На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81368


Наименование:


Курсовик Особливост та напрями сучасної росйської поезї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 28.10.2014. Сдан: 2013. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................3
1. СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ПОЕЗІЯ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ПРЕДСТАВНИКИ......................................................................5
2. НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ..........................................13
2.1. Особливості поезії Д. Прігова та Л. Рубінштейна.............................13
2.2. А. Вознесенський - яскравий представник неофутуризму..............22
ВИСНОВКИ...............................................................................................................29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................31
ДОДАТКИ..................................................................................................................35

ВСТУП
Актуальність теми. На зламі ХХ-ХХІ ст. російська поезія переживає бурхливий розвиток. Сучасна літературна творчість являє собою досить складний процес і заплутаний простір, де визначити цінність того або іншого твору практично неможливо. Якщо раніше письменниками ставали тільки ті, хто дійсно мав незвичайний талант і просто не міг не писати, то сьогодні пишуть вірші і прозу багато людей.
Основною тенденцією сучасної поезії є повний відхід від прийнятих раніше канонів. Так, якщо раніше всі вірші повинні були відповідати чітким вимогам (рима, кількість рядків у стовпчику і т.д.), то сьогодні віршем може вважатися і просто набір слів. Часто в поезії відсутні знаки пунктуації, відсутнє позначення регістра - речення просто пишуться з нового рядка і з маленької літери, при цьому не обов’язково кожен з них має певний сенс і закінчення. Це можуть бути уривки фраз, просто слова. Тобто те, що раніше називалося білим віршем і було винятком, який лише підтверджувало правило про необхідність дотримання віршованої форми, сьогодні є нормою.
Об’єктом дослідження є течії і напрями сучасної російської поезії.
Предметом дослідження є поетична творчість Вознесенського, Прігова, Рубінштейна.
Метою курсової роботи є з’ясування, якими течіями представлений літературний процес у сучасній російській поезії.
Виходячи із мети дослідження нами були поставлені такі завдання:
1) проаналізувати сучасну російську поезію та визначити її характерні риси, особливості, тенденції розвитку, основних представників;
2) розглянути основні засади і принципи московського концептуалізму на прикладі творчого доробоку Л. Рубінштейна та Д.Прігова;
3) охарактеризувати неофутуризм і творчість його основного представника А. Вознесенського.
Матеріалом дослідження є поезія Вознесенського А., Прігова Д., Рубінштейна Л. та інтерв’ю з ними, наукові роботи, монографії.
Структура курсової роботи. Курсова робота загальним обсягом 33 сторінки (з них основного тексту 30) складається зі вступу, двох розділів, висновків, та списку використаних джерел (47 найменувань).


1. СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ПОЕЗІЯ: ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ПРЕДСТАВНИКИ

У російській поезії XX століття при всій її складності завжди йшло творче освоєння традицій російської літератури і мистецтва, особливо в поезії Золотого і Срібного століть. При цьому поряд з потужним розвитком реалізму інтенсивно проявляла себе романтична стильова течія, і вже в перші десятиліття XX ст. активно виступили різні школи модернізму (символізм, акмеїзм) та авангарду (футуризм). А в другій половині століття виникають явища неоавангарду і постмодернізму, про що говорить критична і дослідницька література. Мистецтвознавець О. Бєлова називає сучасну російську поезію «постмодерністською, такою, що виросла на основі постмодернізму і долає його» [36, с.65].
Термін «постмодернізм» має різні тлумачення. Постмодерність (постмодерн, від лат. Post - «після» і фр. Moderne - «новітній», «сучасний») - термін, що позначає структурно подібні явища у світовому суспільному житті та культурі другої половини ХХ ст. [14, с.327]
На основі поняття «постмодерн» виникло похідне від нього поняття «постмодернізм», яке, як правило, використовують у сферах філософії, літератури і мистецтва, для характеристики певних тенденцій в культурі в цілому. Воно служить для позначення: 1 ) нового періоду в розвитку культури; 2 ) стилю постнекласичного наукового мислення; 3 ) нового художнього стилю, характерного для різних видів сучасного мистецтва; 4 ) нового художнього напряму (в архітектурі, живописі, літературі і т.д. ), 5) художньо-естетичної системи, що склалася в другій половині ХХ ст.; 6 ) теоретичної рефлексії на ці явища (у філософії, естетиці). На сьогодні термін «постмодернізм» застосовується в області естетики та літературної критики разом із дублюючими термінами «постструктуралізм», «поставангардизм», «трансавангард», «мистецтво деконструкції» [10, с. 49].
