На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81401


Наименование:


Курсовик ПРИБУТОК ПДПРИМСТВА: ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДЛ ВИКОРИСТАННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.10.2014. Сдан: 2012. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Введення
1 Економічна сутність прибутку та його роль у діяльності підприємства
1.1 Прибуток, як показник ефективності господарської діяльності підприємства
1.2 Механізм формування прибутку на підприємстві
1.3 Розподіл і використання прибутку
2 Аналіз формування і розподілу прибутку (на прикладі ВАТ «Орбіта»)
2.1 Аналіз формування прибутку підприємства
2.2 Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства
2.3 Аналіз рентабельності підприємства
3 Вдосконалення процесу формування та використання прибутку підприємства
3.1 Фактори які впливають на збільшення прибутку
3.2 Зарубіжний досвід формування та розподілу прибутку підприємства
Висновок
Список використаних джерел
Додаток А (обовязковий)
Введення
Головним завданням підприємства в умовах ринкової економіки є всесвітнє задоволення потреб народного господарства і громадян у його продукції, роботах і послугах з високими споживчими властивостями і якістю при мінімальних витратах, збільшення внеску в прискорення соціально-економічного розвитку країни. Для здійснення свого головного завдання підприємство забезпечує збільшення прибутку.
Прибуток є першочерговим стимулом до створення нових і розвитку вже діючих підприємств. Можливість отримання прибутку спонукає людей шукати більш ефективні способи поєднання ресурсів, винаходити нові продукти, але які може виникнути попит, застосовувати організаційні і технічні нововведення, які обіцяють підвищити ефективність виробництва. Працюючи прибутково, кожне підприємство вносить свій внесок в економічний розвиток суспільства, сприяє створенню і примноженню суспільного багатства і росту добробуту народу.
Прибуток - багатозначна економічна категорія. Від глибини її пізнання і раціональності використання залежить ефективність комерційного розрахунку, ціноутворення та інших економічних важелів господарювання. Будучи джерелом виробничого і соціального розвитку, прибуток займає провідне місце у забезпеченні самофінансування підприємств і обєднань, можливості яких багато в чому визначаються тим, наскільки доходи перевищують витрати.
Тема прибутку особливо гостра для російських підприємств, оскільки затяжна економічна криза, складовими якого були високі податки і неплатежі, значно знецінював одержувані прибутки. До того ж, опинившись з початку реформ в умовах «вільного економічного плавання», підприємства вже не могли покладатися на державну підтримку, вони все більше діють в умовах самоокупності та самофінансування.
Недостатня теоретична і практична розробленість вищеназваних проблем обгрунтовує необхідність та актуальність теми курсової роботи.
У той же час, незважаючи на те, що дослідженню формування та розподілу прибутку підприємства приділяється велика увага, існує досить багато питань, повязаних виявленням резервів зростання прибутку, що вимагають в даний час додаткового вивчення.
Актуальність, складність і різноманітність проблем впливу факторів на розмір прибутку, і ефективність розподілу прибутку обумовлюють необхідність дослідження цих проблем стосовно до конкретного підприємства.
Мета курсової роботи - на основі комплексного аналізу формування, розподілу і використання прибутку підприємства визначити основні напрями її підвищення.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:
· визначити економічну сутність прибутку підприємства;
· визначити роль прибутку в розвитку діяльності підприємства;
· проаналізувати формування і розподіл прибутку конкретного підприємства;
· дослідити зарубіжний досвід формування та розподілу прибутку підприємства з метою можливого його використання у вітчизняній практиці;
- Виявити основні резерви зростання прибутку субєктів господарювання.
Обєктом дослідження є прибуток ВАТ «Орбіта».
Предмет дослідження - механізм формування і розподілу прибутку підприємства.
Теоретичну і методологічну базу дослідження становлять праці вітчизняних економістів: Колчина Н.В., Кодоцкого В.П., Савицької В.А., Фірсова А.А. та ін, що публікуються в періодичній пресі з досліджуваної проблеми. А також фінансова звітності та оперативні матеріали ВАТ «Орбіта».
1 Економічна сутність прибутку та його роль у діяльності підприємства
1.1 Прибуток як показник ефективності господарської діяльності підприємства
Прибуток - це грошове вираження основної частини грошових накопичень, створюваних підприємствами будь-якої форми власності.
