На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом ОРГАНЗАЦЯ ДОКУМЕНТООБГУ НА ПДПРИМСТВ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 20.4.2014. Сдан: 2013. Страниц: 61. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………...………………..3
1. Організація документообігу на підприємстві……………..5
1.1. Історія виникнення документообігу, як важлива ланка у створенні діловодства організації………………………………………………………..…..…5
1.2. Принципи організації документообігу в умовах підприємства……….11
1.3. Основні етапи та складові документообігу….………………...……...…19
Висновки до першого розділу…….……………..……………………………24
2. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………….26
2.1. Впровадження системи електронного документообігу, як засіб вдосконалення документообігу……………………………………………………26
2.2. Впровадження уніфікованих систем управлінської документації…….33
2.3. Скорочення обсягу документообігу на підприємстві ………………….38
Висновки до другого розділу …….…………………………………………..43
3. ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………………..45
3.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори під час роботи за компютером………………………………………………………………………...45
3.2. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів під час роботи за компютером………………………………………………………...49
3.3. Пожежна безпека під час роботи за компютером………………………52
Висновки до третього розділу………………………………………………...55
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………59
ВСТУП
Практично будь-яка сфера людського життя повязана зі створенням і використанням документів. Документи являють собою специфічний предмет і результат управлінської діяльності. Зважаючи на те, що найважливішим носієм інформації в системі управління є документ, то найбільша увага концентрується саме на організації документообігу.
Організація документообігу є важливим аспектом діяльності кожного підприємства, від якого багато в чому залежить ефективність його роботи у цілому. Безпосередньо від правильності організації документообігу залежить своєчасне проходження документів в апараті управління, яке сприяє збалансованому завантаженні всіх підрозділів та посадових осіб, а також підтримує функціонування всього управлінського процесу.
Актуальність. Особливої уваги на сьогодні набуває проблема щодо опрацювання оптимальної моделі організації та технології документообігу на підприємстві. Існуючий стан діяльності вітчизняних державних та господарських структур свідчить про необхідність удосконалення організації документообігу на підприємстві. Вміле використання інформаційних технологій при роботі з документованою інформацією на підприємстві дозволяє упорядкувати створення документів, сприяє скороченню обємів документообігу, а також приводить до виникнення нової інформації, максимально підготовленої для подальшого використання. Саме тому на сьогодні актуальним є пошук шляхів удосконалення та оптимізації організації документообігу на підприємствах.
На даний час існує певна кількість робіт, присвячених питанню процесу організації документообігу, у дослідженнях багатьох учених, таких як: Т.М. Бондарева, М.Т. Ліхачев, Т.В. Кузнецова, А.В. Соколов, М.А. Стенюков, М.М. Куняєв, Р.Д. Гутгарц, Д.І. Сокольський, А.С. Малітіков, П.А. Московська, В.О. Кудряєв та ін. Питаннями гармонізації та оптимізації організації документообігу займалися такі провідні вітчизняні вчені як: Г.В. Асєєв, Я.Ю. Кавторєва, Я. І. Котдієва, К. Г. Митяев, В. А. Блощинська, та інші.
Так, М.Т. Ліхачев, Т.В. Кузнецова, А.В. Соколов дають рекомендації щодо формування справ та їх оперативному веденню, а також вивчають питання механізації і автоматизації управлінської праці. А.С. Малітіков та Д.І. Сокольський розглядають питання, повязані з організацією, методикою і технологією обслуговування документації, дають рекомендації по складанню і оформленню службових документів, їх проходженню, обліку і контролю за виконанням. М.М. Куняєв, В.О. Кудряєв та П.А. Московська розглядають методи і системи автоматизації, а також питання використання систем електронного документообігу.
Обєкт дослідження - документообіг на підприємстві.
Предмет дослідження ? організація документообігу на підприємстві.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей організації документообігу на підприємстві та шляхів щодо його удосконалення.
Відповідно до обєкту, предмету, мети дослідження визначені наступні завдання:
- уточнити та конкретизувати поняття «документообіг» та поглибити знання щодо історії його винекнення;
- проаналізувати систему організації документообігу на підприємстві;
- визначити основні етапи та складові документообігу;
- обґрунтувати шляхи щодо вдосконалення процесу документообігу на підприємстві.
