Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 77623


Наименование:


Курсовик Вдшкодування збиткв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Юриспруденция. Добавлен: 10.04.2014. Сдан: 2011. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ……………………………………………………6
1.1 Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідальності…..6
1.2 Правове регулювання інституту відшкодування збитків……………………..9
РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………………….…………………..11
2.1 Склад та розмір збитків,що підлягають відшкодуванню……………………11
2.2 Умови і порядок відшкодування збитків……………………………………..13
2.3Співвідношення відшкодування збитків та штрафних санкцій……………...18
РОЗДІЛ 3 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ…………………………………………………………………………….21
3.1 Судова практика за спорами щодо збитків, що підлягають відшкодуванню у сфері житлово-комунальних послуг………………………………………………21
3.2 Основні напрями удосконалення механізму відшкодування збитків, завданих неправомірними діями підприємств-постачальників комунальних послуг………………………………………………………………………….…….27
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….30
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………...32

Вступ
Відсутність правопорушень у господарських правовідносинах – це бажаний, але на жаль, не реальний стан економічних відносин. Правопорушення негативно впливають як на економіку в цілому, так і на майновий стан господарюючих суб’єктів. Тому одним з найбільш ефективних засобів дотримання господарського правопорядку є відповідальність за господарські правопорушення, яка називається господарсько – правовою відповідальністю. Така відповідальність у разі господарського правопорушення базується на загальнотеоретичних засадах і означає обов’язок суб’єкта господарювання за допущенні ним правопорушення протерпівати обтяжливі для нього наслідки.
Хоча розвиток законодавства багатьох країн, у тому числі й України, є динамічним, можна все-таки виділити певні принципи, що залишаються непорушними і є базою для розробки нового законодавства. Одним з таких принципів, відомих законодавству всіх країн, є принцип “обов’язкового відшкодування збитків, понесених постраждалою стороною внаслідок дії чи бездіяльності винної сторони”. Даний принцип закріплений і в українському законодавстві. Так, у ст. 623 Цивільного кодексу України зазначено, що боржник, який порушив зобовязання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки, а ст. 216 Господарського кодексу України констатує, що господарська відповідальність будується на принципах, згідно з якими: потерпіла сторона має право на відшкодування збитків у повному обсязі незалежно від того, чи є застереження про це в договорі.
Відшкодування збитків є найбільш оптимальним засобом захисту інтересів суб’єктів господарювання. Систематична реалізація цього засобу негайно діє на контрагента. Підприємства, які активно використовують санкцію відшкодування збитків, компенсують не тільки понесені збитки, а й дисциплінують постачальників суворо дотримуватися зобов’язання за договором. Подання позову про відшкодування збитків компенсує втрати, а також здійснює відповідний вплив на порушників.
Однак на практиці застосувати відшкодування збитків дуже важко. І зумовлено це, в першу чергу, складністю правильного визначення розміру заподіяних збитків, здійснення їх точного та аргументованого розрахунку, щоб сторона, яка потерпає в результаті неправомірних дій контрагента, змогла отримати справедливу компенсацію.
Проблема економічно та юридично правильного обчислення розміру збитків є однією з найбільш дискусійних та складних на сьогодні, що обумовлює надзвичайну актуальність даної роботи.
Дослідженням правового регулювання відшкодування збитків займалися такі вчені, як О.С. Іоффе, В.В. Вітрянський, В.В. Луць, Н.Д. Єгоров, Д.Х. Липницький, Г.Д. Болотова, О.М. Вінник, С.М. Бервено та багато інших.
Об’єкт роботи – суспільні відносини, що виникають у зв’язку із відшкодуванням збитків у сфері господарювання, законодавство України, що врегульовує ці відносини, та практика його застосування.
Предмет роботи - система правовідносин, що виникають у процесі визначення умов та розміру відшкодування збитків у сфері господарювання.
Мета і задачі роботи.Мета роботи полягає у розгляді інституту відшкодування збитків та його правового регулювання, висвітленні сутності та особливостей відшкодування збитків у сфері господарювання, огляду та аналізу судової практики за спорами щодо збитків, що підлягають відшкодуванню у сфері житлово-комунальних послуг, надання основних напрямів удосконалення механізму відшкодування збитків, завданих неправомірними діями підприємств-постачальників комунальних послуг. Мета роботи визначила необхідність розв’язання таких завдань:
- Розглянути інститут відшкодування збитків та його правове регулювання;
- Висвітлити сутність та особливості відшкодування збитків у сфері господарювання;
- Оглянути та здійснити аналіз судової практики за спорами щодо збитків, що підлягають відшкодуванню у сфері житлово-комунальних послуг;
- Надати основні напрями удосконалення механізму відшкодування збитків, завданих неправомірними діями підприємств-постачальників комунальних послуг.
Методи дослідження. Формально-юридичний метод був використаний для аналізу положень нормативно-правових актів у галузі відшкодування збитків; системно-функціональний метод – для дослідження чинного законодавства України, з метою визначення правових засобів удосконалення механізму відшкодування збитків, завданих неправомірними діями підприємств-постачальників комунальних послуг.
Також було використано метод узагальнення для формування визначень ключових понять на основі виділених та описаних характерних особливостей, метод синтезу для формування висновків як синтезу накопиченої в основній частині роботи інформації. Зазначені методи також подекуди комбінувалися в залежності від необхідності вирішення конкретних завдань в роботі.


