На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 81545


Наименование:


Курсовик Облк рейтингу науково-педагогчних працвникв унверситету СУБД MSSQL, С#

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Базы данных. Добавлен: 06.11.2014. Сдан: 2013. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління
______________________________________________________


КУРСОВА РОБОТА


З ДИСЦИПЛІНИ
" ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ”
Виконав:
Група:
Варіант

Керівник:
ІС-12
20

К.т.н., ст.преп.
Київ 2013


Завдання
на курсову роботу по дисципліні "Організація баз даних та знань"
фахове спрямування -
"Інформаційні управляючі системи та технології"
напрям 6.050101 "Компютерні науки"
Група ІС-12

(П.І.Б.) СОЛОБАЄВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Тема Курсової роботи:

Облік рейтингу науково-педагогічних працівників університету


Дата представлення роботи до захисту до « » 20__ р.


Завдання видано:
Дата: «___»____________20__ р.
Керівник: (В.Д.)


Студент:__________ (_______________)


Зміст
1. Вступ 4
1.1. Предметна область 4
1.2. Актуальність вибраної теми 5
1.3. Мета 5
2. Основна частина 6
2.1. ER-діаграма предметної області 6
2.2. Створення таблиць 7
2.3. Заповнення таблиць інформацією 11
2.4. Формування запитів 13
2.4.1 Запити від двох або більше таблиць 13
2.4.2 Групуючі запити 14
2.4.3 Запити на вставку, оновлення, видалення значень 15
2.5. Опис програми 16
3. Висновок 21
Список літератури 22
Додаток 23

?
1. Вступ
В даній курсовій роботі описана розробка програмного продукту, який буде вести облік рейтингу науково-педагогічних працівників університету.
1.1. Предметна область
Протягом навчального року (з вересня по кінець червня наступного року) науково-педагогічні працівники (НПП) крім педагогічної діяльності ведуть також інші види діяльності: наукову, інноваційну, методичну, виховну. Кількість роботи вимірюється показниками, розбитими на відповідні шість видів діяльності. Кожний вид роботи має ціну в балах, яка помножується на кількість, надану НПП, і так визначається кількість балів за кожну виконану роботу. Наприклад, (10 балів за статтю в фаховому виданні)*(2 статті)=20балів.

Сума балів НПП за рік – важливий показник при його оцінці в разі призначення на іншу посаду або переукладання контракту. Також оцінюються середні бали НПП по кафедрах і факультетах.

На початку навчального року керівництво університету оголошує оновлені показники рейтингу і їхні «ціни». Протягом року НПП, відповідальні за рейтинг на кафедрах, формують рейтинги всіх НПП кафедр. В першій половині червня НПП завершують формування показників, і рейтингова комісія університету розглядає обґрунтованість показників, відкидаючи показники без обґрунтування. Після цього НПП надається можливість уточнити дані, після чого в кінці червня зміна даних рейтингу припиняється, і керівництву надається до нього доступ.
Для університету і факультету становлять інтерес:
• Перелік НПП в порядку убування рейтингу;
• Середній рейтинг НПП по кафедрах;
• Співвідношення видів діяльності в сумі рейтингу.


1.2. Актуальність вибраної теми
Вибрана тема передбачає створення бази даних для персоналу університету(зокрема для рейтингової комісії) та ведення рейтингу науково-педагогічних працівників. За допомогою цього програмного продукту користувачі можуть оновлювати свої рейтинги, а рейтингова комісія - з легкістю складати список суми балів НПП за рік, який потім грає важливу роль для призначення на іншу посаду або переукладання контракту. Також, можливе швидке отримання результату будь-яких запитів, що дозволяє більше не використовувати Microsoft SQL Server/
1.3. Мета
Метою даної курсової роботи є:
• поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисципліни «Організація баз даних та знань»,
• набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал;
• набуття навиків створення узагальнень та висновків;
• набуття практичних навичок у поєднанні бази даних із програмним застосуванням
?
2. Основна частина
2.1. ER-діаграма предметної області
Для побудови БД предметної області потрібно створити ER-діаграму, яка показує структуру БД. За допомогою даної діаграми можна визначити основні таблиці, колонки, а також зв’язки між таблицями.
ER-діаграма моєї предметної області виглядає так:


Рис. 2.1 - ER-діаграма предметної області?
2.2. Створення таблиць
На основі ER- діаграми в середовищі Microsoft SQL Server створюємо таблиці БД:


Рис.2.2 - таблиця «University»
header – керівництво університету
average – середній бал
name– назва університету
id_university – ключове поле


Рис.2.3 - таблиця «Faculty»
header – керівництво факультету
average – середній бал
name– назва факультету
id_university – ключове поле для зв’язку з університетом
id_faculty – ключове поле///
?
3. Висновок
В ході написання курсової роботи було проведене детальне опрацювання предметної області. Визначено актуальні питання, та основні проблеми, які можуть з’явитися у ході написання. Також закріплено на практиці весь матеріал по курсу «Організація баз даних і знань».
В результаті проведених робіт було спроектовано ER-модель, згідно якої створено базу даних, використавши СУБД MSSQL та реалізовано інтерфейс у вигляді C# Windows Forms.
Програма була створена з допомогою IDE Microsoft Visual Studio 2010. Шаблон проекту являє собою Windows Forms, мова програмування – С#, бібліотека компонентів - .Net4.0.
Створене застосування реалізує виконання потрібних запитів згідно завдання курсової роботи.
В подальшому дану систему можна модифікувати, додавши функціональності. Це дозволяє зробити використана СУБД.


?
Список літератури
1. Работа с базами данных на языке C#. Технология ADO.NET: Учебное пособие / сост. О. Н. Евсеева, А. Б. Шамшев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 170с.
2. Программирование на Microsoft ADO.NET 2.0 Мастер-класс Сеппа Д.
3. Конспект лекцій з курсу «Організація баз даних і знань».


?
Додаток
Лістинги програми

Login.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kursova_BD
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
static public string login;
static public string password;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text != "" && textBox2.Text != "")
{
login = textBox1.Text;
password = textBox2.Text;
Form2 f2 = new Form2(this);
this.Hide();
f2.Show();
}
else MessageBox.Show("Введіть, будь ласка, логін та(або) пароль!!!");
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;
textBox2.PasswordChar = *;
textBox2.TextAlign = HorizontalAlignment.Center;

}
}
}
Main.cs
using System;
using System.Collections.Generic;...Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.