На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Робота над фонетикою на старшому етап

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.5.2014. Сдан: 2008. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні особливості роботи над фонетичним матеріалом 7
1.1. Фонетична компетенція як складова мовленнєво-мовної компетенції учнів 7
1.2. Методика роботи над фонетичним матеріалом 11
1.3. Корекція вимовних навичок на старшому етапі 18
Розділ 2. Практичне застосування фонетичного матеріалу 23
1.1. Різновиди фонетичних вправ на уроках ІМ 23
1.2. Досвід ведення уроку англійської мови в 11 класі з особливою увагою до фонетичних особливостей мови 25
Висновки 32
Список використаної літератури 34
Додатки 37


Список використаних скорочень

Іноземна мова - ІМ
Фонетична компетенція - ФК
Фонетико-графічна компетенція - ФГК

Вступ
Під фонетикою як аспектом навчання розуміється звуковий склад мови - сукупність всіх звукових засобів, які становлять його матеріальну сторону (звуки, звукосполучення, наголос, ритм, мелодика, інтонація, паузи).
Мова як засіб спілкування виникла й існує, перш за все, як звукова мова, і володіння його звуковою будовою (наявність його вимовних навичок) є обовязковою умовою спілкування у будь-якій його формі. Мовлення буде зрозуміле не повністю, перекручено або взагалі не зрозуміле, якщо мовець порушує фонетичні норми вимови.
Іноді рекомендації, які стосуються навчанню вимови, ґрунтуються тільки на даних фонології. Однак не завжди ці дослідження можуть бути безпосередньо використані в методиці навчання мови в середній школі, для якої не так важливе заглиблення у природу звуку, як оволодіння звуковим складом у його найбільш спрощеному вигляді. Тому докладний опис артикуляції звуків, оснований на їх фізіологічній характеристиці, і схематичне зображення положення органів мови в процесі артикулювання непридатні для навчання вимові в середній школі.
Таким чином, тільки наявність твердих слухо-вимовних навичок забезпечує нормальне функціонування всіх без винятку видів мовної діяльності. Цим і пояснюється те значення, яке надається роботі над вимовою у середній школі.
Проблема формування фонетичної компетенції (ФК) учнів зацікавила багатьох методистів. Зокрема вченими розробляються методики формування ФК та вдосконалення окремих аспектів фонетичного оформлення мовлення (В.В. Перлова, А.М. Хомицька та інші), пропонуються різні підходи до визначення складу ФК .
Актуальність даної теми полягає у тому, що дослідження набуття фонетичних знань та вимовних навичок, етапи роботи над фонетичним матеріалом потребують більш детального розгляду науковцями.
Об’єкт дослідження - фонетичні знання та вимовні навички.
Предмет дослідження - набуття та коректування фонетичних знань та вимовних навичок на старшому етапі.
Метою даної роботи є спроба коротко розглянути можливу методику введення фонетичного матеріалу, подальшої роботи над ним на старшому етапі та способи запобігання типових помилок.
Відповідно до об’єкта, предмета, мети дослідження визначені наступні завдання дослідження:
1) розглянути значення ФК як складової мовленнєво-мовної компетенції учнів;
2) розкрити роль вивчення фонетичного матеріалу іноземної мови (ІМ) на старшому етапі;
3) визначити умови, що забезпечують ефективність використання фонетичного матеріалу на уроках ІМ;
4) опрацювати ряд навчальних завдань із залучення фонетичних вправ на старшому етапі.
Для вирішення зазначених завдань використовувались такі методи дослідження:
1) аналіз методичної, наукової, педагогічної, літератури з проблеми дослідження, а також чинної програми, підручників з ІМ для початкового, середнього і старшого етапів навчання; зіставлення та узагальнення фактів;
2) пробне навчання ІМ з особливою увагою до фонетичних особливостей мови (11 клас з поглибленим вивченням англійської мови, на матеріалі теми “Love and Marriage”).
Практична цінність дослідження полягає у способах застосування фонетичних вправ у процесі навчання ІМ на старшому етапі, за допомогою яких в учнів зростає ФК та розвиваються мовні й мовленнєві вміння.
Згідно до поставлених мети та завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі розкривається тема дослідження, визначається її об’єкт, предмет, мета та актуальність.
Перший розділ присвячений теоретичним особливостям роботи над фонетичним матеріалом.
Другий розділ повідомляє про практичну значимість фонетичних вправ, способи їх використання.
У висновках підводяться підсумки даного дослідження. У списку використаної літератури зазначаються джерела, на основі яких було проведене дослідження.