Для розв’язання поставлених завдань і перевірки вихідних припущень використано такі методи дослідження: аналіз і синтез, конкретизація, узагальнення, класифікація, порівняння аналогія, монографічний метод.
Теоретичне значення полягає у розробці і науковому обґрунтовані шляхів щодо вдосконалення й підвищенні ефективності процесу документообігу на підприємстві.


1. Організація документообігу на підприємстві


1.1 Історія виникнення документообігу, як важлива ланка у створенні діловодства організації

Вивчення теоретичних основ документообігу припускає аналіз змісту понятійного апарату (понять «документ», «документообіг»), а також розгляд даного процесу в історико-логічному аспекті.
Поняття «документ» походить від латинського слова «docere» (знати, свідчити). Буквальний переклад слова «document» ? свідоцтво, свідчення, посвідчення, джерело [40].
Згідно закону України «Про інформацію» поняття «документ» - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві [1].
Р.Д. Гутгарц відзначає, що «документ» - поняття інформаційне, яке в окремих випадках доповнюється юридичним значенням [17, с. 13]. Автор наголошує на тому, що документом є будь-яка семантична інформація, яка виражена будь-якою мовою і зафіксована будь-яким способом на будь-якому носієві з метою її постійного використання в динамічній інформаційній системі. Використання в даному випадку означає послідовну зміну інформаційних процесів: його передачу, прийом, обробку, зберігання, пошук, розмноження.
В аспекті нашого дослідження вважаємо за доцільне уточнити та конкретизувати суть поняття «документообіг».
Взагалі, поняття "документообіг" виникло в діловодстві в 1920-х роках у працях відомих фахівців у галузі управлінської праці та діловодства. Як приклад можемо назвати таких фахівців як: З.К. Дрезен, Р.С. Майзельс, Д.Р. Покровский, П.М. Керженцев тощо. Були сформулювали основні положення організації документообігу, які в той час повязувалася з раціональним побудовою структури державного апарату, з чітким розподілом функцій між різними службами та виконавцями. Теоретично були обґрунтовані головні положення раціональної організації руху документів ? розподіл документів по виконавцям, скорочення інстанцій їх проходження, направлення документів безпосередньому виконавцю, регламентація порядку підписання. У літературі того часу була обґрунтована методика обстеження маршрутів, руху документів, розроблена технологія їх доставки [39].
Як відзначає В.А. Кудряев, історія виникнення документообігу, припадає на кінець XV ст., коли зявляються перші накази ? центральні органи державної влади, що відають окремими галузями княжого управління, і наказові ізби - органи державного управління на місцях. Оформлення системи наказів дозволило централізувати управління країною. У діяльності цих органів і зародилася робота з документами, що отримала назву наказове діловодство [25, с. 126].
У такого роду наказах поступово формувався шар професійних чиновників у знавців своєї справи, які з часом почали робити вплив на рішення державних питань. Виробництво справи в наказах починалося або з моменту надходження вхідного документа, або з підготовки ініціативного документа по вказівці боярина або царя. На вхідному документі указувалися дата надходження та автор. Якщо у справі була потрібна довідка, то дяк робив на зворотному боці документа позначку - «виписати», а після виконання - «вклеїти в стовп». Документи, що відносилися до однієї справи, підклеювалися один до іншого, місця склеювань завірялися дяком із зворотного боку підписом, зауважує Т.А. Быкова [14, 6-8]. Автор наголошує на тому, що для того щоб ознайомитися із справою, треба було розвернути стовпець, а читаючи, згортати його. Від такого звернення документи швидко занепадали. Документи цього періоду мали форму стовпця, довжина стовпця часто була достатньо великою.
У період наказового діловодства цар видавав укази, даровані грамоти, акти. Але такі діловодні операції, як реєстрація документів, зберігання, контроль за виконання ще не були розвинені. Та все ж саме на цьому історичному етапі складається перша система роботи з документами, закладаються основні прийоми і методи їх створення, оформлення і обробки.
