Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Теоретико-методологчн засади здйснення мжнародних лзингових операцй.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.5.2014. Сдан: 2013. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………….3
1. Суть та передумови виникнення міжнародних лізингових операцій....5
2. Види та значення міжнародних лізингових операцій…………………13
3. Інструментарій здійснення міжнародних лізингових операцій………25
Висновки……………………………………………………………………36
Conclusions..………………………………………………………………...38
Список опрацьованої літератури………………………………………….40
Додатки…………………………………………………………...…………43


ВСТУП
Дослідження проблем розвитку та регулювання міжнародного лізингу в Україні набуває важливого значення в умовах структурної перебудови економіки і подолання кризових явищ. Міжнародний лізинг як один із видів іноземних інвестицій та інструмент оновлення основних фондів формує матеріальну основу суспільного виробництва, створює передумови для розширеного відтворення, забезпечує впровадження у виробництво новітніх досягнень науково-технічного прогресу і слугує джерелом підвищення ефективності виробництва й економічного росту. Ефективне використання операцій міжнародного лізингу сприятиме розвязанню проблем макроекономічної стабілізації, структурної перебудови, допоможе вивести національну економіку на шлях стабільного економічного росту.
Результати фундаментального дослідження та аналізу праць українських та зарубіжних вчених свідчать про те, що існує велика кількість невирішених проблем та завдань у галузі міжнародного лізингу. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розвязання цих проблем та активізацією міжнародної лізингової діяльності в Україні. Саме тому необхідно провести детальний аналіз сутності міжнародної лізингової діяльності та визначити всі переваги і недоліки цього Перспективного для України інструменту залучення інвестицій.
Міжнародна лізингова діяльність вже певний час впроваджується на практиці, але механізми її реалізації не мають відповідного теоретичного обґрунтування. Тому вивчення питань розвитку та регулювання міжнародного лізингу в Україні в сучасних умовах має не тільки науково-теоретичне, але й практичне значення.
Дoслiджувaнa в poбoтi тeмa є дoсить широко висвiтлeнa у нaукoвих працях. Зoкpeмa, певні аспекти міжнародної лізингової діяльності досліджували такі нaукoвцi, як Т. Логутова, А. Остроушко, В. Альошина, М. Рибченко, Є. Стаднік, Т. Топішко, Н. Подольчак, А. Павлова тa iншi.
Мeтoю куpсoвoї poбoти є детальний розгляд теоретичних особливостей міжнародної лізингової діяльності та аналіз інструментів, за допомогою яких ця діяльність може ефективно здійснюватись.
Для дoсягнeння вкaзaнoї мeти, нeoбхiднo викoнaти нaступнi зaвдaння:
- з’ясувaти суть та передумови виникнення міжнародних лізингових операцій;
- здiйснити aнaлiз видів та значення міжнародних лізингових операцій;
- визнaчити oснoвнi інструменти здійснення міжнародних лізингових операцій.
Oб’єктoм кусової poбoти є теоретико-методологічні засади міжнародного лізингу.
Пpeдмeтoм курсової роботи є oсoбливoстi та закономірності проведення міжнародних лізингових операцій.
Мeтoдoлoгiчнoю oснoвoю poбoти є зaгaльнoнaукoвi мeтoди. Тaк, пiд чaс aнaлiзу підходів до визначення понятті міжнародного лізингу викopистaнo мeтoд aнaлiзу тa порівняння. Шляхoм узaгaльнeння й aнaлiзу встaнoвлeнo інструменти міжнародної лізингової діяльності.
Інформаційна база роботи складається з підручників, наукових публікацій на тему дослідження, законодавчих актів, а також міжнародних та вітчизняних звітів, які стосуються здійснення лізингових операцій.
