На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Методика математики.АСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТВ У ПОЧАТВОВЙ ШКОЛ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Математика. Добавлен: 12.5.2014. Сдан: 2013. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


зміст
Вступ……………………………………………………………………………..2
Розділ 1. Загальні відомості
1.1 Історія виникнення методу проектів………………………………………..3
1.2 Визначення поняття методу проектів ……………………………………...4
Розділ 2. Розробка методу проектів
2.1 Основні вимоги до використання методу проектів………………………...9
2.2 Основні етапи виконання проекту …………………………………………11
РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПОЧАТВОВІЙ ШКОЛІ
3.1. Особливості втілення проектної технології у початковій школі………...14
3.2. Застосування методу проектів на уроках математики……………………17
Висновок…………………………………………………………………...…23
Використана література………………………………………………..24
Додаток………………………………………………………………………..26


Вступ

Девізом проектної діяльності можуть служити слова китайської прислівя : «Скажи - і я забуду. Покажи - і я запамятаю . Залучаючи - і я навчуся ».
Сьогодні необхідна переорієнтація навчання , про що йдеться в стандартах другого покоління. Замість засвоєння готових знань , умінь і навичок потрібен розвиток особистості дитини, її творчих здібностей , самостійності мислення і почуття особистої відповідальності.
Мета даної роботи показати можливості використання методу проектів у професійній діяльності вчителя математики.
Завдання:
1.Розглянути метод проектів і його роль у професійній діяльності вчителя математики.
2.Продемонструвати результати проектної діяльності вчителя математики в школі.
Обєктом дослідження даної курсової роботи є використання інформаційних технологій у навчальному процесі, а предметом дослідження - використання методу проектів в діяльності вчителя математики.
Проектна діяльність готує учнів до реальних умов життя , формує ключові компетенції
— навчально- пізнавальні
— комунікативні
— інформаційних .
Розділ 1
Загальні відомості про метод проектів

1.1 Історія виникнення методу проектів

У процесі навчання відбувається постійна взаємодія вчителя та учнів. Учіння, що має яскраво виражене особистісне забарвлення, кожним з учнів здійснюється по-різному: один не може продемонструвати засвоєння знань, інший на основі раніше отриманого досвіду, навпаки, показує феноменальні здібності, а третій засвоїв певний стиль ставлення до предмета і наполегливо «не хоче» вчитися. Не можна заперечувати і особистісне сприйняття (або не сприйняття) вчителя учнем і навпаки, що також, безсумнівно, впливає на прогрес у навчанні.
Особистісний характер також носить і навчання. Передаючи навчальну інформацію, учитель вносить у зміст предмета і своє емоційне і ціннісне забарвлення. Незалежно від бажання вчителя в процесі передачі знань беруть участь і його переконання, пріоритети, мотивації, життєві концепції.
Учитель постає всезнаючим оракулом, що викладає істини, а от процес пізнання і відкриття цих істин часто залишається за рамками вчення. Ось тут і виникає проблема необхідності розвитку творчого мислення учнів і як обовязкова умова реалізації цього на практиці - усунення домінуючої ролі педагога в процесі присвоєння знань і досвіду.
Введення в педагогічні технології елементів дослідницької діяльності учнів дозволяє педагогу не тільки і не стільки навчати, скільки допомагати школяреві вчитися, направляти його пізнавальну діяльність. Одним з найбільш поширених видів дослідницької праці школярів в процесі навчання сьогодні є метод проектів.
Метод проектів не є принципово новим у світовій практиці. Він виник ще на початку нинішнього століття в США. Його називали також методом проблем і повязувався він з ідеями гуманістичного напряму у філософії та освіті, розробленими американським філософом і педагогом Дж. Дьюі, а також його учнем В. Х. Кілпатриком.
Метод проектів привернув увагу російських педагогів ще на початку 20 століття. Ідеї проектного навчання виникли на території колишнього Радянського Союзу практично паралельно з розробками американських педагогів. Під керівництвом російського педагога С. Т. Шацького в 1905 році була організована невелика група співробітників, яка намагалася активно використовувати проектні методи в практиці викладання.
Пізніше, вже за радянської влади ці ідеї стали досить широко впроваджуватися в школу, але недостатньо продумано і послідовно і постановою ЦК КП в 1931 році метод проектів був засуджений і з тих пір до недавнього часу більше не робилися скільки-небудь серйозних спроб відродити цей метод у шкільній практиці. Разом з тим у закордонній школі він активно і досить успішно розвивався. У США, Великобританії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччини, Італії, Бразилії, Нідерландах і багатьох інших країнах, де ідеї гуманістичного підходу до освіти Дж. Дьюі, його метод проектів знайшли широке поширення і придбали велику популярність у силу раціонального поєднання теоретичних знань і їх практичного застосування для вирішення конкретних проблем навколишньої дійсності в спільній діяльності школярів. "Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де і як я можу ці знання застосувати" - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, що і залучає багато освітніх системи, що прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями.