Замість застарілої системи наказів в 1717-1718 рр. зявилося колезьке діловодство. Колезьке діловодство виявилося прогресивнішим в порівнянні з наказовим діловодством. Зявилися впорядковані системи реєстрації. Реєстрація велася в спеціальних журналах, причому документи, що поступали від вищих інстанцій, реєструвалися в окремому журналі, окремий журнал реєстрації вівся на документи, що витікали. Всього в колегії велося чотири журнали реєстрації: А і В - для реєстрації документів нижчих органів, З і О - для всіх останніх документів. Не можна сказати, чи була така система реєстрації зручною і виправданою, проте і до сьогоднішнього дня в деяких підприємствах застосовують журнальну форму реєстрації, наголошує Т.А. Быкова [14, с. 45].
Як відзначає К.Г. Митяев, у період колезького діловодства були закладені основи організації обліку і зберігання документів, тоді ж вперше зявилася назва «архів» У Генеральному регламенті наказано було мати два архіви - загальний і фінансовий [31, с. 32].
У 1812 р. під час феолально-кріпосницької ладу, колегією було установлено вісім міністерств, згодом число їх збільшилося. Автор наголошує на тому, що документи поступали відповідно значимості або в канцелярію міністра, або до департаментів. Канцелярія приймала для міністра кореспонденцію тільки від верховної влади і від керівників підприємств, за положенням рівних міністерств. Документи нижчих підприємств потрапляли до міністра, коли була потрібна його санкція [31, с. 53].
Є.Н. Давидова наголошує на тому, що порядок проходження документів по інстанціях був строго регламентований законом, який вимагав, «щоб папери скільки можна менш ухилялися від встановленого ним шляху в департаментах». У кожній інстанції вхідні та вихідні документи повинні були реєструватися в журналах: загальних - в канцелярії і департаментах і приватні - у відділеннях канцелярії і департаментів. І загальні, і приватні журнали реєстрації документів складалися з трьох частин: для реєстрації документів верховної влади, для «звичайних паперів» і для секретних документів [18, с. 17].
Як відзначає К.Г. Митяев, перша спроба нормативної регламентації єдиних принципів організації документообігу була зроблена в 1931 році Інститутом техніки управління у проекті «Загальних правил документації і документообігу». У проекті були викладені правила організації роботи з документацією та документообігу, правила прийому < %D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83>, сортування < %D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F>, доставки, виконання, контролю відправки документів, тобто всі етапи обробки документів. У цьому документі дано єдині рекомендації щодо організації раціонального документообігу, що включають централізацію операцій з прийому та відправки, розробці раціональних маршрутів руху, скорочення видів документів [31, с. 70].
У 1960-х роках у науковій літературі термін «документообіг» практично не вживався. Позначуване їм поняття чи ототожнювали з діловодством у цілому, або замінювали терміном «організація листування». Термін «документообіг» у ці роки позначає і рух документів, і їх обсяг (кількість), тому у нормативних документах 1960-х роках увага приділяється не руху документів, а окремим технологічним операціям, що виконуються в процесі цього руху: прийому, відправленню, реєстрації тощо [39].
Як дослідила М.В. Комова, з середини 1970-х роках поняття «документообіг» стає однозначним, цьому сприяло закріплення визначення терміна в державному стандарті на термінологію та визначення «Єдина державна < %D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0> система діловодства» і поняття «документообіг» розуміється, як «рух документів в організації з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення».
Авторка наголошує на тому, що період всіх прикладних розробках і дослідженнях документаційних процесів проводиться поглиблене вивчення параметрів документопотіків, розробляється методика обстеження документообігу, його кількісних і якісних характеристик. Комплексне дослідження діловодства в апаратах управління різних рівнів у значній частині було присвячено проблемам організації руху документів [22, 87].
Як зауважує Л.Я. Філіпова, з середини 1990-х роках традиційний документообіг став поступово здавати свої вікові позиції, поступаючись місцем електронному документообігу. Основу електронного документообігу складали електронні документи, що створювалися і передавалися від користувача до користувача за допомогою електронних технологій, заснованих на використанні компютерної офісної техніки, безпаперових (машинних, магнітних та інших) носіїв, бездротових (електронно-мережевих) засобів зв’язку, сучасних поліграфічних і витратних матеріалів.