Цe дoслiджeння склaдaється iз вступу, тpьoх poздiлiв, виснoвкiв, списку oпpaцьoвaнoї лiтepaтуpи тa дванадцяти дoдaткiв. У першому розділі проаналізовано підходи до визначення поняття міжнародного лізингу та передумови його виникнення. Другий розділ містить аналіз видів та значення міжнародної лізингової діяльності. У третьому розділі охарактеризовано інструменти, за допомогою яких здійснюється операції міжнародного лізингу. Oснoвний змiст poбoти виклaдeний нa 37 стopiнкaх. Списoк oпpaцьoвaнoї лiтepaтуpи нaлiчує 26 пoзицiй.
1. Суть та передумови виникнення міжнародних лізингових операцій
Для більш глибокого розуміння поняття лізингу, варто звернутися до історії його виникнення. На думку дослідників, всі економіко-правові відносини, пов’язані із лізингом, належать до нового або новітнього періоду історії господарських взаємозв’язків, оскільки поява самого терміну “лізинг”, датується 1877 роком, але як свідчать документи, лізинг є відомим людині із давніх часів.
Розкриття сутності лізингової угоди виникло вже у часи Арістотеля (384/383 - 322 рр. до н.е.). Саме йому належить назва одного із трактатів у “Риториці”: “Багатство складається в користуванні, а не у праві власності”.
Інакше кажучи, необов’язково для одержання доходу мати у власності яке-будь майно, досить лише мати право користуватися ним, і в результаті цього одержувати дохід. Про даний вид угод було відомо ще в древній державі Шумер (приблизно 2000 р. до н.е.) [10, с.386].
Якщо звернутися до інших стародавніх цивілізацій, наприклад, греків, римлян та єгиптян, то вони вважали оренду доступним та вигідним, а можливо і єдиним засобом придбання устаткування, землі та домашньої худоби, та інших речей, необхідних для господарства.
У Середні Віки орендна діяльність була дещо обмежена. В оренду здавалися, як правило, сільськогосподарські знаряддя та коні. Проте час від часу відбувалися події, що породжували унікальні форми т предмети оренди.
На початку XX сторіччя у Великобританії у зв’язку із розвитком промисловості, збільшенням виробництва різноманітних видів устаткування зросла кількість товарів, що здаються у лізинг та оренду. Подальший розвиток лізингу й оренди-продажу призвів до необхідності розмежування договорів лізингу й оренди-продажу [18, с.387].
Лізингові операції були відомі й у США. Перший зареєстрований орендний договір персональної власності з’явився у США на початку XIII сторіччя, коли члени гільдії одержали за ним в оренду коней, фургони і коляски. Стрімкий розвиток економічних відносин обумовив зацікавленість виробників техніки й устаткування в одержанні необхідного фінансування під час виготовлення своєї продукції.
Під час Другої світової війни почав швидко нарощувати масштаби лізинговий бізнес, пов’язаний із транспортними засобами. У 30-ті роки Генрі Форд ефективно використовував оренду для розширення збуту своїх автомобілів. Проте “батьком” автомобільного лізингового бізнесу вважається Золлі Фрэнк - торговий агент із Чикаго, який на початку 40-х років першим запропонував довгострокову оренду автомобілів [3].
Комерційні банки США почали брати участь у лізингових операціях на початку 60-х років. Розвиткові лізингового бізнесу сприяло прийняте в 1971 р. рішення Ради керуючої Федеральної резервної системи, що дозволило банкам створювати дочірні фірми для здачі в оренду устаткування, а потім і нерухомості. Специфіка американського лізингового бізнесу полягає ще й у тому, що вид орендованого майна часто визначає форму лізингу.
У країнах континентальної Європи лізингові компанії почали створюватися у першій половині 60-х рр. XХ ст. На відміну від США і Великобританії, тут правове середовище для розвитку лізингу виявилось менш сприятливим в силу особливостей західноєвропейської системи права.
