На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовик Порвняльний аналз систем освти України та Францї

Информация:

Тип работы: курсовик. Добавлен: 30.4.2014. Сдан: 2013. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. ……………………………………………………….4
1.1 Глобалізаційні та інтеграційні процеси в європейській освіті………5
1.2 Характеристика системи освіти в Україні……………………………7
1.3 Структура системи освіти у Франції………………………................14

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ОСВІТИ В ЄВРОПІ……………………………………………………………...22
2.1 Порівняльний аналіз систем освіти в Україні та Франції………………………………………………………………………22
2.2 Впровадження ідей Болонського процесу в системи освіти України та Франції (порівняльна характеристика)………………………………...26
РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………….33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...34
ДОДАТКИ…………………………………………………………………..37
ВСТУП
Тема дослідження:
Порівняльний аналіз систем освіти України та Франції.
Об’єктом дослідження обрано системи освіти Франції та України.
Предметом вивчення виступають особливості систем освіти в Франції та Україні та їх порівняльна характеристика.
Мета дослідження полягає в дослідженні структури системи освіти та сучасних тенденцій в педагогічній системі Франції та аналіз її впливу на освіту в Україні.
Завдання:
? розкрити та порівняти системи освіти України та Франції;
? сформулювати умови інтеграції освіти України у світовий освітянський простір;
? визначити переваги входження України у Європейський освітній простір та підписання Болонської декларації;
? виявити недоліки та потенційні проблеми у зв’язку із підписанням та впровадженням Болонських ініціатив;
? сформулювати завдання для успішної інтеграції української системи освіти в Європейський освітній простір.
Методи дослідження: аналіз систем освіти України та Франції, порівняльний аналіз та співвставлення систем освіти Франції та України, порівняльна характеристика впровадження ідей Болонського процесу в системи освіти України та Франції, аналіз сучасних освітніх світових тенденцій та їх впливу на систему освіти в Україні.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що недостатньо досліджені системи освіти не тільки України і Франції, а й системи освіти багатьох інших країн. А порівнюючи характеристики освітніх структур тих чи інших країн зумовлює наукову новизну. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН.
1.1 Глобалізаційні та інтеграційні процеси в європейській освіті.
На початку ХХI століття оновлення змісту та технологій навчання, розширення спектра особистісно-професійних рис фахівців спричинюють як глобальні процеси у цивілізаційному поступі людства, так і великі запити ринку праці, що зростають. Унаслідок таких передумов удосконалюється підготовка висококваліфікованих й конкурентоспроможних фахівців, що відповідно, забезпечує стрімкий науково-технічний прогрес. Це відбувається у сфері спільних підходів до розвитку особистості, системи, змісту, інновацій, створення спільних проектів. Однак освіту не слід розглядати лише як ланку, що обслуговує ринок праці. Освітня система водночас є рушієм і результатом культурного, суспільно-економічного та науково-технічного розвитку людства. На міжнародних конференціях, які проходять під егідою ЮНЕСКО, що дуже багато робить для актуалізації процесів інтернаціоналізації освіти, обговорюються питання про цілі і завдання освіти ХХI століття, зазначається, що інтернаціоналізація в освіті домінуватиме на початку ІІІ тисячоліття.
Без знання глобальних процесів освіти, головних напрямів, тенденцій, концепцій, теорій розвитку освіти й особистості, без інтеграції вітчизняної освіти у світовий освітній простір, без порівняння й використання кращого позитивного досвіду, закордонних надбань важко досягти швидких та позитивних результатів.
На сьогодні сучасними глобальними тенденціями розвитку освіти є: кількісне збільшення студентів вищих шкіл, подовження обов’язкової освіти, урізноманітнення закладів освіти, покращення кваліфікаційного забезпечення вищої освіти, різноманіття напрямів та форм освітньої діяльності; розширення спектра і загальне урізноманітнення завдань; динамічні зміни в змісті та структурі; соціальна неоднозначність контингенту в сфері освіти дорослих (інваліди, безробітні, мігранти); зміна структури та загальне зростання чисельності освітніх установ, призначених виключно для дорослого населення; організаційне відособлення від системи так званої «класичної» освіти (навчальних закладів для дітей та юнацтва); стабільне збільшення частини дорослого населення, залученого до різноманітних видів навчальної діяльності;постійне оновлення змісту освіти, взаємовизнання дипломів, розвитку нових університетів, тенденції до навчання впродовж всього життя[18].
Завданнями освіти ХХI століття є: ментальний розвиток особистості; використання досягнень минулого в галузі освіти; формування духовного майбутнього нації, держави, світового співтовариства; використання новітніх технологій та техніки; розвиток абстрактного, критичного, індивідуального, інтуїтивного мислення; формування інтегрованої особистості; розвиток інтелектуального домінуючого центру особистості у процесі навчання; керування діяльністю суб’єкта навчання в напрямку розвитку його суб’єктивного духовного «Я»; формування особистості суб’єкта навчання в напрямку ствердження цінностей і духовних норм загальнолюдського характеру; створення потягу до самостійного пошуку інформації, самостійних досліджень; побудова процесу навчання таким чином, щоб створювалися умови для розвитку індивідуального мислення суб’єкта навчання, усвідомлення, ерудиції для розширення свідомості, стимуляції інтересу, суб’єктивного синтезу; викликати інтерес до нових наук, методів, технік, підходів, концепцій [16].
Серед інших системних динамічних характеристик освітніх стратегій особливої уваги набувають такі процеси, як:
· активізація законодавчої діяльності у сфері удосконалення загальної освіти й забезпечення реалізації державних, регіональних і муніципальних проектів модернізації навчальних закладів;
· демократизація систем освіти;
· виокремлення у системі середньої школи старшого циклу(3 - 4 роки навчання) з орієнтацією на диференціацію систем вибору навчальних дисциплін або різних типів профілюючого фахового навчання;
· реалізація освітніх державних програм, зорієнтованих на забезпечення учням та студентам сприятливих умов для успішного навчання і підготовку їх до адекватного сприйняття варіабельних ситуацій соціально-економічних трансформацій;
· модернізація змісту освіти за імперативами соціально вагомих пріоритетів, пов?язаних із новими рішеннями проблем розбудови сучасного високотехнічного світу;
· удосконалення технологій навчального процесу у напрямку впровадження системи методів, стимулюючих розвиток пізнавальної активності учнів та студентів, критичного мислення, розширення їх креативних можливостей і самостійності [18].
Сучасна наука про людину виходить з того, що людина ХХI століття є високорозвиненою особистістю, тому сучасна освіта закладає основи для формування такої особистості, для створення умов задоволення потреб в її постійному розвитку.


