На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНЗАЦ НАВЧАННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.6.2014. Сдан: 2012. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
Розділ 1. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ…...........6
1.1. Технологія уроку в педагогічній науці та практиці. Особливості технології уроків 6
1.2. Сучасні підходи до класифікації і структури уроків української літератури 22
Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….31
2.1. Аналіз уроку в теорії і практиці навчання………………………………31
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 383
ВСТУП

Урок є основною загальнодидактичною формою вивчення літератури в школі. Тільки тоді, коли було винайдено парову машину і настала ера розвитку промисловості, яка потребувала чималої армії освічених людей, виникла необхідність у класно-урочній системі навчання. її ініціатором і першим теоретиком став відомий чеський педагог Я. А. Коменський. Дальший розвиток класно-урочна система набула в педагогічних працях відомих вітчизняних педагогів-теоретиків К. Д. Ушинського, Г. Ващенка, В. О. Сухомлинського, В. О. Онищука та інших. Ще древні греки стверджували, що найважча наука в світі - навчитись називати речі своїми іменами. І доказів, що ця істина продовжує залишатись актуальною в педагогічній науці, зокрема в царині викладання рідної літератури, теж вистачає. Я маю на увазі насамперед, що автори методичних посібників плутають поняття метод і прийом, або просто підміняють їх загальним виразом засіб. У сучасній педагогіці, зокрема в дидактиці та окремих шкільних методиках, існують різні погляди на типологію уроків. Вчені-методисти виходили з різних навчальних факторів від засвоєння навчального матеріалу: змісту фактичного матеріалу, що вивчається в класі; вікових особливостей учнів; системи самостійних завдань на уроці тощо.
Актуальність та доцільність дослідження проблеми зумовлена необхідністю пошуку нових методичних технологій у сучасній школі. Демократизація національної школи вимагає корінних змін у системі освіти, створення сприятливих умов для розвитку учнів, забезпечення необхідного психологічного клімату, активізації педагогічних стимулів. Виховання учнів засобами художнього слова може здійснюватися насамперед на базі глибокого розуміння вчителями-словесниками механізму впливу на особистість.
4
Серед проблем, які мають суттєвий вплив на підвищення ефективності й якості навчального процесу, найголовніше місце відводиться урокові і його побудові, тобто його структурній організації. Форма урока не пасивна стосовно змісту. Тому творчі вчителі прагнуть постійно урізноманітнювати навчальний процес. Закономірно, що вчителі України шукають нові форми проведення уроків літератури, які сприяли б формуванню в учнів позитивних мотивів навчальної діяльності.
Обєктом дослідження є процес вивчення української літератури в середніх школах.
Предметом дослідження є методичні закономірності побудови уроків української літератури.
Метою дослідження є на основі узагальнення досвіду вчителів-новаторів та експериментальної роботи розробити науково обґрунтовану теоретичну концепцію та методичну систему типологічних різновидів уроків літератури.
Мета зумовила такі завдання:
1) науково обґрунтувати доцільність системи уроків літератури, включаючи й уроки з неусталеною структурою;
2) розробити і систематизувати їх типологію;
3) показати особливості проведення уроків з елементами компаративного аналізу, концертної програми, інтегрованих уроків з української літератури, уроків-диспутів, з широким використанням ігрових моментів тощо.
У процесі виконання конкретних завдань використовували різні методи пошуку:
5
а)аналіз вітчизняних і зарубіжних праць з педагогіки, філософії, методики викладання української літератури, психології з проблеми дослідження;
б) теоретичне осмислення передового досвіду роботи вчителів-словесників.
Структура роботи. Курсове дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.


6
РОЗДІЛ 1


УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
1.1. Технологія уроку в педагогічній науці та практиці. Особливості технології уроків .

