Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Соцiальна допомога як один з суттєвих механiзмiв сприяння подоланню бiдностi, пiдтримки малозабезпеченої сiм'ї. Види державної допомоги см'ям з дтьми; допомога у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, при народженнi та усиновленн дитини, одиноким мaтepям.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 03.02.2010. Год: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

1. Теоритична частина контрольної роботи
1.1 Державні соціальні допомоги
2. Практична частина контрольної роботи
2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну санаторно-курортну путівку?
2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі)
Вступ

Конституцiя Укра'ни гарантує кожному її, громадянину право на соцiальний захист та забезпечення рiвня життя не нижчого за прожитковий мінімум, що встановлений законом. Це право гарантується системою загальнообов'язкового державного соцiального страхування за рахунок страхових внecкіів громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на випадок неможливостi громадянина отримувати дoxiд при втраті роботи або працездатностi через хворобу, нещасний випадок, калiцтво, cтapicть чи смерть годувальника, а також - наданням соцiальної, допомоги за рахунок бюджетних та iнших джерел.
Поняття соцiальна допомога в Уpaїнi виникло не так давно - на початку 1990-х років. Це пояснюється тим, що за радянських часiв де-юре такого поняпя, як бiднiсть не iснувало, відтак, здавалося, що i допомагати не було потреби, існувала система соцiального забезпечення, в межах якої держава сплачувала пeнciї лiтнiм людям та iнвалiдам, обслуговувала в стацiонарних закладах тих, хто потребував сторонньої допомоги. Безробiття не iснувало, бiдностi також... Лише потім, iз появою вiльного ринку, стало очевидним, що значно бiльше груп населення потребують рiзних видiв та форм соцiальної, пiдтримки, та все ж вважалося, що це тимчасове явище i дocтaтнім буде створити надiйну систему соцiального забезпечення, щоб захистити населення вiд ризикiв потрапити до верстви бiдних.
На сьогодні ж однiєю з найгострiших проблем нашого суспiльства є бiднiсть, соцiальна допомога - один з суттевих механiзмiв сприяння подоланню бiдностi, яка покликана пiдтримати малозабезпечену сiм'ю, що опинилась у скpyтi, та допомогти їй iнтегруватись у суспiльство.
Можна видiлити тaкi основніi напрямки пiдтримки малозабезпечених верств населення:
1) Унiверсальнi, або категорiйнi види соцiальної допомоги. Такий вид державної, пiдтримки спрямований на пiдтримку певних груп населення та, як правило, не залежить вiд матерiального стану одержувачiв.
2) Адресна допомога, або така, що надається залежно вiд наявних засобiв до iснування. Адресна допомога призначена для пiдтримки найнужденнiшiх верств населення та залежить Від майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу ciм'i. Часто така допомога не мае фiксованого розмipу, оскiльки розмiр допомоги залежить від матерiального стану кожної конкретної, ciм'ї.
1. Теоритична частина контрольної роботи

1.1 Державні соціальні допомоги

Згідно Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21; Стаття 3 виділяє такі види державних допомог Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми
Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:
1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
2) допомога при народженні дитини; { Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007 }
2-1) допомога при усиновленні дитини; { Частину першу статті 3 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008 }
3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
5) допомога на дітей одиноким матерям; (Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 49-IV (49-15) від 04.07.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року)
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми.
(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 208-IV (208-15) від 24.10.2002)
ДОПОМОГА СIМ'ЯМ 3 ДIТЬМИ
Допомога сiм'ям з дiтьми надається вiдповiдно до двох законiв.
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням i похованням" передбачає надання допомоги застрахованим особам, а Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" особам, якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування,
ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ 3 ВАГlТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ
(для осiб незастрахованих в систем; загальнообов'язкового державного соцiального страхування)
Право на державну допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами мають вaгiтнi жiнки (у тому числi неповнолiтнi), а самє
* жiнки з числа вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань та з числа осiб начальницького i рядового складу opгaнів внутрiшнiх справ - у розмiрi 100 відcотків грошового забезпечення;
* жiнки звiльненi з роботи у зв'язку з лiквiдацiею пiдприємства, установи та органiзацiї- у розмiрi 100 відcостків середньомiсячного доходу.
* жiнки, зареестрованi у центрi зайнятостi як безробiтнi - у розмiрi 100 відcостків мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю;
* аспiрантки, докторантки, клiнiчнi ординатори, студентки вищих навчальних закладiв I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладiв - у розмiрi мiсячної стипендiї. Жiнка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами за її вибором;
* непрацюючi жiнки - у розмiрi 25 відcотків розмiру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на мiсяць,
Пiдставою для призначення допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами є видана лiкувально-профiлактичним закладом довідка встановленого зразка, заява мaтepi, а та кож довідка:
* з основного мiсця служби, навчання про те, що жiнка служить, навчається;
* або ліквідаційної комiciї про те, що жiнка звiльнена з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї;
* або центру зайнятостi про те, що жiнка зареєстрована в центрi зайнятостi як безробiтна.
Допомога призначається, якщо звернення за нею надiйшло не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, i виплачується жiнкам за весь перiод вiдпустки.
ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Одноразова допомога при народженнi дитини надається одному з батькiв дитини або усиновителю чи опiкуну (застрахованому чи не застрахованому в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування) органами працi та соцiального захисту населення.
Якщо батьки дитини, усиновителі чи опiкуни повиннi звернутися за призначенням допомоги не пiзнiше одного року з дня народження дитини.
Pозмip допомоги - 12 240 гривень, Виплата допомоги здiйснюеться одноразово при народженнi дитини у cммi 4800 гривень, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами по 620 грн. щомiсяця; другої дитини - 4 840 гривень решта - протягом наступних 24 мiсяцiв рiвними частинами по 870 грн. щомiсяця; 24 місяців, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, на третю і наступну дитину - 36 мiсяцiв рiвними частинами по 1250 грн.
Для призначення допомоги органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:
· заява;
· копiя свiдоцтва про народження дитини;
· довідкa, видана державним органом реестрації aктів цивiльного стану для призначення одноразової допомоги при народженнi дитини.
Батьки дитини, якi не застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, для призначення до помоги додатково подають до органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи:
· копiї трудових книжок обох батькiв (усиновителя, опiкуна);
· довідка з мiсця служби (навчання) заявника;
· довідка про склад сiм'ї батькiв (усиновителя, опiкуна);
Жiнки, якi до народження дитини займалися пiдприємницькою дiяльнiстю, сплачували фiксований податок, але не були застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають також довідку opгaнів державної податкової служби про припинення підприємницької дiяльностi.
Усиновителi та опiкуни надають також копiю рiшення суду про усиновлення чи вiдповiдних opгaнів про встановлення опiки.
Виплата допомоги припиняється у разi:
позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;
вiдмови отримувача допомоги від виховання дитини;
нецiльового використання коштiв i незабезпечення належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини;
* перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду;
* у iнших випадках, передбачених чинним законодавством,
ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку надається особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною (одному з батькiв дитини, усиновителю, опiкуну, бабi, дiдy або iншому родичу) органами працi та соцiального захисту населення.
Застрахованiй особi допомога виплачується щомiсяця з дня настання вiдпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи з дня звернення за її призначенням), по день її закiнчення, але не пiзнiше нiж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно,
Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення застрахована особа надає:
ь заяву;
ь наказ про надання вiдпустки по догляду за дитиною,
Незастрахована особа подає тaкi документи:
ь заяву;
ь виписку з наказу за мiсцем служби про надання вiдпустки;
ь копiю свiдоцтва про народження дитини;
ь довідку з мiсця проживання про те, що з нею проживає дитина;
ь копiю трудової книжки;
ь довідку з мiсця навчання (для осiб, якi навчаються).
Непрацюючi особи подають довiдку, видану органом, який здiйснює державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, про те, що вони не зареєстрованi як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, а у разi перебування на облiку в центрi зайнятостi - довiдку про те, що виплата допомоги по безробiттю або матерiальна допомога по безробiттю не проводиться.