Перелік використаних джерел та літератури
1. Конституція України. – К. 1996
2. УНІДРУА (принципи міжнародних комерційних договорів) вiд 01.01.1994.
3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV
4. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII
5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV
6. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 № 176/95
7. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»вiд 24.06.2004 № 1875-IV
8. Закон України « Про захист прав споживачів» вiд 12.05.1991 № 1023-XII
9. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III
10. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР
11. Закон України «Про енергозбереження» вiд 01.07.1994 № 74/94-ВР
12. Постанова КМУ «Про затвердження правил користування електричною енергією» від 26.07.1999 № 1357
13. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок
накладення на субєктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання» від 21.07.1999 №1312
14. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку погашення
реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги» від 27.06.2003 № 976
15. Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків) схвалена Державною комісією Ради Міністрів СРСР з економічної реформи від 21.12.1990
16. Збірник розяснень Вищого господарського суду України / Уклад. Д. Притика. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Ін-Юре, 2003.
17. Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у господарських справах. Вип. 1. - К.: Ін-Юре, 2003.
18. Науково – практичний коментар Господарського кодексу України: 2 – ге вид., переробл. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2008.
19. Адамовська О. Штрафні санкції та заздалегідь встановлені збитки // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №8.
20. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., змін та доп. – К.: «Правова єдність», 2008.
21. Господарське законодавство: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008.
22. Жаров О.П. Енергетична монополія //Конкуренція. – 2003. - №4
23. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за порушення у сфері економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: - 2003.
24. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій.-Х.: «Право», 2008.
25. Мосейчук Р. Відшкодування збитків при порушенні договірних зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2004.
26. Полюшкевич Н. Необхідність охорони та захисту / / Юридичний журнал.- 2007.- №7.
27. Рим Т. Проблеми визначення розміру збитків у цивільному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №6.
28. Смолин Г.В. Господарське право України: Особлива частина. -Навчальний посібник / Львівський Державний Університет Внутрішніх Справ. – Львів.- 2010.
29. Черешнюк В. Відшкодування збитків як форма відповідальності за порушення господарського договору // Юридична Україна. – 2006. - №9.
30. Щербина B.C. Господарське право: Підручник. - 3-е вид., перероб. і доп. К.: Юрінком-Інтер, 2006.
31. Газета "Урядовий курєр" www.ukcc.com.ua
32. Офіційний сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України www.kmu.gov.ua
33. Офіційний сайт представництва Президента України www.prezident.gov.ua
34. Офіційний сайт Вищого господарського суду України www.arbitr.gov.ua
35. Офіційний сайт єдиного державного реєстру судових рішень >36. Сайт національної комісії регулювання електроенергетики України >37. Сайт Національної енергетичної компанії «Укренерго» www.ukrenergo.energy.gov.ua
Подать заявку на покупку Курсовик по Юриспруденции

Ваше предложение по стоимости за работу: