На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 77622


Наименование:


Курсовик Фразеологя нмецької мови

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 10.04.2014. Сдан: 2010. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ І ФРАЗЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ………………………………………………………5
1.1.Фразеологізм як мовне явище…………………………………………5
1.2.Класифікація фразеологічних одиниць……………………………….7

РОЗДІЛ II ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ…………………………………………..………………………12
2.1. Головні особливості німецької та української фразеологічних систем…………………………………………………………………………….12
2.2. Порівняння фразеологічних одиниць………………………………….15
2.3. Фразеологічні дослідження німецької та української мов. Слова-символи…………………………………………………………………………19
2.4. Способи перекладу фразеологічних одиниць ………………………..23

РОЗДІЛ III ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ………………..……………………28
3.1. Проблеми технічного перекладу…………………………………….28
3.2. Переклад фразеологізмів в технічних текстах…………...................30


ВИСНОВКИ…………………………………………………………………34
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….36

ВСТУП
Мова, як суспільне явище, нерозривна від розвитку того чи іншого суспільства. Крім своєї основної комунікативної функції, тобто бути засобом спілкування, вона здатна виконувати ще й кумулятивну функцію, тобто виступати сховищем накопиченого колективного досвіду. Найбільш яскраво ця функція виражена в фразеологізмах.
Роль фразеології в нашому житті досить помітна. Фразеологізми пожвавлюють та прикрашають як усну мову, так і літературні твори. Це найвиразніші мовні форми естетичного сприйняття, оригінального мислення народу, які відображають характер тієї чи іншої нації. В кожній національній мові є своя фразеологія (тобто свій запас фразеологізмів), яка виявляє національну специфіку мови, її емоційно-потенційний потенціал.
Інтенсивне вживання фразеологізмів зумовлене багатьма причинами, серед яких найважливішими є:
 проста, зрозуміла форма, що дає змогу говорити просто про складні явища;
 стислість фразеологічних одиниць, досить економних за складом і досить вагомих за змістом;
 образна форма, їх емоційна виразність допомагає створити певні картини, образи. Вони роблять текст більш цікавим, пробуджують уяву читача, та, тим самим, полегшують сприйняття складної інформації;
 за допомогою фразеологічних засобів автор дає оцінку зображуваним діям та ін..
Переклад фразеологізмів з однієї мови на іншу досить важкий, оскільки послівно вони , як правило, не перекладаються.
Дослідження фразеології в німецькому мовознавстві бере початок із спостережень лексикографів, які звернули увагу на існування в мові стійких сполук слів, з притаманним їм значенням, відмінним від самостійного значення компонентів [1]. В цілому огляд літератури з фразеології в німецькому мовознавстві показує, що цьому питанню приділена недостатня увага. В XVI – XIX ст. виходять збірки німецькою мовою прислів’їв та приказок, словників, крилатих слів. В XX ст. виходить книга «Німецька фразеологія» («Deutsche Sprichwörterkunde») Ф.Зейлера, де автор робить спробу диференціювати стійкі сполуки слів: в окремі групи виділяє прислів’я, приказки (sprichwörtliche Redensarten), фразеологізми, афоризми, крилаті слова, парні сполучення слів. Ця робота мабуть єдина з усіх крупних досліджень по фразеології в німецькій лінгвістичній літературі. Вона була спробою не лише показати велике фразеологічне багатство німецької мови, але й дати аналіз структури й семантики головних розділів фразеології: прислів’їв, приказок, парних з’єднань, а також джерела їх виникнення в німецькій мові.
Об’єктом дослідження даної роботи є фразеологія німецької мови в порівняльному аспекті з українською мовою. Адже оволодіння фразеологією іноземної мови – означає мати високий рівень оволодіння мовою, тобто найбільш важливим аспектом вивчення іноземної мови.
Ціль дослідження: показати національну своєрідність фразеологізмів німецької мови, виділити головні риси німецьких та українських фразеологізмів, особливості перекладу фразеологізмів в технічних текстах.


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Я.А. Баран. Основні питання загальної та німецької фразеології. Львів: «Вища школа», 1980. – 156 с.
2. Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. – 9-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 632 с.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. Изд. 3-е, испр. Учеб. пособие для филол. Специльностей ун-тов и пед. Ин-тов. М., «Высш. Школа», 1977.
4. Жуков В.П. Русская фразеологія. М., 1986.
5. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. М., 1970
6. Кудіна О.Ф., Пророченко О.П. Перлини народної мудрості. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 320 с.
7. Большой немецко-русский словарь. – 8-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2001. – 1040 с.
8. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1986 – с.261
9. А.Д. Райхштейн. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. Учебное пособие. М., «Высш. шк.», 1980 – с.143
10. Семантика единиц различных уровней в романо-германских языках/ под ред. Е.В. Владова, Н.В. Бессмертной, М.М. Бобырева. – Киев: КГПИИЯ, 1982
11. А.И. Кашпер. Перевод немецкой научно-технической литературы. «Высшая школа», Москва, 1964 – 277 с.


Подать заявку на покупку Курсовик по Ин. языкам

Ваше предложение по стоимости за работу: