Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Договр збергання має широке застосування у цивльному оборот. Вн укладається коли у власника майна виникає потреба в отриманн з боку нших осб послуг по забезпеченню його схоронност. Збергання на товарному склад, у ломбард, банку, готел.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 12.04.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
І. Вступ

Загальні положення про зберігання

Договір зберігання має широке застосування у цивільному оборо-ті. Він укладається у випадках, коли у власника або іншої особи, яка правомірно володіє належним йому майном, виникає потреба в отри-манні з боку інших осіб послуг по забезпеченню його схоронності. Послуги по зберіганню чужих речей можуть надаватись як при здійсненні підприємницької діяльності, так і у межах інших (зокрема побутових) відносин. За договором зберігання одна сторона (збе-рігай) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою сторо-ною (поклажодавцем), і повернути її відповідно до його умов у схо-ронності.
Особливості правового регулювання договірних відносин, які ви-никають при наданні послуг по забезпеченню збереження чужого майна, обумовлюють специфіку правової характеристики договору зберігання. Аналіз положень ст. 939 ЦК свідчить про те, що договір зберігання може бути як реальним, так і консенсуальним. Договір є ре-альним, якщо виникнення договірних відносин поставлено сторонами у залежність від факту передачі речей зберігачу на зберігання. У ви-падках, коли сторони визначають можливість (саме можливість, а не обов'язок поклажодавця) передачі речей на зберігання після його укладення, тобто у майбутньому - договір є консенсуальним. Як пра-вило, такий договір укладається тоді, коли на стороні зберігача ви-ступає особа, яка надає послуги по забезпеченню зберігання чужих ре-чей, здійснюючи підприємницьку діяльність (професійний зберігач).
Положення ст. 946 ЦК визначають можливість укладення догово-ру зберігання як безоплатного або оплатного. Це у свою чергу ви-значає його односторонній або двосторонній (взаємний) характер відповідно. Якщо договір укладається як безоплатний, обов'язок по-вернути річ, що була предметом зберігання, виникає лише у зберіга-ча, тому договір є одностороннім. Встановлення у договорі зустріч-ного обов'язку поклажодавця оплатити послуги зберігача обумовлює його двосторонній характер. Обов'язок зберігати річ на оплатних або безоплатних засадах може виникати не тільки з договору, але й на підставі положень актів цивільного законодавства. Наприклад, про-давець зобов'язаний зберігати проданий товар, не допускаючи його погіршення, якщо право власності на нього переходить до покупця раніше його передання (ст. 667 ЦК). У свою чергу покупець зобов'я-заний відшкодувати необхідні для цього витрати, якщо інше не вста-новлено договором. Таким чином, такі послуги за загальним прави-лом є оплатними, але договором між продавцем та покупцем може визначатися їх безоплатний характер.
Договір, умови якого не містять домовленості сторін щодо оплати послуг зберігача, найчастіше укладається між фізичними особами у межах відносин, що не є підприємницькими. Договір зберігання, за загальним правилом, є строковим договором (ст. 938 ЦК). Якщо строк зберігання у ньому не встановлений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до пред'яв-лення поклажодавцем вимоги про її повернення. Якщо строк збе-рігання речі визначений моментом пред'явлення поклажодавцем ви-моги про її повернення, зберігач має право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання вимагати від поклажодавця забрати цю річ в розумний строк.
Сторонами договору зберігання є поклажодавець і зберігач, яки-ми можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Виняток склада-ють випадки здійснення зберігання на засадах підприємницької діяльності, яку може здійснювати тільки професійний зберігач (ч. 2 ст. 936 ЦК). У останньому випадку прийняття речі на зберігання ви-значається як його обов'язок (ст. 940 ЦК). Зокрема професійний збе-рігач, який зберігає речі на складах (у камерах схову, інших присто-сованих для їх зберігання приміщеннях) загального користування, не має права відмовитися від укладення договору зберігання за наяв-ності у нього такої можливості.
Зберігач у будь-якому випадку повинен мати відповідні умови для забезпечення схоронності переданих на зберігання речей. У випадах, визначених актами цивільного законодавства, обов'язок зберігання речі може бути покладено на одну із сторін договірних відносин, по-в'язаних із розглядуваними. Так, положення ст. 1021 ЦК окремо ви-значають обов'язок комісіонера зберігати майно комітента. Виконан-ня цього обов'язку не обов'язково може здійснюватися особисто ко-місіонером. У випадку відсутності умов для забезпечення схоронно-сті майна комітента, наприклад, майно, яке надійшло для комітента відповідно до умов договору, громіздке і для нього у приміщенні ко-місіонера не вистачає місця, воно може бути передане останнім на зберігання професійному зберігачу. Суб'єкт обов'язку оплати його послуг визначається договором комісії, а у разі виникнення спору судом.
Поклажодавцем, як правило, виступає власник майна. Однак ним може бути також особа, якій власник передав майно на підставах, ви-значених актами цивільного законодавства. Майно може бути пере-дане поклажодавцю власником у довірче управління за договорами майнового найму (оренди), позички тощо. Передача майна на збері-гання є правом, а не обов'язком поклажодавця. Але за умови попе-редньої домовленості про передання речі на зберігання, поклажода-вець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані йому у зв'язку з тим, що зберігання не відбулося, якщо він у розумний строк не попередив зберігача про відмову від договору.