Основним підходом до впровадження системи навчання і виховання у сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчально-виховної роботи є урок. У дидактиці під уроком розуміють основну одиницю освітнього процесу, чітко обмежену часовими рамками, планом роботи та складом учнів (класом). Стосовно процесу навчання урок виконує інтегруючу роль, оскільки відображає та поєднує такі його компоненти: мету, зміст, методи, засоби навчання, взаємодію вчителя та учнів.
Методисти сучасним уроком вважають таку форму навчання, яка своїми цілями (освітньою, розвиваль­ною, виховальною), змістом, структурою та методами проведення відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання у школі і є високоефективною.
Сьогодні згiдно з вимогами Державних стандартів базової і повної середньої освіти учнiв необхiдно змiнювати традицiйнi рамки уроку, посилювати його місткість, пiдвищувати piвень iндивiдуалiзaцiї навчання i самостiйної роботи учнiв, розвивати їх творчу активнiсть. Основними завданнями сучасного уроку є:
? відповідність навчального матеріалу з української мови та літератури вимогам науковості, оптимальності, єдності навчання і виховання, зв’язку з життям;
? реалізація комплексної мети уроку: навчальної, виховальної та розвивальної;
7
? урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальних можливостей, інтересів і запитів;
? реалізація інноваційних технологій сучасного уроку;
? інтегральність уроку (використання міжпредметних зв’язків);
? цілеспрямованість і копітка робота над пізнавальними завданнями і запитаннями, що виникають у результаті створення проблемних ситуацій;
? практична спрямованість уроку - всебічний мовленнєвий розвиток учнів.
У працях сучасних методистiв сформульованi основні вимоги до уроків мови та лiтератури, якi орiєнтують учителя на те, щоб кожен його урок сприяв розвитку пiзнавальних iнтересів учнiв, формуванню навичок самостiйного здобуття знань, прищеплюванню любові до праці.
Вимоги до сучасного уроку:
? відповідна теоретичне підгрунтя має визначати науковий рівень змісту уроку;
? за умови належного наукового рівня забезпе­чувати оптимальність змісту уроку;
? урок має бути містким, але не перевантаженим, бо порушення цієї умови призводить до механічного запам’ятовування матеріалу, послаблення інтересу, затримки загального розвитку;
? слід урiзноманiтнювати органiзацiйнi форми уроків мови та лiтератури, вдосконалювати їхню структуру, рацiонально використовувати час;
? урізноманітнювати види робіт, методи та прийоми навчання і викладання, організаційні форми уроку, широко поєднувати індивідуальні, групові та фронтальні форми роботи;
? добирати суб’єктивно значущу для учнів інформацію, тексти художніх творів і різноманітні мовленнєві зразки для наслідування;
? забезпечувати інтенсивну мовленнєву практику учнів, цілеспрямовану і
8
? систематичну роботу над розвитком зв’язного мовлення;
? постiйно активiзувати учнів (максимальне включення до різних видів діяльності) і розвивати їхню самостiйність та ініціативність;
? ураховувати навчально-виховні можливості уроку, передба­чати, щоб зміст сприяв вихованню (національному, розумовому, моральному, естетичному) особистості учня;
? виховувати в учнiв стiйкий iнтеpec до мови та лiтератури;
? постiйно збуджувати позитивне емоцiйне ставлення до навчання, стимулювати iнтелект та естетичнi потреби школяра;
? дбати про високу педагогiчну культуру вчителя-словесника, його постiйне духовне збагачення, ідейно-моральне зростання.

