3. - С.4-12.
22. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [Наук.-метод. посібн.] / О.І. Поментун - К.: АСК, 2004. - 192 с.
23. Сікорський П. До проблеми переходу на 12-бальну систему оцінювання / П. Сікорський. // Рідна школа. - 2000. - с.8
24. Паламарчук В. Дванадцяти-бальна система: оцінювання знань, умінь, і навичок учнів. / В. Паламарчук // Рідна школа. - 2000.-№1.- с. 1-6.
25. Фіцула М.М.Педагогіка: [навчальний посібник ] / М.М.Фіцула. - К.: Академія, 2009. - 560с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.