Як економічна категорія вона характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності підприємства. Прибуток є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Разом з тим прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності.
Прибуток - один з основних фінансових показників плану та оцінки господарської діяльності підприємств. За рахунок прибутку здійснюються фінансування заходів з науково-технічного та соціально-економічному розвитку підприємств, збільшення фонду оплати праці їх працівників.
Вона є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів [25,46-50].
Прибуток - це виражений у грошовій формі чистий дохід підприємства на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності; прибуток являє собою різницю між сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності.
Прибуток - це особливий систематично відтворений ресурс комерційної організації, кінцева мета розвитку бізнесу. Сутність даної економічної категорії полягає в тому, що необхідний рівень прибутку - це:
· основний внутрішній джерело поточного та довгострокового розвитку організації;
· головне джерело зростання ринкової вартості організації;
· індикатор кредитоспроможності організації;
· головний інтерес власника, оскільки він забезпечує можливість зростання капіталу та бізнесу;
· індикатор конкурентоспроможності організації за наявності стабільного і стійкого рівня прибутку;
· гарант виконання організацією своїх зобовязань перед державою, джерело задоволення соціальних потреб суспільства [19,198-201].
Підтримка необхідного рівня прибутковості - обєктивна закономірність нормального функціонування організації в ринковій економіці. Систематичний недолік прибутку, і її незадовільна динаміка свідчить про неефективність і ризикованості бізнесу - одна з головних внутрішніх причин банкрутства.
Як найважливіша категорія ринкових відносин прибуток виконує певні функції.
По-перше, вона є показником, що найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Показники прибутку є найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. За прибутку визначають рівень авансованих коштів та дохідність вкладень в активи підприємства.
Прибуток надає також стимулюючий вплив на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва.
По-друге, прибуток має стимулюючою функцією. Її зміст полягає в тому, що прибуток одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування визначається отриманим прибутком. Частка чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обовязкових платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства, матеріального заохочення працівників. Зростання прибутку визначає зростання потенційних можливостей підприємства, підвищує ступінь його ділової активності, створює фінансову базу для самофінансування, розширеного відтворення, рішення проблем соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. Вона дозволяє здійснювати капітальні вкладення у виробництво (тим самим, розширюючи і оновлюючи його), впроваджувати нововведення, вирішувати соціальні проблеми на підприємстві, фінансувати заходи щодо його науково-технічного розвитку. Крім цього прибуток є важливим чинником в оцінці потенційним інвестором можливостей компанії, є показником ефективного використання ресурсів, тобто необхідна для оцінки діяльності фірми та її можливостей у майбутньому. По-третє, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів. Вона надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими дохідними надходженнями використовується для фінансування та задоволення спільних суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, соціальних та інших програм, бере участь у формуванні бюджетних і благодійних фондів. За рахунок прибутку виконується також частина зобовязань підприємства перед бюджетом, банками, іншими підприємствами та організаціями [25, 47 - 48].
Головна мета управління прибутком - максимізація добробуту власників у поточному та перспективному періоді. Це означає:
· забезпечення максимального прибутку, відповідної ресурсів організації та ринкової конєктури;
· забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем формованого прибутку і допустимим рівнем ризику;
· забезпечення високої якості формованого прибутку;
· забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам компанії;
· забезпечення достатнього обсягу інвестицій за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку бізнесу;
· забезпечення зростання ринкової вартості організації;
· забезпечення ефективності програм участі персоналу в розподілі прибутку.
Багатоканальне значення прибутку посилилося з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Справа в тому, що акціонерне, орендне, приватне і іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишилася після сплати податків до бюджету та інших обовязкових платежів і відрахувань. Прагнення до одержання прибутку орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу виробництва продукції, потрібної споживачеві, зниження витрат на виробництво. При розвинутій конкуренції цим досягається не тільки мета підприємництва, але й задоволення суспільних потреб. Для підприємця прибуток є сигналом, що вказує, де можна домогтися найбільшого приросту вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери. В умовах ринкових відносинах орієнтація на отримання прибутку є обовязковою умовою існування підприємницької діяльності, критерієм вибору оптимальних напрямків і методів даної діяльності, показником досягнутого підприємством комерційного успіху.
