Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Сутнсть прибутку.ЕКОНОМЧНА ПРИРОДА ПРИБУТКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ДЯЛЬНОСТ ПДПРИМСТВА.ОЦНКА ПРИБУТКОВОСТ ПУБЛЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА РОШЕН»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.4.2014. Сдан: 2011. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПРИБУТКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Сутність прибутку, його види та функції 5
1.2. Особливості формування і використання прибутку підприємства 9
1.3. Фактори,що впливають на прибуток підприємства 15
РОЗДІЛ 2 18
ОЦІНКА ПРИБУТКОВОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА РОШЕН» 18
2.1. Характеристика та основні показники діяльності підприємства 18
2.2. Оцінка майнового стану підприємства 21
2.3. Аналіз прибутку підприємства ……………………………………………26
РОЗДІЛ 3 31
НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 31
3.1. Удосконалення процесу формування і використання прибутку підприємства 31
3.2. Шляхи максимізації прибутку підприємства в ринкових умовах господарювання 33
ВИСНОВКИ 37
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 39


ВСТУП
На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток. Переважна більшість керівників вітчизняних підприємств пріоритетним завданням управління підприємством вважають забезпечення максимізації прибутковості. Найчастіше ця прибутковість характеризується показниками прибутку і рентабельності.
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання.
Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та реалізацією продукції. Поява прибутку безпосередньо зв’язана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток - це та частина вартості, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигляді витрат, виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні.
Прибуток є якісним показником, позаяк в його розмірі відображається зміна обсягу товарообороту, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської діяльності в цілому.
Ринкова економіка передбачає розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, появу нових власників - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємств. Підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку (крім випадків, коли метою створення підприємства не є отримання прибутку), цим в умовах розвитої конкуренції досягається і задоволення потреб суспільства. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості підприємців в результатах фінансово-господарської діяльності. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати собівартість.
На вже діючому підприємстві фінансування витрат, тобто залучення необхідного капіталу для придбання нових основних засобів розширення виробництва і збільшення його обсягів, найкраще і найнадійніше здійснювати за рахунок прибутку. Тож наявність прибутку на підприємстві створює передумови для розвитку і фінансової стабільності, що є дуже важливим для підприємців і робітників, добробут яких також пов’язаний з становищем підприємств.
Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва і розподілу суспільного продукту, національного доходу.


РОЗДІЛ 1
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПРИБУТКУ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність прибутку, його види та функції

