Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 80941


Наименование:


Реферат Облкова полтика пдприємства. Наказ про органзацю бухгалтерського облку та облкову полтику на пдприємств

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 06.10.2014. Сдан: 2012. Страниц: 21. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 4
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 7
3. РОЗРОБКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 11
4. ЗМІНА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 12
ВИСНОВОК 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

ВСТУП
У той час, коли національне законодавство України створює правові підстави у здійсненні підприємствами господарської діяльності, визначає обов’язковість її відображення в бухгалтерському обліку на основі встановлених принципів, а також надає можливість суб’єктам господарювання самостійно обирати методи ведення бухгалтерського обліку, для підприємств виникає необхідність розробки методики обліку, що найбільш повно відповідатиме особливостям їх діяльності.
Мова йде про вибір певних правил, способів і прийомів обліку, що забезпечують обліковий процес та відображають ідеологію діяльності підприємства.
Необхідність застосування облікової політики пов’язана із захистом інтересів користувачів фінансової інформації підприємств, оскільки від обраних методів і процедур обліку залежить достовірність і повнота складеної на його основі звітності, зокрема показників, які характеризують фінансовий та майновий стан підприємства, результати діяльності.
Тому метою даного реферату є розкриття та висвітлення суті і основних положень, що характеризують тему «Облікова політика підприємства», ефективну та раціональну його організацію. Зокрема передбачається розкриття таких питань, як суть та зміст облікової політики підприємства; фактори, які впливають на облікову політику підприємства; характеристику процесу розроблення та затвердження облікової політики підприємства.
1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Система бухгалтерського обліку - це механізм підготовки та відображення ін­формації про майнове та фінансове становище підприємства.
Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первин­них облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінсько­го, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки звітності. Створення цілісної системи обліку пе­редбачає активне застосування специфічного еле­мента регулювання бухгалтерського обліку та звіт­ності - облікової політики підприємства.
«Облікова політика - сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» - таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон про бухоблік).
Згідно з визначенням, облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Під принципами бухгалтерсько­го обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх ре­зультатів у фінансовій звітності.
Метод бухгалтерського обліку - це система прийомів, що забезпечують отримання, обробку та надання облікової інформації, а процедури бухгалтерського обліку - детальні правилами, що забезпечують реалізацію облікового процесу.
Основні взаємозв’язки між категоріями облікової політики наведені в таблиці 1.


Таблиця 1
Взаємозв’язки між категоріями облікової політики


Із таблиці 1 видно, що бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких ос­новних принципах:
· законність - обрані методичні прийоми, способи та процедури ведення бухгалтерського обліку не повинні суперечити чинному законодавству та нормативним документам;
· адекватність - облікова політика підприємства має відповідати особливостям умов його діяльності;
· єдність - облікова політика має бути єдиною для субєкта господарювання незалежно від кількості його підрозділів, філій або дочірніх підприємств;
· повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інфор­мацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
· послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у ви­падках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгал­терського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
· єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх гос­подарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
· періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Під час розробки облікової політики слід вра­ховувати вимоги до якісних характеристик бухгал­терського обліку та фінансов........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.