На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82038


Наименование:


Курсовик Аналз трудових показникв пдприємства та виявлення резервв їх покращення ( на матералах ПП «Гамма» )

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.11.2014. Сдан: 2014. Страниц: 63. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст
ВСТУП…………………………………..……………………………………….2
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ, СТРУКТУРИ ТА ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………..4
1.1 Загальна характеристика підприємства та основні показники його діяльності………………………..……………………………………………….4
1.2 Аналіз забезпеченості підприємства персоналом………………...……9
1.3 Аналіз умов праці та соціальної захищеності членів трудового колективу…………………………………….………………………………….15
1.4 Оцінювання кваліфікаційного рівня персоналу підприємства та змін у його структурі за віком, стажем роботи, освітою……………………..……..21
1.5 Вивчення динаміки показників руху і причин плинності кадрів……23
РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЇХ ЗМІНИ…………………………………………………………….….…..27
2.1 Аналіз використання робочого часу на підприємстві……………..…27
2.2 Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції….……….31
2.3 Аналіз рентабельності персоналу…………………………….…….….37
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПОКРАЩЕННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………………….………………..40
3.1 Визначення резервів випуску продукції за рахунок скорочення втрат робочого часу. Напрями скорочення втрат робочого часу………………...……….40
3.2 Резерви зростання продуктивності праці. Напрями підвищення продуктивності праці……………………………………………………...………….41
3.3 Резерви та напрями зниження фонду заробітної плати по страховій компанії……………………………………………………………..…………………42
ВИСНОВКИ……………………………………………………………..…….44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……..………………………………45
ДОДАТКИ………………..……………………………………………………47

ВСТУП
Актуальність обраної теми полягає у дослідженні персоналу страхової компанії, його плинності та стабільності, рівня кваліфікації, вікової структури та статі. Актуальність аналізу трудових показників пояснюється, у першу чергу, тим, що забезпеченість підприємства висококваліфікованими кадрами визначає можливість ритмічної роботи з наданя робіт та послуг.
Особливої уваги заслуговують питання пов’язані з управлінням персоналу на підприємстві, як основного осередку функціонування всієї системи, в процесі якого здійснюється плинність, або стабільність кадрових працівників. Через недосконале управління, як на макро так і на мікрорівні, що зумовлено низкою об’єктивних та суб’єктивних причин, економіка України досить повільно долає кризовий стан.
Об’єктом роботи виступають відносини підприємства пов’язані з забезпеченням, рухом, структурою та кваліфікацією працівників підприємства.
Предмет роботи - виступає оцінка трудових показників та їх вплив на функціонування фірми.
Метою даної роботи є розкриття та аналіз ефективності теоретико-прикладних аспектів формування персоналулу підприємства.
Реалізація зазначеної мети обумовила вирішення наступних завдань:
1. Дослідити сутність і класифікацію персоналу страхової компанії.
2. Розкрити сутність комплексної політики управління.
3. Проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище об’єкта дослідження.
4. Провести аналіз персоналу СК "Гамма"
5. Розробити шляхи поліпшення управління кадрами.
Під час написання роботи використовувались наукові джерела, статті, періодичні видання, підручники та Закони України.
Основними матеріалами для написання курсової роботи є така звітність підприємства: Баланс (Форма №1),3віт про фінансові результати (Форма №2), Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання (Форма №6-ПВ), Звіт з праці (Форма №1-ПВ), Звіт про використання робочого часу (Форма №3-ПВ).
Дана курсова робота розміщена на 62 сторінках друкованого тексту і містить:
- вступ;
- три розділи;
- висновки;
- список використаних джерел.


РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ, СТРУКТУРИ ТА ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


1. Загальна характеристика діяльності Прат Страхової компанії “Гамма” та її регулювання нормативно-законодавчою базою