Сам термін «постмодернізм» виник наприкінці 30-х років у Д.Джойса, потім в 1971 його згадав американський дослідник Іхаб Хасан. Естетика постмодернізму грунтовно розроблена зарубіжними вченими Ліотаром, Дельозом та іншими. Ними ж сформульовані основні поняття і терміни постмодернізму та визначено його основні риси [37, с. 306].
Основною рисою постмодерністської свідомості є неприйняття будь-якої ієрархії, оцінки, відсутність обмежень. Тому важко виділити набір певних рис цього явища - згідно постмодерністської філософії, його просто не існує. Однак можна окреслити коло явищ постмодернізму хоча б умовно.
Найбільш яскраво постмодернізм проявився в літературних текстах. Причому ці тексти були одночасно і філософськими, точніше вони розчинили в собі філософію постмодернізму.
У розвитку постмодернізму в російській літературі умовно можна виділити три періоди [38, с. 71]:
I. Кінець 60 -х - 70 -і рр. - період становлення (А.Терц, А.Бітов, В.Єрофеєв, В. Некрасов, Л. Рубінштейн та ін. )
II. 70-ті - 80-і рр. - утвердження як літературного напряму, в основі естетики якого лежить постструктурна теза «світ (свідомість) як текст», і основу художньої практики якого становить деконструкція культурного інтертексту ( Е. Попов, Вік. Єрофєєв, Саша Соколов, В. Сорокін, та ін. )
III. Кінець 80-х - 90-і рр. - період легалізації (Т.Кибіров, Л. Петрушевська, Д.Галковский, В.Пелевін та ін. )
Російський постмодернізм несе у собі і основні риси постмодерністської естетики, наприклад [41, c.393]:
• відмова від істини, ієрархії, оцінок, будь-якого порівняння з минулим, відсутність обмежень;
• тяжіння до невизначеності, відмова від мислення, заснованого на бінарних опозиціях;
• неприйняття категорії «сутність», замість неї - поява поняття «поверхня» (ризома), «гра», «випадок», прийняття категорій «ризома», «симулякр»;
• спрямованість на деконструкцію, тобто перебудову й руйнування колишньої структури інтелектуальної практики і культури взагалі; феномен подвійної присутності, «віртуальність» світу епохи постмодернізму;
• відмова від ідеї лінійності, в руслі якої автор передує тексту, породжує текст; текст допускає безліч інтерпретацій, втрату смислового центру, що створює простір діалогу автора з читачем і навпаки. Важливим стає те, як висловлюється інформація, увага до контексту;
• текст являє собою багатовимірний простір, складений з цитат, які відсилають до багатьох культурних джерел;
Характерні риси постмодернізму:
• інтертекстуальність (це головна риса постмодернізму);
• пародіювання (само-), іронізування, переосмислення елементів культури минулого;
• багаторівнева організація тексту;
• прийом гри, принцип читацької співтворчості;
• невизначеність, культ невизначеностей, помилок, пропусків, фрагментарність і принцип монтажу (принцип ризоми);
• жанровий і стильовий синкретизм (зєднання, нерозчленованість різних видів культурної творчості);
• театральність, робота на публіку, використання прийому «подвійного кодування»;
• явище «авторської маски», «смерть автора».
Залежно від того, якими культурними штампами «грає» художник- постмодерніст, можна позначити провідні напрямки постмодерну. Поп-арт використовує образи, теми та тексти реклами, упаковок і коміксів. Соц-арт має справу з темами, штампами, текстами і образами, запозиченими з мистецтва тоталітарних ідеологій, зокрема в Росії - з соцреалізму.
