На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Юридические фикции, факты и презумпции

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Юриспруденция. Добавлен: 5.5.2014. Сдан: 2009. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ……………………………………………………..……………………………………………...4
Розділ 1. Юридичні факти.........................................................................................................6
1.1 Юридичні факти: поняття, ознаки та їх характеристика ………...…….6
1.2 Класифікація юридичних фактів.......................................................................11
1.3 Особливості юридичних подій, фактів-стану та фактів правовідносин…………………………………………………………………....…...14
1.4 Інші види юридичних фактів………………………………..………………….18
1.5 Функції класифікації юридичних фактів…………………………………………….............................................................20
Розділ 2. Презумпції…………………………………….……………………………………..21
2.1 Поняття та види презумпції.......................................................................................21
2.2 Презумпція невинуватості……………………………….………………………….23
Розділ 3. Фікції: сутність, властивість, види…………............................................26
3.1 Поняття фікції, види та властивості……………………………….......…….26
Висновок…………………………………………………………………………...………………..33
Список використаних джерел……………………………………………………………..35
Додатки………………………………………………………………………………………………37

Вступ
Розвиток і зміцнення незалежної України як демократичної, правової держави, входження її до міжнародного економічного і правового простору, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, приєднання до міжнародних договорів, інтенсивна законотворчість, становлення нових правових інститутів кардинально змінюють структуру, специфіку, зміст такого динамічного явища як правові відносини. Їх характер і динаміка пов’язані з усіма зазначеними життєвими обставинами, що мають певні юридичні наслідки, тобто з юридичними фактами.
Юридичні факти - фундамент правовідносин. Їх система чітко висвітлена в законодавстві, своєчасно і достовірно встановлена в процесі застосування права. В той же час юридичні факти - одна із проблем юридичної практики. Правозастосовуючий орган повинен не тільки встановити всі життєві обставини конкретної справи але і правильно їх кваліфікувати. Неправильна оцінка фактів приводить до того, що одним не надається правового значення, а іншим присвоюються ознаки які їм не властиві.
Доцільність наукової розробки проблем юридичних фактів в сфері правових відносин сучасного суспільства визначається тим, що юридичні факти займають провідне місце в механізмі правового регулювання. Їх головне значення у процесі правового регулювання - юридично забезпечити виникнення, зміну або припинення правових відносин. Адже саме юридичні факти забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, закріпленої в юридичній нормі, до конкретних правових відносин. Це потребує нових акцентів у підході до визначення як теоретико-методологічних основ юридичних фактів так і дослідження прикладних аспектів юридичних фактів в сучасній теорії права.
Актуальність теми полягає в тому, що посідаючи важливе місце в теорії права, проблеми юридичних фактів у механізмі правового регулювання, їх вибору і конкретизації, питання системності юридичних фактів, їх рольова функція у механізмі правового регулювання та інші належать до недостатньо вивчених питань юридичної науки. Це потребує проведення окремого і ґрунтовного дослідження ролі і місця юридичних фактів, особливо зважаючи на те, що врахування цього надзвичайно складного явища має пріоритетне значення для вирішення багатьох інших проблем правової науки і правовідносин.
Юридичні факти завжди були предметом наукового дослідження, але при їх розгляді оглядово висвітлювалися лише деякі аспекти юридичних фактів, переважно в галузевих науках. Поза увагою дослідників залишилися не тільки теоретичні проблеми, а й такі теоретико-прикладні аспекти дослідження, як питання системності юридичних фактів, їх рольова функція, порядок встановлення та фіксації тощо.
В праві дуже часто застосовують такі несистематизовані положення як презумпції та фікції. Їх роль дуже важлива і право на сучасному етапі розвитку не може обійтися без них. Ці спеціальні юридикотехнічні заходи застосовуються лише стосовно певних категорій справ і при вирішення окремих процесуальних питань. Дуже відомою у праві є презумпція невинуватості, що закріплює неможливість вважати людину винною, якщо її вина не буде доказана в суді. В системі права налічується багато презумпцій та фікцій. Їх мета - допомога у вирішенні складних питань судової практики. Як вважається одні і другі - результат юридичної практики і науки. Змістом і тих, і інших є припущення про наявність чи відсутність відшукуваних фактів.
Мета даної роботи - показати сучасний стан і можливі шляхи вирішення деяких актуальних проблем теорії юридичних фактів та проаналізувати характеристику юридичних фактів як підстав виникнення, зміни чи припинення правових відносин; відкрити суть презумпцій та фікцій, їх значення в різних галузях права, висвітлити проблеми цих положень, актуальні на даний момент, шляхи вирішення цих проблем.