Розділ 1. Теоретичні особливості вивчення фонетики

1.1. Фонетична компетенція як складова мовленнєво-мовної компетенції учнів

Мовна освіта становить основу мовленнєвого розвитку учнів. Саме лінгвістична (мовнотеоретична) змістова лінія спрямована на засвоєння школярами елементарних, але науково правильних знань про мову, що будуть основою для подальшого нарощування мовних та формування мовленнєвих умінь.
Мовленнєва компетенція є результатом розвитку вмінь учнів в усіх видах мовленнєвої діяльності. Нормативні документи орієнтують методистів і вчителів-словесників на першочерговий розвиток умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, розвиток діалогічного і монологічного мовлення, тому мовленнєва компетенція може бути представлена у вигляді суми мовленнєвих умінь, притаманних кожному виду мовленнєвої діяльності, а також характерних діалогічному і монологічному мовленню [21: 238].
Сучасною методикою передбачається одночасне навчання всім видам мовленнєвої діяльності [20: 7]. У навчальному спілкуванні поєднуються два (іноді три) її види: читання - говоріння (переказ прочитаного тексту, бесіда щодо нього, дискусія, інтерпретація); аудіювання - говоріння (діалоги на задану ситуацію, бесіда, дискусія за прослуханим текстом); аудіювання - письмо (диктант, письмовий переказ прослуханого тексту, запис інформації на слух); читання - письмо (складання плану прочитаного тексту, його стислого конспекту тощо) [25: 147].
На основі зазначеного можна зробити висновок, що формування мовленнєвої компетенції стає результатом суми основних умінь, притаманних кожному виду мовленнєвої діяльності, які формуються на основі мовної компетенції.
Мовна компетенція є інтегративною та включає мовні знання (лексичні фонетичні, граматичні та орфографічні) і відповідні навички. М.С. Вашуленком доведено, що в результаті опрацювання розділу "Звуки і букви" в учнів формуються найважливіші фонетичні поняття, навички правильного і грамотного письма, літературної вимови [6]. Фонетичні знання, вміння та навички становлять ґрунтовну основу для чіткого розмежування звука і букви, розкриття взаємозалежності між фонетичним та графічним складом мови, практичне оволодіння правилами письма та літературної вимови.
ФК та фонетико-графічна компетенція (ФГК) розглядається як система, невід’ємними складовими якої є: мовні фонетичні та фонетико-графічні знання, вміння та навички. Тому структура ФК та ФГК являє собою ієрархічно побудовану систему, компонентами якої є знання, уміння та навички (схема 1 у додатках).
Основою формування фонетичних та фонетико-графічних умінь та навичок є відповідні знання, під якими слід розуміти передбачуване навчальною програмою курсу засвоєння лінгвістичних фактів i понять, вивчення основних фонетичних одиниць та явищ. Навички - це автоматизовані компоненти свідомої діяльності, спрямовані на одержання знань. Під слухо-вимовними навичками ми розуміємо фонемно-правильну вимову звуків у потоці мовлення i розуміння усіх звуків під час аудіювання. Акцентно-інтонаційні навички - правильне наголошування слів i словоформ, коректне інтонаційно-ритмічне оформлення мовлення [25: 150].
Фонетичні навички як автоматизовані вміння активно формуються в таких видах мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання. Матеріал фонетичного спрямування неможливо засвоїти без розвитку вміння та навички слухання - розуміння. Базовими аудіативними вміннями під час вивчення розділу "Звуки і букви" є:
? диференціювати сприйняті звуки;
? інтегрувати їх у смислові комплекси;
? орієнтуватися в ситуації спілкування;
? розуміти та утримувати в пам’яті повідомлення;
? виділяти логічно-смислові частини прослуханого тексту;
? встановлювати причиново-наслідкові звязки;
? визначати основну думку висловлювання;
? прогнозувати тему висловлювання на основі назви тексту;
? розрізняти головне і другорядне та утримувати в памяті головне;
? складати план висловлювання, сприйнятого на слух;
? робити висновки з почутого.
Шкільна практика свідчить, що в ході опрацювання зазначеного матеріалу на уроках мало займають спостереження учнів за звуковими мовними явищами, а об’єктом звукового аналізу виступають слова, взяті не з живого мовлення, які б учень міг повторити вголос, артикуляційно відчути, а з підручника чи попередньо записані на дошці. Вчитель має передбачити таку мовленнєво-мовну діяльність дітей, результатом якої буде розуміння зв’язного тексту, вміння звертатися із запитаннями та відповідати на них, розпочинати та підтримувати розмову, вести діалог, складати різні розповіді (діамонологічна компетенція).
На уроках під час вивчення матеріалу фонетичного спрямування маємо забезпечувати роботу зі збагачення й розширення активного словника учнів, формування уміння вільно й комунікативно виправдано користуватися лексичними засобами в різних мовленнєвих ситуаціях, тобто сприяти розвитку лексичної компетенції учнів.
ФК передбачає правильну вимову вcix звуків та звукосполучень ІМ відповідно до фонетичних норм, наголосів, наявність добре розвиненого фонематичного слуху, що допомагає диференціювати фонеми; володіння інтонаційними засобами виразності мовлення. Сформованість зазначених показників ФК та ФГК ґрунтується, з одного боку, на систематизованих знаннях з фонетики i графіки, й на відповідних уміннях i навичках - з іншого [8: 121]. Результативність процесу формування мовної компетенції (фонетичне спрямування) залежить від правильного добору шляхів її становлення. Основу засвоєння графічних і фонетико-графічних написань становлять слухо-вимовні вміння і навички. Для оволодіння такими навичками необхідний добре розвинений фонематичний слух, уміння розрізняти звукові ситуації, відтворювати їх. Найбільш ефективною у даному випадку є слухова наочність - демонстрація звукової одиниці окремо і в складі слова з паралельним звуковим аналізом. У процесі застосування звукової наочності у дитини розвивається фонематичний слух, уміння слухати і розуміти мовлення. Слухова мовн........