У першій половині 1990-х найбільш помітними тенденціями в російській поезії вважалися концептуалісти і метареалісти (метаметафористи). Поезія тих років була яскравою і. У центрі уваги перших знаходилась проблема тотальної несвободи людського висловлювання, його неминучої фальшивості, неавтентичності, зумовленості набором дискурсивних практик. У тодішній культурній ситуації складалося враження, що художнє висловлювання концептуалістів загострено насамперед проти радянського дискурсу. Соціокультурна критика концептуалізму була дуже сильною і впливовою, проте до кінця 1990-х вичерпала себе. Центральними фігурами цього напряму є Л.Рубінштейн, Т. Кибіров, М. Сухотін, Д. Прігов.
М. Епштейн у книзі «Парадокси новизни» (1988) серед нових художньо-стильових течій в поезії 1980-х рр. особливо виокремлює «концептуалізм», який пов’язує з одним з напрямків сучасного західного авангардизму в мистецтві. У його тлумаченні «концептуалізм - це поетика голих понять, самодостатніх знаків, абстрактних від тієї реальності, яку вони начебто покликані позначати, поетика схем і стереотипів... Концепт - це спустошена або збочена ідея, яка втратила своє реальне наповнення і викликає своєю безглуздістю осудливий, гротескно-іронічний ефект» [44, с. 364].
Для поетів-концептуалістів найбільш характерне обігрування і пряме пародіювання мовних штампів радянського офіціозу. Як зазначає сучасна дослідниця О. Бєлова: «Предметом поезії концептуалістів (Д. Прігова, Л. Рубінштейна, М. Некрасова та ін.) стають стереотипні ідеї, концепти, характерні для масової свідомості». І ще: «Поет створює мовну маску, використовуючи найбільш характерні для «совка» стереотипні висловлювання» [4, с. 69-70].
З середини 1980- х рр., а особливо, у другій їхній половині, в рамках московського клубу «Поезія » склалася і яскраво заявила про себе група поетів-іроністів (Т. Кібіров, І. Іртеньєв, Н. Іскренко та ін.). У........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Айзенберг М. Власть тьмы кавычек // Знамя. - 1997. - № 12.- С. 4-6.
2. Апахшева Н. Убить телевизор [Эл. ресурс] // Режим доступа: forum/index.php?threads/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D1%85%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.127/page-5
3. Барковская Н.В. Поэзия 2008 года: проблемы и тенденции // Вестник Удмуртского университета. - 2009. - № 5-3. - С. 101-109.
4. Белова Е. Поэзия русского постмодернизма /Е. Белова - Вильнюс, 2008.- 428 с.
5. Беляева Н.В. Взгляд на современную поэзию/ Н.В. Беляева // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). -2009.- № 2.- С. 111-126.
6. Вознесенский. 40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша». - М., 1962. - С. 101 - 103
7. Вознесенский А. Ностальгия по настоящему [Эл. ресурс] // Режим доступа: ru/poetry/authors/54808.html
8. Вознесенский А. Поглядишь, как несметно Разрастается зло [Эл. ресурс] // Режим доступа: news/moja_knizhnaja_polka_traurnoe_andrej_andreevich_voznesenskij/2010-03-25-40-987.
9. Вознесенский А. Витражных дел мастер. - М., 1976.- 304с
10. Галинская И.Л. Постмодернизм в русской литературе / И.Л. Галинская // Культурология. -2001. -№ 2.- С. 47-53.
11. Гандлевский С. Пригов: Между именем и имиджем // Лит. газета. - 1993. - 12 мая.- С. 6.
12. Губайловский В. Поверх барьеров // Арион. -2002.-№1. [Эл. ресурс] // Режим доступа: arion/2002/1/gubail.html
13. Джафарова У.М. Поэтика интертекстуальности в литературе постмодернизма/ У.М. Джафарова // Молодой ученый. -2010. - № 1-2. - С. 71-73.
14. Енциклопедія постмодернізму/ за ред.. Ч.Е. Віквіста та В.Е. Тейлора; пер. з англ. В. Шовкун. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. - 503 с.
15. Зайцев В.А. O художественно-стилевых течениях в русской поэзии XXI века / В.А. Зайцева // Вестник Моск. ун-та. Серия 9: Филология. -2009. -№ 4.- С. 16-38.
16. Зайцев В. Русская советская поэзия: 1960 - 70-е годы. - М.: Изд-во МГУ, 1984.- 386 с.
