Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Кредитн вдносини комерцйних банкв з позичальниками та шляхи їх удосконалення

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.5.2014. Сдан: 2012. Страниц: 49. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Виробнича практика є одним з найважливіших аспектів набуття студентом початкового, базового досвіду по обраній спеціальності, що дозволить йому стати висококваліфікованим працівником банківської установи.
Об’єктом виробничої практики є діяльність публічного акціонерного товариства «Укрсиббанку», а саме Відділення № 550 ПАТ «Укрсиббанку» в місті Сторожинець, далі ПАТ«Укрсиббанк».
Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.
Завдання практики - надати студентам основи знань та практичних навичок з організації роботи в банківській установі, ознайомити їх з функціональними обов’язками працівників різних структурних підрозділів фінансової установи.
Виробнича практика - складна форма навчального процесу як в організаційному, так і в методичному плані, так як для її здійснення необхідно поєднати інтереси банків і навчального закладу, пристосувати процес навчання до практичних завдань конкретної установи. Виробнича практика зі спеціальності дозволяє поєднати в учбовому процесі теоретичне надбання і конкретну господарську практику, забезпечує активну пізнавальну роботу студента. Виробнича практика повязана з навчальними предметами. Цей звязок здійснюється через взаємодію системи знань і системи відповідних умінь. В процесі теоретичного навчання формується система теоретичних і практичних знань в галузі обраної спеціальності, яка дозволяє формувати професійні уміння в період виробничої практики. Усвідомлене застосування студентами теоретичних знань в виробничій діяльності є основою формування професійних умінь і навичок.
Під час проходження практики студент, на мою думку, має можливість ознайомитися з наступним:
v роль, місце і завдання банків на специфічному фінансовому ринку;
v механізм формування ресурсної бази фінансово-кредитної установи;
v взаємовідносинами банку із дерпжавою;
v взаємовідносин фінансово-кредитної установи з підприємствами,організаціями та громадянами;
v взаємовідносини комерційного банку по міжбанківським розрахункам.


1.1.Загальне ознайомлення з ПАТ «Укрсиббанк»
Назва банку: повна - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк", скорочена - ПАТ«Укрсиббанк».
Публічне акціонерне товариство “УкрСиббанк є правонаступником комерційного інноваційного банку “Харківінкомбанк”, заснованого 4 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком СРСР 18 червня 1990 року і перереєстрованого у Національному банку України 28 жовтня 1991 року. Банк є юридичною особою у формі публічного акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства України та має цей статус з дати його реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку ПАТ«Укрсиббанк» на сьогодні - один з найбільших системних універсальних банків України.
ПАТ«Укрсиббанк». - п’ятий найбільший банк в Україні, який пропонує клієнтам сучасний банківський сервіс на рівні передових європейських стандартів.
Органи управління ПАТ«Укрсиббанк» - загальні збори акціонерів, спостережна рада та правління. Спостережна рада і правління керують діяльністю банку в межах повноважень, наданих їм загальними зборами акціонерів. Вищим органом банку є загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік.(Додаток 3)
Банк є фінансово-кредитною установою, яка з метою отримання прибутку здійснює банківську діяльність, у тому числі залучає грошові кошти і розміщує їх від свого імені та на власний ризик на умовах повернення, платності, а також здійснює інші операції згідно чинного законодавства України і Статуту.(Додаток 1)
Банк є юридичною особою, функціонує як універсальний, за організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством. Банк набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації Національним банком України шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.
Стратегічна (генеральна) мета банку на 2011-2012 рр. базується на визначенні клієнта як центру уваги банку.
Місією ПАТ«Укрсиббанк» є забезпечення підприємств усіх форм власності та населення професійним і комфортним банківським сервісом через надання якісних послуг із метою сприяння становленню та розвитку бізнесу клієнтів.
Організаційна структура банку і його мережа, забезпечують втілення в життя єдиної системи в сфері грошово-кредитного обігу і спрямована на ефективне функціонування.
Керівник: Жоаньє Філіп,Голова правління
Структура акціонерного капіталу:[5]
У квітні 2006 р. BNP Paribas, Франція придбав 51,0 % акцій УкрСиббанку. У червні 2009 р. частка BNP Paribas в УкрСиббанку була збільшена до 81,42%, а у 2010 р. до 99,99%. У серпні 2011 р. завершилася процедура придбання 15% акцій УкрСиббанку Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), таким чином, частка BNP Paribas склала 84,99%.
Акціонери: < uk/pid973/the-supervisory-council-and-the-board.html>
-BNP Paribas-84,99%
- ЄБРР - 15%.
Структура власності АТ «УкрСиббанк» станом на 01.01.2013 року


Рис. 1.1.1
BNP Paribas є європейським лідером у наданні міжнародних банківських та фінансових послуг та одним з шести найбільших банків у світі згідно Standard & Poors. Він має одну з найбільших міжнародних мереж з присутністю в більш ніж 80 країнах та більше 200 000 співробітників.