1.2 Аналіз системи освіти в Україні.
Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. У Законі України Про освіту від 23 березня 1996 року наголошується, що система освіти в наший країні є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Вона складається з установ освіти, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і регіональних (місцевих) органів, а також самоврядування в області освіти. Головною метою освіти є всебічний розвиток особи як найвищій цінності суспільства, розвиток її розумових і фізичних здібностей, таланту, виховання високих етичних якостей, формування активного громадянина, здібного до свідомого суспільного вибору, і збагачення на цій основі інтелектуального і культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення народного господарства кваліфікованими кадрами.
Основними принципами побудови освіти в Україні є:
· науковий і світський характер системи освіти;
· доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
· рівність умов кожної людини для повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
· гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
· незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
· органічний звязок зі світовою і національною культурою, традиціями;
· взаємозвязок з освітою інших країн;
· інтеграція з наукою і виробництвом;
· гнучкість, прогностичність, єдність і безперервність, різноманітність освіти;
· обєднання державного управління і самоврядування в освіті;
· пріоритетність безкоштовної освіти в Україні;
· обовязковість повної загальної середньої освіти.
Структура освіти включає:
1. дошкільну освіту;
2. загальну середню освіту;
3. позашкільну освіту;
4. професійно-технічну освіту;
5. вищу освіту;
6. післядипломну освіту;
7. аспірантуру;
8. докторантуру;
9. самоосвіту.
Залежно від характеру підготовки розрізняють наступні види освіти - загальну і професійну освіту.
Загальна освіта - має на меті оволодіння основами найважливіших наук, що вивчаються, про природу і суспільство, розширення інтелектуального кругозору. Загальна освіта є основою для професійної освіти. Основними шляхами здобування загальної освіти є: навчання в середніх загальноосвітніх школах, середніх спеціальних учбових закладах, середніх профтехучилищах, самоосвіта.
Рівні загальної освіти: початкова, неповна середня, повна загальна середня освіта.
Професійна освіта - це сукупність знань, практичних умінь і навичок, що дають можливість займатися певною професією. Початкова професійна освіта дається в професійно-технічних училищах. Середня професійна освіта здійснюється в середніх спеціальних учбових закладах (технікумах, училищах) на базі восьмилітньої або середньої загальноосвітньої школи. Підготовка фахівців вищої кваліфікації проводиться у вищих учбових закладах (університетах, інститутах, училищах, академіях).
В Україні встановлюються такі освітні рівні:
? початкова загальна освіта;
? базова загальна середня освіта;
? повна загальна середня освіта;
? професійно-технічна освіта;
? базова вища освіта;
? повна вища освіта.
В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні:
· кваліфікований робітник;
· молодший спеціаліст;
· бакалавр;
· спеціаліст, магістр [5] (Додаток 1)
Дошкільна освіта є обовязковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
Систему дошкільної освіти становлять: дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності; наукові і методичні установи; органи управління освітою; освіта та виховання в сімї. Відповідно до потреб гром........

