На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 80501


Наименование:


Курсовик система цноцтворення полтика цн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 8.9.2014. Сдан: 2012. Страниц: 54. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Завдання на курсову роботу …………………………………………………………. 2
Реферат ………………………………………………………………………………... 3
Вступ ………………………………………………………………………………….. 5
Розділ 1 Теоретичні аспекти формування цінової політики …………. ………….6
1.1 Поняття категорії "ціноутворення"цілі та завдання ціноутворення…….6
1.2 Теоритичні та методологічні аспекти і проблеми цінової політики …….9
Розділ 2 Аналіз ціноутворюючих факторів на підприємстві ТОВ «Медикор»…..16
2.1 Формування цінової політики та аналіз основних показників ТОВ «Медикор» за 2012-2013 рр…………………………………………………………16
2.2 Оцінка діючої цінової політики та факторний аналіз ТОВ «Медикор….32
Розділ 3 Шляхи покращення та вдосконалення цінової політики на
підприємствах України…………………………………………………….38
Висновки ……………………………………………………………………………... 51
Перелік використаних джерел ……………………………………………………… 52ВСТУП


Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що ціни і цінова політика - найважливіші елементи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Саме від рівня цін на товари залежать комерційні результати діяльності підприємства, а обрана ним цінова політика справляє тривалий і вирішальний вплив на ефективність його роботи на.При недостатньо правильно сформованій ціновій політиці, підприємство не зможе досягти намічених цілей.
До основних факторів ціноутворення відносять: попит, витрати, ціни та товари конкурентів.
Об’єктом курсової роботи процес маркетингового ціноутворення
Предмет дослідження - теоретичні, практичні та методологічні аспекти маркетингового ціноутворення
Мета роботи - дослідити цінову політику та запропонувати можливі шляхи покращення цінової політики на підприємствах України
В ході курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:
? надати теоретичне обґрунтування поняттю ціни та цінової політики взагалі;
? розкрити основні форми і методи цінової політики;
? оцінити роль та значення цінової політики для підприємства;
? проаналізувати діючу цінову політику на обраному підприємстві;
? запропонувати шляхи покращення цінової політики на підприємствах України.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ


