На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Монетарна полтика вропейського центрального бвнку 2009-2011 рр.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.5.2014. Сдан: 2013. Страниц: 47. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ………………………………………………………………….......…..3
1.Теоретико-методологічні основи дослідження монетарної політики.…6
2.Оцінка ефективності грошово-кредитної політики ЄЦБ у 2009-2011 рр…………………………………………………………………...…14
3.Напрями покращення монетарної політики ЄЦБ………………………26
Висновки…………………………………………………………………... 35
Conclusions…………………………………………………………..…….37
Список опрацьованої літератури………………………………………… 39
Додатки…………………………………………………………………….. 43


ВСТУП
Запровадження євро суттєво змінило сучасну систему міжнародних валютно-кредитних та розрахункових відносин. Поява нової валюти означає глибокі зміни в макроекономічній політиці. Ці зміни полягають у тому, що національні повноваження щодо монетарної політики та політики валютного курсу передаються Європейському центральному банку.
З метою проведення раціональної ефективної монетарної політики в межах ЄС сформована та продовжує розвиватися спеціальна організаційно-інституціональна структура. Така структура характеризується значною складністю, яка виявляється в тому, що до цієї структури входять різні елементи, що виконують певні функції, вирішують певні завдання, розв’язують проблеми. Перш за все, сформовано спеціальні інститути. Найбільш важлива роль серед таких інститутів належить Європейському центральному банку (ЄЦБ).
Актуальність теми зумовлена кризовою ситуацією, що склалася на світовому фінансовому ринку. Економічне зростання країн ЄС сповільнилося. Виникла низка проблем, які необхідно вирішувати саме за допомогою інструментів монетарної політики. Для ЄС це є нелегким завданням, оскільки в рамках об’єднання створено Європейський валютний союз (ЄВС) та запроваджено єдину валюту. В цих умовах потрібно враховувати ситуацію одразу в усіх країнах і впроваджувати заходи, які б не зашкодили жодній з країн-учасниць ЄВС.
Дoслiджувaнa в poбoтi тeмa є дoсить широко висвiтлeнa у нaукoвих працях. Зoкpeмa, певні аспекти монетарної політики Європейського центрального банку досліджували такі нaукoвцi, як С.Буковинський, В. Корнівська, В. Корнєєв, Р.Міхель, А.Семенов, А.Терес тa iншi.
Мeтoю куpсoвoї poбoти є детальний розгляд інституційного механізму монетарної політики Європейського центрального банку, аналіз інструментів, за допомогою яких він здійснював вплив на ситуацію, що склалась в різних країнах Європейського валютного союзу у 2009-2011 роках
Для дoсягнeння вкaзaнoї мeти, нeoбхiднo викoнaти нaступнi зaвдaння:
- з’ясувaти суть, цілі та інструменти монетарної пoлiтики;
- здiйснити aнaлiз монетарної пoлiтики Європейського центрального банку в умовах світової фінансової кризи;
- визнaчити oснoвнi напрями, в яких повинні бути здійснені зміни для більш ефективної монетарної політики ЄЦБ.
Oб’єктoм кусової poбoти є монетарна політика Європейського центрального банку в період світової фінансової кризи.
Пpeдмeтoм курсової роботи є oсoбливoстi та закономірності проведення монетарної пoлiтики Європейського центрального банку.
Мeтoдoлoгiчнoю oснoвoю poбoти є зaгaльнoнaукoвi мeтoди. Тaк, пiд чaс aнaлiзу oсoбливoстeй монетарної пoлiтики ЄЦБ в умoвaх світової фінансової кризи викopистaнo мeтoд aнaлiзу тa порівняння, зокрема за допомогою складання кореляційно-регресійної моделі. Шляхoм узaгaльнeння й aнaлiзу встaнoвлeнo пiдхoди дo покращення монетарної політики ЄЦБ.
Інформаційна база роботи складається з підручників, наукових публікацій на тему дослідження, а також звіти Європейського центрального банку.
Цe дoслiджeння склaдaється iз вступу, тpьoх poздiлiв, виснoвкiв, списку oпpaцьoвaнoї лiтepaтуpи тa чотирьох дoдaткiв. У першому розділі проаналізовано підходи до визначення поняття монетарної політики, її значення та інструменти, за допомогою яких вона здійснюється, зокрема Європейським центральним банком. Другий розділ містить аналіз ефективності проведення монетарної політики Європейським центральним банком у 2009-2011 роках. У третьому розділі охарактеризовано напрями здійснення монетарної політики для підвищення її ефективності. Oснoвний змiст poбoти виклaдeний нa 36 стopiнкaх. Списoк oпpaцьoвaнoї лiтepaтуpи нaлiчує 31 пoзицiю.
1.Теоретико-методологічні основи дослідження монетарної політики
Одним із найважливіших стратегічних напрямів інтеграційних процесів на сучасному етапі розвитку глобальної економіки є загальна грошово-кредитна, або монетарна політика. Особливо це стосується інтеграційних міждержавних об’єднань, у тому числі Європейського Союзу. Така політика ЄС охоплює всі основні системи та сфери інтеграційного об’єднання, а саме, економічні, соціальні та політичні. Це багато в чому можна пояснити тим, що монетарна політика значно впливає на розв’язання більшою або меншою мірою всіх економічних і соціальних проблем, які виникають в ЄС, особливо в умовах зростаючого ступеня економічної глобалізації, загострення економічних і фінансових криз, які набувають глобального характеру.[13]
Для більш детального вивчення грошово-кредитної політики Європейського центрального банку, перш за все, слід з’ясувати саме поняття монетарної політики, її завдання, а також охарактеризувати інструменти, якими оперують при її здійсненні.
Кількість грошей, яка є в національній економіці на певний момент часу, називають пропозицією грошей. Якщо ця економіка використовує товарні гроші, то пропозицію грошей визначає наявна кількість цього блага. В національній економіці, яка використовує паперові гроші (а такими нині є економіки майже всіх країн світу), пропозицію грошей регулює держава згідно з законодавством; держава володіє монополією на емісію грошей. Пропозиція грошей є економічним інструментом політики держави, таким як рівень оподаткування чи державні закупівлі. Регулювання пропозиції грошей називають монетарною, або грошовою, політикою. Такий підхід до визначення поняття монетарної політики висловив американський економіст Грегорі Манків.[7]
Вітчизняні економісти визначають монетарну політику як комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці країни, забезпечення зайнятості населення.[8]
С.М.Панчишин визначає монетарну політику як регулювання центральним банком пропозиції грошей. [1, c.644]
Здійснивши аналіз цих трьох трактувань поняття «монетарна політика», можна цілком аргументовано сказати, що грошво-кредитна політика - це комплекс заходів, який здійснюється центральним банком держави, з метою підтримки обсягу грошової пропозиції в країні на необхідному ріні та регулювання рівня інфляції, безробіття та стабільності курсу національної грошової одиниці.
Теоретичною базою монетарної політики слугує монетаристська теорія, в основі якої лежить кіль­кісне рівняння:
(1.1)
де М -середня кількість грошей, що знаходяться в обігу в національній економіці протягом року;
V -середня кількість оборотів грошей в їх обміні на блага;
P -середня ціна кожного окремого товару, що купується в національній економіці;
Q -сукупна кількість товарів.
Згідно з монетаристською теорією, швидкість обертання грошей (V) є стабільною, а можливі її зміни можна легко передбачити. За цих умов держава, регулюючи грошову масу (М), може цілеспрямовано впливати на номінальний ВВП, тобто на добуток P?Q. Спираючись на це положення, М.Фрідмен, який є засновником монетаристської теорії, запропонував встановити «монетарне правило», за яким грошова маса має щорічно збільшуватися такими самими темпами, що й темп приросту реального ВВП.
Монетаристська теорія істотно відрізняється від кейнсіанської стосовно передавального механізму, на основі якого монетарна полі­тика впливає на економіку. У кейнсіанців цей механізм передбачає вплив грошової маси на відсоткову ставку та інвестиції, які у під­сумку змінюють реальний ВВП. У монетаристів передавальний меха­нізм простіший. Схематично він виглядає так:
(1.2)
де AD-сукупний попит;
Y - ВВП.
Як видно із формули 1.2, грошова маса впливає не лише на інвестиції, а й на всі компоненти сукупного попиту. При цьому, згідно з монетаристською теорією, вплив сукупного попиту на реальний ВВП забезпечується лише в короткостроковому періоді, а в довгостроковому - він викликає лише зростання цін.[14]
Варто також проаналізувати вплив монетарної економіки на модель IS-LM. Ця модель показує, як переміщення кривої LM впливає на дохід і на процентну ставку. Припустімо, що пропозиція грошей зросла. Зі збільшенням М зростають реальні грошові залишки М/Р, оскільки у короткостроковому періоді рівень цін незмінний. Згідно з теорією переваги ліквідності, за будь-якого рівня доходу зростання реальних грошових залишків знижує процентну ставку. Тому, як видно з рисунку 1.1, крива LM переміщується вправо. Рівновага в економіці переміщується з точки А у точку В.Збільшення пропозиції грошей знижує процентну ставку і підвищує рівень доходу.


Рис.1.1. Збільшення пропозиції грошей у моделі IS-LM
Джерело: Манків, Ґреґорі Н. Макроекономіка /Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. - К: Основи, 2000. - 588 с.- с.312
Коли центральний банк збільшує пропозицію грошей, то кількість грошей на руках у людей перевищує ту, якою б вони хотіли володіти за даної процентної ставки. В результаті люди вносять ці додаткові гроші до банків або купують за них облігації. Процентна ставка r знижується тоді доти, доки населення готове нагромаджувати усю додаткову кількість грошей, створених центральним банком. Відтак на ринку грошей встановлюється нова рівновага. Зниження процентної ставки, у свою чергу, впливає на товарний ринок. Нижча процентна ставка стимулює інвестиції, що збільшує видатки, виробництво і дохід Y.
До методів, за допомогою яких центральний банк діє на сукупні видатки, належать такі:
? вжиття заходів, спрямованих на скорочення банківських резервів;
? скорочення сукупної грошової маси, яке звичайно веде до зменшення обсягу кредиту. Це означає збільшення його ціни і меншу доступність. Зменшення грошової маси зумовлює зростання норми відсотка;
? поступове скорочення приватних і державних інвестицій, викликане подорожчанням і зниженням доступності кредиту;
? тиск на кредит та інвестиційні видатки, що знижує вплив на витрачання доходу, ціни і зайнятість.
Центральний банк регулює пропозицію грошей у національній економіці, або іншими словами, проводить монетарну політику за допомогою знарядь прямого і непрямого регулювання. [8]
До знарядь прямого регулювання належать:
? обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям;
? пряме регулювання процентної ставки;
? обмеження величини кредитів для окремих банків.
Варто зауважити, що такі знаряддя грошово-кредитної політики здебільшого використовуються у перехідних країнах та у країнах, що розвиваються. Однак, вони ефективно спрацьовують лише у короткостроковому періоді, оскільки, вони дають змогу не допускати надмірного створення банками грошей. Тривале використання цих інструментів негативно впливає на розвиток національної економіки: зменшується рівень конкуренції між банками, підривається посередницька функція банків, спотворюється структура наданих банками кредитів.
Щодо знарядь непрямого регулювання, то сюди слід віднести такі інструменти як:
? операції на відкритому ринку
? зміна облікової процентної ставки
? зміна норми резервування
Необхідною умовою застосування цих інструментів є наявність у країні розвинутого грошового ринку. Перевагою непрямого регулювання пропозиції грошей є те, що банки мають змогу розподіляти кредитні ресурси відповідно до потреб ринку. З усіх знарядь монетарної політики найважливішим вважають операції на відкритому ринку.
Заслуговує на увагу також розмежування видів монетарної політики. Залежно від характеру впливу на основні макроекономічні змінні - обсяг національного виробництва, рівні інфляції та безробіття економісти розрізняють стримувальну(політику «дорогих грошей») та стимулювальну (політику «дешевих грошей») монетарні політики.[1, c.625]
У додатку А розглянуто завдання, можливі результати, а також позитивні і негативні наслідки кожного із видів монетарної політики.
Перевагою монетарної політики є її гнучкість. Однак, проведення монетарної політики має низку ускладнень:
· зростання відкритості національної економіки та процеси глобалізації роблять впливи монетарної політики менш визначеними;
· зміни пропозиції грошей, зумовлені монетарною політикою, можуть почасти нейтралізуватися змінами швидкості обігу грошей;
· впливи монетарної політики слабшатимуть, якщо крива попиту на гроші полога, а крива попиту на інвестиції крута; крива попиту на інвестиції може переміщуватися, що зводить нанівець заходи монетарної політики.[1, с.641]
Щодо монетарної політики Європейського центрального банку, то слід зауважити, що до основних інструментів відносять політику рефінансування та вимоги мінімальних резервів.
Отже, ЄЦБ використовує:
- операції на вільному ринку;
- постійні механізми (наприклад, рефінансування);
- мінімальні резервні вимоги для кредитних інституцій. [11]
Операції на відкритому ринку відіграють важливу роль в управлінні процентними ставками, управлінні ліквідністю на ринку та в сигналізуванні грошово-кредитної політики. Вони можуть відрізнятися за метою, регулярністю та процедурою здійснення. Виділяють чотири види операцій на відкритому ринку:
1. Основні операції рефінансування відіграють найважливішу роль у регулюванні процентних ставок, керуванні обсягом ліквідності на ринку і розясненні змісту проведеної ЄЦБ кредитно-грошової політики. Ці операції здійснюються децентралізовано через національні центральні банки регулярно, щотижня, та зазвичай мають термін погашення, що становить один тиждень.
2. Довгострокові операції рефінансування. Обсяг більш тривалих операцій рефінансування обмежений і відносно невеликий. Вони є засобом надання ліквідності, проводяться регулярно, кожного місяця та мають строк погашення, що становить 3 місяці.
3. Операції «тонкого» налаштування проводяться з використанням інструмента зворотних трансакцій. Їх метою є вплив на положення з ліквідністю на ринку і процентні ставки, зокрема, щоб згладити вплив несподіваних змін в обсягу ліквідності на ринку на процентні ставки. Такі операції можуть застосовуватися як ........


Список опрацьованої літератури

1. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С.М.Панчишин, П.І. Островерх, В.Б.Буняк та ін.; за ред.. С.М.Панчишина, П.І.Островерха. Кн.1 : Вступ до аналітичної економії . Макроекономіка. -К.: Знання, 2009. 723 с.
2. Барановський Олександр. Європейські банки: під тиском боргової кризи. Вісник НБУ- грудень 2011.// [Електронний ресурс]- Режим доступу: < portal/soc_gum/vnbu/2011_12/2011_12_9.pdf>
3. Буковинський С. Корнівська В. Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку. // Вісник НБУ- Березень 2010.-с.7-13.//[Електронний ресурс]- Режим доступу: < portal/soc_gum/vnbu/2010_3/2010_03_4.pdf>
4. Грінченко Ю.Л. Інструменти макроекономічної політики в умовах економічного та валютного союзу. // Вісник соціально-економічних досліджень: журнал. -2012.-№1(44)-с.46-54.//[Електронний ресурс]- Режим доступу: < portal/Soc_Gum/Vsed/2012_44/44/46-54.pdf>
5. Корнєєв В. Монетарний інструментарій посткризового відновлення:нові стимули центробанків.// Вісник НБУ, квітень 2011-с.30-33
6. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщанка. - К.: Знання-Прес, 2003.//[Електронний ресурс] Режим доступу: < 19991130/bankivska_sprava/zahidnoyevropeyskiy_bankivskiy_biznes_-_kravets_vm>
7. Манків Ґреґорі Н. Макроекономіка /Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина. - К: Основи, 2000. - 588 с.
8. Основи економічної теорії: навч. посібник / С.Д. Дзюбик < opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/59185/source:default>, О.С. Ривак < opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/59186/source:default>. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 491 с.//[Електронний ресурс]-Режим доступу: 158195801_ politekonomiyakreditnogroshova_politika.html < %20158195801_%20politekonomiyakreditnogroshova_politika.html>
9. Офіційний сайт незалежної української інформаційної агенції РБК.// [Електронний ресурс]- Режим доступу: < ukr/top/economic/etsb-budet-v-neogranichennyh-obemah-skupat-gosobligatsii-06092012165400/>
10. Пеппер Андрій «Політика “дорогих” та “дешевих” грошей» від 10 серпня 2012 року. // [Електронний ресурс].- Режим доступу: < banky/polityka-dorohyh-ta-deshevyh-hroshej>
11. Романа Міхель. Вплив монетарної політики Німеччини на монетарну політику ЄС. «СХІД» № 5 (119) вересень-жовтень 2012.//[Електронний ресурс].Режим доступу: portal/Soc_Gum/ Skhid/2012_5/8.pdf < portal/Soc_Gum/%20Skhid/2012_5/8.pdf>
12. Савченко А. Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - 120 с. [Електронний ресурс] //Режим доступу: load/makroehkonomika/rekomendovana_ literatura/ savchenko_a_g_makroekonomika_pidruchnik/29-1-0-42 < load/makroehkonomika/rekomendovana_%20literatura/%20savchenko_a_g_makroekonomika_pidruchnik/29-1-0-42>
13. Семенов А.А. Монетарна політика ЄС.//Торгівля і ринок України. Випуск 34.[Електронний ресурс] С.185-190.- Режим доступу: < portal/soc_gum/Tiru/2012_34/Semenov.pdf>
14. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних звязків з Україною / Т.О. Сліпченко < opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/63039/source:default> // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. - 2009. - №1.