2.3.1 Історична довідка підприємства
Прат Страхової компанії “ Гамма ” регулюється Законом України про страхування із змінами та доповненнями, внесеними Законами України. Закон про страхування регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.
Документи, що регламентують взаємовідносини Страхувальника і Страховика: Закон України “Про страхування”
Правила:
- договір страхування (страховий поліс);
- додаткові угоди до договору страхування (адендуми).
Прат Страхової компанії “ Гамма ” є приватним акціонерним товариством створеним 12 липня 2003 року.
Страхова компанія «Гамма» є невідємною складовою Фінансової групи «Гамма». Стратегія Страхової компанії “ Гамма ”: збільшення кількість клієнтів, які хочуть застрахувати своє рухоме та нерухоме майно, за рахунок збільшення страхових агентів, з метою отримання прибутку.
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства товариство утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, які надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
Таблиця 1.1
Основні відомості про Прат СК “ Гамма ”
Повне найменування (українською мовою ) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ " Гамма "
Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ 32638319
Реєстраційний номер присвоєний Держфінпослуг 11100999
Місцезнаходження (із зазначенням поштового індексу) 03680 КИЇВ, КИЇВ 680, Червоноармійська, буд.72
Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ 044 206-84-30 ,206-84-30
Електронна пошта (за наявності) info-kiev@unives.com.ua
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Банківські реквізити п/р 26503000000055 у ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614
Участь в обєднанні фінансових установ (назва обєднання) Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)

Страховик - Прат Страхової компанії “ Гамма ”, яка укладає з юридичними й дієздатними фізичними особами договори добровільного страхування наземних транспортних засобів, страхування нещасних випадків, страхування фінансових ризиків, страхування кредитів.
Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклали договір страхування із Страховиком.
По перестрахуванню компанія працює з|із| такими компаніями:
- ПрАТ "СК "Альфа-Страхування"
- ПрАТ "УАСК -АСКА"
- ПрАТ "СК "ЛЕММА"
- ТДВ "Альянс Україна"
- ПрАТ "СК "Гранд-Поліс"
- ПрАТ" СГ "Провідна"
- ТДВ "СК "Прогрес"
- ТДВ "СК "Професіонал"
- ООО "СК ТИТ"
- ЗАО Страховая компания "Эйс"
- Hannover Ruckversicherung AG
- SCOR
- Ингосстрах
Страхова компанія розташовується у орендованому приміщенні, загальною площею 146 кв. м.
Середньомісячна заробітна плата за 2012 рік склала 2 250 грн.
Всі види страхування прибуткові.
Мета СК «Гамма» - досягнення фінансового успіху компанії завдяки закріпленню репутації надійного страхового партнера шляхом надання своїм клієнтам повного спектру високоякісних страхових послуг.
Зі статуту підприємства:
1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших субєктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.1.2 Аналіз основних показників діяльності підприємства
Таблиця 1.2
Основні показники діяльності Прат Страхової компанії “ Гамма ” за 2010-2012 роки
Показник Роки Відхилення від попереднього періоду
2010 2011 2012 Абсолютне відхилення +/- Відносне відхилення %
2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Обсяг реалізації продукції (тис.грн.) 16852,1 14688,9 27759,9 -2163,20 13071,00 -12,84 88,99
2.Обсяг виробництва продукції (тис.грн.) 81179,5 35910 40121,3 -45269,50 4211,30 -55,76 11,73
3.Собівартість реалізації продукції (тис.грн.) 2705,3 3194,9 4715,4 489,60 1520,50 18,10 47,59
4.Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.) 2316,5 4596,6 2286,2 2280,10 -2310,40 98,43 -50,26
5.Рентабельність продажу % 481,72 244,47 144,53 -237,25 -99,94 - -
6.Рентабельність активів % 4,24 7,87 4,14 3,63 -3,73 - -
7.Рентабельність власного капіталу % 35,82 28,44 66,51 -7,38 38,07 - -
8.Дебіторська заборгованість (тис.грн.) 4992,4 7414,3 3960,4 2421,90 -3453,90 48,51 -46,58
9.Кредиторська заборгованість (тис.грн.) 351,5 706,5 54,9 355,00 -651,60 101,00 -92,23
Продовження табл.1.2
10.Середньооблікова чисельність працівників 55 61 52 6,00 -9,00 10,91 -14,75
11.Виробіток на 1 працівника (тис.грн.) 1475,99 588,69 771,56 -887,30 182,87 -60,12 31,06
12.Середньомісячна зарплата (тис.грн.) 2,303 2,331 2,42 0,03 0,09 1,22 3,82
13.Середньорічна вартість ОФ (тис.грн.) 129,95 83,05 18,55 -46,90 -64,50 -36,09 -77,66
14.Середньорічна вартість оборотних засобів (тис.грн.) 50522,2 53973,5 54275,4 3451,30 301,95 6,83 0,56
15.Фондовідача 129,68 176,87 1496,49 47,19 1319,62 36,39 746,11