Численні дослідження на предмет вивчення відповідності прибутку, обчисленої в бухгалтерському обліку, її економічним змістом, призвели до розмежування таких понять як «бухгалтерська» та «економічна» прибуток. Прибуток як економічна категорія відбиває чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності. З економічної точки зору, прибуток - це різниця між грошовими надходженнями і виплатами, а з господарською - між майновим станом підприємства на кінець і початок періоду. Прибуток, обчислена для цілей бухгалтерського обліку, не відображає дійсного результату господарської діяльності, що призводить до розмежування понять бухгалтерської та економічного прибутку. Перша - результат реалізації товарів і послуг, друга - результат роботи капіталу. Резюмуючи вище сказане можна відзначити, що прибуток - це один з основних фінансових показників плану та оцінки господарської діяльності підприємств. За рахунок прибутку здійснюються фінансування заходів з науково - технічному і соціально-економічному розвитку підприємств. Збільшення фонду оплати праці їх працівників. Воно є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів. Головна мета управління прибутком максимізація добробуту власників у поточному та перспективному періоді.
1.2 Формування прибутку підприємства
Прибуток являє собою різницю загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції з урахуванням збитків від господарських різних операцій. Таким чином, прибуток формується в результаті взаємодії багатьох компонентів, як з позитивним, так і негативним знаком.
Прибуток забезпечує потреби самого підприємства і держави в цілому. Тому, перш за все, важливо визначити склад прибутку підприємства. Загальний обсяг прибутку підприємства являє собою валовий дохід. На величину валового доходу впливає сукупність багатьох факторів, що залежать і не залежать від підприємницької діяльності.
Важливими чинниками зростання прибутку, що залежать від діяльності підприємств, є ріст обсягу виробленої продукції відповідно до договірних умов, зниження її собівартості, підвищення якості асортименту, підвищення ефективності використання виробничих фондів, зростання продуктивності праці.
До факторів, які залежать від діяльності підприємства, відносяться зміна державних регульованих цін на реалізовану продукцію, вплив природних, географічних, транспортних і технічних умов на виробництво та реалізацію продукції, рівень податків і платежів, попит населення.
Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість і акцизів і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).
З наведеного визначення випливає, що її походження повязане з отриманням валового доходу підприємством від реалізації своєї продукції (робіт, послуг) за цінами, які складаються на основі попиту і пропозиції. Валовий дохід підприємства - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних витрат, - являє собою форму чистої продукції підприємства, включаючи в себе оплату праці і прибуток. Звязок між ними показано на малюнку 1.1
Валовий дохід
Матеріальні витрати Оплата праці Прибуток
Витрати виробництва (собівартість) Чистий дохід
Обсяг реалізації
Малюнок 1.1-Звязок між оплатою праці і прибутком
Трудовий колектив зацікавлений як у підвищенні оплати праці, так і в зростанні прибутку, оскільки остання в умовах конкуренції є джерелом не лише виживання, але й розширення виробництва, а, отже, і зростання добробуту працівників підприємства, їх життєвого рівня. З цього також випливає, що маса прибутку і валового доходу характеризує не що інше, як розмір ефекту, одержуваного, а результаті виробничо - господарської діяльності підприємства.
В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути, якщо не до одержання максимального прибутку, то, принаймні, до того обсягу прибутку, який дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту своїх товарів і надання послуг, а й забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах конкуренції. У кінцевому підсумку це припускає знання джерел формування прибутку і знаходження методів по кращому їхньому використанню [23,309 - 311]. Фінансові результати про іншої реалізації показують доходи (витрати) від операцій, повязаних з рухом майна, списанням основних засобів з балансу через морального зносу, здачею майна в оренду, анулювання договорів, припиненням виробництва і т.п. Інші позареалізаційні доходи і витрати включають фінансові результати, не відображені в попередніх складових прибутку. Їх склад досить специфічний: це або випадкові, непередбачені суми, або отримані і сплачені штрафи, повязані з порушенням договірних зобовязань. Іншими словами, позареалізаційні доходи компенсують підприємству прибуток, яка могла бути отримана від основної діяльності, якщо б всі договірні зобовязання і терміни платежів дотримувалися його партнерами.