15. Терес А.В. Стабілізаційні заходи ЄС і країн Центрально-Східної Європи в боротьбі зі світовою фінансовою кризою.// Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН.-с.234-240.[Електронний ресурс]- Режим доступу: < portal/Soc_Gum/Nvdau/2012_18/35.pdf>
16. Кондратов Д.И. Зона Евро: от политики кризисна к политике роста. Белорусский экономический журнал. 2013.№1.с.18-31.//[Електронний ресурс]- Режим доступу:< rus/archive/1.13/2013-Kondratov.pdf>
17. Монетарная политика ЕЦБ в цифрах. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < 67739.html>
18. Barry Eichengreen. Implications of the Euro’s Crisis for International Monetary Reform. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < ~eichengr/Implications_Euro_JrnPolModel_2012.pdf>
19. Behind the ECB: Outright Monetary Transactions. BK Asset Management.// [Електронний ресурс]- Режим доступу: < weekly-education-center/understanding-the-ecbs-outright-monetary-transactions_2393/>
20. Challenges to the single monetary policy and the ECB’s response. Speech by Beno?t C?ur?, Member of the Executive Board of the ECB,
Institut d’?tudes politiques, Paris, 20 September 2012. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < press/key/date/2012/html/sp120920.en.html>
21. -ECB Market Intervention: Outright Monetary Transactions (“OMT”) A Preliminary Assessment < 2012/09/09/the-ecbs-outright-monetary-transactions-omt-a-preliminary-assessment/>. .// [Електронний ресурс]- Режим доступу: < 2012/09/09/the-ecbs-outright-monetary-transactions-omt-a-preliminary-assessment/>
22. ECB: Transmission mechanism//[Електронний ресурс]. - Режим доступу: mopo/intro/transmission/html/index.en.html < mopo/intro/transmission/%20html/index.en.html>
23. European Central Bank. Monthly bulletin-December 2011. .// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < pub/pdf/mobu/mb201112en.pdf>
24. European Central Bank: Statistics. //[Електронний ресурс]. - Режим доступу: < stats/html/index.en.html>
25. European Policy brief. Policy options for the development of peripheral regions and countries of Europe.[Електронний ресурс]- Режим доступу: < research/social-sciences/pdf/policy-briefs-wwwforeurope-122012_en.pdf>
26. International Monetary Fund. Data and Statistic.// [Електронний ресурс]. Режим доступу: < external/data.htm>
27. Non-standard monetary policy measures and monetary developments by Domenico Giannone, Michele Lenza, Huw Pill and Lucrezia Reichlin. // Working paper series № 1290 / January 2011. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < pub/pdf/scpwps/ecbwp1290.pdf>
28. Outright Monetary Transactions.Viridian Investment Management. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < wordpress/?tag=outright-monetary-transactions>
29. Societe Generale Group -Adjustments for developed economies in 2013 < en/coulisses/adjustments-developed-economies-2013>. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < en/coulisses/adjustments-developed-economies-2013>
30. The European Stabilization Mechanism. MEMO/10/173 Brussels, 10 May 2010. [Електронний ресурс]- Режим доступу: < rapid/press-release_MEMO-10-173_en.htm>
31. The year ahead in the euro zone: Lower risks, same problems. [Електронний ресурс]- Режим доступу:< great-debate/2013/01/14/the-year-ahead-in-the-euro-zone-lower-risks-same-problems/>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.