1.1 Поняття категорії "ціноутворення" , цілі та завдання ціноутворення

Ціна - найбільш важливий економічний параметр ринкового середовища діяльності підприємства. Ціна виступає грошовим вираженням вартості товару. Її основна функція полягає у забезпеченні виручки від продажу товару. Ціна є фактором, що представляє велике значення для споживачів товарів, тому вона дуже важлива для встановлень відносин між підприємством і товарними ринками.
Ціна товару є надзвичайно важливим елементом взаємодії його продавця та покупця. Досить часто покупці починають більш-менш детальне знайомство з товаром саме з його ціни. Наше задоволення чи незадоволення ціною визначає подальший інтерес до товару. Товар неможливо продати, якщо його ціна не сприймається покупцем [15].
Ціноутворення - комплексний і суперечливий процес. У ході його доводиться враховувати велику кількість чинників і вдаватися до компромісів: враховувати завдання виробництва та маркетингових досліджень, фінансові результати, дії конкурентів, психологію споживачів, чинне законодавство. Процес ціноутворення повинен чітко регламентувати етапи збору та підготовки інформації, прийняття остаточного рішення. Його ефективність залежить від розробки дійсних методів збору та перевірки інформації про конкурентів, спостереження над поведінкою споживачів, аналізу результатів внутрішньої діяльності.
Ціноутворення - складова частина господарського механізму. Воно відіграє важливу роль, як в адміністративній економіці, так і в ринковій економіці в цілому. У першій з них від економічно обгрунтованої системи планово-адміністративних цін багато в чому залежала дієвість планових показників, розрахунків та економічних важелів (фінансових, оплата праці, виробничого і соціального розвитку колективу), а також стан загальної та структурної збалансованості в народному господарстві. У ринковому господарстві при усуненні директивного планування виробництва та розширення суспільного продукту ціна стає найважливішим регулятором відтворювального процесу як на мікро-, так в істотній мірі і на макрорівні народногосподарського управління.
Ціноутворення є складним і багатоступеневим процесом. Починається він з вибору цілей виробництва і продажу товару. Що ж до цілей цінової політики, визначимо найбільш важливі з них:
1. Забезпечення збуту;
2. Максимізація прибутку;
3. Утримання своєї частки ринку.
1. Мета забезпечення збуту. Ця мета досягається підприємствами, як правило, в умовах жорсткої конкуренції, коли на ринку багато виробників з аналогічними товарами, через заниження ціни - встановлення ціни проникнення. Це робиться у випадках, коли:
? цінової попит споживачів еластичний;
? підприємство хоче домогтися максимального обсягу збуту і збільшення загального прибутку шляхом зниження витрат на одиницю товару;
? існує великий ринок споживання.
2. Мета максимізації прибутку. Дана мета має кілька варіантів свого вираження:
? прагнення підприємства до досягнення стабільного високого рівня на ряд років. Таку мету може ставити перед собою підприємство має стійке положення на ринку, а також підприємство не надто впевнене у своєму майбутньому, але бажає використовувати сприятливу ситуацію, вигідну для себе конюнктуру;
? встановлення стабільного доходу на основі середньої норми прибутку;
? збільшення цін і прибутку у звязку із зростанням капіталовкладень.
Прибуток підприємства буває абсолютною і відносною:
Абсолютна прибуток - це дохід фірми за вирахуванням витрат; абсолютний прибуток можна отримати шляхом множення відносної прибутку на кількість одиниць проданого товару;
Відносна прибуток розраховується на один виріб. Товари першої необхідності (хліб, молоко тощо) мають низьку, а престижні товари високої якості - високу відносну прибуток.
Мета утримання ринку. Її підприємство реалізує тоді, коли хоче зберегти існуюче становище на ринку. Фірма ретельно стежить за ситуацією на ринку, динамікою цін. Воно не допускає надмірного завищення або заниження цін, прагне знижувати витрати виробництва та обігу.
Зазначені цілі цінової політики співвідносяться між собою, далеко не завжди співпадаючи. На різних етапах підприємство може приділяти пріоритетну увагу різним цілям.[4]
Маркетингова цінова політика - це комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми.
Суть маркетингової цінової політики підприємств полягає в тому, щоб установлювати такі ціни і так ними варіювати, щоб зайняти стале положення на ринку, володіючи максимальною його часткою, і забезпечити найбільший обсяг прибутку, а також вирішувати стратегічні та оперативні завдання. [3]
Цінова політика фірми визначається типом ринку. Найбільша її роль на ринку монополістичної конкуренції, де існує широкий діапазон цін. На олігопольному ринку роль маркетингової цінової політики дещо менша і тільки якщо один продавець підвищує ціну, зразу ж підвищують і інші. Незначною є її роль на ринку чистої конкуренції - орієнтування на динаміку ринкової ціни. Мінімальна роль на ринку чистої монополії -ціна може бути як нижчою, так і вищою за собівартість продукції.
Залежно від форм реалізації розрізняють пряму і опосередковану маркетингову цінову політику. Пряма цінова політика має на увазі безпосередній розрахунок цін і їх регулювання залежно від змін ринкової конюнктури.
Непряма - це політика щодо знижок та ціни, умов оплати, поставок, торговельного кредитування, а також політика щодо видів продукції (нова чи традиційна продукція).
Фактори ціноутворення. Усі фактори відразу треба розподілити на дві групи: внутрішні і зовнішні.До внутрішніх факторів слід віднести витрати на виробництво і реалізацію, мету фірми, обсяг пропозиції, умови постачання, якість продукції, рівень новизни товару, етап життєвого циклу товару.
До зовнішніх - тип ринку, конюнктуру ринку, характер і рівень попиту, стан конкурентного середовища, споживачі, торговельних посередників, рівень інфляції, обмеження, які визначаються існуючим законодавством у сфері ціноутворення.