1.2.Ознайомлення зі змістом роботи структурних економічних служб Укрсиббанку.
Органами управління АТ "Укрсиббанк" банку є загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку.
Вищим органом управління банку є загальні збори учасників, які скликаються для вирішення таких питань:
v визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про виконання їх;
v внесення змін та доповнень до статуту банку;
v зміни розміру статутного капіталу банку;
v призначення та звільнення голів і членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;
v затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;
v розподілу прибутку;
v припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.
Ці питання належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Однак статутом банку до компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені й інші питання.
Загальне керівництво діяльністю банку здійснює спостережна рада банку, яка має такі повноваження(Додаток 3)
v призначає і звільняє голову та членів правління банку;
v контролює діяльність правління банку;
v призначає зовнішнього аудитора;
v встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;
v приймає рішення щодо покриття збитків;
v приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;
v затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;
v готує пропозиції .щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;
v здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.
Повноваження і порядок роботи спостережної ради банку визначаються статутом банку чи положенням про раду банку, що затверджуються загальними зборами учасників банку.
Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників.(Додаток 2)
Безпосереднє керівництво поточною діяльністю комерційного банку здійснює правління, яке є виконавчим органом банку.
Правління підзвітне загальним зборам учасників і спостережній раді банку. Правління банку діє на підставі положення, що затверджується загальними зборами чи спостережною радою банку.
Правління банку має такі повноваження(Додаток 3):
v попередньо обговорює всі питання, що підлягають розгляду на загальних зборах учасників і раді банку, готує для цього необхідні матеріали, організовує виконання рішень загальних зборів і ради банку;
v розглядає питання організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, касового обслуговування, зберігання грошей і цінностей банку, обліку й звітності, внутрішньобанківського контролю, зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами, участі у спільних підприємствах, забезпечення інтересів клієнтів, інші питання діяльності банку;
v приймає рішення про випуск, умови і порядок реалізації акцій та інших паперів, затвердження результатів підписки на акції. За погодженням з радою банку визначає розмір дивідендів, приймає рішення про нарахування та сплату дивідендів по акціях банку з подальшим затвердженням на загальних зборах учасників;
v контролює додержання законодавства банком та його установами;
v вирішує питання добору, розміщення, підготовки та перепідготовки персоналу;
v визначає організаційну структуру банку (Додаток 3);
v розглядає проекти наказів та інструкцій і приймає рішення щодо них;
v розглядає матеріали ревізій, перевірок, а також звіти керівників установ банку і приймає по них рішення;
v виносить рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб банку.
Правління вирішує всі питання діяльності банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників і ради банку, а також виконує передані йому загальними зборами повноваження.
Спостережна рада Банку є колегіальним органом управління, який представляє інтереси акціонерів Банку в період між проведенням Загальних зборів акціонерів. Спостережна рада в кількості не менше 3 осіб обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів банку або їх представників на період 3 роки. Спостережна рада здійснює свою діяльність у відповідності до Положення, Статуту Банку, чинного законодавства України та рішень Загальних зборів.(Додаток 1)
Найвищим органом управління банку є загальні збори товариства.