Специфічні вимоги до уроків української мови:
v дбаючи про науковість змісту уроку, слід користуватися лише достовірними відомостями, в яких відсутня розбіжність у поглядах вчених-мовознавців;
v у забезпеченні наукового рівня змісту уроку та піднесенні інтересу учнів до предмета варто ознайомлювати їх не тільки з теорією української мови, а й з деякими питаннями мовознавства;
v не слід надмірно захоплюватися теорією, варто дбати про економне розкриття теми, щоб мати час на практичне засвоєння матеріалу;
v оптимальне наповнення змісту уроку мови значною мірою досягається через вивчення мовного матеріалу укрупненими, логічно завершеними частинами із використанням узагальнюючих таблиць, схем тощо;
v важливо виділяти з широкого кола відомостей найбільш істотне, головне, узагальнювати і систематизувати вивчене на основі певного теоретичного положення, мовного поняття або правила;
v важливе місце у змісті уроку посідає цілеспрямована, систематична і копітка робота над пізнавальними завданнями і запитаннями;
9
v попередньо орієнтувати учнів на важливість матеріалу, який вивчається для мовленнєвої практики;
v органічно і раціонально поєднувати на уроці роботу над засвоєнням відомостей з фонетики, лексики, словотвору, граматики, орфографії і пунктуації з розвитком усного і писемного мовлення;
v необхідно, щоб мовний матеріал, практичні завдання і вправи сприяли вихованню особистості учня, розкривали суть мови як суспільного явища, її комунікативні функції, закономірності розвитку.

Специфічні вимоги до уроків української літератури:
v враховувати специфіку літератури як мистецтва слова;
v виховувати естетично розвиненого читача української літератури;
v збагачувати учнів необхідними знаннями з історії та теорії літератури;
v підносити авторитет й престиж української літератури в загальносвітовому контексті;
v зацікавлювати учнів художнім твором як специфічним "інструментом" пізнання світу й себе в ньому;
v враховувати особливості уроку лiтератури, забезпечувати їх iдейну цiлеспрямовaність, виховувати людину нового часу, людину-гуманіста, високодуховну, національно-свідому, освічену, творчу особистість;
v формувати навички аналізу художнього твору з урахуванням індивідуального стилю автора, в контексті відповідної історичної епохи та з позиції сучасного читача;
v орієнтуватися на таке вивчення літератури, у процесі якого учень сам робить висновки в результаті дослідження художнього тексту;
v виховувати старанність, почуття обов’язку;
v забезпечувати глибоке розкриття загальнолюдського змісту літератури.
Уроки літератури мають навчити розуміти, відчувати силу і красу художнього слова, відкривати для себе нову реальність - художню.
10
Аналіз результатів анкетувань, експериментальних даних і безпосередніх спостережень за педагогічним процесом вказують на типові недоліки в організації уроків мови та літератури:
? одноманітність навчального матеріалу, надмірний академізм чи примітивізм в аналізі мовних явищ і літературних текстів;
? повідомлення інформації, що не має суб’єктивної значущості для учнів;
? неувага до її новизни, теоретичної й практичної цінності;
? одноманітність методів навчання на уроках;
? низький рівень залучення школярів до співпраці у навчальному процесі;
? відсутність орієнтації на певні форми виявлення творчих сил і можливостей учнів;
? відсутність динамізму у процесі спілкування з класом, атмосфери мистецтва, щирості;
? недостатня увага до образно-естетичної сторони слова, твору;
? переважній кількості уроків не вистачає самостійних пошуків учнів, не враховуються інтереси, запит........


