На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Методи прийняття управлнських ршень

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 20.4.2014. Сдан: 2013. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………...………………………..3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ прийняття управлінських рішень………………………………………………………………………..…5
1.1 Сутність і характерні риси управлінських рішень……………………...5
1.2 Поняття методу в процесі прийняття управлінських рішень…………10
2. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ на етапі вирішення проблеми…………………………………………………..14
2.1 Неформальні методи прийняття рішень………………………………..14
2.2 Колективні методи обговорення і прийняття рішень ………..….……18
2.3 Кількісні методи прийняття рішень………………………………….…22
ВИСНОВКИ………………………………………………….…………….……27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….…………………29ВСТУП
В наш час найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень.
Сьогодні існування будь-якої організації повязано з розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Прийняття рішень - це складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність ухвалення рішення пронизує усе те, що робить керуючий, формуючи цілі і процес їх досягнення. І тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в мистецтві керування. Від того, які саме управлінські рішення розробляються і реалізуються, залежить поточна та перспективна конкурентоспроможність організації, ефективність її діяльності. Саме ця обставина викликає великий інтерес до питань забезпечення якості розробки управлінських рішень, що зрештою визначає ефективність управління в цілому.
В умовах ринкової економіки формується необхідність реалізації таких основних підходів до управління, які забезпечують ринкову конкурентоспроможність організації. Нинішнє економічне середовище через нестабільність і зміни потребує використання ефективних методів прийняття управлінських рішень, таких, що відповідають рівню сучасного управління. На перший план виходять питання ефективності діяльності організації, безпосередньо повязані з якісною підготовкою та реалізацією управлінських рішень. Це визначає важливість оволодіння кожним спеціалістом у галузі управління сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками розробки управлінських рішень.
Вдосконалення знань та вивчення теми «Методи прийняття управлінських рішень» робить вивчення цієї теми актуальним та необхідним для становлення повноцінного управлінця. Тому, від вміння вірно приймати управлінські рішення залежить ефективність роботи будь-якого підприємства.
Мета курсової роботи: проаналізувати і розкрити сутність існуючих методів прийняття управлінських рішень, процесу та процедури їх прийняття.
Завдання курсової роботи:
1. Розглянути характерні риси управлінських рішень, що визначають сутність та зміст «прийняття управлінських рішень»;
2. Розглянути поняття методу в процесі прийняття управлінських рішень;
3. Вивчити та проаналізувати методи прийняття управлінських рішень.
Об’єктом дослідження є прийняття управлінських рішень.
Предметом дослідження є методи прийняття управлінських рішень.
Методи дослідження:
- контент-аналіз різних джерел наукової та спеціальної літератури;
- синтез;
- конкретизація;
- порівняння;
- класифікація.
Практична значущість одержаних результатів: полягає в можливості практичного застосування розглянутих методів прийняття управлінських рішень для підвищення ефективності діяльності особи яка приймає управлінське рішення.