У даний час в українському діловодстві все ще зберігається поєднання обох видів документообігу з деяким переважанням електронного у великих адміністративно - промислових центрах, наголошує автор. Традиційний ж документообіг зберігає свої позиції в деяких специфічних областях діловодства, зокрема, там, де мова йде про конфіденційні документи [37, с. 55].
Отже, як наголошує Г.Г. Асєєв, сучасний документообіг організації слід розглядати як змішаний документообіг, заснований на пріоритетному використанні електронної технології роботи з документами [10, с. 20].
На сучасному етапі існує багато підходів щодо трактування терміну «документообіг», але базовим є поняття, закріплене у державному стандарті на термінологію. Так наприклад, у ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» зафіксовано, що документообіг - це рух службових документів в установі від дати їхнього створення чи одержання до дати завершення виконання або надсилання [4, с. 35].
Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що М.П. Бобильова в роботі «Эффективный документооборот: от традиционного к электронному» не згодна зі стандартним визначенням документообігу. Автор зазначає, що воно стосується тільки документообігу в рамках однієї організації. А в сучасних умовах при використанні можливостей електронного документообігу, в тому числі між організаціями, межі поняття «документообіг» розширюються. Автор наголошує на тому, що «документообіг» включає в себе різноманітні технологічні процеси [13, с. 76].
Так, наприклад, у навчальному посібнику О.В. Матвієнко та М.Н. Цивіна «Основи організації електронного документообігу» [30, с 45], термін «документообіг» пояснюється як, рух службових документів з часу їх створення або одержання суб’єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання, надсилання або знищення.
Слід зауважити, що Т.А. Бикова у підручнику «Делопроизводство» трактує поняття «документообіг» як процес руху документів в організації з моменту їх отримання (або створення) до завершення (виконання або відправки). Автор зауважує , що у діловодній практиці словом «документообіг» позначають також суму документів тих, що отримали, тих, що відправляються і тих, що створювалися на підприємстві (або структурному підрозділі) за певний період часу [14, с. 6].
Наголосимо на тому, що дослідник Г.Г. Асєєв достатньо розробив тему документообігу. Автор досліджував в основному тему електронного документообігу, як більш прогресивного в порівнянні з традиційним. Г.Г. Асєєв зосередив свою увагу на автоматизації документообігу та реалізації систем електронного документообігу. Тому у статті «Методологія підходів до автоматизації документообігу: системи» Г.Г. Асєєв трактує термін «документообіг» як відображення функцій «діловодства», досить добре формалізованого в традиційному управлінні в процесі використання його в компютерній індустрії [9, 17-19].
В аспекті нашого дослідження погоджуючись з Я.О. Кавторєвою та В.Н. Кузнєцова [20, с. 10], під поняттям «документообіг» ми будемо розуміти рух документів на підприємстві (в організації) з моменту їх створення або отримання до завершального виконання або відправлення.
Отже, тема документообігу зацікавила своєю багатогранністю та різнобічністю багатьох науковців. Спираючись на це, можна сказати, що вона достатньо розроблена. У процесі дослідження поняття «документообіг» висувалися різні думки та пропозиції авторів щодо вдосконалення системи документообігу загалом та в окремих організаціях. Як наслідок ми маємо велику кількість робіт, які торкаються даної теми, ? це і підручники, і навчальні посібники, і рекомендації фахівців, а також численні статті, написані авторами як висновок власного досвіду.


1.2 Принципи організації документообігу в умовах підприємства

Організація документообігу передбачає раціональний рух документів, включаючи як операції з документами, так і їх переміщення в апараті управління, їх отримання, розгляд, оформлення і відправка. Головне завдання документообігу ? прискорення руху документів, і чим коротше і швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень [6, с. 56 ].
Як зазначає Л.М. Вялова, «організація документообігу» - це правило, у відповідності з якими відбувається обіг документів в організації.
Основними характеристиками документообігу автор виділяє маршрут руху, який включає всі інстанції на шляху руху документа від отримання до підшивки в справу, і час, що витрачається на проходження документів по цьому маршруту. Звідси головне правило організації документообігу ? оперативне проходження документа по найбільш короткому і прямим маршрутом з найменшими витратами часу [ 15, 16-20 ].