1.2 Теоритичні та методологічні аспекти і проблеми цінової політики

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні значення цінової політики постійно зростає. Особливо це має значення при постійному зростанні конкуренції на ринку, яка змушує підприємства постійно знижувати ціни на свої товари при зростанні якості продукції, яку виробляє підприємство. Але на сьогоднішній день на підприємствах проблемам цінової політики приділяється недостатньо уваги. В більшості випадків ціна визначається на підставі попиту та пропозиції, яка склалася на ринку без врахування інших чинників, які відбуваються в навколишньому середовищі. Тому проблеми цінової політики є досить актуальними.
Проблемами цінової політики та управління цінами займаються багато вчених, зокрема Артус М.М., Грицюк Е.О., Дугіна С.І., Волошенко А.В., Кириленко В., Кириленко Л., Литвиненко Я.В., Федорищева А. М., Шкварчук Л. О. та багато інших.
Існує багато визначень поняття «цінова політика підприємства». Наприклад, Федорищева А. М. вважає, що цінова політика підприємства - це комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і практики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми [16].
Литвиненко Я. В. вважав, що цінова політика підприємства являє собою систему маркетингового дослідження ціни, визначення її, постійний моніторинг та зміни в залежності від зміни економічного середовища, яке оточує підприємство[12]. Проте найбільш точно визначив це поняття Е. О. Грицюк. На його думку, цінова політика підприємства - це система поведінки, дій і встановлення цілей підприємства у питаннях ціноутворення, яка базується на принципах ціноутворення, стратегії ціноутворення та визначення умов диференціації та зміни цін [7].
Дослідники в своїх наукових працях виділяють багато завдань, які виконує цінова політика на підприємстві і безперечно всі вони є вкрай важливими.
На думку Волошенка А.В. основними завданнями цінової політики є: встановлення загальних засад та основних принципів ціноутворення; розвиток підприємницької діяльності в межах, визначених законодавством; протидія зловживань монопольним становищем; підвищення якості продукції; орієнтація цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку; збалансованість ринку товарів, робіт, послуг; розвиток економіки країни тощо [5].
Шкварчук Л. О. виділяє такі основні завдання цінової політики підприємств: а) вивчення, тобто в процесі її проведення вивчається характер дії економічних законів, встановлюються тенденції розвитку економічних явищ та процесів в конкретних умовах діяльності підприємства; б) оцінка, саме аналіз цінової політики проводить оцінку результатів діяльності підприємства, визначає тенденції змін, причин та факторний зв’язок між різними показниками та напрямками діяльності; в) визначення резервів, тобто визначаються резерви зниження цін і розробляються різні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та розширення його частки на ринку [17].
Аналізуючи ці погляди, можна виділити три основні завдання цінової політики підприємств, а саме: збільшення продажу продукції, тобто підприємство повинно орієнтуватися на високий обсяг реалізації або на збільшення частки продажу в порівнянні з конкурентами. Наступні завдання передбачають отримання максимального прибутку і збереження існуючого середовища фірми.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки підприємства, на жаль, не приділяють достатньої уваги теоретичним питанням і практичному досвіду формуванню цінової політики на кваліфікованому рівні. Як результат, припускаються суттєві помилки у процесі ринкового ціноутворення. Так, досить часто ціна на продукцію підприємств визначається на основі вартості використаних на неї ресурсів і найбільшого отримання прибутку, практично не враховуються особливості попиту на продукцію. Розроблені на підприємствах ціни недостатньо пристосовані до зміни ринкової ситуації. Рівень ціни не завжди відповідає споживчим властивостям продукції, що суттєво впливає на поведінку споживача в процесі її придбання. Більш того, сам процес визначення рівня ціни для кожного сегмента ринку часто має умовний характер.
Недоліки українського ціноутворення на підприємствах, на думку Кириленків В. і Л., в основному зумовлені двома основними причинами. По-перше, відбивається вплив планової економіки, при якій ціни на продукцію визначалися тільки на основі витрат і встановлювалися кожному підприємству залежно від дій його керівників. По-друге, підприємства не мають певного досвіду у формуванні цінової політики і у використанні ринкової ціни в процесі реалізації продукції. Все це значною мірою ускладнюється недостатнім методичним забезпеченням процесу формування цінової політики підприємства з урахуванням специфіки розвитку економіки[9].
Під час формування цін повинні враховуватися попит, платоспроможність, переваги, бажання цільових споживачів, їх поведінка і психологія, що зумовлює необхідність сегментації ринку. Важливе значення під час формування цінової політики мають фактори, які по-різному впливають на неї.
Розробляючи цінову політику на підприємстві потрібно враховувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, адже саме їх дія і визначає ефективність проведення цінової політики.
Зовнішні чинники визначають саме напрями стратегічних дій, а внутрішні оцінюють ситуацію на більш кроткий термін, тобто визначають більш конкретизовані тактичні дії, наприклад виробництво продукції на підприємстві.
Є багато трактувань цінової тактики та стратегії, але найбільш точне визначення понять цінова тактика та стратегія дав Артус М.М. Він говорив, що цінова тактика - це процес розробки та впровадження необхідних цінових заходів у короткостроковому періоді з урахуванням стратегічного напряму цінової політики та результатів оцінки реальної ринкової ситуації при реалізації продукції. Цінова стратегія - це процес розробки та впровадження необхідних цінових заходів у довгостроковому періоді з метою досягнення більш загальних цілей [2].
Більшість спеціалістів з ціноутворення вважають, що вибір базової стратегії - це вибір співвідношення двох ключових властивостей товару - ціни та якості. Залежно від цього найпоширенішими підходами вважають такі:
1) на основі співвідношення "сприйняття ціни покупцями - економічна цінність товару";
2) на основі співвідношення "ціна - якість";
3) на основі цінового позиціювання.
Вищеназвані підходи є ідентичними за суттю, оскільки в основу класифікації покладено однакові параметри: якість і ціну. Основна відмінність - диференціація стратегій та їхня кількість. Розглянемо їх по порядку.
Залежно від співвідношення двох субєктивних параметрів - сприйняття ціни покупцями та економічної цінності товару - виділяють 3 базові страте........

