На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ДОСЛДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНЗАЦ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛ «ТУРИСТ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.5.2014. Сдан: 2013. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Забезпечення безпеки готельного підприємства………………………..….......5
1.2. Системи безпеки у номерах готелю………………………………...…………...8
1.3. Документація щодо пожежної безпеки, охорони праці і техніки безпеки готельного підприємства……………………………………………………..…..…..9
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛІ «ТУРИСТ»
2.1. Функції і завдання системи безпеки готелю «Турист»…………….……....…12
2.2. Організація підготовки персоналу служби безпеки готелю «Турист»……....15
2.3. Організація системи служби безпеки готелю «Турист»………………..….....17
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………...……………………….….19

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
ВСТУП

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності готельних систем безпеки що забезпечують комфорт гостей. Саме тому готельні системи безпеки, як правило, значно відрізняються від звичайних, що застосовуються в офісах і на підприємствах. Система безпеки в готелі враховує багато компонентів. Це і люди (служба охорони), і замки в номерах та інших приміщеннях, і сейфи, якими можуть користуватися гості. Багато хто вважає також необхідним заходом - встановлення системи відеоспостереження, хоча це інколи викликає незадоволення клієнтів. Під час відпочинку люди найменше думають про свою безпеку, що іноді призводить до небажаних наслідків, повязаних з ризиком для життя.
У сучасних умовах постійного зростання злочинності і ускладнення криміногенної обстановки питання забезпечення безпеки будь-якого обєкта виходить на одне з перших місць. Злочинний світ виявляє інтерес не тільки до банків, сховищ цінностей, складах, але не залишає без уваги і готелю як дрібні, так, особливо, висококласні готельні комплекси. Тільки створення ефективної, надійної і всебічної системи безпеки дозволить готелю мати імідж мирного доброзичливого будинку, гарантує всім гостям спокій і впевненість у своїй безпеці. Також в сучасних умовах безпеку готелю, його співробітників і клієнтів стає одним з факторів підвищення конкурентоспроможності бізнесу, і це очевидний факт. Потрібна постійно діюча система, яка охоплює все різноманіття форм і методів забезпечення безпеки персоналу, клієнтів і комерційної діяльності готелю. Для успішного вирішення всього різноманіття завдань з обслуговування гостей і дотримання їх безпеки персоналу готельно-ресторанних комплексів необхідно оволодіти професійними знаннями і навичками, а також постійно їх удосконалювати. Тому завдання адміністрації готелю полягає в попередженні можливого ризику для життя і здоровя відвідувачів.
Метою дослідження є вивчення особливостей забезпечення безпеки в готельному господарстві.
Обєктом дослідження є служба безпеки у готелі «Турист».
Завдання курсової роботи:
- визначити фактори можливих небезпек;
- на прикладі готелю розглянути систему організації по забезпеченню
- вивчити організацію служби безпеки сучасного підприємства.
- розглянути особливості організації безпеки готелю «Турист».
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Забезпечення безпеки готельного підприємства