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Економічна сутність прибутку досліджувалася економістами з давніх часів. Починаючи ще, з XVI - XVII ст. учені намагалися пояснити сутність категорії прибутку та його першоджерела. Меркантилісти, наприклад, вбачали джерело багатства країни у зовнішній торгівлі, а першоджерело прибутку - у сфері обігу. Меркантилісти трактували прибуток як різницю між цінами продажу та купівлі товару. Так, меркантилісти найбільш яскравими з яких були Томас Мен та Жан Батист Кольбер стверджували що виникнення прибутку повязано з торгівлею. «Зовнішня торгівля - писав один із представників меркантилізму Томас Мен, - приносить нам користь трьох видів: по-перше - користь державі, по-друге - прибуток самого купця, по-третє, доходи короля».
Але вже у XVIII ст. зявилися три концепції щодо походження прибутку. Німецькі та італійські економісти вважали його результатом використання капіталу, і тому прибуток відображав його продуктивність. В Англії, яка зберігала традиції В.Петті та Дж.Локка, прибуток розглядався як продукт праці. У Франції в цей час набула розквіту школа фізіократів, вони вбачали джерело багатства країни у сільському господарстві і повязували прибуток лише з продуктивністю саме хліборобської праці. Головна помилка фізіократів - прибуток для них був результатом виключно хліборобської праці [21, с. 156].
На думку А.Сміта, заробітна плата, прибуток і рента є трьома першоджерелами всякого доходу. Так, у своєму дослідженні «Добробут націй» він пише: «Слід мати на увазі, що дійсна вартість усіх різних складових ціни визначається кількістю праці, яку може купити або отримати у своє розпорядження кожна з них. Праця визначає вартість не лише тієї частини ціни, що припадає на заробітну плату, а й тих частин, що припадають на ренту та прибуток». Головне надбання Адама Сміта - це створення концепції трудової вартості, яку потім розвине Карл Маркс. Істотний недолік концепції Адама Сміта полягає у роздвоєнні бачень першоджерела прибутку, тобто прибуток є результатом створення нової вартості й одночасно породженням капіталу [23, с.157].
Продовжувачем теорії А.Сміта став Д.Рікардо. Однак прибуток і заробітна плата у Д.Рікардо є не джерелами, а складовими вартості, що створюється лише працею. Він писав: «Підвищення вартості праці є неможливим без відповідного - падіння прибутку». Д. Рікардо повязував прибуток із заробітною платою, стверджуючи, що її зростання призводить до зменшення прибутку і навпаки, прибуток зростає, коли зарплата знижується.
Теорія формування прибутку Адама Сміта та Девіда Рікардо (концепція продуктивного капіталу) поклала початок трудовій теорії додаткової вартості, яка на той час ще не була обґрунтована як цілісна концепція прибутку.
У середині XIX ст. К.Маркс поглиблює трудову теорію додаткової вартості А.Сміта та Девіда Рікардо. Згідно з даною теорією механізм формування нової вартості є таким. Уся новостворена вартість, яка долучається до вартості спожитих засобів виробництва, поділяється на вартість необхідного і вартість додаткового продукту, що споживається робітниками. Отже, додаткова вартість створюється витратами додаткової праці. Далі вона набуває форми прибутку [21, с.158-159].
Досліджуючи сутність прибутку, важливо зясувати яка з розглянутих точок зору найбільш повно і точно пояснює походження прибутку. Певну, однозначну відповідь дати неможливо, оскільки кожна точка зору пояснює якийсь конкретний аспект цього питання.
Згідно положень стандартів бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати» прибуток - це сума, на яку доходи перевищують повязані з ними витрати, а доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобовязань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період [11].
Прибуток синтезує фінансові результати роботи підприємства від різних видів його діяльності: основної, інвестиційної, фінансової та надзвичайних подій.
При цьому під основною діяльністю розуміють діяльність підприємства, операції якого, повязані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Під інвестиційною діяльністю розуміють діяльність підприємства, пов’язану з придбанням і продажем довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентом грошових коштів. Фінансова діяльність підприємства полягає у формуванні та використанні фінансових ресурсів і спричинює зміни складу та обсягу власного і залученого капіталу. Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді [12, с. 211].
Види прибутку відповідно до положень стандартів бухгалтерського обліку:
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), валовий прибуток;
Прибуток (збиток) від операційної діяльності;
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності;
Прибуток від надзвичайних подій;
Податковий прибуток (збиток).
Нерозподілений прибуток;
Чистий прибуток;
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
До інших операційних доходів належать доходи від операційної оренди активів, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаної на збитки безнадійної дебіторської заборгованості, доходи від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестиції).
До операційних витрат належать адміністративні витрати, витрати на збут продукції, виробничих запасів, суми сумнівних, безнадійних боргів, витрати від знецінення запасів, витрат від операційних курсових різниць, визначені підприємством економічні санкції, крім витрат що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
Прибуток від надзвичайних подій - розраховується як різниця між надзвичайними доходами (відшкодування збитків від надзвичайних подій тощо) та надзвичайними витратами (витратами від стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, у т.ч. витрати на здійснення заходів, пов’язаних з попередженням та ліквідацією наслідків таких подій).
Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством обєктом оподаткування за звітний період.
Нерозподілений прибуток характеризує незвичайне або дуже рідкісне для даного підприємства джерело формування, тобто це частина чистого прибутку підприємства, що залишається після його розподілу і використання на інвестиційні потреби, формування внутрішніх грошових фондів або безпосередньо на фінансування поточних витрат.
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку[11].
Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує такі функції: оцінювальну, стимулюючу і розподільча. Водночас не виключена можливість наділення прибутку й іншими функціями.
Оцінювальна функція прибутку полягає в тому, що він є основним критерієм економічної ефективності виробництва і використання основних виробничих фондів. Ця функція прибутку для підприємця є дієвим засобом контролю за раціональним використанням матеріальних і трудових ресурсів. Розглядаючи функцію як міру ефективності виробництва, необхідно враховувати, що прибуток не збігається зі своєю об’єктивною основою - вартістю додаткового продукту, а є її перетвореною (похідною) формою.
Стимулююча функція прибутку полягає в тому, що він є джерелом матеріального заохочення працівників, розширення виробництва і вирішення соціальних проблем на підприємствах, а також джерелом сплати прямих податків до бюджету. Тому в отриманні прибутку мають бути зацікавлені як держава, так і підприємства.
Розподільча функція. Її зміст полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства на частину, що акумулюється в бюджетах різний рівнів та залишається в розпорядженні підприємства [2, с. 97].

1.2. Осо........


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Господарський кодекс України:Офіційний текст.-К.:Кондор, 3003.-208с.
2. Бердар М.М. Фінанси підприємств Навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
1. Воробйова І.А. Фінанси підприємств Навчальний посібник. Миколаїв: УДМТУ, 2004. 148 с.
2. Ганжа Ю. В. Міжнародна практика факторного аналізу прибутку підприємства // Економіка і держава. - 2007. - №4. - С. 35-36.Рогов Г. К.
3. Економічна енциклопедія: У трьох томах, т.2/За ред. С.В. Мочерний та ін. - К.: Вид.центр «Академія», 2002. - 952 с
4. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2003. - 364 с.
5. Коробко М.В. Максимизация прибыли на основе оптимизации соотношения цены и объема реализации//Труды Донецкого государственного технического университета. Серия: экономическая. - вып. 19. - с. 160
6. Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник/Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. - 3-тє вид., випр. I доп. - К. Знання, 2008. - 483 c.
7. Круш П.В. Внутрішній економічний механізм підприємства: посібник. / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. - К.: ЦНЛ, 2008. - 206 с.
8. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 328 с.
9. Рязанцева В. В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства // Статистика України. - 2007. - №1. - С. 40-43.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: Навчальний посібник.-К.:Знання, 2005-662 с.
13. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств Навчальний посібник. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 460 с.
14. Тютюнник В. Факторний аналіз прибутку// Справочник экономиста. - 2010. - № 10. - С. 35- 42.
15. Філімоненков О. С. Фінанси підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: МАУП, 2004. - 328 с.
16. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002. - 384 с.
17. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
18. Цал - Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.
19. Шеремет, О. О. Фінансовий аналіз: начальний посібник - К., 2009. - 196 с. 343
20. Шваб Л.І. Економіка підприємства. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.
21. Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої і комерційної діяльності підприємства: Навч. пос.- К.: Кондор, 2005. - 240 с.
22. www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики України
23. ua


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.