1.3.Ознайомлення з механізмом формування ресурсної бази банку.
Власний капітал (кошти) банку являє собою грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками банку), а також кошти, утворені в процесі подальшої діяльності банку.[13]
Операції на рахунках статутного капіталу здійснюється тільки на балансі Головного Банку АТ “УкрСиббанк” (юридичної особи) за балансовим рахунком “Зареєстрований статутний капітал банку”. Несплачений зареєстрований капітал Банку відображається за рахунком “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”.
Статутний капітал Банку формується відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”, іншого чинного законодавства України у порядку, визначеному Статутом Банку.[1]
Формування та збільшення статутного капіталу Банку здійснюється виключно шляхом внесення резидентами та нерезидентами - підприємствами та фізичними особами коштів у грошовій формі. Резиденти України грошові внески здійснюють у гривні, нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривні.
Незалежно від валюти внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу обліковується за номінальною вартістю в валюті України.
Статутний капітал Банку формується шляхом випуску акцій, які свідчать про пайову участь у статутному капіталі банку.
Збільшення (зменшення) статутного капіталу Банку здійснюється з дотриманням порядку, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Банк випускає прості та привілейовані акції номінальною вартістю 0,05 грн. Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Статуту Банку рішення про випуск акцій приймається Загальними зборами акціонерів Банку.(Додаток 1)

Усі акціонери Банку мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку на дату прийняття рішення про емісію акцій.
Випуск в обіг акцій Банку, операції з ними проводяться згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та Статутом Банку.(Додаток 1)
Банк має право викупити в акціонера оплачені ним акції для наступного їх перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Відповідно до Статуту Банку питання щодо викупу акцій, які належать акціонеру, вирішується головою Спостережної Ради Банку шляхом надання відповідного розпорядження.


1.4.Вивчення взаємовідносин Укрсиббанку з державою
Система податкового обліку включає підсистеми накопичення і систематизації даних в розрізі показників, необхідних для розрахунку:
v податку на прибуток, базою обрахування якого є оподаткований прибуток.
v податку на додану вартість, базою обрахування якого є вартість продукції (робіт, послуг).
v податків та зборів, базою обрахування яких є фонд оплати праці.
v інших податків та зборів, визначених Законом “Про систему оподаткування”.[8]
Об’єктом оподаткування є оподатковуваний прибуток, що розраховується згідно з чинним податковим законодавством України.
Накопичення даних про податкові валові доходи та валові витрати відбувається на підставі залишків субрахунків 6-го та 7-го класів балансу. Для відображення інших операцій Банку, що впливають на розмір податкових доходів і витрат Банку і не обліковуються на балансі, використовуються рахунки N8-го класу та проводки типу ТХ в АБС SAP.
Облік податку на додану вартість ведеться на консолідованих рахунках, які відкриваються на умовного клієнта.
АТ “УкрСиббанк” нараховує та сплачує консолідований податок на додану вартість з операцій про........


Список використаних джерел
1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 16.10.2012, з наступними змінами і доповненнями.
2. Закон України «Про підприємства в Україні» від 10.07.2003, з наступними змінами і доповненнями.
3. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 02.10.2012
4. Укрсиббанк:Досягнення.Результати.Перспективи.//Вісник Укрсиббанку - 2011р.-№3
5. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні»,затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001. - №368
6. www.ukrsibbank.com < >7. Податковий кодекс
8. Батковський В.А. «Рейтиннгова оцінка діяльності банків»//Фінанси України. - 2009,№5. С.144-146
9. Банки України «Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.10.2009р.(у розрізі банків)»//Вісник НБУ. - 2009, №12. С. 42-45
10. Дмитрієва О.А. «Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку»//Фінанси України. 2009 - №5. С.138-144
11. Капранов В.І.,Кривченко М.С.,Коваленко О.К.,Омельченко С.І. Банківські операції.Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури,2006 р. - 208с.
12. Банківські операції;: Навчальний посібник - 4-те вид.,перероб. І доповн./ А.А.Мороз,М.І.Савлук,М.Ф.Пуховкіна та ін… - К.: КНЕУ,2004. - 476с.
13. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посібник. - К., 2008.-215с.
14. Стубайло Т. Основні напрями кредитної політики комерційних банків. //Банківська справа. -2009. - 31 с.
15. Банківська система України під впливом іноземних фінансових інститутів//Світ фінансів,Карнилюк Р.О.-2009-№3.
16. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: навч. посібник. - К., 2008.-215с.
17. Кривоног О. Л. Банківське кредитування малих підприємств/ О. Л. Кривоног // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С.101-105.
18. Шибалкіна В., Оптимальні умови банківського кредитування. // Банківська справа. -2006. - №4. - 39-41 с.
19. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. - 6-е вид., перероб. і допов. - К.: Знання, 2009. - 332 с.
20. Єлін О. Підступність електронних «друзів»/ Інформаційний бюлетень з охорони праці. - К, 2007. - №4 (46). - с. 35-40
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.