1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ прийняття управлінських рішень
1.1 Сутність і характерні риси управлінських рішень
Поняття «управлінське рішення» вживається найчастіше як обміркований намір, потреба зробити що-небудь на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхів досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми.
Д.О. Смоленніков у своїй роботі «Методи прийняття управлінських рішень» відзначає, що Управлінське рішення ? директивний акт цілеспрямованої дії на обєкт управління, заснований на аналізі достовірних даних, що характеризують конкретну управлінську ситуацію, визначення мети дій, і що містить програму досягнення мети [9; 32].
Автор наголошує на тому, що рішення визначають і як процес, і як акт вибору з декількох альтернатив, і як результат вибору. Зауважимо, що рішення як процес характеризується тим, що воно протікає в часі і здійснюється в кілька етапів (підготовка, формування, прийняття і реалізація рішення). Етап прийняття рішень можна трактувати як акт вибору людини, що приймає рішення за допомогою визначених конкретних правил [9; 45].
І так, управлінське рішення приймається керівником і спрямоване на підлеглий йому колектив, що, будучи обєктом керування, здатний і зобовязаний його виконати в точній відповідності з установленими правилами [10; 26].
Розробка управлінського рішення насамперед повязана з великим обсягом необхідної інформації, її аналізом, на основі якого ставиться мета і розглядаються найбільш кращі варіанти (альтернативи) її досягнення.
Перерахуємо такі ознаки, які характеризують управлінське рішення:
· можливість вибору єдиної дії з безлічі альтернатив (якщо немає альтернатив, тоді немає і вибору, а виходить, і немає рішення);
· наявність мети - безцільний вибір який не вважається рішенням;
· необхідність вольового акту людини, що приймає рішення, рішення формується через боротьбу думок і мотивів.
У цьому плані, роль керівника складається в умінні виробляти правильне судження, правильно осмислювати реальні проблеми і постійно націлювати себе на керування, що випереджає події. Слід зазначити, що виявлення проблем є не тільки одним з етапів процесу ухвалення рішення, але і постійно діючою функцією керування в будь-якій організації [1; 67].
І так, управлінські рішення спрямовані на розвязання кон­кретних управлінських завдань, що характеризуються:
- невизначеністю, а в деяких випадках і суперечли­вістю умов;
- недостатністю інформації про можливі способи їх вирішення та чітких алгоритмів вирішення;
- необхідністю вирішення в обмежений час. Отже, виділяють три основні типи управлінських завдань:
1) концептуальні (стратегічні завдання, повязані з довгостроковим плануванням, прогнозуванням);
повязані з техніко-технологічним аспектом функціонування виробництва (створення і впровадження нової техніки, технології тощо);
які виникають унаслідок дії людського фактора (кадрові питання, соціально-психологічний клімат у колективах тощо).
Отже, управлінський процес постає як комплекс взаємоповязаних операцій, що виконуються в певній послідовності та спрямовані на розвязання конкретних завдань і досягнення цілей. Зазначимо, що найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості рішень, прийнятих саме керівником.
Поняття «рішення» у сучасному житті дуже багатозначно. Воно розуміється і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору. Основна причина неоднозначного трактування поняття «рішення» укладається в тім, що щораз у це поняття вкладається зміст, який відповідає конкретному напрямку досліджень [1; 214].
Зауважимо, що до управлінського рішення предявляється ряд вимог, до числа яких можна віднести:
всебічну обґрунтованість рішення;
своєчасність;
необхідну повноту змісту;
повноваження;
погодженість із прийнятими раніше рішеннями.
Всебічна обґрунтованість рішення означає насамперед необхідність прийняття його на базі максимально повної та достовірної інформації. Однак тільки цього недостатньо. Воно повинно охоплювати весь спектр питань, усю повноту потреб керованої системи. Для цього необхідно знання особливостей, шляхів розвитку керованих, керуючих систем та навколишнього середовища. Потрібен ретельний аналіз ресурсного забезпечення, науково-технічних можливостей, цільових функцій розвитку, економічних та соціальних перспектив підприємства, регіону, галузі, національної і світової економіки. Всебічна обґрунтованість рішень вимагає пошуку нових форм і шляхів обробки науково-технічної і соціально-економічної інформації, тобто формування передового професійного мислення, розвитку його аналітико-синтетичних функцій [1; 247].
Таким чином, своєчасність управлінського рішення означає, що прийняте рішення не повинне ні відставати, ні випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи. Передчасно прийняте рішення не знаходить підготовленого ґрунту для його реалізації і розвитку і може дати імпульси для розвитку негативних тенденцій. Спізнілі рішення не менш шкідливі для суспільства. Вони не сприяють рішенню вже «перезрілих» задач і ще більш збільшують і без того хворобливі процеси [10; 65].
Необхідна повнота змісту рішень означає, що рішення повинне охоплювати весь керований обєкт, усі сфери його діяльності та усі напрямки розвитку. І так, у найбільш загальній формі управлінське рішення повинне охоплювати:
а) мета (сукупність цілей) функціонування і розвитку системи;
б) кошти і ресурси, використовувані для досягнення цих цілей;
в) основні шляхи і способи досягнення цілей;
г) терміни досягнення цілей;
д) порядок взаємодії між підрозділами і........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения [Текст]: учеб. пособ. / К.В. Балдин. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. - 496 с.
2. Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст]: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 352 с.
3. Дикань Н.В., Борисенко І.І Менеджмент [Текст]: навч. посіб. / Н.В. Дикань. - К.: Знання, 2008. - 389 с
4. Йохна, М. А., Стадник, В. В. Менеджмент. [Текст] [Текст] : навч. посіб. / М. А. Йохна. -2-ге вид., виправлене і доповнене. - К.: 2007. - 472 с.
5. Кіндрацька, Г.І. Стратегічний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька. - К.: Знання, 2006. - 366 с.
6. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленчекеских решений [Текст]: учеб. пособ. / В.М. Колпаков. - К.: МАУП, 2005. - 504 с.
7. Петруня, Ю.Є Прийняття управлінських рішень [Текст]: навч. посіб. / Ю.Є Петруня. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 216 с.
8. Рульєв В.А., Гуткевич, С.О. Менеджмент [Текст]: навч. посіб. / В.А. Рульєв.- К.: ЦУЛ Мова, 2011. - 312 с.
9. Смоленніков, Д.О. Методи прийняття управлінських рішень [Текст]: конспект лекцій / Д.О. Смоленніков. - С.: СумДУ Мова, 2008.- 89с.
10. Шегда А.В. Менеджмент [Текст]: навч. посіб. / А. В. Шегда. -Підручник. - К.: Знання, 2006. - 687 с.
11. Шморгун, Л.Г. Менеджмент організацій [Текст]: навч. посіб. / Л.Г. Шморгун. - К.: Знання, 2010.- 452 с.
12. Юхименко П.І., Гацька Л.П., Півторак М.В. Міжнародний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / П.І. Юхименко. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 488 с.
13. Костин, В.А. Теория управления [Электронный ресурс]. - Режим доступа: < upravleniya-teoriya/teoriya-upravleniya-kostin.html>
14. Асаул < authors/asaul/>, А.Н., Князь, И. П., Коротаева, Ю. В. Методология принятия управленческих решений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: < books/m8/2_2.htm>
15. Пoпoв, B. Методы принятия управленческих решений [Электронный ресурс]. - Режим доступа: lib/sociolog/sociolog0016/

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.