Прибуток від реалізації, як правило, головна складова прибуток звітного періоду. Це різниця між виручкою від реалізації і витратами на реалізовану продукцію, тобто собівартістю, комерційними та управлінськими витратами. На її частку доводиться зараз 90-95% загальної суми прибутку до оподаткування. На багатьох підприємствах вона є єдиним джерелом формування прибутку до оподаткування.
Рисунок 1.2 - Механізм формування показників прибутку.
У звязку з тим, що переважну частину валового доходу (90-95%) підприємства одержують від реалізації товарної продукції, цієї частини доходу повинна бути приділена головна увага. Зазначені вище фактори, що залежать і не залежать від діяльності підприємства, впливають, головним чином, на дохід від реалізації продукції. Основні з цих факторів підлягають детального вивчення і аналізу.
Велику роль в управління прибутку займає система «Взаємозвязок витрат, обсягу реалізації і прибутку» (СУР) або аналіз беззбитковості. Даний метод ще називають маржинальним аналізом, або аналізом сприяння доходу. В основу методики покладено розподіл виробничих і збутових витрат в залежності від зміни обсягу виробництва на змінні та постійні витрати і використання категорій маржинального доходу.
Аналізуючи рисунок 1.2 - формування показників прибутку, можна дати наступні визначення показників прибутку.
Валовий прибуток - це різниця між виручкою (нетто) і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції. Прибуток від реалізації продукції - різниця між сумою валового прибутку і постійними витратами звітного періоду. З малюнка 1.2 випливає, що прибуток до оподаткування включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт, послуг; доходи і витрати від фінансової та інвестиційної діяльності; позареалізаційні доходи і витрати. Іншими словами прибуток до оподаткування ~ це кінцевий фінансовий результат, що відображаються в балансі підприємства і виявлений на підставі бухгалтерського обліку всіх господарських операцій підприємства та оцінки статей балансу. Вона використовується для оцінки ефективності виробництва, виявлення динаміки росту і визначення загальної рентабельності, а так само для цілей оподаткування прибутку. А оподатковуваний прибуток це різниця між прибутком до оподаткування та сумою прибутку, що обкладається податком на дохід. І нарешті чистий прибуток - прибуток що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до благодійних фондів і використовуються для розвитку виробництва і на соціальні потреби.
Прибуток формується в процесі господарської діяльності організації, це знаходить відображення в бухгалтерському обліку та звітності.
На основі вище викладеного можна зробити наступний висновок, що прибуток формується в процесі господарської діяльності організації, це знаходить відображення в бухгалтерському обліку та звітності.
Прибуток забезпечує потреби самого підприємства і держави в цілому. Тому, перш за все, важливо визначити склад прибутку підприємства. Валовий прибуток - це різниця між виручкою і прямими виробничими витратами з реалізованої продукції. Прибуток від реалізації продукції - різниця між сумою валового прибутку й постійними витрати звітного періоду. Прибуток до оподаткування включає фінансові результати від реалізації продукції, робіт, послуг; доходи і витрати від фінансової та інвестиційної діяльності; позареалізаційні доходи і витрати [31,56]
1.3 Розподіл і використання прибутку
Розподіл і використання прибутку є важливим господарським процесом, що забезпечує як покриття потреб організації, так і формування доходів бюджетів РФ. Механізм розподілу прибутку повинен бути побудований таким чином, щоб усіляко сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових залежно від обєктивних умов суспільного виробництва на різних етапах розвитку російської економіки система розподілу прибутку змінювалася й удосконалювалася. Однією з найважливіших проблем розподілу прибутку як до переходу на ринкові відносини, так і в умовах їх розвитку є оптимальне співвідношення частки прибутку, що акумулюється в доходах бюджету і залишається в розпорядженні господарюючих субєктів.
Таким чином, виникає необхідність у чіткій системі розподілу прибутку, перш за все, на стадії, що передує утворенню чистого прибутку, тобто прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства і організації.