Перше відоме вживання терміну “лізинг” (про це пише австрійський дослідник В. Хойер у своїй книзі “Як робити бізнес в Європі”) відноситься до 1877 року, коли телефонна компанія “Белл” прийняла рішення не продавати свої телефонні апарати, а здавати їх в лізинг, тобто встановлювати устаткування в будинку чи офісі клієнта тільки на основі орендної плати. Ця операція справила сильний вплив не тільки на розвиток зв’язку. Багато компаній високо оцінили лізинг устаткування, тому що ця операція дозволяла їм на відміну від простого продажу захистити своє монопольне право на використання “ноу-хау”.
Аналогічно “Белл”, компанія Hughes, яка виготовляла інструменти, зберігала контроль над цінами, надаючи свій спеціалізований одинадцятигранний бур тільки на умовах оренди.
Лізингові операції досить швидко перетнули межі США і, отже, з’явилося таке важливе для розвитку лізингового бізнесу поняття як “міжнародний лізинг”. Через декілька років компанія почала відкривати свої філіали в інших країнах (передусім в Канаді в 1959 році). У подальшому вона стала зватися “United States Leasing International” [10, c.229].
В Радянському Союзі лізинг застосовувався до початку 90-х років у порівняно невеликих масштабах та лише в міжнародній торгівлі. Проте і раніше напрокат здавалися легкові автомашини, а прокат за своєю сутністю близький до оперативного лізингу. Разом з тим лізинг в міжнародних операціях застосовувався в дуже незначних масштабах. До кінця 80-х років розвиток міжнародного лізингу стримувався головним чином через те, що у радянських підприємств не було іноземної валюти для оплати іноземного устаткування. Після того як, починаючи з квітня 1989 року, підприємства отримали право самостійного виходу на зовнішній ринок, у багатьох з них з’явилося власне джерело валютних надходжень. Крім того, в окремих випадках допускалося використання іноземних верстатів та іншої техніки підприємствами, що не мали необхідних валютних ресурсів. Такі угоди передбачали оплату зобов’язань поставкою продукції, яка була виготовлена на цьому устаткуванні.
Початок розвитку лізингових операцій на вітчизняному внутрішньому ринку можна визначити серединою 1989 року у зв’язку з переведенням підприємств на орендні форми господарювання. Розвиток мережі комерційних банків сприяв впровадженню лізингових операцій в банківську практику. Таким чином для розвитку рингу лізингових послуг СРСР, а пізніше країн СНД важливим було створення законодавчого забезпечення лізингових операцій, що не суперечило б законодавству західних країн, що виступають контрагентами при здійсненні міжнародних лізингових операцій, оскільки законодавчі розбіжності можуть стати на заваді розвитку міжнародного лізингу [10, c.230].
Основні історичні події та економічні причини, що спричинили появу лізингу, зокрема міжнародного, в сучасному розумінні, подані у додатку А.
Лізинг - це фінансова операція, у процесі якої формується комплекс майнових економічних відносин, що виникають у зв’язку з придбанням у власність майна і подальшою здачею його в тимчасове користування за певну плату. Суть лізингової операції полягає у тому,що лізингоодержувач (за відсутності вільних фінансових коштів) звертається до лізингодавця (лізингової компанії) з метою підписання лізингової угоди, згідно з якою лізингоодержувач може обрати продавця, який володіє необхідним майном, а лізингодавець, у свою чергу, купує це майно (предмет лізингу) і передає лізингоодержувачу в тимчасове володіння та користування на платній основі.
Міжнародний лізинг має місце у тому випадку, коли місця здійснення підприємницької діяльності лізингодавця і лізингоотримувача знаходяться в різних державах. Лізингова операція вважається також міжнародною, якщо майно або платежі перетинають державні кордони [7, c.96].
З метою уніфікації відповідного законодавства різних країн у 1974 р. у межах Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (УНІДРУА) було створено групу з розробки правил міжнародного (зовнішнього) лізингу. Її робота завершилася 28 травня 1988 р. на Міжнародній конференції з питань лізингу і факторингу в м. Оттава (Канада) прийняттям Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг (Convention on international financial leasing) [23]. У роботі конференції взяли участь представники 55 країн світу, в тому числі й Радянський Союз. У Конвенції дається погоджене на міжнародному рівні, чітке визначення поняття “міжнародний фінансовий лізинг”.