1.2 Визначення поняття методу проектів .

За визначенням, проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального обєкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність [3].
Проектний метод у шкільній освіті розглядається як певна альтернатива класно-урочної системи. Сучасний проект учня - це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку креативності та одночасно формування певних осібних якостей.
Метод проектів - педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових. Активне включення школяра в створення тих чи інших проектів дає йому можливість освоювати нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі [3].
Сформоване уміння вчитися передбачає, що учень сам визначає мету діяль-
ності або приймає ту, що поставлена вчителем; виявляє зацікавленість нав- чанням, докладає зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності; раціонально організовує свою навчальну працю; знаходить потріб ну інформацію в різних джерелах, добирає доцільні способи для розв?язання завдання; виконує в певній послідовності розумові або практичні дії; усвідом
лює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має уміння й навички самоконт ролю і самооцінки.
Концепція компетентнісної освіти грунтується на діяльнісному підході, сут- ність якого полягає у навчанні через дію. Ще Конфуцій свого часу наголошу- вав : ?Те, що я чую - я забуваю, те, що я бачу - я пам?ятаю, те, що я роблю - я розумію.? Дещо змінивши слова великого китайського педагога можна сформулювати кредо компетенції «уміння вчитися» :
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам?ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.
Останнім часом широкого розповсюдження у педагогічній практиці набули інтерактивні технології навчання. Вони передбачають створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
Інтерактивне навчання передбачає спільне навчання, коли всі учасники ос- вітнього процессу спілкуються один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, оцінюють дії товаришів і власну поведінку.
Інтеракактивні технології навчання дозволяють задіяти в процесі навчання не тільки інтелект, досвід, свідомість людини, а також і її почуття, емоції, вольові якості, підвищенню ефективності засвоєння.
Інтерактивне навчання передбачає включення механізмів запам?ятовування і відтворювання інформації; її пояснювання й передачі іншим; застосування знань в різних ситуаціях; розуміння причинно-наслідкових зв?язків, співвідно шення частин і цілого; наведення аргументів і доказів.
У методі проектів як педагогічної технології знайшов своє втілення комплекс ідей, найбільш чітко представлений американським педагогом і філософом Джорджем Дьюї (1859 - 1952), що стверджує наступне: Дитинство дитини - не період підготовки до майбутнього життя, а повноцінне життя. Отже, освіта має базуватися не на тих знаннях, які коли-небудь в майбутньому їй знадобляться, а на тому, що гостро необхідно дитині сьогодні, в проблемах його реального життя.
Будь-яка діяльність з дітьми, в тому числі й навчання, повинна будуватися з урахуванням їх інтересів, потреб, ґрунтуючись на особистому досвіді дитини.
Основним завданням навчання за методом проектів є дослідження дітьми разом з вчителем навколишнього життя. Все, що учні роблять, вони повинні робити самі (один, з групою, з учителем, з іншими людьми): спланувати, виконати, проаналізувати, оцінити і, природно, розуміти, навіщо вони це зробили:
а) виділення внутрішнього навчального матеріалу;
б) організація доцільної діяльності;
в) навчання як безперервна перебудова життя і підняття його на вищі ступені.
Програма в методі проектів будується як серія взаємоповязаних моментів, що випливають з тих чи інших завдань. Учні повинні навчитися будувати свою діяльність спільно з іншими, знайти, добути знання, необхідні для виконання того чи іншого проекту, таким чином, вирішуючи свої життєві завдання, будуючи відносини один з одним, пізнаючи життя........


х частинах .
13. Рагуліна О.А. Проектно-орієнтоване навчання./ Рагуліна О.А.// Комп’ютер у школі та сімї. - 2009 - №4 - С. 30-32.
14. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. - 1995. - №1.
15. Саймон Б. Общество и образование. М., 2008.
16. Тименко В.А. Кожний урок - нестандартний // Початкова школа. - 1991. - №1. - с.18-23.
17. Чечель И.З. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов/ Чечель И.З. // Директор школы. - 1998. - №4. - С. 7-12.
18. Фіцула М. М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - Тернопіль: "Навчальна книга - Богдан", 2009.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.