Особи, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi i сплачують фiксований податок та якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають довiдку opгaнів державної податкової служби про припинення пiдприємницької дiяльностi.
Усиновителi та опiкуни додають до зазначених вище документів копiю рiшення суду про усиновлення чи рiшення вiдповiдних opгaHiB про встановлення опiки.
Розмір допомогu визначається як рiзниця мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 130 гривень.
ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ
Допомога на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням, призначається особам, визначеним опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi внаслiдок cмepтi батькiв, позбавлення їx батькiвських прав, хвороби батькiв чи з iнших причин залишилися без батькiвського пiклування.
Допомога призначається з мiсяця, в якому була подана заява з необхiдними документами, та виплачується щомiсяця до моменту досягнення дитиною 18-рiчного віку включно.
Розмір допомоги: У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.
{Текст статті 18 в редакції Закону N 269-VI (269-17) від 15.04.2008}
Допомога не призначається у разi перебування дитини на повному державному утриманнi.
Для одержання допомоги до органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:
Ш заява про пгизначення допомоги;
Ш копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування;
Ш копiя свiдоцтва про народження дитини;
Ш довідкa з мiсця проживання заявника про склад сім'ї (для дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням i є вихованцями дитячих навчальних закладiв, що фiнансуються не за рахунок бюджетних коштiв, видана органом реєстрацiї довідкa, у якiй зазначаються статус дитячого навчального закладу i за якi кошти він фiнансується, а також пiдтверджується факт перебування у ньому дiтей);
Ш довідкa про мiсячнi розмipи алiментiв i пенсiї, що одержує на дитину опiкун чи пiклувальник (у разi одержання дитиною пенciї довідку видають органи працi та соцiального захисту населення).
ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).
Умови призначення допомоги при усиновленні дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.
Розмір допомоги при усиновленні дитини Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.
Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.
{Закон доповнено розділом III-А згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008}
ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
Право на допомогу на дiтей мають одинокi мaтepi, одинокi усиновителi (якi не перебувають у шлюбi), якщо у свiдоцтвi про народження дитини вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька проведено за вказiвкою мaтepi, а також вдова та вдiвець з дiтьми, мати (батько) дiтей у разi cмepтi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня cмepтi, якi не одержують на них пенсiю в разi втрати годувальника або соцiальну пенсiю.
Допомога призначається з мiсяця, в якому було подано заяву з необхiдними документами, та виплачується щомiсяця по мiсяць досягнення дитиною 18-рiчного вiку включно (якщо дiти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах - до закiнчення такими дiтьми навчальних закладiв, але не довше досягнення ними 23 pоків). Цей вид допомоги призначається незалежно від одержання на дитину iнших видiв допомоги.
Pозмip допомоги дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy та середньомiсячним сукупним доходом ciм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менш як 30 відcотків прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy.
Допомога призначається на кожну дитину.
Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:
заява про призначення допомоги;
довідка державного органу реестрацiї aктів цивiльного стану про пiдстави внесення до книги реєстрацiї народжень вiдомостей про батька дитини;
копiя свiдоцтва про народження дитини;
довідка про проживання дитини з матiр'ю, видана за мiсцем проживання ciм'ї.
ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ
Тимчасова допомога призначається на дитину віком до 18 pоків у разi, коли:
* не виконується рiшення суду про стягнення алiментiв з одного з батькiв;
* один з батькiв перебуває пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, якого визнано в установленому порядку недiездатним;
* мiсце проживання (перебування) одного з батькiв не встановлено.
Допомога призначається на кожнi шiсть мiсяцiв в pозмipi 30 відcотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного віку.
Якщо розмiр алiментiв, визначений судом у твердiй грошовiй суміi, менший від мiнiмального розмiру алiментiв на одну дитину, що передбачений частиною другою cтaттi 182 Сiмейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмiрi рiзницi мiж визначеним розмipом алiментiв i сумою, що становить за відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного віку.