Принципи розподілу прибутку можна сформулювати наступним чином:
· прибуток, одержуваний підприємством в результаті виробничо-господарської та фінансової діяльності, розподіляється між державою і підприємством як субєктом господарювання;
· прибуток для держави надходить до відповідних бюджетів у вигляді податків і зборів, розмір яких вони можуть бути довільно змінені. Склад і ставки податку, порядок їх обчислення і внесків до бюджету встановлюються законодавчо;
· величина прибутку підприємства, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, не повинна знижувати його зацікавленості в зростанні обсягу виробництва і поліпшення результатів виробничо-господарської та фінансової діяльності;
· прибуток залишається в розпорядженні підприємства, в першу чергу спрямовується на накопичення, що забезпечує його подальший розвиток, і тільки в іншій частині на споживання [24,67 - 69].
Отримуючи прибуток, підприємство вирішує завдання її використання. Характер напрямків використання прибутку відображає стратегічні завдання підприємства.
Виплачуючи дивіденди, підприємство стимулює зростання своїх акцій, залишаючи прибуток на підприємстві, акціонери інвестують розвиток виробництва.
Механізм впливу фінансів на господарство, на його економічну ефективність знаходиться не в самому виробництві, а в розподільних грошових відносинах.
Розподіл прибутку - це складова і не розривна частину розподільних відносин і, мабуть, нарівні з розподілом доходу фізичних осіб, найголовніша.
По суті, розподіл прибутку слід розглядати в трьох напрямках (рисунок 1.3).
Малюнок 1.3 - Напрямки розподілу прибутку
Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і самим підприємством. Пропорції цього розподілу значною мірою впливают........


Список використаних джерел 1. Податковий кодекс Російської Федерації. - М.: Омега-Л, 2006. - 480с. 1. Про податок на прибуток підприємств і організацій Закон Р.Ф. від 27.12.91., № 2116 - 1 / / Довідково - правова система «Консультант» · Абрютина, М.С. Економіка підприємств / Абрютина, М.С Підручник. - М: Видавництво «Справа і Сервіс», - 2007. - С. 416-435. · Агапова, Т.М. Системно-економічна логіка побудови системи показників оцінки діяльності підприємства / Агапова, Т.М., Осипова, К.Н. / / Економічний аналіз. - 2006. - № 7 (40). - С. 2-8. · Александров, О.А. Методика аналізу використання грошових коштів у комерційних організаціях. / Александров, О.А. / / Економічний аналіз. - 2007. - № 8 (41) - С. 25-28. · Балабанова І.Т. Фінансовий менеджмент: навч. / І.Т. Балабанов. М.: Фінанси і статистика, 2005. - 224 с. · Банк, С.В.. Система показників комплексного аналізу фінансово го стану господарського стану / Банк, С.В.. Тараскіна, А.В. / / Економічний аналіз. - 2006. - № 4 (37). - С. 5-10. · Бланк, І.А. Управління грошовими потоками. Київ: Ніка-Центр; Ельга, 2005. - 736с. · Борисов, А.Б. Великий економічний словник / А.Б. Борисов. - М.: Книжковий світ, 2007. - 895 с. · Бороненкова, С.А. Економічний аналіз в управлінні підприємством / Бороненкова, С.А. / / Економічний аналіз. - 2007. - № 2 (17). - С. 27 - 29. · Бровкіна, Н.Д. Аналіз звіту про прибутки та збитки / Бровкіна, Н.Д. / / Економічний аналіз. - 2007. - № 6. - С. 45 - 54. · Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу та управління вартістю підприємства, навчань, посібник для вузів / С.В. Валдацев. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006. - 720с. · Волостків, Н.А. Методологічні основи аналізу ефективності державних підприємств / Волостків, Н.А. / / Економіст. - 2007. - № 5. - С. 55-58. · Виборова, Є.М. Особливості методології аналізу та управління стійкістю підприємства: нові тенденції / Виборова, Є.