Зберігання на товарному складі
Відносини, пов'язані зі зберіганням речей на товарному складі, ре-гулюються окремими положеннями ЦК (статті 956-966). Це обумов-лено особливостями даного виду зберігання, які полягають у наступ-ному. По-перше, договір у цьому випадку укладається стосовно речей, які мають ознаки товару, тобто призначені для використання у сфері підприємницької діяльності шляхом наступної їх реалізації (продажу або обміну). По-друге, ст. 956 ЦК визначає товарний склад як організацію, яка зберігає товар і надає пов'язані з цим послуги на засадах підприємницької діяльності. Частина 2 цієї статті визначає статус складу загального користування, якщо відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу (ліцензії) товарний склад зобов'язаний приймати на зберігання товар від будь-якої осо-би. Згідно з положеннями ч. 2 ст. 957 ЦК у цьому разі договір збе-рігання набуває ознак публічного договору (ст. 633 ЦК). Підпри-ємницька діяльність, пов'язана зі зберіганням товарів, як правило, здійснюється товарними складами з використанням власних або орендованих приміщень, спеціально пристосованих для цього (зерно-сховищ, елеваторів, холодильників). Товарний склад може надавати додаткові послуги, безпосередньо пов'язані зі зберіганням товарів, наприклад, транспортні й транспортно-експедиційні послуги. По-третє, і зберігачем, і поклажодавцем за договором зберігання на то-варному складі можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяль-ності.
За договором складського зберігання товарний склад зобов'язу-ється за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і по-вернути його у схоронності (ст. 957 ЦК). Положення цієї статті дозво-ляють розглядати його як реальний, оплатний та двосторонній дого-вір. Разом з тим, залежно від умов його укладення не виключена мож-ливість визнання цього договору консенсуальним. Договір склад-ського зберігання підлягає обов'язковому укладенню у письмовій формі. її дотримання має знаходити вираз у складанні відповідних складських документів. Це, зокрема, складська квитанція, а також просте і подвійне складські свідоцтва. Виходячи з положень ста-тей 962-966 ЦК, просте і подвійне складські свідоцтва, підлягають розгляду як різновид цінних паперів, а саме товаророзпорядчих цін-них паперів (ч. 4 ст. 195 ЦК), оскільки володіння ними дає право роз-порядження товаром, що зберігається на товарному складі і зазначе-ний у їх змісті (ч. 1 ст. 963 ЦК). Стаття 962 ЦК визначає особливості подвійного складського свідоцтва як ордерного цінного папера. Кож-на з двох частин цього складського документа повинна містити рек-візити, визначені ч. 2 названої статті. Документ, який не відповідає вимогам ст. 962 ЦК, не є подвійним складським свідоцтвом. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника і повинне містити рек-візити, визначені положеннями ст. 965 ЦК. Документ, який не відпо-відає вимогам, встановленим ч. З цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.
Положення ст. 959 ЦК визначає обов'язок товарного складу за свій рахунок оглянути товар в момент прийняття його на зберігання з метою визначення його кількості та зовнішнього стану. Дотримання цієї вимоги зменшує вірогідність можливих у майбутньому між по-клажодавцем і зберігачем суперечок стосовно кількісних та якісних характеристик переданих на зберігання товарів. Поклажодавець має право вимагати від товарного складу надання йому можливості огля-
нути товар або його зразки протягом усього часу зберігання для за-безпечення впевненості у його схоронності та належності умов збе-рігання. Якщо предметом зберігання є речі, визначені родовими ознаками, поклажодавець має право вимагати від товарного складу взяти проби та вжити заходів, необхідних для забезпечення схорон-ності товарів. При поверненні товару кожна із сторін договору збе-рігання має право вимагати огляду переданих за ним речей та пе-ревірки їх якості. Витрати, пов'язані з оглядом речей, покладаються на сторону, яка його ініціювала (ч. З ст. 959 ЦК). Якщо при повернен-ні товару він не був спільно оглянутий або перевірений товарним складом та поклажодавцем, останній має заявити про нестачу або по-шкодження товару в письмовій формі одночасно з його одержанням. Якщо ж ним були виявлені нестача або пошкодження переданого то-варному складу на зберігання товару, які не могли бути виявлені при звичайному способі його прийняття, така заява повинна бути переда-на зберігачу протягом трьох днів після його одержання. При відсут-ності такої заяви вважається, що товарний склад повернув товар від-повідно до умов договору.
Іноді, враховуючи особливості товару, може виникнути необхід-ність негайної зміни умов його зберігання. У таких випадках товар-ний склад зобов'язаний самостійно вжити невідкладних заходів для забезпечення схоронності переданого на зберігання товару та повідо-мити про них поклажодавця. У разі необхідності останній має від-шкодувати зберігачу пов'язані з цим відповідні витрати. Пошкоджен-ня товару під час зберігання тягне за собою обов'язок товарного складу скласти відповідний акт і того ж дня повідомити про це покла-жодавця (ч. 2 ст. 960 ЦК).
Спеціальні види зберігання
Положення ЦК забезпечують правове регулювання відносин у сфері здійснення зберігання речей не тільки товарними складами, а й іншими спеціалізованими організаціями, а також визначають випад-ки обов'язкового забезпечення схоронності речей. Ці види зберігання є спеціальними і мають суттєві особливості.
Зберігання речей у ломбарді. Відповідно до ст. 1 За-кону України від
12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та держав-не регулювання ринків фінансових послуг» ломбард є фінансовою установою, основним видом діяльності якої є видача фізичним осо-бам відповідних грошових сум під заставу належного їм майна (за-ставні операції). Для гарантії виконання грошових зобов'язань фізич-ної ос и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.