38
Список використаної літератури

1. Алєксєєва Т. Проблема літературної освіти в школі. / Т. Алєксєєва // Українська мова і літ-ра в школі. - 2004. - № 6. - С. 28 - 29.
2. Алексюк А. Загальні методи навчання в школі А. Алексюк /. - К.: Рад. школа, 1981.- 206 с.
3. Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения Ю. Бабанский /. - М.: Педагогика, 1977. - 66 с.
4. Білоус Х. Нестандартні уроки в 5-6 10-11 кл. / Х. Білоус . -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1998. - 32 с.
5. Біляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання / О. Біляєв // Дивослово. - 1991. - №6. - С. 5-12.
6. Біляєв О.М. Сучасний урок української мови / О. Біляєв. - К., 1981.
7. Біляєв О.М. Урок української мови у школі з російською мовою навчання / О. Біляєв // Дивослово. - 1990. - №9.
8. Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання - у практиці. / С. Босак // Українська мова і літ-ра в школі. - 2003. - № 8. - С. 37 - 41.
9. Волошина Н. Уроки позакласного читання у старших класах /
Н. Волошина . - К.: Рад. школа, 1988. - 174 с.
10. Волошина Н. Про державні стандарти базової і повної середньої освіти учнів з української та зарубіжної літератур. / Н. Волошина // Українська літ-ра в ЗОШ. - 2004. - № 4. - С. 2 - 3.
11. Волошина Н. Наукові й прикладні функції методики літератури. /
Н. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 10. - С. 4 - 6.
12. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А. Гін . - Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. - 84 с.
13. Глоба Л. Особливості викладання української літератури за проблемно-модульною технологією. / Л. Глоба // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 3. - С. 26-29.
14. Глуховцева К.Д. Матеріали для учнівської олімпіади з української мови / К.Д. Глуховцева,О.М. Горошкіна,І.О.Ніколаєва. - Луганськ, 2001.
15. Гончаренко С. Український педагогічний словник. / С.Гончаренко .- Київ: Либідь, 1997. - 376с.
16. Демчук О. Нестандартні уроки української літератури 9-11 клас /О.Демчук. - Тернопіль: Підручники & посібники, 2000. - 141 с.
17. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови / Т.К. Донченко . - К., 1995.- С. 22-43, 65-86.
18. Забашта Л.І. Узагальнення і систематизація знань з української мови. 10 клас: Посібник для вчителя / Л.І.Забашта . - К., 1991.
39


19Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. - К.: 2000. - 99 с.
19. Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроке литературы / Н.Кудряшов. - М.: Просвещение, 1981. - 190 с.
20. Кумейська Н. Особистісно-зорієнтоване навчання літератури в старших класах / Н.Кумейська // Дивослово. - № №. - С. 25 - 26.
21. Медведєва Т. Організація проективного вивчення літературного матеріалу у старших класах. / Т. Медведєва // Українська літ-ра в загальноосвітній школі. - 2005. - № 5. - С. 25 - 28.
22. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І. Пентилюк. - К., 2000.- С.59-66.
23. Нетрадиційні уроки з української літератури. 5-11 класи/ Укл. С.Скляр, Л.Нечволод. - Харків: Торсінг, 2004. - 224 с.
24. Олійник І.С. Методика викладання української мови в середній школі / І.С. Олійник, В.К Іваненко, Л.П. Рожило, О.С. Скорик .- К., 1989. - 96 с.
25. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі / В.О.Онищук. - К., 1973.
26. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. Пасічник . - К.: Ленвіт, 2000. - С. 138 - 182.
27. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови / К.М.Плиско. -X., 1995.- С. 204-239.
28. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід /О.Пометун.-К., 2002. -135 с.
29. Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах. / О.І Потапенко.- К.: Рад. школа, 1989.
30. Симоненко Т. Нові форми проведення уроків з мови / Т.Симоненко // Дивослово. - 1998. - №5. - С.23-28.
31. Ситченко А. Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в шкільному курсі української літератури. / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 8. - С. 12 - 16.
32. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя / Б.Степанишин . - К.: РВЦ "Проза", 1995. - С. 94 - 111, 221 - 237.
33. Степанишин Б. Що і як робити? Роздуми методиста літератури. / Б. Степанишин // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 3. - С. 38-46.
34. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: метод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред. О.І. Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

40

35. Телехова О. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу: Посібник для вчителів / О.Телехова . - Харків: Ранок, 2000. - С. 28-36.
36. Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку. / А. Фасоля // Дивослово. - 2004. - № 8. - С. 19 - 25.
37. Шуляр В. Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення. / В. Шуляр // Дивослово. - 2003. - № 7. - С. 34 - 39.
38. Щербина Л. Упровадження інтерактивних технологій на уроках літератури. / Л. Щербина // Дивослово. - 2005. - № 2. - С. 23 - 26.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.