Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Реферування як мкроаналтичний процес згортання нформацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.5.2014. Сдан: 2014. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Теоретичні засади реферування. Основні поняття реферату.................5
Розділ 2. Нормативна база реферування та основні вимоги до реферату………14
Розділ 3. Особливості реферування документів різних видів ………………….21
Висновки……………………………………………………………………………26
Список використаних джерел


ВСТУП
Реферування - процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного документу, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень, фактів, доведень, результатів, висновків). [5, c. 11]
Процес реферування набуває розвитку вже протягом декількох століть, однак досягши певних результатів у дослідників існує безліч питань не лише щодо суті процесу, але й навіть до самого визначення продукту процесу - реферату.
Мистецтво реферування - витяг найважливіших і найхарактерніших фрагментів одного чи декількох джерел інформації - невід’ємна частина повсякденного життя.
Виходячи з вищезазначеного, актуальність курсової роботи полягає у необхідності дослідження реферування як процесу аналітично-синтетичного опрацювання інформації.
Об’єктом дослідження виступає документ.
Предметом - реферування як мікроаналітичний процес згортання інформації.
Дослідженням питання реферування документів займалися такі вчені, як Бірбраєр В., Блюменау Д. И., Бондарь В.В., Брискман М.А., Вейзе А.А., Воронков В.І., Гончаренко А.П., Гречихин А.А., Дубровіна Л.А., Ефременкова В.М., Жданова Г.С., Зайченко Н., Карташов Р., Коваль А.В., Коханова І., Кубах А.І., Кушнаренко Н.М., Удалова В.К., Мамрак А.В., Омельчук В.Ю., Петренко П.П., Рогаченко Т., Самойленко Т., Сілкова Г., Тріщук О. та інші.
Виходячи з актуальності, об’єкту та предмету, метою курсової роботи є дослідження реферування як мікроаналітичного процесу згортання інформації.
Завдання, які ставить перед собою автор курсової роботи, для реалізації поставленої мети, полягають у наступному:
-? визначити теоретичні засади реферування та основні поняття реферату інформаційно-аналітичної діяльності;
-? вивчити нормативну базу реферування та основні вимоги до реферату;
-? розглянути особливості реферування різних видів документів.
Структура курсової роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, а також списку використаних джерел та літератури. Усі розділи є теоретичними, перший присвячений загальній характеристиці реферування. У другому розділі вивчається нормативна база реферування та основні вимоги до реферату. У третьому розділі розглядаються особливості реферування різних видів документів


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕФЕРУВАННЯ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РЕФЕРАТУ

