На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик АНАЛЗ МЕТОДИКИ ОЦНКИ ВАРТОСТ ЛЧЕНЗЙ ТА ПАТЕНТВ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.6.2014. Сдан: 2013. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ

Дана тема курсової роботи є досить актуальною у наш час, адже більшість з людей мають свій бізнес, тобто , своє підприємство. Щоб підприємницька діяльність не суперечила закону, в деякій мірі нею повинна регулювати держава. І тому моя тема широко розкривається в правовій літературі.
За останні роки в Україні відбулись якісно нові соціально-економічні і суспільно-політичні перетворення, які переслідують мету побудови суверенної, соціальної, правової демократичної держави, одним з важливих завдань якої має бути формування ефективного ринкового механізму господарювання. Перехід до сучасної моделі економічного розвитку України висуває на перший план проблему підприємництва, ефективного державного управління і державного регулювання у цій сфері. Разом з тим економіка України в умовах спаду виробництва і значної кількості невирішених соціальних проблем в суспільстві продовжує перебувати в системній кризі, яка викликана низкою відомих причин і факторів, в тому числі послабленням системи державно-правового регулювання, недосконалістю виконавчо-розпорядчої діяльності спеціально уповноважених органів та посадових осіб у сфері підприємництва, нерозвинутістю організаційно-правових механізмів державної підтримки і впливу на процеси формування підприємницького середовища та створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу.
Предметом дослідження моєї теми являється висвітлення таких питань: поняття державне регулювання підприємницької діяльності та підприємництва; методологія оцінювання вартості ліцензій та патентів; ліцензування підприємницької діяльності; патентування;
Мета даної роботи: дослідити систему оцінювання вартості ліцензій та патентів виявити плюси та недоліки у ціноутварені на них.
Структурно робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 19 найменувань.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПАТЕНТУ
1.1 Поняття ліцензії
Важливу роль у адміністративно-правовому регулюванні підприємництва відіграє ліцензування підприємницької діяльності. У Концепції розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 p., зазначено, що ліцензування - є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні. Воно спрямоване на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері і впроваджується відповідно до Конституції України, щодо права кожного на здійснення підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.[1]
Є такі види лічензій:
· чисті (самостійні) ліцензії - продаються за самостійними договорами, які передбачають передачу прав на використання винаходів та ноу-хау. Якщо продаж чистих ліцензій супроводжується поставкою зразків обладнання та наданням інжинірингових послуг з їх освоєння, то у ліцензійні угоди, крім основних ліцензійних зобовязань, включають додаткові зобовязання з поставки та надання послуг;
· супутні ліцензії - продаються шляхом включення їх у контракти з поставки товарів, зокрема машин, обладнання, приладів, причому ціни та умови платежу за такі ліцензії можуть бути виділені окремо або включені у загальні суми контрактів.
· Ліцензійні угоди (licensing agreement) - це угоди про передачу ліцензіаром ліцензіату прав на промислове і комерційне використання у певних межах винаходів, "ноу-хау", товарних знаків тощо на обумовлений термін за певну винагороду. Ці угоди, крім надання права на використання винаходів, включають комплекс додаткових зобовязань ліцензіарів з надання допомоги ліцензіатам у використанні предмета угоди.
· Патентна ліцензія - це документ, який підтверджує передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау.
· Безпатентна ліцензія - це документ, який підтверджує право використовувати незапатентоване ноу-хау на винахід.
· Невиключна (проста) ліцензія - це ліцензія, яка дає ліцензіару право самостійного використання винаходу та ноу-хау і видачі ліцензій на них будь-яким зацікавленим особам.
· Виключна ліцензія (ексклюзивна) - це ліцензія, яка передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід або секрет виробництва на даній території, при цьому ліцензіар відмовляється від самостійного використання винаходу та ноу-хау і продажу ліцензій на них іншим особам на цій території. На практиці ліцензіар надає виключну ліцензію з чисельними застереженнями, які суттєво обмежують комерційну діяльність ліцензіата: збут продукції через збутову мережу ліцензіата; заборона експорту продукції; встановлення максимального обсягу виробництва та мінімального обсягу обороту; зобовязання закуповувати у ліцензіара сировину, матеріали, комплектувальні вироби, необхідні для виробництва продукції за ліцензією.
