На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзацйне проектування в теорї менеджменту: сутнсть,процес,результати

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 6.5.2014. Сдан: 2014. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ 1.1 Сутність організаційного проектування
1.2 Підходи до організаційного проектування
1.3 Значення і завдання організаційного проектування
2. ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ
2.1 Етапи організаційного проектування
2.2 Оцінка методології та ефективності проектування організаційних систем
3. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ГРУПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
3.1 Оцінка методології та ефективності проектування організаційних систем
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВСТУП

Науково обгрунтоване формування організаційних структур управління - актуальна задача сучасного етапу адаптації господарюючих субєктів до ринкової економіки. В нових умовах необхідно широко використовувати принципи і методи проектування організації управління на основі системного підходу.
Без розвитку методів проектування структур управління можуть вдосконалення управління і підвищення ефективності виробництва в силу ряду причин: в нових умовах у цілому ряді випадків не можна оперувати старими організаційними формами, які не задовольняють вимогам ринкових відносин, створюють небезпеку деформації самих задач управління; в сферу господарського управління неможливо переносити закономірності управління технічними системами. Комплексний підхід до вдосконалення організаційного механізму багато в чому був підмінений впровадженням і використанням автоматизованих систем управління (АСУ) - роботою виключно важливою, але не єдиною у розвитку управління на всіх рівнях.
Створення автоматизованих систем управління нерідко ведеться у відриві від поліпшення структури управління, недостатньо повязано з організаційними чинниками; створення структури повинне спиратися не тільки на досвід, аналогію, звичні схеми і, нарешті, інтуїцію, але і на наукові методи організаційного проектування; проектування найскладнішого механізму - механізму управління - повинне покладатися на фахівців, що володіють методологією формування організаційних систем.
Важливою особливістю сучасної науки є прагнення представити проблему формування і вдосконалення виробничих систем як наукове завдання організаційного проектування.
В самому загальному вигляді організаційне проектування можна визначити як процес впорядкування організаційно-структурних характеристик системи для досягнення або поліпшення ефективності, адаптивності та результативності.
Предметом організаційного проектування в низовій ланці народного господарства - на підприємстві, в установі - є система організації виробництва, праці та управління в організації в цілому, в її підрозділах або окремих видах діяльності.
Метою організаційного проектування в цих умовах стає розробка нових організаційних систем або пропозицій щодо зміни існуючих систем, а результатом - комплект технічної, організаційної і планово-економічної документації, необхідної для створення і здійснення на практиці організаційної, виробничої системи.


1. ПОНЯТТЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Набір моделей і робіт в організації ще не представляє з себе організації. Для того щоб відбувся перехід від проектування робіт і діяльності людей в організації до проектування або створення організації, необхідно певним чином зєднати роботи (види діяльності) і працівників між собою. Це зєднання має забезпечити взаємодію між роботами і між людьми, що виконують ці роботи. Дане взаємодія має як статичне прояв, що знаходить вираження в структурі організації, так і динамічне, що виражається в процесах, що відбуваються в організації і роблять її "живим організмом", здатним реагувати на зміни зовнішнього середовища. До таких процесів в організації відносяться комунікації, прийняття рішень, управління конфліктами, влада і вплив, керівництво тощо [1]
Існують різні точки зору щодо поняття "проектування організаційних систем". Організаційне проектування - це комплекс робіт по створенню підприємства (організації), формування структури менеджменту, забезпечення його діяльності всім необхідним. Метою організаційного проектування є забезпечення високого рівня організованості діяльності організації. Для забезпечення високого рівня організованості будь-якої діяльності необхідно, щоб вона була спроектована, націлена, регламентована, нормована, забезпечена необхідними інструкціями, інформацією та ресурсами, здійснювалася за раціональною для даних умов технології.
Організаційне проектування застосовується на стадії створення нових організацій і розробки інвестиційних проектів, особливо повязаних з реструктуризацією підприємств, впровадженням нової техніки і технології, випуском нової продукції. У тому і іншому випадку може бути складений реальний документ: розділ бізнес-плану, організаційний проект як складова частина технічного проекту реконструкції і т.п. Як функція менеджменту організаційне проектування найчастіше застосовується у діючій організації з метою її вдосконалення. У цьому випадку проектування організаційних звязків, як правило, передує аналіз функціонування існуючої системи [2].
Мільнер Б.3. у своїй книзі "Теорія організацій" дає наступне визначення: "Організаційне проектування як функція організації полягає в розробці таких організаційних елементів і відносин в створюваній (моделюється) системі, при реалізації яких виникло організаційне ціле мало б властивостями високої надійності, стійкості та економічності" [3]. Однак відомий американський економіст Гелбрейт Д. (Galbraith J.К.) визначив проектування організації як постійний пошук найбільш ефективного поєднання організаційних змінних". Необхідність змін у змісті та напрямку діяльності організації ставить керівництво перед справжнім викликом. Тим не менш, при зміні змісту і напрямки діяльності часто виникають різні складні проблеми і ситуації. Фактори, що впливають на процес організаційного проектування, носять ситуаційний характер. Виділяється чотири групи факторів:
? стан зовнішнього середовища, тобто всього того, що оточує організацію;
? технологія роботи в організації;
? стратегічний вибір керівництва організації щодо її цілей;
поведінка працівників.
Однак контекстуальні змінні в якості системного проектування визначають і обмежують принципи функціонування, закономірності розвитку організації (структурні зміни), стиль і тип управління, що визначають параметри і тип структури організації. Контекстуальні змінні - це сукупність елементів внутрішнього середовища організації (набір ситуаційних змінних), що визначають специфіку ситуації, в якій вона діє [4]. Поняття контекстуальних змін найчастіше вживається при вивченні факторів, що впливають на логіку організаційного розвитку та характер структурних змін.
Термін контекстуальних змінних введений представниками ситуаційного підходу у другій половині 60-х рр. минулого століття, хоча пошуки факторів, що впливають на структурні зміни, проводилися і раніше. Він є похідним від слова "контекст", що повязане в першу чергу з виникненням і поширенням ситуаційного підходу до аналізу логіки функціонування організації і її структурних змін. Передбачається, що структура організації виникає в результаті ситуації (контексту). Сама ж ситуація може бути подана й пояснена на основі обмеженого переліку обєктивних змінних.
Перелік контекстуальних змінних непостійний. Різні дослідники включають у нього різні характеристики внутрішнього середовища:
? цілі організації;
? підлеглі цілям завдання організації;
? технологію;
? розмір організації;
? персонал організації;
? стратегічний вибір (стратегія або мети організації);
параметри зовнішнього оточення: темпи і передбачуваність змін, рівень невизначеності та ін.
У сучасній теорії організації більшість дослідників зосереджують увагу на двох базових контекстуальних змінних проектування організаційних систем - розмір організації і технології, зумовлюють найважливіші структурні параметри організації.