На думку, С.В. Сельченкової порядок руху документів в організаціях не завжди продуманий ? багато документів проходять довгий і заплутаний шлях від створення чи отримання до виконання, ряд операцій з ними дублюється, а деякі з них при більш ретельному аналізі взагалі виявляються непотрібними. Тобто, у роботі з документами не повинно бути дублювання, кожна операція з документом має виконуватись тільки один раз, - це одна з найголовніших вимог до організації документообігу [34, 23-26].
Так, В.І. Андрєєва у роботі «Делопроизводство. Требования к документообороту фирмы» відмічає, що необхідно унеможливлювати проходження документами інстанції і усувати дублювання операцій однакового цільового призначення з одним і тим же документом. Конкретним проявом цього правила є вимога одноразової реєстрації документів [ 5, с. 109].
Як дослідила Н.Н. Анодіна стосовно організації документообігу на підприємстві, в першу чергу документообіг повинен відповідати наступним вимогам:
- проходження документів на підприємстві має бути оперативним, цілеспрямовано регулюватися і оптимально здійснюватися;
- слід виключати інстанції проходження і дії з документами, не обумовлені діловою необхідністю. Кожне переміщення документа має бути виправданим. Необхідно виключати або обмежувати поворотні переміщення документів;
- в порядку проходження і в процесі обробки основних категорій документів необхідно добиватися максимальної одноманітності. У цих цілях рекомендується розробляти зразкові схеми проходження і обробки основних категорій і видів документів [6, с. 65].
Автор наголошує, що дотримання цих правил дозволяє реалізувати основний організаційний принцип служби діловодства - спеціалізацію, можливість централізованого виконання однорідних технологічних операцій, ефективного використання засобів оргтехніки і персоналу.
Крім того, дотримання цих правил за словами автора дозволяє поліпшити документаційне забезпечення апарату управління за рахунок:
- прямоточності напрямку документопотіків, виключення дублюючих і повторних операцій з підготовки та обробки документів;
- ритмічності руху документів, яка забезпечує їх рівномірне надходження і сприяє пропорційної завантаженні, як фахівців апарату управління, так і служби діловодства [6, с. 98].
Як підкреслюють Я.І. Котдієва та Я.Ю. Кавторєва, засобами для досягнення оперативності документообігу служать цілеспрямоване регулювання руху документів в апараті і передача інформаційних даних про документ замість представлення самого документа. Впорядкуванню документообігу, регламентації оптимальних маршрутів руху док........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. №2658-XII // Відомості Верховної Ради. - [Станом на 2012-01-01]. - 1992. - № 48. - С. 25-46.
2. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26 XII // Відомості Верховної Ради. - [Станом на 2003]. ? 2005. ? № 6. ? С. 1- 6.
3. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів : ДСТУ 4163-2003. - [Чинний від 2003-09-01]. - К. : Держстандарт України, 2003. - 20 с. - (Національний стандарт України).
4. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. - К: Держспоживстандарт України, 2004. - 35 с.
5. Андреева В.И. Делопроизводство. Требования к документообороту фирмы: учебник / В.И. Андреева. - М.: Интел-Синтез, 1997. - 224 с.
6. Анодина Н.Н. Документооборот в организации: Практ. пособ. / Анодина Н.Н. - М.: Омега - Л, 2006. - 172 с.
7. Анодина Н.Н. Документооборот в организации: практ. пособ. /Анодина Н.Н. - М.: Омега - Л, 2006. - 172 с.
8. Асеев Г. Г. Электронный документооборот : учебник / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с.
9. Асєєв, Г.Г. Методологія підходів до автоматизації документообігу: системи //Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 6. - С. 17-19.
10. Асєєв, Г.Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи //Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 4. - С. 26-29.
11. Бадїн А.В. Електронний документообіг фірми / О.В. Бадїн / / Діловодство < %D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>. ? 2007. ? № 1. ? С. 34-39.
12. Беспянська, Г.В. Організація роботи з документами: навч. посіб. для дистанційного навчання /Г.В. Беспянська. - К.: Ун-т «Україна», 2006. - С. 40-59.