Список використаної літератури:
1. Богомолова И. Система образования во Франции. - Народное образование. - 2009. - №7. - с. 193-196.
2. Вакарчук І. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи//Вища школа. - 2008. - №3. - с. 12 -17.
3. Ванискот Ф. Эффективность системы образования во Франции. - Экономика образования. - 2002. - №2. - с. 71-72.
4. Вища освіта в Україні. - Суми : Соколик Б. В., 2007. - 68с
5. Закон України "Про освіту": За станом на 8 грудня 2006р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське видавництво, 2006. - 40с.
6. Закон України «Про дошкільну освіту»: За станом на 11 липня 2001 року/ Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 25с.
7. Закон України "Про загальну середню освіту": За станом на 28 серпня 2006 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 32с.
8. Закон України "Про професійно-технічну освіту": За станом на 24 листопада 2006 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 36с.
9. Закон України "Про вищу освіту": За станом на 19 жовтня 2006 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 64с.
10. Каленюк І. Вища освіта в сучасному глобальному середовищі//Вища школа. - №9 - с. 55 - 62.
11. Кнодель Л. Сучасний стан системи освіти Франції. - Директор школи. Україна. - 2008. - №12. - с. 58-65.
12. Коміренко В. Приєднання до Болонського процесу як євроінтеграційна стратегія України: два аспекти, проблеми, прогнози//Освіта і управління. - 2005.- т.8. - № 3 / 4 - с. 175 - 178.
13. Корсак К. Система освіти Франції: цілі, структура, досягнення і проблеми. - Вища освіта України. - 2001. - №1. - с. 91-102.
14. Крючков Г. Від Болонського процесу до Європейського простору вищої освіти. - 2008. - №2 - с. 82-85.
15. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах/Моногрпфія. - 1-е видання. - м. Вінниця: видавництво «Нова книга», 2002р. - с. 441-444.
16. Левченко Т. І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція (Монографія). Вінниця: «Нова книга», 2007.- с. 9 - 15
17. Луговий В.І. Про реалізацію принципів Болонського процесу у вищій школі України. - Педагогіка і психологія. - 2009. - №1(69). - с. 5-17.
18. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф. Степко. - К.: Изд. , 2004. - 24 с.
19. Огнев’юк В.О. Освіта України: стан та перспективи//Освіта України. - 2009. - №29-30. - с. 6 - 7.
20. Сорбоннська декларація: Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 року.
21. Франція у Європейському просторі вищої освіти / Упоряд. Г.Г.Крючков, В.Б.Бурбело. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. - 169 с.
22. Шаповалова Л. Україна і Франція в Болонському процесі. - Шлях освіти. - 2008. - №2. - с. 24-29.
23. Шевченко А. Освіта у Франції. - Рідна школа. - 2007. - №2. - с. 74-77.
24. Шевченко С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу//Вища школа. - 2008. - №11. - с. 14 - 23.
25. Аналітичний звіт Болонського Секретаріату - 2009: резюме і оціночний лист, що підготовлені на основі Національного звіту із запровадження положень Болонського процесу. - www.mon.gov.ua < >26. Болонський процес 2020 - Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі. - 2009. - www.mon.gov.ua < >27. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа): від 22 листопада 2001р. - www.mon.gov.ua < >28. Наказ про «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»: за станом на 30 грудня 2005р. - www.mon.gov.ua < >29. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України. - 2009. - www.mon.gov.ua < >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.