Зазначена допомога не призначається на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням або на повному державному утриманнi,
Для призначення допомоги одержувач подає органу працi та соцiального захисту населення:
· заяву;
· копiю свiдоцтва про народження дитини;
· довідку про реестрацiю мiсця проживання дитини;
· довідку про реєстрацiю мiсця проживання одержувача.
3алежно від пiдстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються тaкi документи:
* рiшення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батькiв алiментiв на дитину;
* довідкa державної виконавчої служби про неможливiсть стягнення алiментiв з одного з батькiв дитини внаслiдок ухилення від їx сплати;
* довідкa вiдповiдної установи про перебування одного з батькiв пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, визнання його в установленому порядку недiєздатним;
* повiдомлення органу внутрiшнiх справ про те, що мiсце проживання (перебування) одного з батькiв дитини не встановлено.
Виплата тимчасової допомоги припиняється у разi:
* встановлення мiсця проживання (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати алiменти за рiшенням суду;
* виявлення обставин, що свiдчать про можливiсть одного з батькiв утримувати свою дитину;
*досягнення дитиною 18-рiчного вiку;
*виконання в повному обсязi зобов'язань одного з батькiв щодо сплати алiментiв у разi ви'їзду на постiйне мiсце проживання за кордон;
* влаштування дитини до вiдповiдної установи (закладу) на повне державне утримання;
*скасування або визнання усиновлення недiйсним;
*усиновлення дитини (чоловiком мaтepi або дружиною батька);
*вiдмови від стягнення алiментiв;
*добровiльного виконання рiшення суду особою, зобов'язаною сплачувати алiменти;
* скасування в установленому законодавством порядку рiшення суду щодо стягнення алiментiв;
*cмepтi дитини, якiй була призначена тимчасова допомога;
*cмepтi одного з батькiв, зобов'язаного сплачувати алiменти, або визнання його в установленому порядку безвiсти відсутнім чи оголошення померлим;
* позбавлення в установленому порядку одного з батькiв, який утримує дитину, батькiвських прав;
* вiдiбрання дитини від одного з батькiв, який утримує дитину, без позбавлення батькiвських прав;
* встановлення над дитиною опiки чи пiклування.
Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов'язаний повiдомити у десятиденний строк орган працi та соцiального захисту населення.
Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому виникла одна iз зазначених обставин.
ДЕРЖАВНА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДIТЕЙ-СИРIТ ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПlКЛУВАННЯ
Державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування призначається в грошовiй формi батькам вихователям на кожну дитину-вихованця прийомним батькам на кожну прийомну дитину.
Якщо у дитячому будинку сiмейного типу виховується бiльш як 1О дiтей, соцiальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 1 сiчня 2006 року.
Грошове забезпечення призначається кожному з батькiв-вихователiв i одному з прийомних батькiв.
Соцiальна допомога та грошове забезпечення призначається за заявою батькiв-вихователiв i одного з прийомних батькiв, до якої додаються:
* рiшення районної, районної у м. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiї, виконавчого органу мicькoї, районної у мicтi ради про влаштування дитини до дитячого будинку сiмейного типу або прийомної ciм'ї;
*документи, що пiдтверджують статус дитини;
*довiдка органу державної виконавчої служби про розмiр алiментiв;
*довiдка з мiсця навчання про розмiр стипендiї.
Якщо батьки, мiсце перебування яких вiдоме, не сплачують алiменти, уповноважений орган призначае соцiальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми, при цьому протягом 10 днiв пiсля подання батьками-вихователями або одним з прийомних батькiв заяви уповноважений орган повiдомляє вiдповiдну службу у справах неповнолiтнiх про неотримання алiментiв.
Якщо особа iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитації та професiйно-технiчних навчальних закладах, подаються довiдки про розмiр стипендiї та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманнi.
Розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для дiтей вiдповiдного віку. Для осiб iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків, якi навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах, розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для працездатної особи.
У разi коли дитинi виплачуються призначенi в установленому порядку пенсiя, алiменти, стипендiя чи державна допомога, розмiр соцiальної допомоги визначаеться як рiзниця мiж двома прожитковими мiнiмумами для дитини вiдповiдного віку та розмiром зазначених виплат за попереднiй повний мiсяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сiмейного типу або прийомну сiм'ю.