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Андрусь, О. І аналіз проблем сучасного ціноутворення в Україні та обґрунтування шляхів підвищення його // електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: ?op=1&z=2027
2 Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової
економіки : монографія. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - с.524
3 Бутенко Н. В. Маркетинг: Підручник / Н. В. Бутенко. - К. : Атіка, 2006. - 300 с.
4 Верхоглядова H.І. Основи ціноутворення : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, H.A. Іваннікова та ін. - К. : Кондор, 2007. - 252 с
5 Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України / Волошенко А.В. // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №12. с.45
6 Гончаров С. М. Практикум з маркетингу: Навчальний посібник / С. М.. Грицюк Е. О. Економіка підприємств / Е. О. Грицюк. - К.: ДаКор, 2010.- с.305
7 Гидяпін В.И., Данько Т.П.Підприємництво: маркетинг и ціни. - М.: Рос. екон. акад., 2005. - 130с
8 Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика / С.І. Дугіна. - К.: КНЕУ, 2002.-с.360
9 Кириленко В., Кириленко Л. Теорія цін та сучасне ціноутворення в Україні / В. Кириленко, Л. Кириленко // Економіка України.- 2007.- № 8.- c.458
10 Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 352 с.
11 Колесников О.В. Ціноутворення : навч. посіб. / О.В. Колесников. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 144 с.

12 Литвиненко Я.В., Маркетингова цінова політика підприємства та напрями її удосконалення в сучасних умовах розвитку економіки України / Я.В.Литвиненко // Економічний простірю.-2008.-№15.-с.268
13 Окландер М. Ф. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. / М. Ф. Окландер, О. П. Чукурна. - К.: ЦУЛ, 2012. - 240 с.
14 Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 228 с.: іл. - Бібліогр.: с. 223-224.
15 Петруня Ю.Є. Маркетинг: Навчальний посібник - К.: Знання, 2007. - 325 с.
16 . Федорищева А. М. Цінова політика та її вплив на формування ціни / А. М. Федорищева // Економіка та підприємництво.- 2010.- №1.- c. 422
17 . Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення / Л. О. Шкварчук - К.: Кондор, 2005.- с.214Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.