1.1 СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Иследователи, що виділяють у якості базової контекстуальної змінної розмір організації, відзначають, що великі організації, як правило, характеризуються більш складною структурою, більшим ступенем диференціації (по горизонталі й вертикалі), особливостями у сфері комунікацій. При високій однорідності роботи, що проводиться різними спеціалізованими підрозділами у великих організаціях, "адміністративний коефіцієнт" (пропорція адміністративного персоналу до загального числа працівників організації) більш низький, ніж при однорідності роботи, що позначається на способах координації, комунікації і контроль. Крім того, великі орга........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Рогожин С.В. Теорія організації: підручник для вузів / С.В. Рогожин, Т.В. Рогожина 2-е изд., стереотип. М.: Іспит, 2006.
2. Алексєєв Н. Організаційне проектування в новій економіці // Бізнес-Академія. - 2003. - N 2/3. - С.86-97.
3. Лафта Дж.К. Теорія організації. - М: Проспект, 2003.
4. Організаційне проектування в освіті: О.О. Куркін - Москва, НДІ шкільних технологій, 2008 р. - 4000 с.
5. Загальна теорія організації: Підручник для вузів / Р.А. Коренченко. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
6. Організаційне проектування (стадії і методи оргпроектування) Л.М. Солянкина // Діловодство. - 2006. - N 1. - С.66-72.
7. Смолкін А.М. Менеджмент: основи організації. - М., 2001.
8. Теорія організації: учеб. посібник для вузів / Т.А. Акімова. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
9. Теорія організації: підручник для вузів / Р.Н. Латфуллин, А.В. Райченко. - СПб.: Пітер, 2004.
10. Фатхутдінов Р.А. Організація виробництва. - М: ІНФРА-М, 2001.
11. Організаційне проектування (стадії і методи оргпроектування) Л.М. Солянкина // Діловодство. - 2006. - N 1. - С.66-72.
12. Фатхутдінов Р.А. Організація виробництва. М: ІНФРА-М, 2001. - С.40.
13.Смолкін А.М. Менеджмент: основи организации.М. - 2001. С.34.
14. Мільнер Б.3. Теорія організацій. М: ІНФРА - М, 1999. - С.272-295.
15. Щербина В.В. Соціальні теорії організації. М: ІНФРА-М, 2000. - С.69-71.
16. Алексєєв Н. Організаційне проектування в новій економіці // Бізнес-Академія. - 2003. - N 2/3. - С.86-97.
17.Лафта Дж.К. Теорія організації. - М: Проспект, 2003. - С.220 - 227.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.