У разi змiни розмiру пенciї, алiментiв, стипендії, чи державної допомоги батьки-вихователi або прийомнi батьки зобов'язанi повiдомити про це уповноважений орган для проведення вiдповiдного перерахунку розмiру ранiше призначеної соцiальної допомоги.
Розмiр грошового забезпечення становить 35% двох прожиткових мінімумів для дiтей вiдповiдного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину i не залежить від пенсiї, алiментiв, стипендiї чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.
Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи i розподiляеться мiж батьками-вихователями рiвними частинами за ух згодою.
Розмiр грошового забезпечення одному з прийомних батькiв не повинен перевищувати пiвтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.
ДОПОМОГА ЛЮДЯМ ЗОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ 3 ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ
Ця допомога призначається вiдповiдно до Законiв України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" та "про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
Право на державну соцiальну допомогу мають iнвалiди з дитинства i дiти-iнвалiди віком до 18 pоків.
Iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам, якi мають одночасно право на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", на пенсiю та на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", призначається за вибором iнвалiдiв з дитинства (законних представникiв iнвалiдiв з дитинства, визнаних недiездатними, та дiтей-iнвалiдiв) один iз зазначених видiв виплат, При цьому якщо iнвалiд з дитинства або дитинаiнвалiд мае право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника i державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", цi виплати призначаються одночасно,
Державна соцiальна допомога призначається:
* iнвалiдам з дитинства I групи разом з надбавкою на догляд - 150 % прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;
* iнвалiдам з дитинства ІІ групи - 80% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;
* iнвалiдам з дитинства ІІІ групи - 60% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;
* дiтям-iнвалiдам віком до 18 pоків - 70% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.
3 1 сiчня 2006 року розмip призначеної державної соцiальної допомоги дiтям-iнвалiдам, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, збiльшений на 50%.
Для призначення державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам подаються тaкi документи:
*заява;
*паспорт або в разi його відсутностi iнший документ, що може засвiдчувати особу, яка подає заяву;
* довідка про присвоєння iдентифiкацiйного номера єдиного державного реєстру фiзичних осiб;
*оригiнал та копiя свiдоцтва про народження дитини-iнвалiда;
*довідка про мiсце проживання iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда чи *копiя паспорта iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда з вiдомостями про постiйне мiсце проживання;
* довідка про мiсце проживання батькiв, усиновителiв, опікунa, пiклувальника, який подав заяву, чи копiя паспорта з вiдомостями про постiйне мiсце проживання.
Iноземцi та особи без громадянства додатково подають копiю посвiдки на постiйне або тимчасове проживання.
Заява про призначення державної соцiальної допомоги подається iнвалiдом з дитинства до органу працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання, при умовi подання довiдки про неодержання цiєї допомоги в opгaни працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.
Заява про призначення державної соцiальної допомоги iнвалiду з дитинства, який визнаний недiєздатним, а також на дитину-iнвалiда подається одним iз батькiв, усиновителiв, oпікуном, пiклувальником за мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, при умовi подання довiдки про неодержання цієї допомоги в opгaнi працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.
Якщо один з батькiв, усиновителiв постiйно проживає за iнакшою адресою, нiж дитина-iнвалiд, то разом iз зая вою він подає довiдку органу працi та соцiального захисту населення про те, що другий з батькiв, усиновителiв не отримує державну соцiальну допомогу на дитину-iнвалiда за мiсцем свого постiйного проживання.
Якщо з заявою звертається опiкун або пiклувальник, то подається також копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування.
Переведення iнвалiда з дитинства чи дитини-iнвалiда з пенсiї або з державної соцiальної допомоги, призначеної (згiдно з Законом України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтямiнвалiдам" здiйснюється на пiдставi заяви, При цьому державна соцiальна допомога призначається з дня звернення за нею.
Виплата призначеної державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам здiйснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії або державної соціальної допомоги, призначеної вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам".
До документiв, необхiдних для призначення державної с и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.