На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Наймана праця та сучасн форми доходу за умов ринку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 5.5.2014. Сдан: 2013. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 5
1.1 Соціально-економічна категорія «ринок праці» 5
Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці 8
Елементи ринку праці 9
Функції і сегментація ринку праці 12

РОЗДІЛ 2. ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ, ФОРМИ ДОХОДУ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ЗА УМОВ РИНКУ 16
Наймана праця як товар та її властивості 16
Фактори, що впливають на вартість найманої праці 19

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 25
Механізм функціонування сучасного ринку праці 25
Особливості відтворення робочої сили як особливого то­вару в сучасній Україні 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП
Робоча сила, здатність людини до праці це сукупність її потреб, фізич­них, інтелектуальних і організаторських здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються у процесі виробництва матеріальних благ і надання пос­луг [18, c.234]. Робоча сила є складовою людської особистості з притаманними їй свідо­містю, метою, волею, культурними навичками, національною свідомістю, ду­ховними цінностями тощо.
Вибір даної теми пояснюється її актуальністю, як у наш час, так і в різні історичні етапи розвитку суспільства.
Тема була актуальною протягом всього розвитку економіки. Кожен економіст намагався торкається цієї проблеми - проблеми робочої сили та її вартості, висвітлюючи той чи інший бік питання. Та всі вони чи то вітчизняні, чи то іноземні економісти прийшли до єдиного висновку: робоча сила є вирішальним фактором в господарстві, в економіці, в суспільстві, так як всі речові фактори без праці мертві. Як сказав Д. Рікардо: "праця - це батько всього людського багатства, а його мати - це земля"[12, c.47].
Проблематика найманої праці є актуальною нині і в нашій країні. Більш того, вона є досить проблемною, а вирішення цієї проблеми - проблеми трудових ресурсів, заробітної плати, ринку праці є надзвичайно необхідним на сучасному етапі розвитку України. Робоча сила є важливим товаром в процесі виробництва, а робітник - цінним ресурсом для господарства країни. Та нажаль їх показники в різних регіонах України є неоднаковими - більше того, залишають бажати кращого, що викликає ряд проблем, котрі необхідно розвязати.
Слід також наголосити на тому, що ступінь розробки проблеми вартості робочої сили в науковій літературі є досить високим. Багато економістів-сучасників торкаються цієї теми, звертаються до неї в своїх наукових працях. Серед них можна назвати таких: Гуць М., Чернівецька Л., Теліщук Л., Кости-шина Т., Соколик М., Гальчинський А. та ін.

Обєктом дослідження курсової роботи є теоретичні та практичні проблеми найманої праці та винагороди за неї в умовах ринку.
Предмет дослідження - ринок робочої сили, як складової ринкової системи.
Мета даної роботи також полягає в тому, щоб розкрити суть робочої сили, найманої праці як товару (товару специфічного), а також процес перетворення робочої сили на товар та умови його існування; виділити основні властивості товару " робоча сила ", які і визначають його специфічність; звернути особливу увагу на одну з основних властивостей товару " робоча сила " - на її вартість, висвітлити головні аспекти вартості робочої сили, зазначивши роль факторів, які на неї впливають; показати роль пропозиції робочої сили на ринку праці та її вплив на вартість та ціну товару " робоча сила ".