13. Бобылева М. П. Эффективный документооборот: от традиционного к электронному М. : Термика, 2007. ? 172 с.
14. Быкова, Т.А. Основные правила организации документооборота предприятия // Делопроизводство и документооборот на предприятии. ? 2003. - № 9. - С. 6-14.
15. Вялова Л.М. Організація руху документів / Л.М. Вялова / Секретарська справа. ? 2006. ? № 2. ? С16-20.
16. Гусева Т.И. Персональные компьютеры в сфере информационных ресурсов: учебное пособие. / Гусева Т.И. - М.: Высш. шк., 1990. - 154 с.
17. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности: курс лекций. / Р.Д. Гутгарц- М.: ИНФРА-М, 2001. - 185 с.
18. Давыдова Э.Н. Делопроизводство: учебник / Э.Н Давыдова. - М.: Тетра Системс, 2005. - 288 с.
19. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. / Діденко А.Н. - К.: Либідь, 2004. - 384 с.
20. Кавторєва Я. М., Кузнецов В. А. Документообіг: організація та ведення: посібник / Я. М. Кавторєва. - 7-ме вид., перероб. і доп. ? Х.: Фактор, 2006. - 240 с.
21. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособ. / М.В. Кирсанова. - М.: ИНФРА - М, 2005. - 312 с.
22. Комова, М.В. Діловодство: Навчальний посібник / М.В. Комова; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Львів: Тріада плюс, 2006. - 217 с.
23. Котдієва Я. І. Документообіг: організація та ведення: посібник / Я.І. Котдієва - 3-тє вид., перероб. і доп. - Х.: Фактді, 2002. - 163 с.
24. Красавин, А.С. Секретарь и документооборот. //Справочник секретаря и офис-менеджера. - 2003. - № 4. - С. 8-13.
25. Кудряев В.А. Организация роботы с документами: учебник / Под ред. проф. В.А. Кудряева. - М.: ИНФРА - М, 2002. - 592 с.
26. Кузнецов С.Л. Делопроизводство на компьютере: компьютерные технологии в делопроизводстве / С.Л. Кузнецов. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел - Синтез». - 2006. - 232 с.
27. Кузнецова Т.В. Документационное обеспечение управления: учеб. - справ. пособие / Т.В. Кузнецова. - М.: Изд-во ИМПЭ, 1998. ? 126 с.
28. Куняев Н.Н. Методы и системы автоматизации документооборота: учебник / Н.Н Куняев. // Делопроизводство. - 2003. - № 4. ? С. 27-30.
29. Кушнаренко Н. Н. Документоведение / Н. Н. Кушнаренко. ? 7-е изд., стереотип. ? К. : Знання, 2006. ? 459 с
30. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. ?110 с.
31. Митяев К.Г. История и организация делопроизводства: учебник / К.Г. Митяев - М.: МГИАИ, 1958. - 321 с.
32. Московская П.В. Введение в производство системы электронного документооборота: / П.В. Московская // Делопроизводство. - 2003. ? № 1. ? С. 12-13.
33. Рогожин, М.Ю. Справочник по делопроизводству /М. Рогожин. - СПб.: Питер, 2006. - 192 с.
34. Сельченкова С.В. Документооборот: принципы организации и анализ //Секретарь-референт. - 2004. - № 11. - С. 23-26.
35. Сокольский Д.И. Руководство по делопроизводству / Под ред. А.С. Малитикова и Д.И. Сокольского. ? М.: Экономика, 1972. - 294 с.
36. Тараканов, К.В. Информатика: учебное пособие /К. В. Тараканов. - М.: Книга, 1986. - С. 32
37. Філіпова, Л.Я. Системи управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організація, технології (зарубіжний досвід) // Вісн. Кн. палати. - 2001. - № 4. - С. 15-18.
38. Понятие «документооборот», его развитие и нормативно-методическая регламентацыя [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < deloproizvodstvo-1/121.htm>.
39. Понятие «документооборот» и его развитие < general/delo/ponyatie-dokumentooborot-i-ego-razvitie.html> [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < general/delo/ponyatie-dokumentooborot-i-ego-razvitie.html>.
40. Документ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < wiki/%C4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2>.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.