М. / / Економічний аналіз. - 2006. - № 20 (53). - С.25-29. · Гаврилін, Є.В. Критерії вартісної оцінки ефективності напрямів розвитку виробництва та прийняття управлінських рішень на рівні господарюючого субєкта / Гаврилін, Є.В. / / Фінанси та Кредит. - 2007. - № 18 (186) .- С. 34-39. · Гідзбург, А.І. Економічний аналіз. / Гідзбург, А.І. -СПб.: Пітер, 2007. - (Серія «Підручник для вузів»), - С. 216-232. · І. Глазунов, В.М. Фінансовий аналіз в управлінні доходами підприємства / Глазунов, В.М. / / Фінанси. - 2006. - № 3. - С. 54-57. · Грісімова, Є.М. Оподаткування. Грісімова, Є.М. / СПб.: Видавництво С.-Петербурзького університету, 2007. - 264с. · Грузинів, В.П. Економіка підприємств (підприємницька): / Грузинів, В.П. Підручник для вузів - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007.-С. 345-373. · Грюнінг, Х.В. Прозорість фінансової звітності / Грюнінг, Х.В / / Фінанси. - 2006. - № 4. - С.25-28. · Гутова, А.В. Управління грошовими потоками на підприємстві / Гу-това, А.В / / Фінансовий бізнес. - 2007. - № 5. - С.12-15. · Гроші Кредит Банки: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Лаврушина - М.: Фінанси і статистика 2007, З 285 -325. · Джербеков, С.М. Витрати організації з метою оптимізації прибутку і зниження собівартості / Джербеков, С.М. / / Собівартість продукції, робіт, послуг: вибір оптимального варіанту, шляхи зниження. Б-М., 2006. - С. 95 - 145 (Бібліотека «Державної газети». Випуск 5) · Докунін, П.В. Деякі напрямки використання моніторингу підприємства / Докунін, П.В / / Гроші та Кредит. - 2006. - № 1. - С. 41 - 44. · Ендовицкий, Д.А Формування і аналіз показників прибутку організації / Ендовицкий, Д.А / / Економічний аналіз. - 2007. - № 11. - С. 14 -25. · Ендовицкий, Д.А Системний підхід до аналізу фінансової стійкості комерційних організацій / Ендовицкий, Д.А., Ендовицкий, А.В. / / Економічний аналіз. - 2006. - № 6 (39). - С. 25-28. · Ерміловіч, Л.Л Аналіз господарської діяльності підприємства / Ерміловіч, Л.Л., Сивчик Л., Толкач В., Щітнікова І.В. Учеб. посібник / За заг. ред. Л.Л. Ерміловіч - Мн.: Інтерпрессервіс, 2007. - 576 с. · Єфімова, О.В. Фінансовий аналіз / Єфімова, О.В. -4-е вид. перераб. і доп. - М.: Изд-во «Бухгалтерський облік». - 2007. - 528 с. · Ігнатов, А.В. Аналіз впливу еластичності попиту на ціни, витрати і прибуток підприємства / Ігнатов, А.В. / / Маркетинг у Росії та закордоном. - 2007. - № 2 - С. 41-46. · Ігнатов, А.В. Аналіз рентабельності продажів за видами товарів і торгівлі / Ігнатов, А.В. / / Маркетинг у Росії та закордоном. - 2006. - № 1. - С. 2-9. · Ільїн, А.В. Новий погляд на прибуток і податок / Ільїн, А.В. / / ЕКО. - 2007 .- № 12.-С. 73-82. · Ільясов, А.Є. Як покращити фінансовий стан підприємства / Ільясов, А.Є. / / Фінанси. - 2007. - № 10. - С. 70-75. · Карапетян, А.Л. Оцінка фінансового стану організації на основі єдиної системи коефіцієнтів / Карапетян, А.Л, Мудрак О.В. / / Економічний аналіз. - 2007. - № 4 (37). - С. 26-29. · Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В.В. Ковальов. М.: Фінанси і статистика, 2007. - 462с. · Ковальов В.В. Підручник М.: тк Велбі, Видавництво Проспект, 2007. - 427 с. · Ковальов, В.В. Розкриття прибутку в звітності організації / Ковальов В.В. / / Бухгалтерський облік. - 2006. - № 23. - С. 55 - 63. · Кодацький, В.П. Прибуток / Кодацький, В.П. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - С. 60-100. · Кожинов, В. Я. У правління прибутком малих підприємств / Кожинов, В.Я. / 7 Фінансовий бізнес. - 2006. - № 6. - С. 32-39. · Кукуніна, І.Г. Управління фінансами: Учеб.пособие. М.: МАУП, 2006.-267 с. · Куликова, М.М. Критерії оцінки поточних зобовязань і способи оптимізації їх величини з метою ефективного управління фінансовими ресурсами. / Куликова, М.