Процес реферування - низка логічних операцій, таких як: оцінка, відбір, аналіз та узагальнення відомостей, що містяться в первинному документі. Правила виконання кожної окремої операції, послідовність операцій становлять методику реферування.
Основоположною дією референта в складанні реферату є читання, позаяк доводиться кілька разів читати і перечитувати первинний документ. Причому читання виступає як складний розумовий процес, повязаний з глибоким усвідомленням змісту документа. Розрізняють три основних види читання, застосовуваних у процесі реферування: ознайомлювальне, вивчальне, реферативне.
Під ознайомлювальним читанням розуміють загальне ознайомлення з інформацією, яку містить документ, без настанови на дальше відтворення.
Вивчальне читання - це інтенсивне, вдумливе читання, спрямоване на запамятовування змістової інформації тексту, використаних мовних засобів.
Реферативне читання має бути таким, щоб унаслідок цього можна було коротко викласти зміст першоджерела [10, с. 29].
Процес реферування поділяється на такі етапи:
- попереднє загальне ознайомлення з первинним документом;
- реферативний аналіз змісту документа;
- узагальнення здобутої інформації;
- складання;
- редагування й остаточне оформлення реферату.
Кожному етапу відповідає певний вид читання, бо кожен етап, як і вид читання, виконує свої конкретні завдання.
Під час попереднього загального ознайомлення з документом референт має справу з ознайомлювальним та вивчальним читанням.
При цьому необхідно виявити формальні ознаки документа (назву, підназву, прізвище автора, назву колективного автора або організації, причетної до створення документа, тощо), для чого слід переглянути вступ, зміст, висновки, резюме.
Завдання цього етапу - визначення тематики, усвідомлення змісту, наукової цінності документа, його інформативності. На основі цього приймають рішення про доцільність його реферування.
Якщо рішення про реферування позитивне, то на цьому ж етапі, як правило, вирішують питання про вид майбутнього реферату.
Визначаючи вид реферату, враховують:
- категорію користувачів інформації, яким адресовано реферат;
- характер інформаційного запиту (фактографічний чи документний);
- змістову цінність первинного документа;
- спеціалізацію і кваліфікацію референта;
- чи буде реферат надруковано як елемент видавничого оформлення первинного документа, чи вій призначений для реферативного видання, при цьому слід мати на увазі вид реферативного видання [20, с. 248].
До того ж на етапі ознайомлення з першоджерелом можна скласти приблизний план тексту реферату (подумки або на папері). Щоб ознайомитися з документом у цілому, нерідко доводиться перечитувати документ або його фрагменти не один і не два рази.
Реферативний аналіз змісту документа
На етапі реферативного аналізу первинний документ читають повторно і виявляють основні ознаки його змісту, для чого здійснюють реферативне читання. Створюючи реферат, слід усвідомлювати, що він має відтворювати основні ознаки змісту первинного документа, ті ж самі ознаки мають бути в пошуковому образі документа й інформаційному запиті.
Такими загальними ознаками виступають основні аспекти змісту. Під аспектами змісту в цьому разі розуміють не лише погляд, а частіше - питання, проблему, напрям тощо.
Визначення загальних ознак (або аспектів змісту) дає змогу розглядати зміст документа, що реферується, з різних боків, поглядів і забезпечує однозначний підхід до його інформаційного аналізу.
У процесі реферативного аналізу саме і виявляють аспекти змісту. Завдання референта на цьому етапі - виявити основну інформацію, яка стосується обєкта розгляду, його властивостей, переваг і недоліків, мети і методів роботи, отриманих результатів, висновків і галузей використання.
Особливу увагу приділяють тому новому, що є в первинному документі, порівняно з іншими, близькими за тематикою.
При реферативному аналізі відомості, що містяться в первинному документі, рекомендується ділити на три групи.
До першої входять нові ідеї, гіпотези, експериментальні дані, нові методики, оригінальні конструкції механізмів, нові явища і процеси. Ці відомості обовязково має бути включено до реферату, причому допускаються лише текстові скорочення.
До другої групи входять фактичні дані, що не є принципово новими, а також відомості про застосування традиційних методів, технологій тощо. З цих відомостей до реферату включають цифрові дані, формули, фактичні показники.
Третю групу відомостей у первинному документі використовують як ілюстративний матеріал, аргументацію, у рефераті їх лише називають. У такий спосіб визначають різні рівні згортання інформації, унаслідок чого стає очевидно, за рахунок яких відомостей скорочено текст первинного документа.
Другий етап процесу реферування складний і відповідальний, його виконання вимагає від референта високої кваліфікації, ерудиції, глибокого знання проблематики первинного документа.
Щоб полегшити і формалізувати реферативний аналіз, використовують формалізовані схеми, що являють собою заздалегідь складені переліки основних питань, які треба розкрити в рефератах. Є ціла низка методів відбору інформації для відображення в рефераті, їх буде розглянуто далі.
Узагальнення здобутої інформації
На етапі синтезування виявленої інформації складають остаточний план або схему викладу матеріалу в рефераті з урахуванням виявлених під час реферативного аналізу змістових аспектів. На цьому етапі реферативне читання переходить у реферативний виклад.
Реферативний виклад - спосіб надання реферативної інформації. Реферативний виклад вимагає більш глибокого, ніж при реферативному читанні, логічного аналізу, позаяк передбачає не суто розуміння тексту, а можливості переказу інформації в короткій і зрозумілій формі [14, с. 12].
Матеріал у рефераті можна........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. ГОСТ 7.9-77. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Реферат и аннотация. - М., 1977. - 5 с.
2. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - М., 1984. - 76 с
3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К., 1994. - 53 с. - (Держ. стандарт України).
4. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - К, 1994. - 39 с. - (Держ. стандарт України).
5. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация: Общие требования: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1995. - 11 с.
6. Автоматизация индексирования и реферирования документов [// Итоги науки и техники. Сер. Информатика. Т.7 / Под ред. проф. В.И.Горьковой. - М.: ВИНИТИ, 1983. - 246 с.
7. Аналітико-синтетична обробка документів: Підруч. для студ. ін-тів культури / Е.Т.Карачинська Є.А.Медведєва В.К.Удалова Л.Г.Хромченко. - Х.: Харк. держ. ін-т культури, 1996. - 257 с.
8. Блюменау Д. И. Информационный анализ: синтез для формирования вторичного потока документов: Учебно-практич. пособие. - СПб.: Профессия, 2002. - 235 с.
9. Брискман М.А., Леонов В.П. Современное состояние теории и практики реферирования // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1976. - Вып. 4. - С. 29-33.
10. Вейзе А.А. Реферирование текста. - Минск: Изд-во Белорус. ун-та 1978. - 128 Гончаренко А.П. Проблемы и перспективы развития общегосударственной системы научно-технической информации Украины //НТИ-99: Материалы конф. - М. 1999. - С. 85-86.
11. Дубровіна Л.А. Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна україніка» //Актуальні проблеми сучасного джерелознавства: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. - К. С.Пб. 1999. - С. 81-86.
12. Ефременкова В.М. Хачко О.А. Отражение периодических изданий Украины в Реферативном журнале и Базах данных ВИНИТИ // НТИ. Сер.1.- 1999. - № 3. - С. 18-22.
13. Жданова Г.С. О научных основах методики реферирования // НТИ. Сер.2. - 1967. - № 2. - С. 12-16.
14. Зайченко Н. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки //Бібліотечний вісник. - 2005. - №1. - C. 28-35.
15. Зайченко Н. Сорока М. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) // Бібл. вісн. - 1999. - № 1. - С. 10-12.
16. Карташов Р. Про створення реферативних журналів України // Вісник книжкової палати. - 1996. - № 1-2. - С. 27-30.
17. Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності. // Вісник книжкової палати: науково-практичний журнал. - 2009. - №2. - С. 31-32.
18. Кубах А.І. Рекомендації до підготовки рефератів. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 16 с.
19. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 334 с.
20. Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку проблеми розробки // Бібліографічний вісник. - 1995. - № 5. - С. 1-13.
21. Самойленко Т. Реферат и аннотация. //Секретарь-референт. - 2005. - №3. - C. 40-41.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.