· Повна ліцензія - це ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на використанні патенту або ноу-хау протягом строку дії угоди і яка передбачає відмову ліцензіара від самостійного використання обєкта ліцензії протягом цього строку.
· Ліцензійний договір - це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона - ліцензіар на оплатній основі надає іншій стороні договору - ліцензіату - право на використання обєктів промислової власності. [7, c. 46]
Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави певних умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності.[2, с. 120]
З липня 1998 p. Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії ліцензій, обліку виданих ліцензій та розмір плати за їх видачу.[3]
Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності субєкт підприємницької діяльності подає до органу, що видає ліцензії, заяву, у якій зазначаються:
а) відомості про заявника (для громадянина-підприємця - прізвище, імя, по батькові та паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обовязкових платежів; для юридичних осіб - найменування);
б) місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;
в) вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;
г) термін дії ліцензії.
Субєктом підприємницької діяльності - юридичною особою до заяви додаються копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів. Підприємцями-громадянами - копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності.
Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі протягом не більш як ЗО днів з дня одержання заяви та відповідних документів. У разі необхідності проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником ліцензійних умов провадження певного виду підприємницької діяльності.
Ліцензія видається за встановленою формою і є документом суворої звітності. Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.
У ліцензії зазначаються:
1. найменування та ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;
2. прізвище, імя, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обовязкових платежів або найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи;
3. вид діяльності, на яку видається ліцензія;
4. місце провадження діяльності;
5. особливі умови та правила провадження даного виду діяльності;
6. номер реєстрації ліцензії;
7. дата видачі і термін дії ліцензії.
Ліцензія скріплюється підписом відповідальної за видачу ліцензій посадової особи і печаткою органу, що її видав.
Якщо підприємницька діяльність, вид якої підлягає ліцензуванню, провадиться у кількох територіальне відокремлених підрозділах субєкта підприємницької діяльності, у ліцензії зазначаються їх адреси.
Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.
Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не менше ніж на три роки і може бути продовжений за заявою субєкта підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі.
Ліцензія видається не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за її видачу.
У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду підприємницької діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яка видається заявнику у письмовій формі у термін не пізніше ЗО днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави відмови.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.
Продовження дії ліцензії провадиться у порядку, встановленому для її отримання.
Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію ліцензії, а також анулювати ліцензію.
Підставами зупинення дії ліцензії є:
1. порушення субєктом підприємницької діяльності ліцензійних умов;
2. невиконання субєктом підприємницької діяльності у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати або органу, що видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов.
У разі своєчасного усунення порушень, що привели до зупинення дії ліцензії, орган, який видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.
Підставами анулювання ліцензії є:
1. виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій чи в документах, що додаються до неї;
2. передача субєктом підприємницької діяльності ліцензій іншій особі;
3. повторне або грубе порушення субєктом підприємницької діяльності ліцензійних умов.
Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності.
1.2 Поняття патентування
Правову основу патентування підприємницької діяльності складають Закон України від 18.06.1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».
Патент - Свідоцтво на право займатися торгівлею або промислом. [4, с. 149] Патентуванню підлягає торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг[5]. Метою торгового патенту є тільки засвідчення права суб’єкта підприємницької діяльності здійснювати визначені Законом певні види підприємницької діяльності. ГК визначає патентування як засіб державного регулювання, правові основи якого визначаються, виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності.
Види патентів на здійснення підприємницької діяльності, їх вартість та строки дії
Звичайний торговий патент видається на здійснення торговельної діяльності у пунктах продажу товарів (магазинах, кіосках, лотках тощо).