Готель є місцем відпочинку і, як наслідок, підвищеного скуп­чення людей. Адміністрація готелю бере на себе обовязок не лише забезпечити затишне проживання і гарантії чудового відпочинку, але і гарантію безпеки людей, що проживають у готелі, їхнього життя, здоровя, майна тощо.
Під час відпочинку люди найменше думають про свою безпе­ку, що іноді призводить до небажаних наслідків, повязаних з ризи­ком для життя. Тому завдання адміністрації готелів полягає в попе­редженні всіх можливих ризиків для життя і здоровя гостей.
Принциповими положеннями забезпечення безпеки готелю є:
- формування вичерпної множини цілей і завдань із забезпе­чення безпеки готелю;
- аналіз переліку можливих загроз, ранжирування ймовірнос­тей ризику і потенційного збитку;
- реалізація комплексного підходу і взаємного сумісництва ор­ганізаційних, технічних та кадрових заходів і рішень:
- мінімізація витрат за критерієм "ефективність/вартість";
- забезпечення живучості, гнучкості і керованості комплексу безпеки;
-можливість подальшого розвитку, модернізації і зміни конфі­гурації комплексу безпеки.
Поняття "безпеки" містить у собі не лише захист від криміна­льних зазіхань, але створення запобіжних заходів забезпечення за­хисту від пожежі, вибуху й інших надзвичайних подій [4].
Ефективне вирішення проблеми безпеки готелю вимагає сис­темного підходу, заснованого на аналізі функціонування обєкта, виявленні найбільш вразливих зон і особливо небезпечних загроз, складання всіх можливих сценаріїв кримінальних дій і вироблення адекватних заходів протидії. Комплексний підхід передбачає опти­мальне сполучення організаційних, технічних і фізичних заходів попередження і своєчасного реагування на будь-яку небезпечну си­туацію. Ключового значення набуває правильний вибір технічних засобів і систем безпеки, їх правильне проектування, монтаж і об­слуговування.
Для забезпечення безпеки необхідно здійснювати належне те­хнічне обслуговування будівель, споруд і обладнання готельних комплексів. Технічне обслуговування передбачає контроль за техні­чним станом будівель, ліквідацію їх несправностей, налагодження та регулювання технічного оснащення, підготовку будівель до се­зонної експлуатації, а також забезпечення нормального повітряного обміну, температури вологішого режиму та інших параметрів у приміщенні готелю. До переліку робіт з технічного обслуговування будівель належать:
- періодичний нагляд за станом споруд, обладнання;
- ліквідація незначних пошкоджень у системі водопроводу та каналізації, заміна прокладок, водопровідних кранів, змішувачів тощо;
- ліквідація аналогічних пошкоджень в системі опалення та га­рячого водопостачання (заміна вентилів тощо);
- ліквідація незначних пошкоджень електрообладнання (заміна ламп, ремонт розеток, електричних шнурів тощо);
- провітрювання сантехколодязів, перевірка наявності тяги в димовентиляційних каналах;
- перевірка заземлення електрообладнання;
- ремонт сміттєпроводів;
- роботи зі сезонної підготовки будівель.
З метою забезпечення безпеки мешканців у готельному підп­риємстві здійснюються:
- поточний ремонт для запобігання передчасного зношення бу­дівель і споруд, а також для усунення невеликих пошкоджень і не­справностей, що виникають у процесі їх експлуатації;
- капітальний ремонт, який передбачає заміну та відновлення окремих частин конструкцій будівель та обладнання, у звязку з їх зношенням і руйнуванням.
Деякі готельні підприємства з метою посилення безпеки ідуть шляхом збільшення чисельності співробітників, яке часто не дає бажаного результату, як через економічні міркування, так і малої ефективності такого підходу. Людина, що несе службу, стомлюєть­ся, стає неуважною, не виключена змова зі злочинцями, шантаж, за­лякування тощо. Єдине правильне рішення питання безпеки є вико­ристання системного, комплексного підходу, що поєднує в собі ме­тоди організаційного, технічного і фізичного характеру в їхньому правильному сполученні і розумному визначенні частки кожної складової.


До організаційних заходів належать:
- спеціально розроблені си­стеми регламентації поведінки обслуговуючого персоналу і співро­бітників, що відповідають за безпеку;
- проведення заходів для спеці­альної підготовки персоналу служби безпеки;
- технологія готельного обслуговування;
- принципи організації порядку доступу й охорони різних категорій готельних номерів і службових приміщень;
- регла­ментація дій співробітників в екстремальних ситуаціях.
Необхідно особливо відзначити, що великою (можливо, голов­ною) небезпекою для готелю є можливість пожежі, випадкового або навмисного підпалу, що також вимагає розробки і впровадження адекватних організаційно-технічних заходів протидії і є однією з найважливіших складових комплексної системи безпеки.
Очевидно, що перехід до нової, сучасної концепції безпеки, що передбачає застосування складної спеціальної техніки, вимагає пе­регляду тактичних аспектів у роботі різних служб готелю.
Працівники служби безпеки готелю мають постійно вивчати досвід експлуатації готелів і роботи їх служб, дані статистики пра­вопорушень, проводити консультації з фахівцями державних служб охорони порядку, пожежної безпеки, силових відомств.
Сьогодні у розпорядження професіоналів готельної справи на­дані різноманітні засоби боротьби зі злочинами: системи електрон­них карткових замків, сейфи, системи охоронної сигналізації та відео спостереження тощо. Слід зазначити, що в сучасних умовах без­пека готелю неможлива без системи технічних засобів безпеки.
Кожен готельний номер має обладнуватися міні-сейфом, що управляється (закривається і відкривається) персональним кодом гостя. Розмір сейфа визначається типом номера, однак, варто нада­вати перевагу сейфам, що дозволяють зберігати в них переносний компютер. Для надання уповноваженим особам допомоги у відкри­ванні сейфів в екстрених випадках має бути передбачений майстер-пристрій, що управляється спеціальним кодом, та встановлюється охороною готелю.
Система охоронної сигналізації повинна бути обладнана при­строями звукової і візуальної сигналізації (зумер, сирена, строб-сигнал і затори), що повинні привернути увагу персоналу до сигналі­зації тривоги.
Необхідно передбачити централізовану систему відео спостереження. Система повинна забезпечувати можливість спостережен­ня в реальному масштабі часу і запис того, що відбувається для по­дальшого вивчення. У ліфтових холах і на сходових клітках (на жи­тлових поверхах) відеокамери варто розміщувати таким чином, щоб двері номерів не потрапляли в поле зору камер. Необхідно забезпе­чити запис усіх відеокамер на відеомагнітофон. Головні монітори спостереження, комутаційне обладнання і записувач слід встанов­лювати в приміщенні служби безпеки а........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.