Провівши розрахунки в таблиці спостерігаємо, що у 2012 році обсяги реалізованої продукції зросли на 13071 тис.грн. що більше у 88,9 %. Беручи до уваги обсяг виробництва продукції можемо зробити висновок, що незначне підвищення обсягів виробництва значною мірою вплинула на обсяги реалізованої продукції.
Собівартість продукції зростає з кожним роком. Так, в 2012 році собівартість зросла на 1520,5 тис. грн., або на 47,59 % проти 2011 року, в 2011 році - на 489,6 тис.грн. проти 2010 року.
Попри великі обсяги виробництва страхова компанія у 2012 році втратила 2310 тис.грн. чистого прибутку.
Спостерігається чітка тенденція до зниження рентабельності продажу. У 2012 році цей показник зменшився майже вдвічі, у порівнянні з 2011 роком.
Рентабельність активів у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшилась на 85,66 %, у 2012 році в порівняні з 2011 роком зменшилась на 47,39 %.
По таблиці дуже чітко проявляється тенденція до спадання кредиторської заборгованості, що безперечно впливає на розвиток компанії. Якщо у 2011 році ця сума становила 706,5 тис.грн., то у 2012 році вона зменшилась на 651,6 тис.грн. і становила лише 54,9 тис.грн.
На балансі страхової компанії перебувало у 2012 році - 52 особи, що на 9 осіб менше ніж у 2011 році.
Виробіток у 2012 році в порівнянні з 2010 роком знизився вдвічі, але попри це він був більший на 182,87 тис.грн. в порівнянні з 2011 роком.
Великої уваги заслуговує середньомісячна заробітна плата, яка у 2012 році становила 2 420 грн., що на 900 грн. більше ніж у 2011 році.
Середньорічна вартість основних фондів у 2011 році в порівнянні з 2010 роком знизиилась на 46,90 тис.грн., у 2012 році в порівнянні з 2011 роком знизилась у 77,66 %.
Середньорічна вартість основних засобів в 2012 році зростає на 0,56 %, або на 301,95 тис.грн. у порівнянні з 2011 роком.

1.2. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом

1.2.1 Аналіз загальноспискової чисельності персоналу
Забезпеченість підприємства персоналом визначають порівнянням фактичної чисельності працівників за категоріями і професіями з плановими потребами. Аналіз починають з визначення абсолютного і відносного відхилення (нестачі або надлишку працівників) в звітному періоді.
Таблиця 1.3
Порівняльна таблиця фактичної та планової чисельності працівників Прат Страхової компанії “ Гамма ” за 2010-2012 рр.
Роки Планова чисельність в особах Фактична наявність в особах Абсолютна різниця +/- Відносна чисельність, %
2010 57 55 -2 96,49
2011 60 61 1 101,67
2012 58 52 -6 89,66

Порівнюючи дані таблиці, можна зробити висновки, що у 2010 і 2011 році різниці між фактичною і плановою чисельністю працівників практично не було. У 2012 році ця різниця становила недобір 6-ти працівників, що становило 10,34 %.
У плануванні діяльності підприємств важливе місце належить визначенню потреби в трудових ресурсах. Планування трудових ресурсів на підприємствах починається з аналізу забезпеченості робочих місць працівниками відповідної кваліфікації та рівня їх використання.
Чисельність персоналу організації залежить від характеру, масштабу, складності, трудомісткості виробничих (чи інших) і управлінських процесів, ступеня їхньої механізації, автоматизації, компютеризації. Ці фактори визначають її нормативну (планову) величину.
Таблиця 1.4
Аналіз відповідності фактичної чисельності працівників до планової за даними Прат Страхової компанії “ Гамма ”
Показник Значення Відхилення від попереднього
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
1 2 3 4 5 6
1. Плановий обсяг робіт, тис.грн. 17300 16000 24000 -1300 8000
2. Плановий обсяг робочого часу 1-го робітника, год 1920 1920 1920 - -
3. Планова чисельність робітників в особах 57 60 57 3 -3
4. Фактична чисельність робітників в особах 55 61 52 6 -9
5. В-цтво планової продукції за плановий обсяг часу роботи робітників, тис.грн. 986100 960000 1368000 -26100 408000

Провівши розрахунки у таблиці 1.4. ми можемо спостерігати:
- зменшення планового обсягу робіт у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 1300 тис.грн., та у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшення на 8000 тис.грн.;
- плановий обсяг робочого часу робітника на протязі трьх років залишався незмінним і становив 1920 годин;
- збільшення планової чисельності робочих у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 3 особи та зменшення у 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 3 особи;
- збільшення фактичної чисельності працюючих у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 6 осіб та зниження у 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 9 осіб;
- зменшення виробництва планової продукції за плановий обсяг часу роботи робітника у 2011 році в порівнянні з 2010 роком на 26100 тис.грн. та збільшення у 2012 році в порівняні з 2011 роком на 408000 тис.грн.

