На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81405


Наименование:


Курсовик Технко технологчна база та виробнич потужност пдприє

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.10.2014. Сдан: 2012. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Стр.
ВСТУП……………………………………………………………………………...3
1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ……………………………………………………….5
Техніко - технологічна база та виробничі потужності підприємства………….5 1.1 Характеристика техніко-технологічної бази виробництва………………….5 1.2 Організаційно-економічне управління технічним розвитком . . підприємства…………………………………………………………………….....6 1.3 Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності)……..9 1.4 Виробничі потужності підприємства………………………………………..11 1.5 Висновки………………………………………………………………………16 2 ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ……………………………………………………….18
2.1 Ресурси підприємства…………………………………………………….......18
2.1.1Розрахунок необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху…………………………………………...…18
2.1.2 Розрахунок основних виробничих фондів та амортизації………...….21
2.1.3 Розрахунок чисельності та оплати праці персоналу……………….…23
2.2 Витрати виробництва………………………………………………………...31
2.2.1 Розрахунок собівартості виробництва продукції……………………..31
2.2.2 Розрахунок точки беззбитковості……………………………………...33
2.3 Ефективність виробництва продукції та використання основних фондів..35
2.3.1 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи підприємства…………………………………………………………………..35
2.3.2 Розрахунок фінансових показників роботи підприємства…………..39
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………41
Список використаних джерел……………………………………...…43
ДОДАТОК А Структурна характеристика техніко-технологічної бази…… 44
ДОДАТОК Б Форми технічного розвитку підприємства…………………… 45
ДОДАТОК В Типовий зміст програми (плану) технічного розвитку . підприємства…………………………………………………………………….46
ВСТУП


Об’єктом даної курсової роботи є промислове підприємство, яке виробляє продукцію, роботи, послуги хімічної галузі. Хімічна промисловість є однією з провідних галузей важкої індустрії, є науково-технічною і матеріальною базою хімізації народного господарства і грає виключно важливу роль у розвитку продуктивних сил, зміцненню обороноздатності держави і в забезпеченні життєвих потреб суспільства. Вона обєднує цілий комплекс галузей виробництва, у яких переважають хімічні методи переробки предметів уречевленої праці (сировини, матеріалів), дозволяє вирішити технічні, технологічні та економічні проблеми, створювати нові матеріали з наперед заданими властивостями, замінювати метал в будівництві, машинобудуванні, підвищувати продуктивність і економити витрати суспільної праці.
Хімічна галузь набирає все більших обертів. Це характеризується перш за все зростанням попиту на продукцію хімічної промисловості, її порівнянною дешевизною і досить кращою якістю. Наша країна для свого розвитку має міцну сировинну базу: власне хімічну сировину (сірка, солі, фосфорити), відходи від інших галузей промисловості, а також нафту, вугілля, природний газ, і складає велике значення в народному господарстві країни. Вироби хімічної продукції знаходять застосування у всіх без винятку ділянках народного господарства і в побуті. Слід наголосити на тісній залежності цієї галузі від енергоресурсів, які дорожчають, і необхідності впровадженні новітніх технологій та модернізації обладнання для зменшення використання енергоресурсів, а також покращення переробки відходів промисловості та захисту навколишнього середовища від негативної дії хімічної промисловості.
Вважається, що подорожчання цін на газ для України негативно вплине на стан хімічної промисловості, цьому можуть завадити новітні технології заміни можливих енергетичних замінників, або їх меншого обєму в виробництві галузі.
В України є великі сировинні запаси для розвитку хімічної промисловості, і чим раціональніше вони будуть використанні, тим більш потенціальним буде розвиток економіки країни. Не використанні багатства, не є багатствами. Так само і використанні нераціонально приносять збиток там, де можуть збільшити прибуток. А так як хімічна промисловість впливає на практично всі інші галузі, від її процвітання залежить процвітання промисловості країни в цілому.
Метою курсової роботи є розрахунок основних показників ефективності підприємства та на підставі їх зведених даних, визначення ефективності діяльності підприємства в цілому.


1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Техніко - технологічна база та виробничі потужності підприємства