17. Ильин И.П. Постмодернизм // Современное зарубежное литературоведение: Страны Западной Европы и США: Концепции. Школы. Термины. - М., 1996. - С. 259.
18. Кабыш И.А. Невеста без места / И.А. Кабыш. - М.: Время, 2008, - 480 с.
19. Кабыш И. А. Личные трудности (подборка стихав)/ И.А. Кабыш [Эл. ресурс] // Режим доступа: < hall/inna_kabysh.htm>
20. Кибиров Т. Хорошо бы сложить стихи... [Эл. ресурс] // Режим доступа: druzhba/1999/9/kibir.html
21. Кибиров Т. Поэты-концептуалисты: Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров / Т. Кибиров - М.: МК-Периодика, 2002.- 168 с.
22. Ковалев П.А. Минимализм в поэзии русского постмодернизма // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманит. и социальные науки. -2009. - № 3. - С. 123-128.
23. Кузьмин Д. Хорошо быть живым / Д. Кузьмин - М.: Новое литературное обозрение, 2008. - 352 с.
24. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. /В. Курицын - М., 2000.- 460 с.
25. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н.Современная русская литература: 1950- 1990-е годы: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. - Т. 2: 1968 -1990. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 688 с.
26. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. - М.: Энциклопедия, 1987. - 752 с.
27. Ловчинский Н.А. Современная русская постмодернистская поэзия: отличительные черты и критерии отбора материала для научного исследования // Вестник Челябинского гос. ун-та.- 2009. -№ 43.- С. 95-97.
28. Наше время: Антология современной поэзии / сост. Б. Лукин. - М.; Нижний Новгород: Вертикаль. XXI век, 2009. - 548 с.
29. Нежданова Н. К. Современная русская поэзия: пути развития: Учебное пособие. - Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2000. - 91 с.
30. Пригов в космосе. Интервью журналисту Анатолию Ульянову [Эл. ресурс] // Режим доступа: peoples/prigov_v_kosmose.shtml.
31. Пригов Д. Домашнее хазяйство [Эл. ресурс] // Режим доступа: < load/136-1-0-134>
32. Пригов Д. Стихи. Куликово поле [Эл. ресурс] // Режим доступа: ~www_natasha/lyrics/prigov.html
33. Рубинштейн Л. Вопросы литературы // Дружба народов. - 1997. - № 6.- С.12-16.
34. Рубинштейн Л. Поэзия после поэзии // Октябрь. - 1992. - № 9.- С.5-6.
35. Рубинштейн Л. Регулярное письмо [Эл. ресурс] // Режим доступа: texts/rubinstein/1-1.html
36. Русская литература ХХ века. Итоги и перспективы изучения. Сборник научных трудов, посвященный 60-летию профессора В.В. Агеносова. - М.: Советский спорт, 2002. - 440с.
37. Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы. Учебник для студентов высших учебных заведений / В.Н.Альфонсов, В.Е. Васильев, А.А. Кобринский и др.; под ред. С.И. Тиминой. - СПб.: Издательство “Logos”; М.: «Высшая школа», 2002. - 586 с.
38. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. - 6-е изд./ И.С. Скоропанова - М.: Флинта: Наука, 2007. - 608 с.
39. Смех смехом, а каковы основные направления современной поэзии? [Эл. ресурс] // Режим доступа: 200197.html#
40. Урбан А. Витражи и монологи А. Вознесенского // Юность. -1977. - №5.- С. 18-26.
41. Ференц Н.С. Основи літературознавства: підручник / Н.С. Ференц. - К.: Знання, 2011. - 431 с.
42. Футуризм / Енциклопедія української літератури [Ел. ресурс] // Режим доступа: encycl/techii/printout.php?number=13
43. Чупринин С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям / C. Чупринин [Эл. ресурс] // Режим доступа: < znamia/2004/12/chu13.html>.
44. Эпштейн М. Парадоксы новизны. О литературном развитии ХIХ-ХХ веков. / М. Эпштейн. - М.: Советский писатель, 1988.- 416 с.
45. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория / М. Эпштейн.- М.:, ЛИА Р. Элинина,2000. - 367 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.