Пільговий торговий патент дає право його власнику здійснювати торговельну діяльність окремими видами товарів вітчизняного та іноземного виробництва. Пільговий торговий патент видається субєктам підприємницької діяльності або їхнім структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням вичерпних видів товарів вітчизняного виробництва.
Короткотерміновий торговий патент застосовується для здійснення торговельної діяльності з проведення виставок-продажів, ярмарків та інших заходів, повязаних з демонстрацією і продажем товарів терміном від 1 до 15 днів.
Спеціальний торговий патент дає право субєктам підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування: власник спецпатенту звільняється від сплати 12 податків, обовязкових платежів та використання ЕККА.
Торговий патент на здійснення діяльності у сфері розваг придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них [6, с. 34].
Звичайний торговий патент
Строк дії патенту - 60 календарних місяців.
Строк сплати збору -- щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.
Ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюють органи місцевого самоврядування із розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року.
Розмір ставки залежить від місцезнаходження пункту продажу та асортименту товарів.
Для торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг ставка збору може становити від 0,04 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. У Києві, обласних центрах та курортних зонах ставки збору найбільші. Далі, чим менше населений пункт,тим менше ставка збору.
У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг) розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовуються кошти від сплати збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення ставки збору, але не більш як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.
За торгівлю валютними цінностями встановлена ставка збору у розмірі 1,2 мінімальної заробітної плати.
Пільговий патент
Строк дії патенту - 60 календарних місяців.
Згідно з пунктом 267.2 статті 267 розділу ХІІ ПКУ провадиться торговельна діяльність із використанням таких товарів
- Незалежно від країни їх походження
· товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
· товарів військової атрибутики та повсякденного вжит........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Постанова КабМіну України «Концепція розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності» від 25 серпня 1998 р.
2 Битяк Ю. П. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Харків «Право», 2010 р. 245с.
3 Постанова КабМіну України «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності» від 03 серпня 2000р.
4 Шишка Р. Б. Підприємницьке право України: Підручник. - Харків: «Еспада», 2000 р. 200с
5 Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 18 червня 1996 р.
6 Деркач Т. Патентореволюція у Декларації про прибуток // Бухгалтерії про прибуток // Бухгалтерія. - 2011.- № 28. - 160 с.
7 Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: навч. Посібник / В.О. Жаров - [2-ге вид., перероб. І доп.] - К.: ЗАТ “Інститутінтелектуальної власності”. 2009р. - 188с.
8 < ua>.
9 Основи наукових досліджень . Част. ІІ. Захист інтелектуальної власності:методичні вказівки до вивчення курсу/В.М. Локазюк, І.В. Троцишин, Т.М. Драпак, В. О. Гуляєва - Хмельницький: ТУП, 2010р. 120с.
10 Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности /Лынник Н. // ИС. - 2008р. - №5-6.
11 Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / П. М. Цибульов. - К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", 2002. - 230с.
12 Инвентарная стоимость лицензии и цена лицензии / А. А. Кожанов // Совре-менные проблемы, методы и практика определения стоимости объектов ин-теллектуальной собственности в Российской Федерации: тез. докл. науч.-практ. конф., Москва, 26-28 сентября 1995 г. - М., 1995. - 340с.
13 Порядок експертної оцінки нематерьальних активів // Галицькі контракти. - 2009р. - №37. - С. 27-28.
14 Учет и использование объектов промышленной собственности в роли нема-териальных активов как элемент государственной политики в области промы-шленной собственности / Б. А. Лобач //Современные проблемы, методы и практика определения стоимости объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации: тез. докл. науч.-практ. конф., Москва, 26-28 сентября 1995 г. - М., 1995. - С. 8-15.
15 Правовой аспект нематериальных активов / О. Шерстюк // Проблемы предп-ринимательства. - 2010р. - № 1.
16 Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р. //
Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 14
17 Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня
1991р.
18 Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / І. І. Дахно. - К.: Ли-бідь, 2003. - 200 с.
19 intvlas/avtpravo/infkor.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.