Міжнародний фінансовий лізинг - це операція, в результаті якої одна юридична особа передає в розпорядження іншій матеріальне майно, попередньо придбане нею і вибране за бажанням користувача, в обмін на виплату певних фінансових внесків з урахуванням амортизації майна [2].
Крім того, по-перше, лізингокористувач згодом одержує право на придбання цього матеріального майна. По-друге, матеріальне майно загалом не має використовуватися в особистих цілях або для домашніх (сімейних) потреб користувача. По-третє, в Конвенції приділяється особлива увага необхідності врегулювання відносин між постачальником, орендодавцем і користувачем. Саме користувач повинен взяти на себе зобовязання з догляду за предметом лізингу та використовувати його розважливо, підтримуючи в робочому стані й одночасно регулярно сплачуючи внески. Третя особа - постачальник - бере на себе ті самі зобовязання відносно орендаря, що й відносно покупця - орендодавця, хоча і не є стороною контракту про продаж майна. Орендодавець не несе відповідальності перед орендарем у разі затримки або не постачання обєкта лізингу, за винятком тих випадків, коли це сталося безпосередньо з його вини.
Деякі види орендних операцій вилучені зі сфери дії Конвенції. Це передусім такі види оренди, за яких орендні відносини встановлюються безпосередньо між виробником (постачальником) і орендарем, тобто коли має місце звичайний договір оренди. Конвенція також не поширюється на короткострокову оренду (прокат), призначену для задоволення особистих потреб орендаря. Конвенція застосовується у випадках, коли лізингодавець і лізингоодержувач перебувають у різних країнах, за умови, що ці країни, а також держава, в якій розміщено комерційне підприємство постачальника обладнання, є учасниками Конвенції. Таким чином, використання на практиці Конвенції про міжнародний фінансовий лізинг дає змогу забезпечити збалансованість правових позицій учасників цих операцій та створює сприятливі умови для їхньої подальшої інтенсифікації [14].
Міжнародний лізинг є більш складною операцією ніж лізинг. Крім відмінностей в юридичних та фінансових традиціях, фінансових звітностях та практиці бухгалтерського обліку мають місце такі серйозні моменти як юридичні барєри, операційні витрати, дискрімінуюче оподаткування. Крім того в наших умовах до переліку перешкод додаються інфляційні процеси, політичні проблеми, законодавство, яке постійно змінюється, та інші. До того ж концептуальні непорозуміння, теоретична неузгодженість можуть вплинути на подальше поширення та розвиток міжнародного лізингу.
........


СПИСОК ОПРАЦЬОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 року. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80>
2. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг (укр/рос) [Електронний ресурс] - Режим доступу: < laws/show/995_263>
3. Грищенко О. Фінансовий лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку// Юстиніан. - 2006. - №2 [Електронний ресурс] - Режим доступу: < article.php?id=2192>
4. Інформаційно-політичний портал “Лізинг в Україні”. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < >
5. Корнієв В.Л. Сутність на види лізингу для підприємства. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №1[Електронний ресурс] - Режим доступу: portal/soc_gum/ Dtr_ep/2011_1/files/EC111_22.pdf < portal/soc_gum/%20Dtr_ep/2011_1/files/EC111_22.pdf>
6. Кулиняк І. Класифікація лізингу залежно від мети здійснення суб`єктами лізингової діяльності // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2008. - №33(624) [Електронний ресурс] - Режим доступу: < portal/natural/vnulp/menegment/2008_624/09.pdf>
7. Лісовська Н. Фінансово-економічна сутність лізингової діяльності // Вісник КНТЕУ. - 2010. - №1[Електронний ресурс] - Режим доступу: < portal/soc_gum/vknteu/2010_1/9.pdf>