М / / Економічний аналіз. - 2005. - № 3 (36). - С. 57-59. · Левчаев П.А. Фінансові ресурси підприємства: теорія і методологія системного підходу / П.А. Левчаев; научі.ред.проф. П.В. Шічкін. Саранськ: Вид-во Мордва. Ун-ту, 2002. -104с. · Левчаев, П.А. Фінансові ресурси і вартісні відносини перед підприємств національної економіки / П.А. Левчаев; научі.ред.проф. Н.П. Макаркін. Саранськ: Вид-во Мордва. Ун-ту, 2004. -168с. · Левчаев, П. А. Фінанси підприємств національної економіки (Учеб. посібник). / / Інтеграція освіти № 1, Саранськ. 2004. - С. 77-84. · Левчаев, П. А. Концептуальні положення системного уявлення знаковою трактування фінансових ресурсів підприємств / / Вісник Мордовського університету, Саранськ, Вид-во мордою. ун-ту, № 1-2, 2004. С.5-13. · Лукаш, Ю.А. Податки та оподаткування в РФ. / Лукаш, Ю.А. - М.: Книжковий світ, 2006. - 848с. · Ликова, Л.Ю. Податки оподаткування в Росії. / Ликова, Л.Ю. М.: Видавництво БЕК, 2007. - 384с. · Мазуріна, Т. Ю. Про оцінку фінансової стійкості підприємства / Мазуріна, Т. Ю. / / Фінанси. - 2006. - № 10. - С. 70-71. · Маренков, Н.Л. Економічний аналіз / Маренков, Н.Л., Веселова, Т.М. Серія «Вища освіта» Ростов - на Дону: Фенікс, 2006. - 416 с. · Менеджмент / Под ред. Ципкіна, Ю.А М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 439с. · Міляков, Н.В. Податки та оподаткування. / Міляков, Н.В. - М.: ИНФРА-М, 2007.-304с. · Міхєєва, Т.С. Реалізація теорико-ігрових підходів до розподілу прибутку між підрозділами науково-виробничого комплексу / Міхєєва, Т.С. / / Економічний аналіз. - 2007. - № 12. - С. 66 - 68. · Моісеєва, Н.В. Стратегія фінансового оздоровлення підприємств / Моїсеєва, Н.В. / / Фінансовий бізнес. - 2003. - № 2. - С. 30-35. · Мощенко, Н.П. Розробка аналітичного балансу, горизонтальний і вертикальний аналіз / Мощенко, Н.П. / / Економічний аналіз. - 2007. - № 14 (47) .- С. 25-29. · Податки. Під ред. Д. Чорниця - М.: Фінанси і статистика, 2007. 656с. · Податки та оподаткування. Під ред. І. Русакова, В.А. Кашина. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 495с. · Нікітін, С.Є. Прибуток: теоретичні та практичні підходи / Нікітін, С.Є., Глазова, Є.Г. / / МЕМО. - 2007. - № 5. - С.20-26. · Новодворський, В.Д. Прибуток підприємства: бухгалтерська і економічна / Новодворський, В.Д., Клестова, Н.В., Шпак, А.В. / / Фінанси. - 2006 .- № 4.-С. 64-69. · Павлова, Л.П. Фінанси підприємств: Підручник для вузів. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2006. - 416 с. · Пансков, В. Податки та оподаткування в Російській Федерації. - М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 2007. - 640с. · Патров, В.В. Коментар до ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток» / Патров, В.В., Семенова, М.В / / Бухгалтерський облік. - 2003. - № 5. - С. 2-8. · Перов, А.В., Толкушкін А.В. Податки та оподаткування. М.: Юрайт-М, 2007.-555с. 1. Пожидаєва, Т.А. Аналіз руху грошових коштів комерційних організацій / Пожидаєва, Т.А. / / Економічний аналіз. - 2007. - 7 (40). - С. 24 - Додаток А (обовязковий) Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від продажів, УРАХУВАННЯМ Показники За базису За базису на фактично реалізовану продукцію Фактичні дані по звіту 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2002 2003 2004 Виручка (нетто) від продажу, товарів, послуг 240750 223720 309844 249619,23 257602,5 239380,4 233289 240750 223720 Повна собівартість продажів продукції, робіт, послуг 175259 156858 2140525 187323,2 175774,54 166269,48 176720 175259 156858 Прибуток (збиток) від продажу 8370 3331 27059 16538,68 9458,1 3764,03 14636 8370 3331 >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.