Розділ 1
1.1 Юридичні факти: поняття, ознаки та їх характеристика

У правовій літературі під юридичними фактами розуміються конкретні життєві обставини, що викликають відповідно до норм права настання тих або інших правових наслідків - виникнення, зміна або припинення правового відношення. Вже в цьому визначенні видно своєрідність юридичних фактів. По-перше, це - конкретні життєві обставини, елементи обєктивної соціальної дійсності. По-друге, це - обставини, визнані нормами права, прямо або непрямо відображені в законодавстві. Життєві факти самі по собі не володіють якоюсь іманентною властивістю бути або не бути юридичними фактами. Вони стають юридичними фактами тільки тоді, коли їм таке значення наділяється нормами права. Факти одного і того ж виду можуть бути або не бути юридичними фактами в залежності від того, як вони розцінюються зведеною в закон волею пануючого класу. Таке розуміння юридичних фактів дозволяє проникнути в глибину цього явища, дослідити їх місце в правовому регулюванні та в правових відносинах.[11, 317 c.]
Ідеальна модель юридичного факту (фактичного складу) закріпляється в гіпотезі юридичної норми (або декількох норм.) У практиці застосування правових норм встановлення фактичної гіпотези (фактичного складу) зливається з встановленням гіпотези норми і, навпаки, аналіз гіпотези правової норми, встановленої законодавцем, зливається з аналізом фактичного складу. Разом з тим між гіпотезою і моделлю факту не треба ставити знак рівності, оскільки гіпотеза - елемент правового розпорядження, повязаний з іншими елементами - диспозицією або санкцією. Не співпадають вони і по обєму: модель складного юридичного факту (фактичного складу) може бути закріплена в гіпотезах декількох юридичних норм.

Виділення матеріальної і ідеальної сторін в понятті «юридичний факт» дозволяє окреслити його основні ознаки. Розглянемо спочатку ознаки, що характеризують матеріальну сторону цього поняття.
Юридичними фактами є обставини:
* конкретні, певним чином, виражені зовні. Юридичними фактами не можуть бути думки, події внутрішнього духовного життя і тому подібні явища. Разом з тим законодавство враховує субєктивну сторону дій (провину, мотив, мету, інтерес) як елемент складного юридичного факту, наприклад складу правопорушення;[8, 472c.]
* виражені в наявності або відсутності певних явищ матеріальною світу. Необхідно враховувати, що юридичне значення можуть мати не тільки позитивна (існуючі), але і так звані негативні факти (відсутність відносин службової підлеглості, спорідненість і т.д.);
* несучі в собі інформацію про стан суспільних відносин, що входять в предмет правового регулювання. Юридичними фактами виступають лише такі обставини, які торкаються безпосередньо або опосередковано інтересів суспільства, держави, колективів, особистості.[8, 474c.]
Інша група ознак повязана з моделлю юридичних фактів і розкриває нормативну, ідеальну сторону цього явища. [8, 407 c.]
Юридичними фактами є обставини:
* прямо або непрямо передбачені нормами права. Багато які юридичні факти вичерпно визначені в нормі права. Існують і факти, що індивідуально-визначаються, лише в загальному вигляді(непрямо) передбачені в законодавстві;
* зафіксовані у встановленій законодавством процедурно-процесуальній формі. Юридичний факт має правове значення, як правило, лише в тому випадку, якщо він належним чином оформлений і засвідчений (у вигляді документа, довідки, журнального запису і т.д.);
* викликаючи передбачені законом правові наслідки. Мається на увазі передусім виникнення, зміна або припинення правового відношення. Але юридичний факт може викликати й інші правові наслідки, наприклад анулювати інші юридичні факти.[12, 409 c.]
Розмежування матеріального та ідеального в понятті юридичного факту не треба змішувати з розглядом юридичних фактів в площині конкретне - абстрактне. Необхідно розрізняти конкретні фактичні обставини, реально існуючі в певній точці простору і часу, і абстрактне, узагальнене поняття "юридичний факт". При оперуванні науковими абстракціями неминуче втрачається якась частковість деталі, властива конкретним юридичним фактам, зникає їх неповторне індивідуальне забарвлення. Замість цього на перший план виступає інше - змістовні ознаки юридичних фактів, їх функції в правовому регулюванні суспільних відносин.
Найважливіша ознака юридичного факту - його здатність викликати настання правових наслідків. Німецькі юристи-догматики (Беккер, Віндшейд та ін.) вважали звязок факту і правових наслідків особливим виглядом причинності. Інше рішення у Бернгефта і Колера, авторів відомого курсу німецького цивільного права. Головне значення в настанні правових наслідків вони відводили правовому порядку; юридичний факт, на їх думку, виступає в ролі умови, зовнішнього поштовху.[16, 583 c.]
На погляд В. Б. Ісакова, в загальнотеоретичному плані можна говорити про соціальний механізм породження того або іншого правомірного юридичного факту, що охоплює комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих закономірностей, передумов, умов. Можна виділити три комплекси передумов.[14, 12 с.]
По-перше, загальні соціальні передумови. До них потрібно віднести суспільний устрій, існуючу систему господарства, образ життя, що склався при даній демографічний тенденції. Державні органи, посадові особи, що встановлюють правомірні юридичні факти в звязку з конкретною справою, не завжди виявляють їх соціально-економічне коріння. При цьому, не обовязково в кожному випадку зясовувати, наслідком яких обєктивних процесів являються дані правомірні факти. Але це соціально-економічне коріння існує, і воно могутньо формує каркас фактичних обставин, створюючи сприятливі умови для появи одних юридичних фактів і гальмує виникнення інших. Вивчення загальносоціальних передумов дозволяє оцінити реальність тих або інших норм інститутів, нормативних актів права, фактичну можливість використати закріплені в них права і гарантії.
По-друге, деякі спеціальні передумови. Це більш вузька область суспільних відносин, що прямо зумовлює появу конкретної категорії юридичних фактів. Наприклад, факти укладання і розірвання шлюбу повязані із системою сімейно-шлюбних відносин, що склалися в суспільстві; трудовий договір, стаж і спеціальні передумови представляють вже безпосередню практичну зацікавленість для правових органів, оскільки дозволяють виявити той соціальний контекст. всередині якого сформувався і існує юридичний факт. При виробництві дізнання, попереднього слідства і розгляді карної справи в суді компетентний державний орган, згідно із законом зобовязаний встановити причини і умови, що сприяли здійсненню злоч........