Список використаної літератури

1. Акулина Е.В. Проблема языковой интерференции при обучении фонетике немецкого языка// Иностранный язык в школе - 2001 - №5. - С. 94-95.
2. Антипова А.М. О ритме английской речи // Иностранные языки в школе. -1990 - №2 - С.55-56.
3. Бориско Н.Ф., Бессмертная Н.В., Красовская Н.А. Deutsch intensiv. Интенсивный курс немецкого языка. / под ред. Бориско Н.Ф. (3-е изд., поправл. и перераб.). - К.: А.С.К., 2001. - 400 с.
4. Васильев В.А., Буренкова О.В., Катанская А.Р., Лукина Н.Д., Маслова Л.П., Торсуева Е.И. Фонетика английского языка (нормативный курс): Пособие для студентов пединститутов и факультетов иностранных языков. State Publishing House of the Ministry of Education of RSFSR. Leningrad Branch. - Leningrad, 1962. - 256 с.
5. Васильев В.А. Обучение английскому произношению в средней школе: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1979. - 144 c.
6. Вашуленко М.С. Державний освітній стандарт з української мови (початкова ланка) // Поч. школа. - 1997.- № 2. - С. 3.
7. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. - К.: Радянська школа, 1989. - 223 с.
8. Гжанянц Э.М., Стабурова Л.Г. Коррективный фонетико-речевой курс. - Л.: Просвещение, 1969. - 158 с.
9. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранных языках. - М.,1978. - 471 с.
10. Іншомовний фонетичний акцент у міжкультурній комунікації // Мова і культура. Науковий щорічний журнал. - Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. - Вип. 4. - Т. 2. - Ч. І. - С. 142 -144.
11. Карп`юк О.Д. English study. Підручник з англійської мови для 11 класу шкіл з поглибленим вивченням англ. мови, гімназій, ліцеїв, коледжів. - Видання 3-е, - Тернопіль: Вид-во Карп`юка, 2005. - 160 с.
12. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. кол. авторів під кер. Ніколаєвої С.Ю. - К.: Ленвіт, 2002. - 328 с.
13. Михайлова О.Э. Методика обучению произношению на специальных факультетах педагогических институтов: Учебное пособие. - М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1980. - 161 с.
14. Ніколаєва С.Ю. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання - К.: Ленвіт, 2003. - 261 с.
15. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2008. - 286 с.
16. Павлова С.В. Обучение иноязычному произношению на коммуникативной основе // Иностранные языки в школе. - 1990.-№ 1. - С. 29-32.
17. Паращук В.Ю. Фонематическое варьирование в структуре лексики английского языка (на материале лексикографических источников): Дис. канд. филол. наук: 10.02.04 / Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. - К., 1988. - 217 с.
18. Перлова В.В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухо-вимовних навичок: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02: - К., 2007 - 24 с.
19. Перлова В.В. Прийоми роботи з транскрипцією на уроках англійської мови // Іноземні мови. - 2006. - № 4. - С. 3-5.
20. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2-12 класи / Міністерство освіти і науки України - К.: Перун, 2005. - 208 с.
21. Скляренко Н.К. Принципи формування іншомовної комунікативної компетенції. // Мова, культура й освіта в сучасному світі. - К.: Видавничий центр КНЛУ. - 2008. - В.1. - С. 237-239.
22. Скультэ В.И. Английский язык для детей, СПб, 1992. - 302 с.
23. Словник іншомовних слів / уклад. Морозов С.М., Шкарапута Л.М. - К.: Наукова думка, 2000. - 680 с.
24. Хомицкая А.Н. Профессионально-ориентированное совершенствование фонетической стороны иностранной речи студентов старших курсов языкового педагогического вуза (на материале английского языка): Дис. канд. пед. наук : 13.00.02. - Н.Новгород, 1999. - 278 с.
25. Шанский Н.М., Резниченко И.Л. и др. Что значит язык и владеть им. - Л.: Просвещение, 1989. - 192 с.
26. Merkulova Y.M. English for university students. Introduction to phonetics. - SPb, 2001. - 174 р.
27. melnik-oa-udoskonalennya-anglomovnoyi-fonetichnoyi-kompetentsiyi/
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.