1.2.2 Аналіз структури персоналу за категоріями
Наступним етапом аналізу є вивчення структури кадрів, яке здійснюється шляхом порівняння фактичної і планової питомої ваги чисельності кожної категорії працівників в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу. Зміна питомої ваги працівників категорій в їх загальній чисельності характеризується індексом, який визначається як відношення питомої ваги цієї категорії працівників в звітному і базовому періоді.
Структура кадрів характеризується співвідношенням різних категорій працівників в їх загальній чисельності.
Таблиця 1.5
Структура персоналу Прат Страхової компанії “ Гамма ”
за категоріями
Показник Чисельність працівників (осіб) Відхилення від попереднього періоду (осіб)
2010 2011 2012 Абсолютне відхилення +/- Відносне відхилення %
осіб % осіб % осіб % 2011/ 2010 2012/ 2011 2011/ 2010 2012/ 2011
1. Керівники 6 10,91 9 9,00 8 15,38 3 -1 50,00 -11,11
2. Спеціалісти 22 40,00 23 37,70 22 42,31 1 -1 4,55 -4,35
3. Службовці 14 25,45 16 26,23 12 23,08 2 -4 14,29 -25,00
4. Робітники 13 23,64 13 21,31 10 19,23 0 -3 0,00 -23,08
Всього: 55 100,00 61 100,00 52 100,00 9 -6 - -

Головними категоріями персоналу підприємства є його керівники, спеціалісти та службовці. Порівнюючи 2012 і 2011 рік можна побачити зміну у чисельності складу службовців та робітників, а точніше прослідкувати за зниженням чисельності складу.
У 2012 році на балансі страхової компанії знаходилося 52 особи, серед яких:
- 8 керівників, що менше на одну особу в порівнянні з 2011 роком, але більше на 3 особи в порівнянні з 2010 роком;
- спеціалістів, яких було 22 особи, що на 4,35 % менше як у 2011 році;
- 12 спеціалістів, що на 4 особи, або на 25 % менше як у 2011 році;
- та 10 робітників, що в порівнянні з 2011 і 2010 роком менше на 3 особи.

1.2.3 Визначення забезпеченості підприємства персоналом за кількісними і якісними параметрами
Аналіз якісних характеристик персоналу включає в себе оцінку таких критеріїв, як вік працівників, їх структуру за стаггю, освітнім рівнем, рівнем професійної підготовки та ін.
Аналіз вікової структури персоналу свідчить про акцентування уваги на таких якісних характеристиках як молодість, креативність, нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань, а також підтримку цих характеристик досвіду осіб старшого віку.
Таблиця 1.6
Якісний склад персоналу Прат Страхової компанії “ Гамма ”
за віковою ознакою
Показник 2010 2011 2012 Відносне відхилення %
осіб % осіб % осіб % осіб (11/10) осіб (12/11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Облікова кількість в штатних особах 55 100 61 100 52 100 10,91 10,9
2.Кількість працівників у віці:
-15-34 35 63,64 38 62,30 34 65,38 8,57 8,6
-35-49 16 29,09 17 27,87 15 28,85 6,25 6,3
-50-59 2 3,64 2 3,28 1 1,92 0,00 0,0
-працівники пенсійного віку 2 3,64 3 4,92 2 3,85 50,00 50,0

Страхова компанія “ Гамма ” має у своєму розпорядженні велику кількість висококваліфікованих молодих спеціалістів. Це в свою чергу дає можливості для створення нових ідей, які дадуть їй змогу отримати додаткові прибутки.
В 2012 році категорія працівників у віці 35-49 років отримала більшу частку - 28,85 %, хоча за чисельністю цих працівників стало менше на 2 особи. Першу позицію зберегли за собою працівники у віці 15-35 років - 65,38 %, хоча їх чисельність знизилась на 4 особи. Найменш чисельною так і залишились працівники у віці 55-59 років - їх чисельність знизилась на 1 особу, а питома вага - до 3,85 %.
Отже, бачимо, ........

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.