РОЗДІЛ 1
РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

1.1. Соціально-економічна категорія «ринок праці»
Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової системи. Перед тим, як визначити його соціально-економічну сутність, необхідно розглянути еко­номічну категорію ринок. Класична політична економія виділяє чотири на­прями у визначенні ринку.
Перший напрям представлений науковцями, які під ринком розуміють простір, місце, сферу збуту товарів. Представники другого напряму визначають ринок як сукупність продавців і покупців, третього як сукупність товарно-гро­шових відносин, спосіб координації дій учасників, або як форму звязку товаро­виробників. Учені четвертого напряму вбачають у ринку механізм, технологію здійснення обміну і розподілу товарів [24, c.332].
Отже, з вище наведеного можна зробити висновок, що ринок - це сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів, яким влас­тива економічна незалежність, свобода у виборі субєктів ринку (продавців і покупців), вільне ціноутворення в умовах конкурентного середовища.
Переходячи від вивчення поняття ринку до сутності ринку робочої сили, слід відзначити, що сьогодні визначення ринку праці здебільшого залишається дискусійним, через недостатню його вивченість. Дослідники проблем праці розглядають головним чином окремі аспекти ринку праці і висловлюють часто діаметрально протилежні за змістом думки. Значною мірою це пояснюється різним тлумаченням самого поняття ринку праці.
Нині виділяють чотири напрями підходів до визначення ринку праці (робочої сили):
Представниками першої групи ринок робочої сили розглядають як сферу обігу специфічного товару «робоча сила» і як особливий, властивий товарно-грошовим відносинам спосіб її включення до економічної системи.
Друга група вчених дає визначення ринку праці через його складові еле­менти - попит і пропозицію. Наприклад, визначення: «Пропозиція і попит на робочу силу означають ринок праці». Прості, короткі визначення не розкри­вають суті ринку праці як економічної категорії»
Представники третьої, найбільш чисельної групи науковців розглядають ринок робочої сили крізь призму суспільних відносин. Вони вважають, що ри­нок праці це сукупність економічних відносин, форм і методів узгодження і регулювання інтересів безпосередніх виробників і роботодавців, повязаних з організацією, використанням і оплатою найманої праці [27, c.473].
Проте було б не правильно зводити ринок праці лише до сфери обміну. Ринок праці відіграє важливу роль у забезпеченні безперервності процесу від­творення такого важливого товару для суспільства як робоча сила. Саме в цьому полягає економічна сутність ринкових процесів. Тому найбільш вдалим вважається визначення ринку праці, яке дають представники четвертого на­пряму. Під ринком праці вони розуміють складну систему економічних відно­син з обміну індивідуальної здатності до праці на фонд життєвих благ , необ­хідних для відтворення робочої сили та розміщення працівника в системі сус­пільного поділу праці за законами товарного виробництва і обігу.
Окремо необхідно зупинитися на термінології «ринок робочої сили» і «ринок праці» , зясувати, чи однакові ці поняття, чи різні, чи правомірне їх використання як синонімів, що відображають суть одного й того самого явища? Для того щоб відповісти на це питання необхідно розглянути такі еко­номічні категорії, як робоча сила і праця.
Робоча сила - це сукупність фізичних і розумових здібностей людини, які використовуються нею під час виробництва будь-якої споживчої вартості.
Робоча сила виступає у ролі товару за таких умов:
людина незалежна і може вільно розпоряджатися своєю робочою си­лою;
власник робочої сили відділений від засобів виробництва і не має за­собів для існування [13, c.73].
Праця - це цілеспрямована діяльність людей по створенню матеріаль­них і духовних благ , необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Категорії «праця» і «робоча сила» не тотожні. Але в звязку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила) робіт­ник «авансує» її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розра­хунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю) по­няття «ринок праці» і «ринок робочої сили» можна використовувати парале­льно [14, c.356].
Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Ринкова система - це система ринків, серед яких виділяють ринок засобів виробниц­тва, ринок предметів споживання, ринок фінансів, ринок послуг, ринок тех­нологій, ринок інформації, тощо: Вказані типи ринків не однакові за своєю значимістю. Існує думка, що на чолі ринкової системи стоїть ринок капіталів, оскільки останній є грошовим еквівалентом усіх ресурсів, і визначає конюн­ктуру всіх товарних ринків.
Згідно з іншою думкою, різні типи ринків, що входять до ринкової сис­теми, слід ранжирувати у такому порядку:
Ринок праці;
Ринок засобів виробництва;
Ринок предметів споживання;
Фінансовий ринок;
Ринок послуг;
Ринок технологій тощо [15, c.38].
Такий порядок обновлений тим, що ринок починається з придбання ро­бочої сили і засобів виробництва. Без поєднання цих елементів за допомогою капіталу не може функціонувати виробництво. Ринок праці є однією з найваж­ливіших ланок; ринкової системи. Він функціонує лише у взаємозвязку з ін­шими типами ринків, забезпечує рух товарів і послуг, спрямовуючи та вилучаючи ресурси з галузей народного господарства відповідно до руху капіталів і товарів. На відміну від інших типів ринків, він має не тільки ресурсний, това­рний характер, але й породжує велику кількість економічних і соціальних про­блем.
Отже, ринок праці є самостійною, комплексною системою в ринковій економіці, яка, з одного боку, залежить від інших ринків, з іншого - сама впливає на них.

1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ри­нку праці
Умови виникнення вільного ринку такі як і умови виникнення товарного виробництва в цілому, це:
суспільний поділ праці, завдяки якому здійс­нюється спеціалізація виробників на виробництві тих чи інших конкретних товарів;
економічне відокремлення виробників на основі приватної власності на засоби виробництва, що в основному забезпечує еквівалентність товар­ного обміну;
самостійність товаровиробника та свобода підприємництва;
наявність попиту на товар, що виробляється, з боку покупців [21, c.223].
Аналогічними є умови виникнення ринку праці:
Перша умова - юри­дична свобода і здатність власника робочої сили за власним розсудом розпо­ряджатися своїми здібностями до праці.
Друга умова - це відсутність у працівника засобів виробництва, як дже­рела одержання всіх необхідних для життя засобів існування. В сучасних умо­вах мова йде не про абсолютну відсутність будь-яких засобів чи умов існу­вання, а про їх недостатню кількість. Необхідність продажу своєї робочої сили виникає тоді, коли прибуток з інших джерел є недостатнім для одержання всіх необхідних для життя засобів.
Третя умова - це поява на ринку праці покупця - підприємця, який еко­номічно змушений вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для про­дажу здатність до праці потрібних йому працівників.
Умови ефективного функціонування ринку праці: Повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною відповідальністю. Відносини на ринку праці - це відносини договорів та угод між рі­вноправними партнерами. Активна конкуренція між власниками робочої сили за право зайняття кращого робочого місця та роботодавців за залучення більш кваліфіко­ваної робочої сили.
Баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили грошовою масою заробітної плати. Обєднання найманих працівників та роботодавців у спілки для захисту своїх інтересів.
Крім того, можна виділити ще дві умови ефективного функціонування ринку праці:
прагнення продавця продати свій товар найдорожче, а покупця купити найдешевше;
єдність ринку робочої сиди з ринком товарів та, послуг, ринком капіта­лів та іншими типами ринків [25, c.221].