8. Логутова Т.Г., Остроушко А.В., Альошина В.О. Нормативно-економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №3 - с.38-44. [Електронний ресурс] - Режим доступу: portal/soc_gum/ ape/2010_3/APE-2010-03/38-44.pdf < portal/soc_gum/%20ape/2010_3/APE-2010-03/38-44.pdf>
9. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг./ С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < 12980108/finansi/rozrahunok_lizingovih_platezhiv>
10. Павлова А.М. Історичне обґрунтування виникнення лізингових операцій та їх сутність // Національний інститут стратегічних досліджень. - 2012. - №1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: < Portal/Soc_gum/Tpaeiv/2012_1_2/39.pdf>
11. Подольчак Н.І. Огляд вітчизняного та світового ринків лізингу / Н.І. Подольчак // Вісник Нац. ун-т “ЛП” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку”. - Львів: НУ “ЛП”. - 2008. - №635. - С.108 -114. 2008[Електронний ресурс] - Режим доступу: < portal/natural/vnulp/menegment/2008_635/17.pdf>
12. Прилуцький Л.М. Фінансовий лізинг - Правові основи, економіка, практика. - К.:1997. - 272 с.
13. Рибченко М.Ф. < opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/58506/source:default> Методичні основи розрахунку й обліку лізингових платежів // Держава та регіони : журнал. - 2009. - N1. - С.180-184. . [Електронний ресурс] - Режим доступу: < portal/soc_gum/Dtr_ep/2009_1/files/Econ_01_2009_Ribchenko.pdf>
14. Рогач О.І. Міжнародні фінанси: Підручник // навч. посібник- К.: Либідь, 2003. - 784 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < finansi/mizhnarodni_finansi_-_rogach_oi>
15. Сайт Всеукраїнської асоціації лізингу “Укрлізинг”. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < >
16. Сайт Українського об’єднання лізингодавців. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < >
17. Сайт Українського фонду підтримки підприємництва. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < >
18. Стаднік Є. Історичний аспект виникнення та розвитку лізингу // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія “Економіка і управління”. - 2012. - №20 [Електронний ресурс] - Режим доступу: < Portal/Soc_gum/Znpdetut_Eiu/2012_20/047.pdf>
19. Топішко Т.І. Проблеми класифікації видів лізингу. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2008. - №7 [Електронний ресурс] - Режим доступу: portal/natural/nvvnu/ekonomika/2008_7/3/Topishko.pdf < %20portal/natural/nvvnu/ekonomika/2008_7/3/Topishko.pdf>
20. Фіщенко О. М. Обґрунтування величини лізингових платежів при аналізі об’єктів нерухомості // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований”. Том. 13. Экономика. - Одесса: Черноморье, 2007. - С. 9-18. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < images/file/epr/fishchenko_02.pdf>
21. Харченко С.А. Методичні основи розрахунку лізингових платежів. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4 [Електронний ресурс] - Режим доступу: < portal/soc_gum/ape/2009_4/188-195.pdf>
22. European Leasing. A Joint Leaseurope and KPMG’s Asset Finance Tax Network Publication. - 2012. - 610 p. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: TH/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/2012/Tax/EuropeanLeasing(secured)FINAL.pdf < TH/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/%20Documents/2012/Tax/EuropeanLeasing(secured)FINAL.pdf>
23. UNIDROIT Convention on International Financial Leasing.-[Електронний ресурс] - Режим доступу: < files/UNIDROIT_en.pdf>
24. Leasing in Ukraine. Manual by IFC Ukraine Leasing Advisory Project. [Електронний ресурс] - Режим доступу: < files/documents/IFC_Ukraine_Leasing_Manual_eng.pdf>
25. Officaial Cite of the European Federation of Leasing Company Associations-Leaseurope. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: < >
26. S.S. Gao International Leasing: Its Financial and Accounting Application. - Preston PR1 2HE, The UK: UCL Publications, 1994. - 302p.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.