1.1 Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

Можливості випуску продукції (надання послуг) за обсягом та якістю вирішальною мірою залежать від рівня розвитку техніко-технологічної бази підприємства. Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства виробничої сфери - системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому [1].
ТТБ кількісно та якісно відрізняється від основних виробничих фондів (виробничого апарату) підприємства. До складу технічної компоненти бази входять лише ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосередню участь у реалізації виробничих технологій. Це дає можливість: по-перше, виокремлювати особливі сукупні характеристики, що випливають з об’єктивно необхідного техніко-техно­логічного розвитку виробництва; по-друге, виявляти взаємозв’язки, пріоритети, чинники і способи оновлення та підвищення ефективності системного функціонування технологічних процесів і відповідної таким виробничої техніки.
Загальна характеристика ТТБ підприємства, окрім формулювання її дефініції, передбачає виокремлення складників її елементної структури, що показано у Додатку А.
На сучасному етапі трансформації суспільного виробництва об’єктивно існують певні тенденції поступального розвитку ТТБ підприємств виробничої
сфери.
Визначальними з них є: .
1) підвищення наукомісткості засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;
2) зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;
3) перетворення засобів праці на технічну цілісність більш висо­кого порядку;
4) трансформація техніко-технологічних засобів у все більш універсальні системи;
5) поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організа­ційно-управлінських компонентів виробництва;
6) підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумов­леної його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.
Ці тенденції якісної зміни ТТБ виробництва визначають ті основні вимоги, які треба враховувати за формування технічного базису підприємств та обгрунтування стратегії його оновлення.


1.2 Організаційно - економічне управління технічним розвитком підприємства

Фундаментальною базою технічного розвитку будь-якого підприємства стають усі пріоритетні напрямки науково-технічного прогресу. Технічний розвиток відображає про­цес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності [2].
Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічного управління охоплює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу розвитку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення основних фондів підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко-техно­логічної бази підприємства, а з іншого - її безпосередній розвиток через удосконалення й нарощування виробництва (Додаток Б).
Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств треба провадити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень прогресивності застосовуваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного вироб­ництва. Найбільш важливі й типові для всіх підприємств (незалежно від галузевої належності) показники наведено у табл.1.2.
Таблиця 1.2 Основні показники технічного рівня підприємств
Ознаки групування показників Показники
Ступінь технічної оснащеності праці ? Фондоозброєність праці ? Енергоозброєність праці
Рівень прогресивності технології ? Структура технологічних процесів за трудомісткістю ? Частка нових технологій за обсягом або трудомісткістю продукції ? Середній вік застосовуваних технологічних процесів ? Коефіцієнт використання сировини і матеріалів
Технічний рівень устаткування ? Продуктивність (потужність) ? Надійність, довговічність ? Питома металомісткість ? Середній строк експлуатації ? Частка прогресивних видів у загальній кількості ? Частка технічно та економічно застарілого в загальному парку
Рівень механізації та автоматизації виробництва ? Ступінь охоплення робітників механізованого працею ? Частка обсягу продукції, що виробляється за допомогою автоматизованих засобів праці
У зв’язку з визначальним впливом на результати господарської діяльності технічного розвитку, а також у зв’язку з його багатоспрямованістю і великою складністю важ­ливе практичне значення має постійно здійснювана та збалансована за всіма елементами система економічного управління цим процесом на підприємстві. Процес економічного управління технічним розвитком підприємства зазвичай включає такі основні етапи:
? установлення цілей - визначення, ранжирування, виокремлення пріоритетів; .
? підготовчий - аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;
? варіантний вибір рішень - розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих варіантів; .
? програмування (планування) робіт - узгодження вибраних і прийнятих рішень, їхнє інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку підприємства на найближчу та віддалену перспективу;
? супроводження реалізації програми - контроль за виконанням передбачених програмою заходів, проведення необхідного коригування програми.
Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його функціонування. Конкретні стратегічні напрямки технічного розвитку підприємства можуть бути зв’язані з вирішенням проблем:
? кардинального підвищення якості виготовленої продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на світовому й вітчизняному ринках;
? розробки й широкого впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергозберігаючих) технологій;
? скорочення до максимально можливого рівня затрат ручної праці, поліпшення її умов і безпеки;
? здійснення всебічної екологізаці........


Список використаних джерел


І Основна література:
1 Економіка та організація виробництва: Підручник/ За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера, - К.: Знання, 2007. - 678 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
2 Экономика химической промышленности: учебник для вузов/В.Л. Клименко, П.П. Табурчак, С.Н. Иванова и др.; Под ред. В.Л. Клименко.- Л.: Химия, 1990. - 228 с.
3 Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: Навч. Посібник. - К.: Каравела, 2008. - 312 с.
4 Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - 3-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.
5 Афанасьев Н.В., Гончаров А.Б. Экономика предприятия: Учеб.пособие. - Х.: ИНЖЭК, 2004. - 528 с.
ІІ Навчальні матеріали ДВНЗ УДХТУ з курсу «Економіка та організація хімічних виробництв»:
1Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв» для студентів IV - V курсів не економічних спеціальностей. Частина 1 / Укл.: М.А. Прялін, В.І. Гуцалова, В.П. Колесніков. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012.-66 с.
2 Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв» частина 2 для студентів IV - V курсів не економічних спеціальностей. / Укл.: М.А. Прялін, В.І. Гуцалова. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013.-72 с.
3 Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи для студентів денної і заочно-дистанційної форм навчання всіх технологічних спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр / О.Б Яворська, Г.Є Доценко. О.В. Паніотова. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. - с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.