1.3. Елементи ринку праці
Елеме........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Господарський кодекс України офіц. текст станом на 07.10.2012 року [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/136- 15>
2. Цивільний кодекс України: офіц. текст станом на 18.10.2012 року [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/435- 15>
3. Про господарські товариства [Електрон. ресурс]: [закон України; офіц. текст від 18.12.2011 року]. - Режим доступу: < laws/show/про%20господарські%20товариства>
4. Амосова В. В. Экономическая теория / В. В. Амосова, Г. М. Гукасьян, Г.А. Маховикова. - Спб.: Питер, 2002. - 480 с.
5. Базилевич В. Д. Економічна теорія : Політекономія / В. Д. Базилевич. - Київ : Знання-пресс, 2008. - 720 с.
6. Башнянин Г. І. Політична економія : Ч. 1. Загальна економічна теорія : Ч. 2. Спеціальна економічна теорія / Г. І. Башнянин, П. Ю. Лазур, В. С. Мед- ведєв - К. : Ніка-Центр, Ельга, 2000. - 526 с.
7. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін - К. : Вища школа, 1995. - 471 с.
8. Гаркуша Ю. О. Політична економія: методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Гаркуша, І. Ю. Тур; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». - Х.: ВЦ «ХАІ», 2008. - 50 с.
9. Гаршина О. К. Практикум по политической экономии: Учебное пособие/ О. К. Гаршина, В. А. Панков. - Краматорск: ДГМА, 2006. - 240 с.
10. Задоя А. А. Основы экономики: учеб. пособие / А. А. Задоя, Ю. Е. Петруня. - К.: Вища шк.; Знання-Прес, 2008. - 179 с.
11. Зазимко А. З. Політична економія: структурно-логічний навч. посібник/ А. З. Зазимко. - К.: КНЕУ, 2005. - 358 с.
12. Кись А. П. Практикум по политической экономии: Учебное пособие/ А. П. Кись, А. В. Литвиненко, В. М. Филатов. - Х.: ИД «ИНЖЭК», 2007. - 144 с.
13. Ковальчук В. М. Основи економічної теорії: короткий курс / В. М. Коваль- чук. - Тернопіль : Астон, 1999. - 203 с.
14. Косік А.Ф. Мікроекономіка: навчальний посібник / А.Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 416 с.
15. Краус К. М. Політична економія: навчально-методичний посібник/ К. М. Краус, Н. М. Краус, О. В. Манжура. - Полтава: Оріяна, 2012. - 274 с. 38
16. Крупка М. І. Основи економічної теорії / М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. Реверчук. - К. : Атіка, 2001. - 344 с.
17. Кузнецова В. Н. Практикум по курсу «Политическая экономия»: Учебно- методическое пособие / В. Н. Кузнецова, С. А. Кучерук, И. В. Дмитриева та др. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. - 156 с.
18. Мочерний С. В. Політекономія : підручник / С. В. Мочерний - К. : Вікар, 2005. - 487 с.
19. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - К. : Вища школа ; Знання, 1997. - 743с.
20. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. В. Мочерного. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 572 с.
21. Панчишин С. Макроекономіка: навчальний посібник / С. Панчишин. - К.: Либідь, 2001. - 616 с.
22. Петруня Ю. Е. Основы экономической теории : учебное пособие / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 4-е изд. - К. : Знание, 2008.
23. Політична економія : навч. посіб. / за ред. К. Т. Кривенко. - К. : КНЕУ, 2001. - 508 с.
24. Політична економія: практикум: Навчальний посібник / С. В. Васильєв, І. І. Вініченко, В. О. Олексюк. - Донецьк: Юго-Восток, 2012. - 460 с.
25. Семененко В. М. Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. / В. М. Семененко, Л. І. Коваленко, В. В. Бугас, О. В. Семененко; [за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 360 с.
26. Теоретическая экономика. Политэкономия / под ред. Г. П. Журавлевой и Н. Н. Мильчаковой. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
27. Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання, 2007.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.