Список використаних джерел
1. Конституція України. - К.: Видавничий дім „Скіф”, 2007. - 48 с.
2. Кримінально - процесуальний кодекс України: Чинне законодавство. - К.: Вид. Паливода А. В., 2008. - 200 с.
3. Цивільно - процесуальний кодекс України: Чинне законодавство. - К.: Вид. Паливода А. В., 2008.
4. Цивільний кодекс України: Чинне законодавство. - К.: Вид. Паливода А. В., 2008.
5. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. - Москва: “Статут”, 1999.-712 с.
6. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения.- Москва: Издательство НОРМА, 2001.- 752с.
7. Бержель Ж..-Л. Общая теория права / Под общей редакцией В.И. Даниленко / Пер. с фр. - Москва: Издательский дом. 2000 - 576 с.
8. Загальна теорія держави та права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копейчикова. - Київ: Юрінком, 1997. - 320 с.
9. Загальна теорія держави та права / За редакцією М.С. Кельмана і О.Г. Мурашина. - Київ: Юрінком, 2004. - 720с.
10. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. - том ІІ. Теорія права. Москва: Издательство «Зерцало», 1998. - 416с.
11. Цвік М.В. загальна теорія держави та права. - Харків: Видавництво «Право», 2002. - 510с.
12. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. - Харків: Консум, 2006. - 656с.
13. Юридичний словник, 5 том. - К.: Консум, 2005. - 756 с.
14. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. - М.: Юридическая литература, 1984.
15. Шептулін А. П. Диалектический метод познания, М, 1983, с. 165
16. В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. - К.: КНЕУ, 2003. - 767 с.
17. Котюк В.О. Теорія права. - К., 1996. - С. 74.
18. Комаров С.А. Общая теория государства и права. - М., 1998. - С. 281.
19. «ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка» І.М. Потапчук, мол. наук співроб 29.10.04 с.98-101.
20. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/ Ю. Б. Бек, Й. Г. Богдан, Л. В. Григоровська та ін.; За ред. В. М. Коссака. -К.: Істина, 2004. -975, с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.